Trả Trước Cho Người Bán Là Gì, Cách Hạch Toán Phải Trả Cho Người Bán

Trả Trước Cho Người Bán Là Gì, Cách Hạch Toán Phải Trả Cho Người Bán

Tài khoản 331 –  Phải trả cho người bán Theo Thông tư 200/2014/TT-BTC (Có hiệu lực từ ngày 1/1/2015). Thay thế Chế độ kế toán theo QĐ 15: Áp dụng để phản ánh tình hình thanh toán trả tiền về những khoản thiếu phải trả của C.ty cho người bán vật tư, mặt hàng, người ưng ý dịch vụ, người bán TSCĐ, BĐSĐT, những khoản đầu tư tài chính theo hợp đồng thương mại đã ký kết.

1. Nguyên lý kế toán
         a) Tài khoản này áp dụng để phản ánh tình hình thanh toán trả tiền về những khoản thiếu phải trả của C.ty cho người bán vật tư, mặt hàng, người ưng ý dịch vụ, người bán TSCĐ, BĐSĐT, những khoản đầu tư tài chính theo hợp đồng thương mại đã ký kết. Tài khoản này rất được áp dụng để phản ánh tình hình thanh toán trả tiền về những khoản thiếu phải trả cho người nhận thầu xây lắp chính, phụ. Không phản ánh vào tài khoản này những chuyên môn mua thanh toán trả tiền ngay.
          b) Thiếu phải trả cho người bán, người ưng ý, người nhận thầu xây lắp cần phải được hạch toán cụ thể cho từng đối tượng người tiêu dùng phải trả. Trong cụ thể từng đối tượng người tiêu dùng phải trả, tài khoản này phản ánh cả số tiền đã ứng trước cho người bán, người ưng ý, người nhận thầu xây lắp nhưng chưa nhận đc thành phầm, hàng hoá, dịch vụ, cân nặng xây lắp hoàn thành bàn giao.
          c) Công ty phải theo dõi cụ thể những khoản thiếu phải trả cho người bán theo từng loại nguyên tệ. So với những khoản phải trả bằng ngoại tệ thì thi công theo nguyên lý:

*

– Khi phát sinh những khoản thiếu phải trả cho người bán (bên tài giỏi khoản 331) bằng ngoại tệ, kế toán phải quy đổi ra Đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch thực tiễn tại thời hạn phát sinh (là tỷ giá bán của ngân hàng kinh tế địa điểm thường xuyên có giao dịch). Riêng tình huống ứng trước cho nhà thầu hoặc người bán, khi đủ tình huống ghi nhận tài sản hoặc giá cả thì bên Tài năng khoản 331 sử dụng tỷ giá ghi sổ thực tiễn đích danh nếu như với số tiền đã ứng trước.
– Khi thanh toán trả tiền thiếu phải trả cho người bán (bên Thiếu tài khoản 331) bằng ngoại tệ, kế toán phải quy đổi ra đồng nước ta theo tỷ giá ghi sổ thực tiễn đích danh cho từng đối tượng người tiêu dùng chủ thiếu (Điều kiện chủ thiếu có nhiều giao dịch thì tỷ giá thực tiễn đích danh đc cam kết trên cơ sở bình quân gia quyền di động những giao dịch của chủ thiếu đó). Riêng tình huống phát sinh giao dịch ứng trước tiền cho nhà thầu hoặc người bán thì bên Thiếu tài khoản 331 sử dụng tỷ giá giao dịch thực tiễn (là tỷ giá bán của ngân hàng địa điểm thường xuyên có giao dịch) tại thời hạn ứng trước;
– Công ty phải reviews lại những khoản phải trả cho người bán có gốc ngoại tệ tại cục bộ những thời hạn lập Báo cáo tài chính theo điều khoản của pháp luật. Tỷ giá giao dịch thực tiễn khi reviews lại khoản phải trả cho người bán là tỷ giá bán ngoại tệ của ngân hàng kinh tế địa điểm C.ty thường xuyên có giao dịch tại thời hạn lập Báo cáo tài chính. Những đơn vị trong tập đoàn đc sử dụng chung một tỷ giá do Doanh nghiệp mẹ điều khoản (phải bảo đảm sát với tỷ giá giao dịch thực tiễn) để reviews lại những khoản phải trả cho người bán có gốc ngoại tệ phát sinh từ những giao dịch trong nội bộ tập đoàn.
          d) Bên giao nhập vào ủy thác ghi nhận trên tài khoản này số tiền phải trả người bán về hàng nhập vào trải qua bên nhận nhập vào ủy thác như khoản phải trả người bán đôi khi.
          đ) Các vật tư, mặt hàng, dịch vụ đã nhận được, nhập kho nhưng đến cuối tháng vẫn chưa có hóa đơn thì cần sử dụng giá tạm tính để ghi sổ and phải thay đổi về giá thực tiễn khi nhận đc hóa đơn hoặc thông báo giá chính thức của những người bán.
          e) Khi hạch toán cụ thể những khoản này, kế toán phải hạch toán chi tiết, rành mạch những khoản chiết khấu thanh toán trả tiền, chiết khấu kinh tế, sale hàng bán của những người bán, người ưng ý nếu chưa đc phản ánh trong hóa đơn oder.
2. Cấu trúc and content phản ánh của tài khoản 331 – Phải trả cho người bán
Bên Thiếu:
– Số tiền đã trả cho người bán vật tư, mặt hàng, người ưng ý dịch vụ, người nhận thầu xây lắp;
– Số tiền ứng trước cho người bán, người ưng ý, người nhận thầu xây lắp nhưng chưa nhận đc vật tư, mặt hàng, dịch vụ, cân nặng thành phầm xây lắp hoàn thành bàn giao;
– Số tiền người bán chấp thuận sale mặt hàng hoặc dịch vụ đã giao theo hợp đồng;
– Chiết khấu thanh toán trả tiền and chiết khấu kinh tế đc người bán chấp thuận cho C.ty giảm trừ vào khoản thiếu phải trả cho người bán;
– Chi phí vật tư, mặt hàng thiếu vắng, kém phẩm chất khi kiểm nhận and trả lại người bán.
– Đánh Giá lại những khoản phải trả cho người bán bằng ngoại tệ (tình huống tỷ giá ngoại tệ giảm đối với Đồng nước ta).
Bên Có:
– Số tiền phải trả cho người bán vật tư, hàng hoá, người ưng ý dịch vụ and người nhận thầu xây lắp;
– Căn sửa số chênh lệch giữa giá tạm tính bé dại hơn giá thực tiễn của số vật tư, hàng hoá, dịch vụ đã nhận được, khi có hoá đơn hoặc thông báo giá chính thức;
– Đánh Giá lại những khoản phải trả cho người bán bằng ngoại tệ (tình huống tỷ giá ngoại tệ tăng đối với Đồng nước ta).
Số dư bên Có: Số tiền còn phải trả cho người bán, người ưng ý, người nhận thầu xây lắp.
Tài khoản này có thể có số dư bên Thiếu. Số dư bên Thiếu (nếu có) phản ánh số tiền đã ứng trước cho người bán hoặc số tiền đã trả nhiều hơn số phải trả cho người bán theo cụ thể của từng đối tượng người tiêu dùng rõ nét. Khi lập Bảng Cân đối kế toán, phải lấy số dư cụ thể của từng đối tượng người tiêu dùng phản ánh ở tài khoản này để ghi 2 chỉ tiêu bên “Tài sản” and bên “Nguồn vốn”.
3. Phương thức kế toán một số giao dịch thương mại chủ yếu
3.1.

Xem Ngay:  @ Tiếng Anh Là Gì

Bài Viết: Trả trước cho người bán là gì

Mua vật tư, mặt hàng chưa thanh toán trả tiền người bán về nhập kho trong tình huống hạch toán hàng tồn kho theo cách kê khai thường xuyên hoặc khi mua TSCĐ:
a) Điều kiện mua trong trong nước, ghi:
– Nếu thuế GTGT đầu vào đc khấu trừ, ghi:
Thiếu những TK 152 , 153, 156, 157, 211, 213 (giá chưa có thuế GTGT)
Thiếu TK 133 – Thuế GTGT đc khấu trừ (1331)
          Có TK 331 – Phải trả cho người bán (tổng giá thanh toán trả tiền).
– Điều kiện thuế GTGT đầu vào không đc khấu trừ thì trị giá vật tư, mặt hàng, TSCĐ bao và cả thuế GTGT (tổng giá thanh toán trả tiền).
b) Điều kiện nhập vào, ghi:
– Phản ánh trị giá hàng nhập vào bao và cả thuế TTĐB, thuế XK, thuế BVMT (nếu có), ghi:
Thiếu những TK 152, 153, 156, 157, 211, 213
          Có TK 331 – Phải trả cho người bán
          Có TK 3332 – Thuế TTĐB (nếu có)
          Có TK 3333 – Thuế xuất nhập vào (cụ thể thuế nhập vào, nếu có)
          Có TK 33381 – Thuế bảo vệ môi trường thiên nhiên.
– Nếu thuế GTGT đầu vào đc khấu trừ, ghi:
Thiếu TK 133 – Thuế GTGT đc khấu trừ (1331)
          Có TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp (33312).
3.2. Mua vật tư, hàng hoá chưa thanh toán trả tiền người bán về nhập kho trong tình huống hạch toán hàng tồn kho theo cách kiểm kê định kỳ:
a. Điều kiện mua trong trong nước:
– Nếu thuế GTGT đầu vào đc khấu trừ, ghi:
Thiếu TK 611 – Oder (giá chưa có thuế GTGT)
Thiếu TK 133 – Thuế GTGT đc khấu trừ
          Có TK 331 – Phải trả cho người bán (tổng giá thanh toán trả tiền).
– Điều kiện thuế GTGT đầu vào không đc khấu trừ thì trị giá vật tư, mặt hàng bao và cả thuế GTGT (tổng giá thanh toán trả tiền)
b. Điều kiện nhập vào, ghi:
– Phản ánh trị giá hàng nhập vào bao và cả thuế TTĐB, thuế XK, thuế BVMT (nếu có), ghi:
Thiếu TK 611 – Oder.
          Có TK 331 – Phải trả cho người bán
          Có TK 3332 – Thuế TTĐB (nếu có)
          Có TK 3333 – Thuế xuất nhập vào (cụ thể thuế nhập vào, nếu có)
          TK 33381 – Thuế bảo vệ môi trường thiên nhiên.
– Nếu thuế GTGT đầu vào đc khấu trừ, ghi:
Thiếu TK 133 – Thuế GTGT đc khấu trừ (1331)
          Có TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp (33312).
3.3. Điều kiện đơn vị có thi công đầu tư XDCB theo cách thức giao thầu, khi nhận cân nặng xây lắp hoàn thành bàn giao của bên nhận thầu xây lắp, căn cứ hợp đồng giao thầu and biên bản bàn giao cân nặng xây lắp, hoá đơn cân nặng xây lắp hoàn thành:
– Nếu thuế GTGT đầu vào đc khấu trừ, ghi:
Thiếu TK 241 – XDCB dở dang (giá chưa có thuế GTGT)
Thiếu TK 133 – Thuế GTGT đc khấu trừ
          Có TK 331 – Phải trả cho người bán (tổng giá thanh toán trả tiền).
– Điều kiện thuế GTGT đầu vào không đc khấu trừ thì trị giá đầu tư XDCB bao và cả thuế GTGT (tổng giá thanh toán trả tiền).
3.4. Khi ứng trước tiền hoặc thanh toán trả tiền số tiền phải trả cho người bán vật tư, hàng hoá, người ưng ý dịch vụ, người nhận thầu xây lắp, ghi:
Thiếu TK 331 – Phải trả cho người bán
          Có những TK 111 , 112, 341,…
– Điều kiện phải thanh toán trả tiền cho nhà thầu bằng ngoại tệ, kế toán phải quy đổi ra Đồng nước ta theo tỷ giá giao dịch thực tiễn tại thời hạn phát sinh (là tỷ giá bán của ngân hàng kinh tế địa điểm thường xuyên có giao dịch).
– Điều kiện đã ứng trước tiền cho nhà thầu bằng ngoại tệ, kế toán ghi nhận trị giá đầu tư XDCB tương ứng với số tiền đã ứng trước theo tỷ giá giao dịch thực tiễn tại thời hạn ứng trước. Phần trị giá đầu tư XDCB còn phải thanh toán trả tiền (sau khi đã trừ đi số tiền ứng trước) đc ghi nhận theo tỷ giá giao dịch thực tiễn tại thời hạn phát sinh.
Thiếu TK 331 – Phải trả cho người bán (tỷ giá giao dịch thực tiễn)
Thiếu TK 635 – Trị giá tài chính (nếu tỷ giá giao dịch thực tiễn tiết kiệm hơn tỷ giá ghi sổ kế toán của TK tiền)
          Có những TK 111, 112,… (tỷ giá ghi sổ kế toán)
          Có TK 515 – Doanh thu chuyển động tài chính (nếu tỷ giá giao dịch thực tiễn cao hơn tỷ giá ghi sổ kế toán của TK tiền).
3.5.

Xem Ngay:  Detergent Là Gì - Công Việc Cụ Thể Của Nhân Viên Laundry

Xem Ngay: Nhạc 8d Là Gì – âm Thanh 8d Là Gì

Khi nhận lại tiền do người bán hoàn lại số tiền đã ứng trước vì không ưng ý đc mặt hàng, dịch vụ, ghi:
Thiếu những TK 111, 112,…
          Có TK 331 – Phải trả cho người bán.
3.6. Nhận dịch vụ ưng ý (giá cả vận chuyển hàng hoá, điện, nước, Smartphone, kiểm toán, support, quảng cáo, dịch vụ khác) của những người bán:
– Nếu thuế GTGT đầu vào đc khấu trừ, ghi:
Thiếu TK 156 – Sản phẩm (1562)
Thiếu TK 241 – XDCB dở dang
Thiếu TK 242 – Trị giá trả tiền trước
Thiếu những TK 623, 627, 641, 642, 635, 811
Thiếu TK 133 – Thuế GTGT đc khấu trừ (1331) (nếu có)
          Có TK 331 – Phải trả cho người bán (tổng giá thanh toán trả tiền).
– Điều kiện thuế GTGT đầu vào không đc khấu trừ thì trị giá dịch vụ bao và cả thuế GTGT (tổng giá thanh toán trả tiền).
3.7. Chiết khấu thanh toán trả tiền mua vật tư, hàng hoá C.ty đc hưởng do thanh toán trả tiền trước thời gian phải thanh toán trả tiền and tính trừ vào khoản thiếu phải trả người bán, người ưng ý, ghi:
Thiếu TK 331 – Phải trả cho người bán
          Có TK 515 – Doanh thu chuyển động tài chính.
3.8. Điều kiện vật tư, hàng hoá mua vào phải trả lại hoặc đc người bán chấp thuận sale do không đúng quy phương pháp, phẩm chất đc tính trừ vào khoản thiếu phải trả cho người bán, ghi:
Thiếu TK 331 – Phải trả cho người bán
          Có TK 133 – Thuế GTGT đc khấu trừ (1331) (nếu có)
          Có những TK 152, 153, 156, 611,…
3.9. Điều kiện những khoản thiếu phải trả cho người bán không tìm ra chủ thiếu hoặc chủ thiếu không đòi và đã được xử lý ghi tăng thu nhập khác của C.ty, ghi:
Thiếu TK 331 – Phải trả cho người bán
          Có TK 711 – Thu nhập khác.
3.10. So với nhà thầu chính, khi cam kết trị giá cân nặng xây lắp phải trả cho nhà thầu phụ theo hợp đồng thương mại đã ký kết, căn cứ vào hóa đơn, phiếu giá công trình, biên bản nghiệm thu cân nặng xây lắp hoàn thành and hợp đồng giao thầu phụ, ghi:
Thiếu TK 632 – Giá vốn hàng bán (giá chưa có thuế GTGT)
Thiếu TK 133 – Thuế GTGT đc khấu trừ (1331)
          Có TK 331 – Phải trả cho người bán (tổng số tiền phải trả cho nhà thầu phụ và cả thuế GTGT đầu vào).
3.11. Điều kiện C.ty nhận bán sản phẩm đại lý, bán đúng giá, hưởng hoa hồng.
– Khi nhận hàng bán đại lý, C.ty chủ động theo dõi and ghi chép thông tin về hàng nhận bán đại lý trong phần thuyết minh Báo cáo tài chính.
– Khi bán sản phẩm nhận đại lý, ghi:
Thiếu những TK 111, 112, 131,… (tổng giá thanh toán trả tiền)
          Có TK 331 – Phải trả cho người bán (giá giao bán đại lý + thuế).
Đồng thời C.ty theo dõi and ghi chép thông tin về hàng nhận bán đại lý đã xuất bán trong phần thuyết minh Báo cáo tài chính.
– Khi cam kết hoa hồng đại lý đc hưởng, tính vào doanh thu hoa hồng về bán sản phẩm đại lý, ghi:
Thiếu TK 331 – Phải trả cho người bán
          Có TK 511 – Doanh thu bán sản phẩm and ưng ý dịch vụ
          Có TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp (nếu có).
– Khi thanh toán trả tiền tiền cho bên phục vụ đại lý, ghi:
Thiếu TK 331 – Phải trả cho người bán (giá bán trừ (-) hoa hồng đại lý)
          Có những TK 111, 112,…
3.12.

Xem Ngay:  Activist Là Gì - định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích

Xem Ngay: Stance Là Gì – Nghĩa Của Từ Stance Trong Tiếng Việt

Kế toán phải trả cho người bán tại đơn vị giao uỷ thác nhập vào:
– Khi trả tiền trước một khoản tiền uỷ thác oder theo hợp đồng uỷ thác nhập vào cho đơn vị nhận uỷ thác nhập vào mở LC… căn cứ những chứng từ ảnh hưởng, ghi:
Thiếu TK 331 – Phải trả cho người bán (cụ thể cho từng đơn vị nhận uỷ thác)
          Có những TK 111, 112,…
– Khi nhận hàng ủy thác nhập vào do bên nhận ủy thác giao trả, kế toán thi công như nếu như với hàng nhập vào đôi khi.
– Khi thanh toán trả tiền cho đơn vị nhận uỷ thác nhập vào về số tiền hàng nhập vào and những giá cả ảnh hưởng thẳng trực tiếp đến hàng nhập vào, căn cứ những chứng từ ảnh hưởng, ghi:
Thiếu TK 331 – Phải trả cho người bán (cụ thể cho từng đơn vị nhận uỷ thác)
          Có những TK 111, 112,…
– Phí uỷ thác nhập vào phải trả đơn vị nhận uỷ thác đc tính vào trị giá hàng nhập vào, căn cứ những chứng từ ảnh hưởng, ghi:
Thiếu những TK 151, 152, 156, 211,…
Thiếu TK 133 – Thuế GTGT đc khấu trừ
          Có TK 331- Phải trả cho người bán(cụ thể từng đơn vị nhận uỷ thác).
– Việc thanh toán trả tiền nghĩa vụ thuế nếu như với hàng nhập vào thi công theo điều khoản của TK 333 – Thuế and khoản phải nộp Nhà nước.
– Đơn vị nhận uỷ thác không cần sử dụng tài khoản này để phản ánh những chuyên môn thanh toán trả tiền ủy thác mà phản ánh qua những TK 138 and 338.
3.13. Khi lập Báo cáo tài chính, số dư thiếu phải trả cho người bán bằng ngoại tệ đc reviews theo tỷ giá giao dịch thực tiễn tại thời hạn lập Báo cáo tài chính:
– Nếu tỷ giá ngoại tệ giảm đối với Đồng nước ta, ghi:
Thiếu TK 331 – Phải trả cho người bán
          Có TK 413 – Chênh lệch tỷ giá hối đoái (4131).
– Nếu tỷ giá ngoại tệ tăng đối với Đồng nước ta, ghi:
Thiếu TK 413 – Chênh lệch tỷ giá hối đoái (4131)
          Có TK 331 – Phải trả cho người bán.

Thể Loại: Chia sẻ trình bày Kiến Thức Cộng Đồng

Bài Viết: Trả Trước Cho Người Bán Là Gì, Cách Hạch Toán Phải Trả Cho Người Bán

Thể Loại: LÀ GÌ

Nguồn Blog là gì: https://hethongbokhoe.com Trả Trước Cho Người Bán Là Gì, Cách Hạch Toán Phải Trả Cho Người Bán

Leave a Reply