click

Trả Trước Cho Người Bán Là Gì, Cách Hạch Toán Phải Trả Cho Người Bán

Tra Truoc Cho Nguoi Ban La Gi Cach Hach Toan

Trả Trước Cho Người Bán Là Gì, Cách Hạch Toán Phải Trả Cho Người Bán

Tài khoản 331 –  Phải trả cho người bán Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC (Có hiệu lực từ thời điểm ngày, 1/1/2015). Thay thế
chính sách kế toán theo QĐ 15:
Cần sử dụng, để phản ánh tình hình thanh toán trả tiền về những khoản thiếu phải trả của C.ty cho người bán vật tư, mặt hàng, người vừa lòng, dịch vụ, người bán TSCĐ, BĐSĐT, những
khoản vốn tài chính theo hợp đồng thương mại đã ký kết, kết.

1. Nguyên tắc, kế toán
         a) Tài khoản này
Cần sử dụng, để phản ánh tình hình thanh toán trả tiền về những khoản thiếu phải trả của C.ty cho người bán vật tư, mặt hàng, người vừa lòng, dịch vụ, người bán TSCĐ, BĐSĐT, những
khoản vốn tài chính theo hợp đồng thương mại đã ký kết, kết. Tài khoản này rất được
Cần sử dụng, để phản ánh tình hình thanh toán trả tiền về những khoản thiếu phải trả cho người nhận thầu xây lắp chính, phụ. Không phản ánh vào tài khoản này những
trình độ, mua thanh toán trả tiền ngay.
          b) Thiếu phải trả cho người bán, người vừa lòng,, người nhận thầu xây lắp sẽ phải, được hạch toán rõ ràng, cho từng đối tượng
quý khách phải trả. Trong rõ ràng, từng đối tượng
quý khách phải trả, tài khoản này phản ánh cả số tiền đã ứng trước cho người bán, người vừa lòng,, người nhận thầu xây lắp nhưng chưa nhận đc thành phầm, hàng hoá, dịch vụ,
khối lượng xây lắp hoàn thành xong,
Chuyển giao,.
          c) Doanh nghiệp, phải theo dõi rõ ràng, những khoản thiếu phải trả cho người bán theo từng loại nguyên tệ. So với những khoản phải trả bằng ngoại tệ thì tiến hành khởi công, theo nguyên tắc,:

*

– Khi phát sinh những khoản thiếu phải trả cho người bán (bên tài năng, khoản 331) bằng ngoại tệ, kế toán phải quy đổi ra Đồng Việt Nam theo tỷ giá thanh toán giao dịch, thực tiễn tại thời hạn phát sinh (là tỷ giá bán của ngân hàng kinh tế tài chính,
Khu vực, thường xuyên có thanh toán giao dịch,). Riêng
trường hợp ứng trước cho nhà thầu hoặc người bán, khi đủ
trường hợp ghi nhận tài sản hoặc giá thành, thì bên Tài năng khoản 331 sử dụng tỷ giá ghi sổ thực tiễn đích danh nếu như với số tiền đã ứng trước.
– Khi thanh toán trả tiền thiếu phải trả cho người bán (bên Thiếu tài khoản 331) bằng ngoại tệ, kế toán phải quy đổi ra đồng nước ta theo tỷ giá ghi sổ thực tiễn đích danh cho từng đối tượng
quý khách chủ thiếu (Điều kiện kèm theo, chủ thiếu
có rất nhiều, thanh toán giao dịch, thì tỷ giá thực tiễn đích danh đc cam kết trên cơ sở trung bình, gia quyền di động những thanh toán giao dịch, của chủ thiếu đó). Riêng
trường hợp phát sinh thanh toán giao dịch, ứng trước tiền cho nhà thầu hoặc người bán thì bên Thiếu tài khoản 331 sử dụng tỷ giá thanh toán giao dịch, thực tiễn (là tỷ giá bán của ngân hàng
Khu vực, thường xuyên có thanh toán giao dịch,) tại thời hạn ứng trước;
– Doanh nghiệp, phải reviews lại những khoản phải trả cho người bán có gốc ngoại tệ tại
tất cả những thời hạn lập
Báo cáo giải trình, tài chính theo quy cách, của pháp lý,. Tỷ giá thanh toán giao dịch, thực tiễn khi reviews lại khoản phải trả cho người bán là tỷ giá bán ngoại tệ của ngân hàng kinh tế tài chính,
Khu vực, C.ty thường xuyên có thanh toán giao dịch, tại thời hạn lập
Báo cáo giải trình, tài chính. Những
Đơn vị chức năng, trong tập đoàn lớn, đc sử dụng chung một tỷ giá do Doanh nghiệp mẹ quy cách, (phải bảo đảm an toàn, sát với tỷ giá thanh toán giao dịch, thực tiễn) để reviews lại những khoản phải trả cho người bán có gốc ngoại tệ phát sinh từ những thanh toán giao dịch, trong nội bộ tập đoàn lớn,.
          d) Bên giao nhập vào ủy thác ghi nhận trên tài khoản này số tiền phải trả người bán về hàng nhập vào trải qua bên nhận nhập vào ủy thác như khoản phải trả người bán
Đôi lúc,.
          đ)
những vật, tư, mặt hàng, dịch vụ
Đã nhận được, được, nhập kho nhưng tới,
thời điểm cuối tháng vẫn
chưa tồn tại hóa đơn thì cần sử dụng giá tạm tính để ghi sổ and phải thay đổi về giá thực tiễn khi nhận đc hóa đơn hoặc thông làm giá, chính thức của
những người dân, bán.
          e) Khi hạch toán rõ ràng, những khoản này, kế toán phải hạch toán cụ thể, rành mạch những khoản chiết khấu thanh toán trả tiền, chiết khấu kinh tế tài chính,, sale hàng bán của
những người dân, bán, người vừa lòng, nếu chưa đc phản ánh trong hóa đơn oder.
2. Kết cấu, and content phản ánh của tài khoản 331 – Phải trả cho người bán
Bên Thiếu:
– Số tiền đã trả cho người bán vật tư, mặt hàng, người vừa lòng, dịch vụ, người nhận thầu xây lắp;
– Số tiền ứng trước cho người bán, người vừa lòng,, người nhận thầu xây lắp nhưng chưa nhận đc vật tư, mặt hàng, dịch vụ,
khối lượng thành phầm xây lắp hoàn thành xong,
Chuyển giao,;
– Số tiền người bán chấp thuận đồng ý, sale mặt hàng hoặc dịch vụ đã giao theo hợp đồng;
– Chiết khấu thanh toán trả tiền and chiết khấu kinh tế tài chính, đc người bán chấp thuận đồng ý, cho C.ty giảm trừ vào khoản thiếu phải trả cho người bán;

ngân sách, vật tư, mặt hàng thiếu vắng, kém phẩm chất khi kiểm nhận and trả lại người bán.
– Đánh Giá lại những khoản phải trả cho người bán bằng ngoại tệ (
trường hợp tỷ giá ngoại tệ giảm
Nếu như với, Đồng nước ta).
Bên Có:
– Số tiền phải trả cho người bán vật tư, hàng hoá, người vừa lòng, dịch vụ and người nhận thầu xây lắp;

chỉnh sửa số chênh lệch giữa giá tạm tính nhỏ hơn giá thực tiễn của số vật tư, hàng hoá, dịch vụ
Đã nhận được, được, khi có hoá đơn hoặc thông làm giá, chính thức;
– Đánh Giá lại những khoản phải trả cho người bán bằng ngoại tệ (
trường hợp tỷ giá ngoại tệ tăng
Nếu như với, Đồng nước ta).
Số dư bên Có: Số tiền còn phải trả cho người bán, người vừa lòng,, người nhận thầu xây lắp.
Tài khoản này còn có, thể có số dư bên Thiếu. Số dư bên Thiếu (nếu có) phản ánh số tiền đã ứng trước cho người bán hoặc số tiền đã trả
nhiều hơn nữa số phải trả cho người bán theo rõ ràng, của từng đối tượng
quý khách rõ ràng,. Khi lập Bảng Thăng bằng, kế toán, phải lấy số dư rõ ràng, của từng đối tượng
quý khách phản ánh ở tài khoản này để ghi 2 chỉ tiêu bên “Tài sản” and bên “Nguồn vốn”.
3. Phương thức kế toán một số trong những, thanh toán giao dịch, thương mại chủ yếu
3.1.

Xem Ngay:  đồng Nhân Là Gì - đồng Nhân Có Nghĩa Là Gì

Bài Viết: Trả trước cho người bán là gì

Mua vật tư, mặt hàng chưa thanh toán trả tiền người bán về nhập kho trong
trường hợp hạch toán hàng tồn kho
Theo phong cách kê khai thường xuyên hoặc
lúc mua TSCĐ:
a) Điều kiện kèm theo, mua trong trong nước, ghi:
– Nếu thuế GTGT nguồn vào, đc khấu trừ, ghi:
Thiếu những TK 152 , 153, 156, 157, 211, 213 (giá
chưa tồn tại thuế GTGT)
Thiếu TK 133 – Thuế GTGT đc khấu trừ (1331)
          Có TK 331 – Phải trả cho người bán (tổng giá thanh toán trả tiền).
– Điều kiện kèm theo, thuế GTGT nguồn vào, không đc khấu trừ thì trị giá vật tư, mặt hàng, TSCĐ bao và cả thuế GTGT (tổng giá thanh toán trả tiền).
b) Điều kiện kèm theo, nhập vào, ghi:
– Phản ánh trị giá hàng nhập vào bao và cả thuế TTĐB, thuế XK, thuế BVMT (nếu có), ghi:
Thiếu những TK 152, 153, 156, 157, 211, 213
          Có TK 331 – Phải trả cho người bán
          Có TK 3332 – Thuế TTĐB (nếu có)
          Có TK 3333 – Thuế xuất nhập vào (rõ ràng, thuế nhập vào, nếu có)
          Có TK 33381 – Thuế đảm bảo, môi trường xung quanh,.
– Nếu thuế GTGT nguồn vào, đc khấu trừ, ghi:
Thiếu TK 133 – Thuế GTGT đc khấu trừ (1331)
          Có TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp (33312).
3.2. Mua vật tư, hàng hoá chưa thanh toán trả tiền người bán về nhập kho trong
trường hợp hạch toán hàng tồn kho
Theo phong cách kiểm kê định kỳ:
a. Điều kiện kèm theo, mua trong trong nước:
– Nếu thuế GTGT nguồn vào, đc khấu trừ, ghi:
Thiếu TK 611 – Oder (giá
chưa tồn tại thuế GTGT)
Thiếu TK 133 – Thuế GTGT đc khấu trừ
          Có TK 331 – Phải trả cho người bán (tổng giá thanh toán trả tiền).
– Điều kiện kèm theo, thuế GTGT nguồn vào, không đc khấu trừ thì trị giá vật tư, mặt hàng bao và cả thuế GTGT (tổng giá thanh toán trả tiền)
b. Điều kiện kèm theo, nhập vào, ghi:
– Phản ánh trị giá hàng nhập vào bao và cả thuế TTĐB, thuế XK, thuế BVMT (nếu có), ghi:
Thiếu TK 611 – Oder.
          Có TK 331 – Phải trả cho người bán
          Có TK 3332 – Thuế TTĐB (nếu có)
          Có TK 3333 – Thuế xuất nhập vào (rõ ràng, thuế nhập vào, nếu có)
          TK 33381 – Thuế đảm bảo, môi trường xung quanh,.
– Nếu thuế GTGT nguồn vào, đc khấu trừ, ghi:
Thiếu TK 133 – Thuế GTGT đc khấu trừ (1331)
          Có TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp (33312).
3.3. Điều kiện kèm theo,
Đơn vị chức năng, có tiến hành khởi công, góp vốn đầu tư, XDCB
Theo phong cách thức giao thầu, khi nhận
khối lượng xây lắp hoàn thành xong,
Chuyển giao, của bên nhận thầu xây lắp,
địa thế căn cứ, hợp đồng giao thầu and biên bản
Chuyển giao,
khối lượng xây lắp, hoá đơn
khối lượng xây lắp hoàn thành xong,:
– Nếu thuế GTGT nguồn vào, đc khấu trừ, ghi:
Thiếu TK 241 – XDCB dở dang (giá
chưa tồn tại thuế GTGT)
Thiếu TK 133 – Thuế GTGT đc khấu trừ
          Có TK 331 – Phải trả cho người bán (tổng giá thanh toán trả tiền).
– Điều kiện kèm theo, thuế GTGT nguồn vào, không đc khấu trừ thì trị giá góp vốn đầu tư, XDCB bao và cả thuế GTGT (tổng giá thanh toán trả tiền).
3.4. Khi ứng trước tiền hoặc thanh toán trả tiền số tiền phải trả cho người bán vật tư, hàng hoá, người vừa lòng, dịch vụ, người nhận thầu xây lắp, ghi:
Thiếu TK 331 – Phải trả cho người bán
          Có những TK 111 , 112, 341,…
– Điều kiện kèm theo, phải thanh toán trả tiền cho nhà thầu bằng ngoại tệ, kế toán phải quy đổi ra Đồng nước ta theo tỷ giá thanh toán giao dịch, thực tiễn tại thời hạn phát sinh (là tỷ giá bán của ngân hàng kinh tế tài chính,
Khu vực, thường xuyên có thanh toán giao dịch,).
– Điều kiện kèm theo, đã ứng trước tiền cho nhà thầu bằng ngoại tệ, kế toán ghi nhận trị giá góp vốn đầu tư, XDCB tương xứng, với số tiền đã ứng trước theo tỷ giá thanh toán giao dịch, thực tiễn tại thời hạn ứng trước. Phần trị giá góp vốn đầu tư, XDCB còn phải thanh toán trả tiền (sau lúc, đã trừ đi số tiền ứng trước) đc ghi nhận theo tỷ giá thanh toán giao dịch, thực tiễn tại thời hạn phát sinh.
Thiếu TK 331 – Phải trả cho người bán (tỷ giá thanh toán giao dịch, thực tiễn)
Thiếu TK 635 – Trị giá tài chính (nếu tỷ giá thanh toán giao dịch, thực tiễn tiết kiệm hơn tỷ giá ghi sổ kế toán của TK tiền)
          Có những TK 111, 112,… (tỷ giá ghi sổ kế toán)
          Có TK 515 – Lợi nhuận, hoạt động tài chính (nếu tỷ giá thanh toán giao dịch, thực tiễn cao hơn nữa, tỷ giá ghi sổ kế toán của TK tiền).
3.5.

Xem Ngay:  Noted With Thanks Là Gì

Xem Ngay: Nhạc 8d Là Gì – âm Thanh 8d Là Gì

Khi nhận lại tiền do người bán hoàn trả, số tiền đã ứng trước vì không vừa lòng, đc mặt hàng, dịch vụ, ghi:
Thiếu những TK 111, 112,…
          Có TK 331 – Phải trả cho người bán.
3.6. Nhận dịch vụ vừa lòng, (giá thành, vận chuyển hàng hoá, điện, nước, Smartphone, kiểm toán, tư vấn,, quảng cáo, dịch vụ khác) của
những người dân, bán:
– Nếu thuế GTGT nguồn vào, đc khấu trừ, ghi:
Thiếu TK 156 – Sản phẩm (1562)
Thiếu TK 241 – XDCB dở dang
Thiếu TK 242 – Trị giá trả tiền trước
Thiếu những TK 623, 627, 641, 642, 635, 811
Thiếu TK 133 – Thuế GTGT đc khấu trừ (1331) (nếu có)
          Có TK 331 – Phải trả cho người bán (tổng giá thanh toán trả tiền).
– Điều kiện kèm theo, thuế GTGT nguồn vào, không đc khấu trừ thì trị giá dịch vụ bao và cả thuế GTGT (tổng giá thanh toán trả tiền).
3.7. Chiết khấu thanh toán trả tiền mua vật tư, hàng hoá C.ty đc hưởng do thanh toán trả tiền trước thời hạn, phải thanh toán trả tiền and tính trừ vào khoản thiếu phải trả người bán, người vừa lòng,, ghi:
Thiếu TK 331 – Phải trả cho người bán
          Có TK 515 – Lợi nhuận, hoạt động tài chính.
3.8. Điều kiện kèm theo, vật tư, hàng hoá mua vào phải trả lại hoặc đc người bán chấp thuận đồng ý, sale do không đúng quy phương thức,, phẩm chất đc tính trừ vào khoản thiếu phải trả cho người bán, ghi:
Thiếu TK 331 – Phải trả cho người bán
          Có TK 133 – Thuế GTGT đc khấu trừ (1331) (nếu có)
          Có những TK 152, 153, 156, 611,…
3.9. Điều kiện kèm theo, những khoản thiếu phải trả cho người bán không tìm ra chủ thiếu hoặc chủ thiếu không đòi và đã được xử lý ghi tăng thu nhập khác của C.ty, ghi:
Thiếu TK 331 – Phải trả cho người bán
          Có TK 711 – Thu nhập khác.
3.10. So với nhà thầu chính, khi cam kết trị giá
khối lượng xây lắp phải trả cho nhà thầu phụ theo hợp đồng thương mại đã ký kết, kết,
địa thế căn cứ, vào hóa đơn, phiếu giá
công trình xây dựng,, biên bản nghiệm thu sát hoạch,
khối lượng xây lắp hoàn thành xong, and hợp đồng giao thầu phụ, ghi:
Thiếu TK 632 – Giá vốn hàng bán (giá
chưa tồn tại thuế GTGT)
Thiếu TK 133 – Thuế GTGT đc khấu trừ (1331)
          Có TK 331 – Phải trả cho người bán (tổng số tiền phải trả cho nhà thầu phụ và cả thuế GTGT nguồn vào,).
3.11. Điều kiện kèm theo, C.ty nhận
Bán hàng hoá,
đại lý phân phối,
Bán giá chuẩn,, hưởng hoa hồng.
– Khi nhận hàng bán
đại lý phân phối, C.ty dữ thế chủ động, theo dõi and ghi chép thông tin về hàng nhận bán
đại lý phân phối trong phần thuyết minh
Báo cáo giải trình, tài chính.
– Khi
Bán hàng hoá, nhận
đại lý phân phối, ghi:
Thiếu những TK 111, 112, 131,… (tổng giá thanh toán trả tiền)
          Có TK 331 – Phải trả cho người bán (giá giao bán
đại lý phân phối + thuế).
Đồng thời C.ty theo dõi and ghi chép thông tin về hàng nhận bán
đại lý phân phối đã xuất bán trong phần thuyết minh
Báo cáo giải trình, tài chính.
– Khi cam kết hoa hồng
đại lý phân phối đc hưởng, tính vào lợi nhuận, hoa hồng về
Bán hàng hoá,
đại lý phân phối, ghi:
Thiếu TK 331 – Phải trả cho người bán
          Có TK 511 – Lợi nhuận,
Bán hàng hoá, and vừa lòng, dịch vụ
          Có TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp (nếu có).
– Khi thanh toán trả tiền tiền cho bên phục vụ
đại lý phân phối, ghi:
Thiếu TK 331 – Phải trả cho người bán (giá bán trừ (-) hoa hồng
đại lý phân phối)
          Có những TK 111, 112,…
3.12.

Xem Ngay:  Độc Cô Cầu Bại Là Gì

Xem Ngay: Stance Là Gì – Nghĩa Của Từ Stance Trong Tiếng Việt

Kế toán phải trả cho người bán tại
Đơn vị chức năng, giao uỷ thác nhập vào:
– Khi trả tiền trước một khoản tiền uỷ thác oder theo hợp đồng uỷ thác nhập vào cho
Đơn vị chức năng, nhận uỷ thác nhập vào mở LC…
địa thế căn cứ, những chứng từ liên quan,, ghi:
Thiếu TK 331 – Phải trả cho người bán (rõ ràng, cho từng
Đơn vị chức năng, nhận uỷ thác)
          Có những TK 111, 112,…
– Khi nhận hàng ủy thác nhập vào do bên nhận ủy thác giao trả, kế toán tiến hành khởi công, như nếu như với hàng nhập vào
Đôi lúc,.
– Khi thanh toán trả tiền cho
Đơn vị chức năng, nhận uỷ thác nhập vào về số tiền hàng nhập vào and những giá thành, liên quan, thẳng trực tiếp tới, hàng nhập vào,
địa thế căn cứ, những chứng từ liên quan,, ghi:
Thiếu TK 331 – Phải trả cho người bán (rõ ràng, cho từng
Đơn vị chức năng, nhận uỷ thác)
          Có những TK 111, 112,…
– Phí uỷ thác nhập vào phải trả
Đơn vị chức năng, nhận uỷ thác đc tính vào trị giá hàng nhập vào,
địa thế căn cứ, những chứng từ liên quan,, ghi:
Thiếu những TK 151, 152, 156, 211,…
Thiếu TK 133 – Thuế GTGT đc khấu trừ
          Có TK 331- Phải trả cho người bán(rõ ràng, từng
Đơn vị chức năng, nhận uỷ thác).
– Việc thanh toán trả tiền nghĩa vụ và trách nhiệm, thuế nếu như với hàng nhập vào tiến hành khởi công, theo quy cách, của TK 333 – Thuế and khoản phải nộp Nhà nước.

Đơn vị chức năng, nhận uỷ thác không cần sử dụng tài khoản này để phản ánh những
trình độ, thanh toán trả tiền ủy thác mà phản ánh qua những TK 138 and 338.
3.13. Khi lập
Báo cáo giải trình, tài chính, số dư thiếu phải trả cho người bán bằng ngoại tệ đc reviews theo tỷ giá thanh toán giao dịch, thực tiễn tại thời hạn lập
Báo cáo giải trình, tài chính:
– Nếu tỷ giá ngoại tệ giảm
Nếu như với, Đồng nước ta, ghi:
Thiếu TK 331 – Phải trả cho người bán
          Có TK 413 – Chênh lệch tỷ giá hối đoái (4131).
– Nếu tỷ giá ngoại tệ tăng
Nếu như với, Đồng nước ta, ghi:
Thiếu TK 413 – Chênh lệch tỷ giá hối đoái (4131)
          Có TK 331 – Phải trả cho người bán.

Thể Loại: San sẻ, giải bày, Kiến Thức Cộng Đồng

Bài Viết: Trả Trước Cho Người Bán Là Gì, Cách Hạch Toán Phải Trả Cho Người Bán

Thể Loại: LÀ GÌ

Nguồn Blog là gì: https://hethongbokhoe.com Trả Trước Cho Người Bán Là Gì, Cách Hạch Toán Phải Trả Cho Người Bán

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *