click

Số đối Là Gì – Vậy Thế Nào Là Hai Số đối Nhau

So doi La Gi Vay The Nao La Hai

Số đối Là Gì – Vậy Thế Nào Là Hai Số đối Nhau

Câu
phỏng vấn được xác thực chứa thông báo đúng mực, and đáng tin cậy,, được xác thực hoặc
phỏng vấn bởi những Chuyên Viên, giáo viên thượng hạng của chúng tôi.

Bài Viết: Số đối là gì

*

Phân tích và lý giải tiến trình giải:

1) Hai số đối nhau là hai số có tổng bằng 0.

VD: $3+(-3)=0$
lúc đó $3,(-3)$ là 2 số đối nhau.

2) Hai số nghịch
quần đảo là hai số có tích bằng 1.

VD: $3.dfrac{1}{3}=1$
lúc đó $3,dfrac{1}{3}$ là hai số nghịch
quần đảo.

3) Lao lý cộng:

a) 2 phân số cùng mẫu số:

Giả sử có 2 phân số cùng mẫu số là: $dfrac{a}{b}$ and $dfrac{c}{b}$ ($b
e 0$)


lúc đó: Tổng của 2 phân số cùng mẫu số là phân số mới có mẫu số ổn định, and tử số bằng tổng tử số của 2 phân số
khởi đầu,.

Xem Ngay: Tải
game show Valorant – Phương thức, Tải And Thiết lập Valorant Trên Phường

$dfrac{a}{b} + dfrac{c}{b} = dfrac{{a + c}}{b}$

Ví dụ: $dfrac 12+dfrac52=dfrac{1+5}2=dfrac62=3$

b) 2 phân số khác mẫu số:

Giả sử có 2 phân số khác mẫu số là: $dfrac{a}{b}$ and $dfrac{c}{d}$ ($b,d
e 0; b
e d$)


lúc đó: Ta quy đồng mẫu số của 2 phân số
khởi đầu,, tổng của 2 phân số bằng phân số mới có mẫu số là mẫu số chung and tử số bằng tổng 2 tử số sau khoản thời hạn, quy đồng.

$dfrac{a}{b} + dfrac{c}{d} = dfrac{{ad}}{{bd}} + dfrac{{bc}}{{bd}} = dfrac{{ad + bc}}{{bd}}$

Ví dụ $dfrac13+dfrac27=dfrac{1.7}{3.7}+dfrac{2.3}{7.3}=dfrac7{21}+dfrac6{21}=dfrac{7+6}{21}=dfrac{13}{21}$

Xem Ngay:  Text Message Là Gì - Nghĩa Của Từ Text Message

$dfrac2{15}+dfrac43=dfrac2{15}+dfrac{4.5}{3.5}=dfrac2{15}+dfrac{20}{15}=dfrac{2+20}{15}=dfrac{22}{15}$

4) a) Phép trừ 2 phân số;

Giả sử có 2 phân số $dfrac{a}{b}$ and $dfrac{c}{d}$ ($b,d
e 0$)


lúc đó: Ta quy đồng mẫu số của 2 phân số
khởi đầu,, hiệu của 2 phân số bằng phân số mới có mẫu số là mẫu số chung and tử số bằng hiệu 2 tử số sau khoản thời hạn, quy đồng.

$dfrac{a}{b} – dfrac{c}{d} = dfrac{{ad}}{{bd}} – dfrac{{bc}}{{bd}} = dfrac{{ad – bc}}{{bd}}$

Ví dụ: $dfrac52-dfrac12=dfrac{5-1}{2}=dfrac42=2$

$dfrac{15}4-dfrac15=dfrac{15.5}{4.5}-dfrac{1.4}{5.4}=dfrac{75}{20}-dfrac{4}{20}=dfrac{75-4}{20}=dfrac{71}{20}$

$dfrac{21}{4}-dfrac{3}{20}=dfrac{21.5}{4.5}-dfrac3{20}=dfrac{105}{20}-dfrac3{20}=dfrac{105-3}{20}=dfrac{102}{20}=dfrac{51}{10}$

b) Phép nhân 2 phân số:

Giả sử có 2 phân số $dfrac{a}{b}$ and $dfrac{c}{d}$ ($b,d
e 0$)


lúc đó: Tích 2 phân số bằng phân số mới có tử số bằng tích 2 tử số
khởi đầu, and mẫu số bằng tích 2 mẫu số
khởi đầu,.

$dfrac{a}{b}.dfrac{c}{d} = dfrac{{ac}}{{bd}}$

Ví dụ $dfrac12.dfrac27=dfrac{1.2}{2.7}=dfrac{2}{14}=dfrac17$

c) Phép chia 2 phân số:

Giả sử có 2 phân số $dfrac{a}{b}$ and $dfrac{c}{d}$ ($b,c,d
e 0$)


lúc đó: Thương 2 phân số là tích của phân số
Thứ nhất, với nghịch
quần đảo của phân số vào
Thời điểm đầu tuần,.

Xem Ngay: Thẻ Ghi Nợ Là Gì – Phân Biệt Thẻ Ghi Nợ And Thẻ Tín Dụng

$dfrac{a}{b}:dfrac{c}{d} = dfrac{a}{b}.dfrac{d}{c} = dfrac{{ad}}{{bc}}$

Ví dụ: $dfrac12:dfrac47=dfrac12.dfrac74=dfrac{1.7}{2.4}=dfrac78$

5) a) Nổi trội, của phép cộng 2 phân số:

Giả sử có 3 phân số $dfrac{a}{b}$; $dfrac{c}{d}$; $dfrac{m}{n}$ ($b,d,n
e 0$)

+) Giao hoán:

$dfrac{a}{b} + dfrac{c}{d} = dfrac{c}{d} + dfrac{a}{b}$

+) Tích hợp:

$dfrac{a}{b} + left( {dfrac{c}{d} + dfrac{m}{n}} ight) = left( {dfrac{a}{b} + dfrac{c}{d}} ight) + dfrac{m}{n}$

+) Cộng với 0:

$dfrac{a}{b} + 0 = 0 + dfrac{a}{b} = dfrac{a}{b}$

b) Nổi trội, của phép nhân 2 phân số:

Giả sử có 3 phân số $dfrac{a}{b}$; $dfrac{c}{d}$; $dfrac{m}{n}$ ($b,d,n
e 0$)

+) Giao hoán:

$dfrac{a}{b} . dfrac{c}{d} = dfrac{c}{d} . dfrac{a}{b}$

Xem Ngay:  Hừng đông Là Gì - Hừng đông 1 Buồn Tẻ

+) Tích hợp:

$dfrac{a}{b} . left( {dfrac{c}{d} . dfrac{m}{n}} ight) = left( {dfrac{a}{b} . dfrac{c}{d}} ight) . dfrac{m}{n}$

+) Nhân với cùng 1:

$dfrac{a}{b} .1 = 1. dfrac{a}{b} = dfrac{a}{b}$

+) Nổi trội, đống ý, của phép nhân với phép cộng:

$left( {dfrac{a}{b} + dfrac{c}{d}} ight)dfrac{m}{n} = dfrac{m}{n}left( {dfrac{a}{b} + dfrac{c}{d}} ight) = dfrac{m}{n}.dfrac{a}{b} + dfrac{m}{n}.dfrac{c}{d} = dfrac{{am}}{{bn}} + dfrac{{cm}}{{dn}}$.

Thể Loại: San sẻ, giải bày, trình diễn Kiến Thức Cộng Đồng

Bài Viết: Số đối Là Gì – Vậy Thế Nào Là Hai Số đối Nhau

Thể Loại: LÀ GÌ

Nguồn Blog là gì: https://hethongbokhoe.com Số đối Là Gì – Vậy Thế Nào Là Hai Số đối Nhau

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *