click

Tốt Nghiệp Loại Giỏi Tiếng Anh Là Gì ? Nghĩa Của Từ Xếp Loại Học Lực

Tốt Nghiệp Loại Giỏi Tiếng Anh Là Gì ? Nghĩa Của Từ Xếp Loại Học Lực

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do –
niềm hạnh phúc
Số: /2012/TT-BGDĐTThành Phố Hà Nội, ngày tháng 5 2012

THÔNG TƯ

Sửa đổi điểm (17), (19), (20) Phụ lục phương thức, ghi content trên bằng rất tốt, nghiệp trung cấp chuyên nghiệp, kèm theo Thông tư số 20/2009/TT-BGDĐT

mẫu bằng rất tốt, nghiệp trung cấp chuyên nghiệp,; sửa đổi điểm (17), (19), (20) Phụ lục phương thức, ghi content trên bằng rất tốt, nghiệp cao đẳng kèm theo

của Bộ trưởng Bộ
Giáo dục đào tạo and
Đào tạo và giảng dạy,
phát hành,

mẫu bằng rất tốt, nghiệp cao đẳng


địa thế căn cứ, Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng bốn năm 2012 của
nhà nước quy cách,
công dụng, trách nhiệm,, quyền hạn and
tổ chức cơ cấu, của Bộ, cơ quan ngang Bộ;


địa thế căn cứ, Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng ba năm 2008 của
nhà nước quy cách,
công dụng, trách nhiệm,, quyền hạn and
tổ chức cơ cấu, của Bộ
Giáo dục đào tạo and
Đào tạo và giảng dạy,;


địa thế căn cứ, Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng tám năm 2006 của
nhà nước quy cách, rõ rệt and
hướng dẫn thi hành một số trong những, điều của Luật
Giáo dục đào tạo; 
Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng năm năm 2011 của
nhà nước sửa đổi, bổ sung cập nhật một số trong những, điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng tám năm 2006 của
nhà nước quy cách, rõ rệt and
hướng dẫn thi hành một số trong những, điều của Luật
Giáo dục đào tạo;


địa thế căn cứ, Ra quyết định, số 33/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20 tháng sáu năm 2007 của Bộ trưởng Bộ
Giáo dục đào tạo and
Đào tạo và giảng dạy,
phát hành, Quy định, văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân; Thông tư số 22/2012/TT-BGDĐT ngày 20 tháng sáu năm 2012 của Bộ trưởng Bộ
Giáo dục đào tạo and
Đào tạo và giảng dạy, sửa đổi, bổ sung cập nhật một số trong những, điều của Quy định, văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân
phát hành, kèm theo Ra quyết định, số 33/2007/QĐ-BGDĐT;

Theo
Kiến nghị, của Vụ trưởng Vụ Pháp chế;

Bộ trưởng Bộ
Giáo dục đào tạo and
Đào tạo và giảng dạy, ra quyết định,.

Bài Viết: Tốt nghiệp xuất sắc tiếng anh là gì

Xem Ngay:  Khí Đá Là Gì - Tác Dụng Của Đất Đèn

1. Điểm (17) đc sửa đổi như sau:

2. Điểm (19) đc sửa đổi như sau:

“(19) Ghi xếp loại rất tốt, nghiệp, bằng tiếng Anh: loại Loại giỏi ghi “Excellent”, loại Giỏi ghi “Very good”, loại Khá ghi “Good”, loại Trung bình khá ghi “Average good”, loại Trung bình ghi “Ordinary”.”

3. Điểm (20) đc sửa đổi như sau:

“(20) Ghi vẻ ngoài
Đào tạo và giảng dạy,, bằng tiếng Anh: “Chính quy” ghi “Full-time”, “Vừa làm vừa học” ghi “Part-time”, “Học từ xa” ghi “Distance learning”, “Tự học có
hướng dẫn” ghi “Guided Self – learning”.”

1. Điểm (17) đc sửa đổi như sau:

2.

Xem Ngay: Bop Là Gì – Những điều Cần Biết Viết Bop

Điểm (19) đc sửa đổi như sau:

“(19) Ghi xếp loại rất tốt, nghiệp, bằng tiếng Anh: loại Loại giỏi ghi “Excellent”, loại Giỏi ghi “Very good”, loại Khá ghi “Good”, loại Trung bình khá ghi “Average good”, loại Trung bình ghi “Ordinary”.”

3. Điểm (20) đc sửa đổi như sau:

“(20) Ghi vẻ ngoài
Đào tạo và giảng dạy,, bằng tiếng Anh: “Chính quy” ghi “Full-time”, “Vừa làm vừa học” ghi “Part-time”, “Học từ xa” ghi “Distance learning”, “Tự học có
hướng dẫn” ghi “Guided Self – learning”.”

Điều 3. Chánh
văn phòng,, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Vụ trưởng Vụ
Giáo dục đào tạo Chuyên nghiệp,, Vụ trưởng Vụ
Giáo dục đào tạo Đại học, Thủ trưởng những
Đơn vị chức năng, có liên quan, thuộc Bộ
Giáo dục đào tạo and
Đào tạo và giảng dạy,, Thủ trưởng cơ sở giáo dục đc giao trách nhiệm,
Đào tạo và giảng dạy,
trình độ chuyên môn, trung cấp chuyên nghiệp,, Thủ trưởng cơ sở giáo dục đại học phụ trách, thi hành Thông tư này.

Xem Ngay:  Jam Là Gì - Jam Nghĩa Là Gì

Xem Ngay: Pre Intermediate Là Gì? Bạn đang ở
trình độ chuyên môn, Trung Cấp Tiếng Anh Là Gì

Điều 4. Thông tư này còn có, hiệu lực thi hành kể từ thời điểm ngày, tháng 5 2012. Những quy cách, trước đó, trái với Thông tư này đều bãi bỏ./.

Thể Loại: Sẻ chia, Kiến Thức Cộng Đồng

Bài Viết: Tốt Nghiệp Loại Giỏi Tiếng Anh Là Gì ? Nghĩa Của Từ Xếp Loại Học Lực

Thể Loại: LÀ GÌ

Nguồn Blog là gì: https://hethongbokhoe.com Tốt Nghiệp Loại Giỏi Tiếng Anh Là Gì ? Nghĩa Của Từ Xếp Loại Học Lực

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *