Smarty Là Gì – Smarty : Một Công Cụ Thiết Yếu Cho Người Làm Web

Smarty Là Gì – Smarty : Một Công Cụ Thiết Yếu Cho Người Làm Web

Tạo folder để chứa source code thư viện smartyGiải nén folder vừa download, chỉ cần sử dụng folder “libs”Chép mọi thứ trong folder “libs” vào DOCUMENT_ROOTsmarty_examplesmartyCấu trúc folder của folder project như sau:

DOCUMENT_ROOT (e.g c:/Apache24/htdocs)

|-smarty_example

|-smarty

|-view

|-view_c

2. Ví dụ dễ chơi

a. Sẵn sàng tệp tin template để hiển thị mang tên “index.tpl”

View này sẽ hiển thị biến “name” ra ngoài màn hình.

Bài Viết: Smarty là gì

b. Sẵn sàng back-end để đồng tình dữ liệu cho view

Các bạn sẽ sẵn sàng khởi tạo smarty để nó có thể vận động. Đồng thời, cũng thi công sẵn sàng dữ liệu để hiển thị ra view.

Trước tiên, các bạn phải khai báo smarty trong PHP, sau đó cấu hình những folder thiết yếu như: view (chứa những template dạng .tpl), view_c (những template đã compile ra dạng .php) để smarty có thể vận động. Sau đó để dùng một biến nào đó của PHP trong smarty, ta thi công gán biến đó qua smarty bằng lệnh “assign”. Cuối cùng để gọi view, ta gọi hàm “display”.

3. Tinh chỉnh Smarty để dùng thuận tiện hơn (Cá nhân hóa Smarty)

Ta sẽ tạo 1 lớp mới có tên “mySmarty” để bọc lớp “Smarty” gốc lại, nhằm có thể thi công đc những cấu hình có nhu cầu. Ta có thể đặt tệp tin này ở bất cứ chỗ nào, nhưng để thuận tiện, ta thường đặt tệp tin này chung folder chứa Smarty của project.

Xem Ngay:  Hoa đào Tiếng Anh Là Gì

Như thế, ta chỉ cần cấu hình đường dẫn để smarty chứa những tệp tin compiled and folder chứa những tệp tin template một lần duy nhất. Sau này khi dùng smarty, ta sẽ dùng lớp “mySmarty” thay cho lớp “Smarty”, and không cần phải cấu hình gì thêm. Ví dụ (ở mục 2) để được viết lại tệp tin back-end như sau:

4. Cú pháp Smarty dễ chơi

a. Biến

b. Hàm and thuộc tính

{funcname attr1=”val1″ attr2=”val2″}

Every Smarty tag either prints a variable or invokes some sort of function. These are processed và displayed by enclosing the function và its attributes within delimiters like so: {funcname attr1=”val1″ attr2=”val2″}.Attributes lớn Smarty functions are much like HTML attributes. Static values don’t have lớn be enclosed in quotes, but it is required for literal strings.

Xem Ngay: Now Là Thì Gì – Cấu Trúc And Cách thức Sử dụng Những Thì Tiếng Anh

c. Escape mã thực thi

{literal} tags allow a block of data lớn be taken literally. This is typically used around Javascript or stylesheet blocks where {curly braces} would interfere with the template delimiter syntax.

d. Những hàm có sẵn trong Smarty

{if},{elseif},{else}

{for}

{foreach} {foreachelse}

{include}

It’s used for including other templates in the current template. Any variables available in the current template are also available within the included template.

{assign}

It is used for assigning template variables during the execution of a template.

Xem Ngay: Hỗn Số Là Gì – Lý Thuyết Hỗn Số Toán 5

{strip}

Anything within {strip}{/strip} tags are stripped of the extra spaces or carriage returns at the beginnings và ends of the lines before they are displayed.

Xem Ngay:  Investment Là Gì - Nghĩa Của Từ Invest

{capture}

It is used lớn collect the output of the template between the tags into a variable instead of displaying it

Liên kết code tham khảo thêm: https://drive.google.com/open?id=0B-5fkWexH-GOY2lOQ2szSExGWmM

Thể Loại: San sẻ Kiến Thức Cộng Đồng

Bài Viết: Smarty Là Gì – Smarty : Một Công Cụ Thiết Yếu Cho Người Làm Web

Thể Loại: LÀ GÌ

Nguồn Blog là gì: https://hethongbokhoe.com Smarty Là Gì – Smarty : Một Công Cụ Thiết Yếu Cho Người Làm Web

Leave a Reply