click

Trial Balance Là Gì – Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích

Trial Balance La Gi Dinh Nghia Vi Du Giai

Trial Balance Là Gì – Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích

Thỏa mãn thông tin về
quy trình, kế toán lập Bảng thăng bằng, thử and từ đó lập những
Báo cáo giải trình, tài chính

*

Thông tin nguồn vào, cho
quy trình, lập
Báo cáo giải trình, tài
này là thông tin về những đúng
trình độ, thương mại (Business Transactions). Công đoạn, lập
Báo cáo giải trình, tài chính gồm 4 bước
cơ bản,: Thu thập chứng từ (Documenting), Ghi nhận thông tin kế toán (Recording), Tổng hợp thông tin (Summarising), Giải bày, thông tin (Presenting).

Bài Viết: Trial balance là gì

Tại bước tổng hợp thông tin, sau lúc, phản ánh những tài khoản tương xứng, từ sổ sách ghi nhận lúc đầu (Books of prime entry) lên sổ cái (Ledgers), kế toán sẽ tổng hợp tài liệu, and giải bày, thông tin lên bảng thăng bằng, thử (Trial Balance). Bảng thăng bằng, thử (Trial Balance) là cơ sở để kế toán lập and giải bày, những
Báo cáo giải trình, tài chính (Financial Statements).

Phạm vi
Bài học kinh nghiệm,
Phía bên dưới, đây sẽ triệu tập, vào
quy trình, từ Bảng thăng bằng, thử (Trial Balance) để kế toán lập những
Báo cáo giải trình, tài chính (Financial Statements).

I. Mục tiêu

Bảng thăng bằng, thử (The trial balance)Sẵn sàng
Báo cáo giải trình, tài chính từ bảng thăng bằng, thử (Preparing financial statements from trial balance)

II. Content

1. Bảng thăng bằng, thử (The Trial Balance)

Bảng thăng bằng, thử (Trial balance) là danh sách tập hợp những tài khoản trên sổ cái (Ledgers accounts) đc giải bày,
Phía bên dưới, dạng 2 cột Thiếu (Debit) and Có (Credit).Ở trên bảng, thăng bằng, thử, Tổng bên Thiếu (Total Debits) = Tổng bên Có (Total Credits)Ví dụ về bảng thăng bằng, thử:

Xem Ngay:  Chauffeur Là Gì - Chauffeur Vs Driver
*

Công đoạn, lập bảng thăng bằng, thử:

*

Bước 1: Tập hợp những tài khoản sổ cái (Collecting ledger accounts)

Bước 2: Thăng bằng, những tài khoản sổ cái (Balancing ledger accounts)

Sau lúc, tập hợp những tài khoản sổ cái, kế toán sẽ tiến hành khởi công,: Cộng tổng 2 bên Thiếu and Có của mỗi đầu tài khoản and tiến hành khởi công,
chỉnh sửa thăng bằng, trên những tài khoản đó sao cho Tổng Thiếu = Tổng Có.

Xem Ngay: Chứng Chỉ Tiền Gửi Là Gì, Chứng Chỉ Tiền Gửi Scb Ngắn Hạn

Khi thăng bằng, những tài khoản sẽ có những điều kiện kèm theo, sau:

Tổng Thiếu = Tổng Có: không tiến hành khởi công, điều chỉnhTổng Thiếu > Tổng Có: tài khoản có số dư NợTổng Có > Tổng Thiếu: tài khoản có số dư Có

Ví dụ:

*

Tài khoản có trên có số dư Thiếu là $2,000.

Số dư Thiếu kỳ này sẽ được, chuyển sang, kỳ sau là khoản dư Có đầu kỳ (Balance b/d = Opening balance)

Nếu như với những tài khoản có số dư cuối kỳ bên Có thì đc ghi nhận ngược lại.

Bước 3: Tập hợp những số dư (Collecting the balances)

Sau lúc, những tài khoản đc thăng bằng,, kế toán tập hợp and lên danh sách số dư những tài khoản. Danh sách này đc gọi là bảng thăng bằng, thử (trial balance).

Xem Ngay: Mở Bán Safira Khang Điền – Mở Bán Block B Safira Khang Điền

Bước 4: Xử lý những khoản không thăng bằng, giữa Thiếu and Có (Test the accuracy of the double entry accounting records)

Xem Ngay:  Vận Tốc Tức Thời Là Gì

Bảng thăng bằng, thử có thể đc
Cần sử dụng, để check sự đúng mực của việc ghi nhận những đúng
trình độ, kế toán. Nếu 2 bên Thiếu and Có chênh lệch thì chắc như đinh, lỗi phát sinh trong việc ghi nhận những tài khoản.Tuy vậy bảng thăng bằng, thử không đưa ra đc những lỗi sau:

*

Chữa lỗi trên Bảng thăng bằng, thử:

Mở một tài khoản tạm thời (suspense account) để ghi nhận những khoản không cân đốiKế toán sẽ check lại để tìm ra những lỗiChuẩn bị nhật ký, (a journal) để chữa lỗi bằng phương thức ghi nhận vào tài khoản tạm thời and những tài khoản có lỗi tương xứng, khác

Ví dụ:

A payment of $1,234 for a telephone bill is correct entered in the cash book but debited to, telephone account as $1,243.

Lỗi:

Dr. Telephone a/c 1,243

Cr. Cash 1,234

Cr. Suspense a/c 9

Chữa lỗi:

Dr. Suspense a/c 9

Cr. Telephone a/c 9

2. Sẵn sàng
Báo cáo giải trình, tài chính từ bảng thăng bằng, thử (Preparing Financial Statements from Trial Balance)

a.
Báo cáo giải trình,
tác dụng vận động buôn bán (Statement of Profit or Loss)


Báo cáo giải trình,
tác dụng vận động buôn bán:Là
Báo cáo giải trình, tài chính tổng hợp, giải bày, năng lực, sinh lời and thực trạng, vận động buôn bán của C.ty

– Lập
Báo cáo giải trình,
tác dụng vận động buôn bán (SPL) từ Bảng thăng bằng, thử:

Kế toán
Cần sử dụng, tài khoản “Định vị
tác dụng buôn bán” (P/L a/c hoặc SPL) để tổng hợp những tài khoản liên quan, tới, Thu nhập (Income) and Trị giá (Expenses)

Xem Ngay:  Hủ Là Gì - đam Mỹ Là Gì Hủ Nữ Là Gì
*

Những tài khoản liên quan, tới, Thu nhập and Trị giá đồng thời cuối kỳ đc kết chuyển vào tài khoản “Định vị
tác dụng buôn bán”

*

Những tài khoản liên quan, tới, Thu nhập and Trị giá không còn, số dư cuối kỳ

– Ví dụ:

*

b. Bảng thăng bằng, kế toán (The statement of financial position/ Balance sheet)

– Bảng thăng bằng, kế toán: Là một
Báo cáo giải trình, tài chính ở thuở nào, gian ổn định, tóm tắt ngắn gọn về những gì mà C.ty có/sở hữu, (tài sản – Assets) and những gì mà C.ty thiếu (những khoản thiếu – Liabilities) ở thuở nào, gian ổn định

– Lập Bảng thăng bằng, kế toán (BS) từ Bảng thăng bằng, thử:

Kế toán tập hợp số dư của rất nhiều, tài khoản liên quan, tới, Tài sản and Thiếu phải trả theo 2 cột Thiếu and Có như trên Bảng thăng bằng, thửĐối với những tài khoản có
Tác động ảnh hưởng, tới Nguồn vốn (Capital): “Rút vốn” (Drawings) and “Định vị
tác dụng buôn bán” (SPL), kế toán tiến hành khởi công, kết chuyển sang, tài khoản Nguồn vốn như sau:

*
*
*

Sau lúc, tập hợp những số dư, ta có đc Bảng thăng bằng, kế toán

– Ví dụ:

Thể Loại: San sẻ, giải bày, Kiến Thức Cộng Đồng

Bài Viết: Trial Balance Là Gì – Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích

Thể Loại: LÀ GÌ

Nguồn Blog là gì: https://hethongbokhoe.com Trial Balance Là Gì – Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *