click

Tam Muội Là Gì – Tra Từ: Tam Muội

Tam Muoi La Gi Tra Tu Tam Muoi

Tam Muội Là Gì – Tra Từ: Tam Muội

Niệm công đức vô lượng vô biên của của 1 vị Phật cũng đồng với niệm công đức biện tài vô lượng của vô lượng chư Phật. Nhập nhất hạnh niệm Phật tam muội này thì tiếp liền cụ thể quá nhiều những cõi nước chư Phật vốn không tồn tại tướng sai biệt.

Bài Viết: Tam muội là gì

Pháp môn niệm Phật thù thắng tại vị trí đặt, không câu nệ vẻ
Bên phía ngoài,

Kinh Đại Bửu Tích, chương 116 có dạy rằng: Văn Thù Sư Lợi bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, tu ra làm sao, để mau chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác?.

Đức Phật dạy: Nhất hạnh tam muội. Người nam, người nữ nào tu pháp Tam muội này thì mau chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác.

Nhập nhất hạnh niệm Phật tam muội này thì tiếp liền cụ thể quá nhiều những cõi nước chư Phật vốn không tồn tại tướng sai biệt.

Xem Ngay: Organic Tìm kiếm, Là Gì – Vai Trò Của Organic Tìm kiếm,

Năm phương tiện đi lại, đi lại của nước pháp môn niệm Phật

Ngài Văn Thù sư lợi thưa hỏi tiếp rằng: Ra làm sao, gọi bằng niệm Phật tam muội? Phật dạy: Pháp giới một tướng, thể nhập vào pháp giới, gọi bằng nhất hạnh tam muội.

Nếu
có người, nam, người nữ nào muốn nhập vào pháp nhất hạnh tam muội, nên khéo nghe pháp Bát nhã ba la mật, như pháp mà tu hành, sẽ nhập vào pháp nhất hạnh tam muội. Như tâm duyên quán pháp giới, bất thối, bất hoại, không nghĩ bàn, không chướng ngại, không tướng trạng.

Xem Ngay:  Quy Hoạch Tiếng Anh Là Gì, Quy Hoạch Khu Xây Dựng Tiếng Anh Là Gì

Xem Ngay: Ba La Mật Là Gì – Lục Độ Ba La Mật Trong Kinh Pháp Cú

Niệm công đức vô lượng vô biên của của 1 vị Phật cũng đồng với niệm công đức biện tài vô lượng của vô lượng chư Phật.

Niệm Phật bị vọng tưởng có tội không?

Người nam, người nữ đó, muốn nhập vào Tam muội này, ở tại một, Nơi đặt, nhàn rỗi, xả bỏ tư tưởng, tác hại và tác hại, không giữ tướng trạng trong lòng, chuyên tâm một vị Phật mà xưng thương hiệu.
tùy từng vị trí đặt,, ngồi trung thực, đoan nghiêm, nhất tâm xưng niệm tương tục thương hiệu Phật, nghĩa là, trong nhất tâm niệm có tác dụng, thấy, cảm nhận thấy, thấy ba đời toàn bộ tổng thể chư Phật. Vì sao như vậy?

Niệm công đức vô lượng vô biên của của 1 vị Phật cũng đồng với niệm công đức biện tài vô lượng của vô lượng chư Phật. Nhập nhất hạnh niệm Phật tam muội này thì tiếp liền cụ thể quá nhiều những cõi nước chư Phật vốn không tồn tại tướng sai biệt. Văn này được xác chứng!

Tỳ kheo Thích Đức Trí dịch

*
*

Nhà an vui

Hợp tác ký kết cùng HomeAZ.vn
Top 6 tượng gỗ tử vi phong thủy xinh, TP. hà Nội cho năm Tân Sửu 2021

Những pho tượng gỗ tử vi phong thủy xinh, TP. hà Nội cho năm Tân Sửu 2021 được trình làng
Phía dưới, đây…

Xem Ngay:  Chứng nhận intertek là gì

Tượng Phật gỗ an vị tại gia ra làm sao, cho đúng?
Vì sao nên lựa chọn, mua tượng Phật Bà Quan Âm đứng rồng
Được thiết kế, được làm bằng gỗ, pơ mu?
Tượng Phật Bà Quan Âm
Được thiết kế, được làm bằng gỗ, and những
chú ý nhắc nhở trong thờ phụng
hethongbokhoe.com

Mọi sự copy, sao chép từ hethongbokhoe.com đều không cần trích dẫn và được hoan nghênh!

Thể Loại: Giải bày Kiến Thức Cộng Đồng

Bài Viết: Tam Muội Là Gì – Tra Từ: Tam Muội

Thể Loại: LÀ GÌ

Nguồn Blog là gì: https://hethongbokhoe.com Tam Muội Là Gì – Tra Từ: Tam Muội

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *