Tốt Nghiệp Loại Giỏi Tiếng Anh Là Gì ? Nghĩa Của Từ Xếp Loại Học Lực

Tốt Nghiệp Loại Giỏi Tiếng Anh Là Gì ? Nghĩa Của Từ Xếp Loại Học Lực

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: /2012/TT-BGDĐT Thành Phố Hà Nội, ngày tháng 5 2012

THÔNG TƯ

Sửa đổi điểm (17), (19), (20) Phụ lục phương pháp ghi content trên bằng cực tốt nghiệp trung cấp bài bản kèm theo Thông tư số 20/2009/TT-BGDĐT

mẫu bằng cực tốt nghiệp trung cấp bài bản; sửa đổi điểm (17), (19), (20) Phụ lục phương pháp ghi content trên bằng cực tốt nghiệp cao đẳng kèm theo

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục and Đào tạo cho ra đời

mẫu bằng cực tốt nghiệp cao đẳng

Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng bốn năm 2012 của Chính phủ điều khoản chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn and cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng ba năm 2008 của Chính phủ điều khoản chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn and cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục and Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng tám năm 2006 của Chính phủ điều khoản rõ rệt and chỉ dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng năm năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung cập nhật một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng tám năm 2006 của Chính phủ điều khoản rõ rệt and chỉ dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

Căn cứ Quyết định số 33/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20 tháng sáu năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục and Đào tạo cho ra đời Quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân; Thông tư số 22/2012/TT-BGDĐT ngày 20 tháng sáu năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục and Đào tạo sửa đổi, bổ sung cập nhật một số điều của Quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân cho ra đời kèm theo Quyết định số 33/2007/QĐ-BGDĐT;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế;

Bộ trưởng Bộ Giáo dục and Đào tạo quyết định.

Bài Viết: Tốt nghiệp xuất sắc tiếng anh là gì

Xem Ngay:  Turnover Là Gì - Annual định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích

1. Điểm (17) đc sửa đổi như sau:

2. Điểm (19) đc sửa đổi như sau:

“(19) Ghi xếp loại cực tốt nghiệp, bằng tiếng Anh: loại Loại giỏi ghi “Excellent”, loại Giỏi ghi “Very good”, loại Khá ghi “Good”, loại Trung bình khá ghi “Average good”, loại Trung bình ghi “Ordinary”.”

3. Điểm (20) đc sửa đổi như sau:

“(20) Ghi vẻ ngoài đào tạo, bằng tiếng Anh: “Chính quy” ghi “Full-time”, “Vừa làm vừa học” ghi “Part-time”, “Học từ xa” ghi “Distance learning”, “Tự học có chỉ dẫn” ghi “Guided Self – learning”.”

1. Điểm (17) đc sửa đổi như sau:

2.

Xem Ngay: Bop Là Gì – Các điều Cần Biết Viết Bop

Điểm (19) đc sửa đổi như sau:

“(19) Ghi xếp loại cực tốt nghiệp, bằng tiếng Anh: loại Loại giỏi ghi “Excellent”, loại Giỏi ghi “Very good”, loại Khá ghi “Good”, loại Trung bình khá ghi “Average good”, loại Trung bình ghi “Ordinary”.”

3. Điểm (20) đc sửa đổi như sau:

“(20) Ghi vẻ ngoài đào tạo, bằng tiếng Anh: “Chính quy” ghi “Full-time”, “Vừa làm vừa học” ghi “Part-time”, “Học từ xa” ghi “Distance learning”, “Tự học có chỉ dẫn” ghi “Guided Self – learning”.”

Điều 3. Chánh Công sở, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Bài bản, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Thủ trưởng những đơn vị có ảnh hưởng thuộc Bộ Giáo dục and Đào tạo, Thủ trưởng cơ sở giáo dục đc giao nhiệm vụ đào tạo trình độ trung cấp bài bản, Thủ trưởng cơ sở giáo dục đại học chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

Xem Ngay:  Capital Gain Là Gì - Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích

Xem Ngay: Pre Intermediate Là Gì? Bạn đang ở Trình độ Trung Cấp Tiếng Anh Là Gì

Điều 4. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày tháng 5 2012. Những điều khoản trước đây trái với Thông tư này đều bãi bỏ./.

Thể Loại: San sẻ Kiến Thức Cộng Đồng

Bài Viết: Tốt Nghiệp Loại Giỏi Tiếng Anh Là Gì ? Nghĩa Của Từ Xếp Loại Học Lực

Thể Loại: LÀ GÌ

Nguồn Blog là gì: https://hethongbokhoe.com Tốt Nghiệp Loại Giỏi Tiếng Anh Là Gì ? Nghĩa Của Từ Xếp Loại Học Lực

Leave a Reply