click

Soul Là Gì

Soul La Gi

Soul Là Gì

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bài Viết: Soul là gì

*
*
*

soul

*

soul /soul/ danh từ linh hồn tâm hồn,, tư tưởng,to throw oneself
body toàn thân, và soul into something
: để hết tư tưởng,
vào việc gìhe cannot call his soul his own: nó bị người khác khống chế linh hồn, cột trụPresident Ho is the soul of the Party: Hồ quản trị là linh hồn của Đảng vĩ nhânthe greatest souls of antiquity: những vĩ nhân của thời xưa, hồn, sức sống, sức truyền cảmpicture lucks soul: tấm hình thiếu hồn người, dânwithout meeting a living soul: không thấy, cảm nhận thấy, thấy một bóng ngườipopulation of a thousand souls: số dân một nghìn ngườia simple soul: người đơn giản và giản dị, và giản dị và đơn giản,the ship was lost with two hundred souls on board: con tàu đã trở nên đắm với hai trăm khách chuyến tham quan

ngành nghề: xây dựngtâm hồnbody và soul: thể xác and tâm hồn,

*

Xem Ngay: Triglixerit Là Gì – Chỉ Số Triglyceride Là Gì

*
*

Tra câu | Lướt web đọc báo, tiếng Anh

Xem Ngay: Wave Là Gì

soul

Từ điển Collocation

soul noun

1 part of sb believed to exist after
body toàn thân, is dead

ADJ. immortal | damned | human, individual

VERB + SOUL save Missionaries saw it as their task to save souls. | sell to sell your soul to the Devil

Xem Ngay:  Đặc Tả Là Gì - Một Số Kĩ Thuật Khảo Sát Đặc Tả

PHRASES the souls of the dead

2 part of sb/sth that shows its true nature

ADJ. very The plea touched him to his very soul. | whole | inner

VERB + SOUL lose In the process of being made into a film, the story seemed to have lost its soul. | bare He bared his soul to her. | tìm kiếm, I searched my soul for any malice that could have provoked his words, but found none.

SOUL + NOUN mate

PREP. in your ~ Deep in her soul she knew she had to return to her country.

PHRASES
body toàn thân, và soul
She gave herself to him
body toàn thân, và soul. | heart và soul He gave himself heart và soul to the cause.

3 deep feeling và thought

VERB + SOUL have | lack

PREP. with ~ She sang the tuy vậy with passion và soul.

4 person

ADJ. little poor little soul | old | good | bad | lost, poor, unfortunate | simple | dear, gentle, kind, kindly a kind old soul | sensitive | brave | romantic | tormented, tortured, troubled | living There was no other living soul to be seen.

PHRASES a soul in torment The dog was howling like a soul in torment. | not be a soul in sight By midnight, there wasn”t a soul in sight.

Từ điển WordNet

n.

the human embodiment of something

the soul of honor

a secular form of gospel that was a major Black musical genre in the 1960s và 1970s

soul was politically significant during the Civil Rights movement

Thể Loại: San sẻ, Kiến Thức Cộng Đồng

Bài Viết: Soul Là Gì

Thể Loại: LÀ GÌ

Nguồn Blog là gì: https://hethongbokhoe.com Soul Là Gì

Xem Ngay:  Though Là Gì - Cách Sử Dụng Của Though Trong Ngôn Ngữ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *