click

Return 0 Là Gì – C — Sự Khác Biệt Giữa Return 0 Và Exit (0)

Return 0 Là Gì – C — Sự Khác Biệt Giữa Return 0 Và Exit (0)

ví dụ cân nhắc, mã sau int main(int argc,char *argv) if (q == 0) return 0; } những gì trả về 0, trả về 1, thoát (0) làm những gì trong chương trình trên … . return từ main() như nhau, với exit chương trình chấm hết, triển khai, ngay lập tức với trạng thái thoát đc đặt làm giá thành, đc truyền cho return hoặc exit return trong một hàm phía trong (không phải, main) sẽ chấm hết, ngay việc triển khai, hàm rõ ràng, trả về
công dụng đã cho cho hàm gọi. Bài Viết: Return 0 là gì exit từ bất cứ
chổ nào trên mã của quá nhiều, những
các bạn sẽ, chấm hết, xây cất xây cất chương trình ngay lập tức. trạng thái 0 nghĩa là, chương trình
Đã trở thành, công. trạng thái khác 0 nghĩa là, chương trình đã thoát do lỗi hoặc không bình thường,. Nếu
quý khách thoát với trạng thái khác 0, bạn rất cần phải, in một thông báo lỗi thành stderr
chính vì vậy, thay thế thay thế sửa chữa vì sử dụng, printf thì tốt nhất, nhất có thể hơn là như if(errorOccurred)
chú ý nhắc nhở gợi ý rằng (
tùy từng hệ điều hành
quản trị bạn đang bật), chứa một vài, Một vài, quy ước về mã trả lại. Google cho “mã trạng thái thoát” hoặc y tựa như, and những những
các bạn sẽ, tìm cảm nhận thấy, nhiều thông tin trên SO and những
Vị trí đặt, khác. Đáng nói là hệ điều hành
quản trị có
hiệu quả, chấm hết, chương trình của bạn bằng những mã trạng thái thoát rõ ràng, nếu bạn cố xây cất xây cất một vài, Một vài, làm việc thao tác chưa tương xứng, lệ như đọc
bộ nhớ, tàng trữ mà bạn không tồn tại, quyền
truy vấn. 23 Như đã phân tích và lý giải
Tại đây, , trong ngữ cảnh của main cả return and exit làm điều y tựa như, H: Tại sao những
bạn phải, return hoặc exit? A: Để chỉ trạng thái triển khai,. Trong ví dụ của bạn ngay cả những, lúc bạn không tồn tại, câu lệnh return hoặc exit, mã sẽ chạy tốt nhất, nhất có thể (Giả sử mọi thứ khác đều đúng về mặt cú pháp, v.v. cũng đúng. Ngoài ra, nếu (and nó phải là,) main trả về int
bạn phải, return 0 ở cuối). Nhưng, sau lúc, xây cất xây cất, bạn không tồn tại, chiêu trò nào để
nguyên cứu và mày mò, xem mã của bạn có
hoạt động giải trí và sinh hoạt như
trông đợi không. Bạn cũng có thể có, thể sử dụng, mã trả về của chương trình (Trong vạn vật thiên nhiên và thiên nhiên và môi trường thiên nhiên,
phủ quanh, * nix, sử dụng, $?) đáp ứng, cho bạn mã (như đc đặt bởi exit hoặc return). Vì bạn tự đặt những mã này, bạn hiểu tại thời khắc mã
Đã có rất nhiều, được trước khi kết thúc. Bạn cũng có thể có, thể viết return 123 trong những số đó 123
bộc lộ thành công trong check xây cất xây cất bài. Thường thì,,
Một trong, những vạn vật thiên nhiên và thiên nhiên và môi trường thiên nhiên,
phủ quanh, * nix 0 được xem, như thể thành công and mã khác không là thất bại. Xem Ngay: Hàm Vlookup Là Gì – Hàm Vlookup Trong Excel return trong
công dụng trả về triển khai, quay
trở về cho toàn bộ
những người dân, dân gọi and exit từ
công dụng chấm hết, chương trình. trong main function return 0 hoặc exit(0) giống nhau nhưng nếu bạn viết exit(0) trong
công dụng khác thì chương trình của quá nhiều, những
các bạn sẽ, thoát thoát ra khỏi vị trí đặt, đặt đó. trả về những giá thành, lạ mắt như return 1 hoặc return -1 nghĩa là, chương trình đó đang trả về lỗi. Khi exit(0) đc dùng để làm, thoát thoát ra khỏi chương trình, những hàm hủy cho những đối tượng người sử dụng,
người tiêu dùng
quý khách hàng không tĩnh trong khoanh vùng phạm vi khoanh vùng
toàn bộ toàn diện không được, gọi. Nhưng những hàm hủy đc gọi nếu return 0 đc sử dụng,. Để chỉ trạng thái triển khai,. trạng thái 0 nghĩa là, chương trình
Đã trở thành, công. trạng thái khác 0 nghĩa là, chương trình đã thoát do lỗi hoặc không bình thường,. trả về n; từ
công dụng nhập chính của quá nhiều, những
các bạn sẽ, chấm hết,
quy trình, của bạn and
Giải trình, cho
quy trình, chính (
quy trình, xây cất triển
bắt đầu
khai công, đoạn của bạn)
công dụng của quá nhiều, bước của bạn. 0 nghĩa là, THÀNH CÔNG. Những mã kì cục nêu ra một thất bại and ý nghĩa của chính mình, nó. return n từ main như nhau, với exit(n). Trả về hợp lệ là phần
còn sót lại, của chương trình của bạn. Đó
này là ý nghĩa của hệ điều hành
quản trị. Trên unix, 0 nghĩa là, chấm hết,
Thỉnh thoảng, and khác
quán triệt cảm nhận thấy, vẻ
Phía ngoài, lỗi đó buộc chương trình của bạn chấm hết, mà không, hoàn thành xong, kim chỉ nam ý định. Xem Ngay: Màu Trung Tính Là Gì –
chiêu trò thức Sử Dụng Dễ Dàng Nhất Thật không bình thường, khi ví dụ của bạn trả về 0 (chấm hết,
Thỉnh thoảng,) khi nó
hình như, không hề,
bộ nhớ, tàng trữ. Sự
khác hoàn toàn và lạ mắt trong những việc sử dụng, _exit () and exit () trong một trình xử lý và giải quyết và xử lý, và xử lý rẽ nhánh Linux
Thỉnh thoảng, là gì? Trả về chuỗi từ hàm C Trả về char /chuỗi
xuất phát điểm xuất phát từ, 1 hàm Tạo sự sao tôi có
hiệu quả, đóng ngay một chương trình trong C? Vậy “return 0” thực sự nghĩa là, gì? Biên dịch một vài, ứng dụng, để sử dụng, trong vạn vật thiên nhiên và thiên nhiên và môi trường thiên nhiên,
phủ quanh, phóng xạ cao Tạo sự sao để triển khai việc với chúng tôi
Cần sử dụng, những giá thành, boolean trong C “Tĩnh” nghĩa là, gì trong C? Tạo sự sao
Để khởi tạo, một int bất cứ trong C? Size_t trong C là gì? Làm chiêu trò nào tôi có
hiệu quả, nhận danh sách những tệp trong folder bằng C hoặc C++? makefile: 4: *** nợ dấu phân chiêu trò. Tạm ngưng, Trong tập lệnh Bash, làm chiêu trò nào tôi có
hiệu quả, thoát
toàn bộ tập lệnh nếu một
trường hợp ổn định xảy ra? Làm chiêu trò nào
Để khởi tạo, “spacer” trong
cấu trúc
bộ nhớ, tàng trữ lớp C++? Cái nào nhanh hơn: while (1) hay while (2)? Chứa một công cụ biến hóa printf để in ở định dạng nhị phân? Làm chiêu trò nào
Để khởi tạo, một chuỗi những chuỗi trong C? “const const”
Nếu như với, “#define” vs “enum” Chặn lại, hiên chạy dài cửa số giao diện điều khiển và tinh chỉnh, và tinh chỉnh và điều khiển, và điều khiển và tinh chỉnh, và tinh chỉnh và điều khiển, đóng trên ứng dụng, Bảng điều khiển và tinh chỉnh, và tinh chỉnh và điều khiển, và điều khiển và tinh chỉnh, và tinh chỉnh và điều khiển, Visual Studio C/C++ Nội dung dated before 2011-04-08 (UTC) is licensed under CC BY-SA 2.5. Nội dung dated from 2011-04-08 up to, but not including 2018-05-02 (UTC) is licensed under CC BY-SA 3.0. Nội dung dated on or after 2018-05-02 (UTC) is licensed under CC BY-SA 4.0. | Privacy Thể Loại: San sẻ, giải bày, Kiến Thức Cộng Đồng

Xem Ngay:  Sữa Chua Cái Là Gì

Bài Viết: Return 0 Là Gì – C — Sự Khác Biệt Giữa Return 0 Và Exit (0) Thể Loại: LÀ GÌ Nguồn Blog là gì: https://hethongbokhoe.com Return 0 Là Gì – C — Sự Khác Biệt Giữa Return 0 Và Exit (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *