click

Produce Là Gì – Nghĩa Của Từ Produce

Produce Là Gì – Nghĩa Của Từ Produce

1 /prɔ”dju:s/ 2 Phổ cập 2.1 Danh từ 2.1.1 Sản lượng 2.1.2 Sản vật, loại sản phẩm 2.1.3 nông sản 2.1.4 rau quả 2.1.5 Tính năng 2.2 Ngoại động từ 2.2.1 Trình ra, đặt ra,, giơ ra 2.2.2 Làm,
trình diễn, công diễn (một vở kịch..) 2.2.3 Làm,
sản xuất, sản xuất 2.2.4 (toán học) nối dài, (một đường thẳng) 2.2.5 Viết ra (một cuốn sách); xuất bản (sách, phim…) 2.2.6 Làm cho (một cảm xúc…) 2.2.7 Mang đến, (
công dụng…); sinh đẻ (
con cháu..) 3 Chuyên ngành 3.1 Xây dựng, và
hoạt động giải trí 3.1.một loại sản phẩm, sản lượng,
sản xuất, sản xuất 3.2 Cơ – Điện tử 3.2.1 Mẫu sản phẩm, sản lượng, (v)
sản xuất, sản xuất, kéodài (đường thẳng) 3.3 Toán & tin 3.3.1
sản xuất, nối dài, 3.4 Kỹ thuật chung 3.4.1 nối dài, 3.4.2 điều chế 3.4.3 làm cho, 3.4.4 Xây dựng, và
hoạt động giải trí 3.4.5
sản xuất 3.4.6
sản xuất (chương trình) 3.5 Tài chính, 3.5.1 sản xuất 3.5.2 loại sản phẩm
sản xuất 3.5.3 nông phẩm 3.5.4 nông loại sản phẩm 3.5.5 sản lượng 3.5.6 loại sản phẩm 3.5.7 sản vật 3.5.8
sản xuất 4 Những từ
Tác động, 4.1 Từ đồng nghĩa tương quan, tương quan 4.1.1 noun 4.1.2 verb 4.2 Từ trái nghĩa 4.2.1 verb /prɔ”dju:s/

Phổ cập

Danh từ

Sản lượng Sản vật, loại sản phẩm agricultural (farm) produce nông sản rau quả Tính năng the produce of labourkết quả lao độngthe produce of effortskết quả của
Hầu hết, nỗ lực cố gắng, cố gắng nỗ lực,

Xem Ngay:  Extracellular Matrix Là Gì

Ngoại động từ

Trình ra, đặt ra,, giơ ra to, produce one”s ticket at the gatetrình vé ở cổngto produce evidenceđưa ra chứng cớ Làm,
trình diễn, công diễn (một vở kịch..) to, produce a playtrình diễn một vở kịch Làm,
sản xuất, sản xuất to, produce goodsản xuất hàng hoá (toán học) nối dài, (một đường thẳng) produce the line AB to, Ckéo dài đường AB tới C Viết ra (một cuốn sách); xuất bản (sách, phim…) Làm cho (một cảm xúc…) Mang đến, (
công dụng…); sinh đẻ (
con cháu..) to, produce fruitsinh quả, ra quả (cây)the soil produces good cropsđất đai đã mang đến,
những vụ, mùa tốtto produce offspringsinh con, đẻ con (thú hoang dã)

Chuyên ngành

Xây dựng, và
hoạt động giải trí

loại sản phẩm, sản lượng,
sản xuất, sản xuất

Cơ – Điện tử

Mẫu sản phẩm, sản lượng, (v)
sản xuất, sản xuất, kéodài (đường thẳng)

Toán & tin


sản xuất, nối dài,

Kỹ thuật chung

nối dài, điều chế làm cho, Xây dựng, và
hoạt động giải trí
sản xuất
sản xuất (chương trình)

Tài chính,

sản xuất loại sản phẩm
sản xuất nông phẩm produce brokerngười môi giới thanh toán giao dịch, thanh toán loại sản phẩm (nông phẩm)produce exchangesở thanh toán giao dịch, thanh toán loại sản phẩm (nông phẩm)produce marketthị trường nông phẩm nông loại sản phẩm produce brokerngười môi giới thanh toán giao dịch, thanh toán loại sản phẩm (nông loại sản phẩm)produce exchangesở thanh toán giao dịch, thanh toán loại sản phẩm (nông loại sản phẩm) sản lượng loại sản phẩm agricultural producenông sản phẩmagricultural producesản phẩm nông nghiệpdairy-producesản phẩm từ sữafarm producenông sản phẩmNew York Produce ExchangeGiao dịch Mẫu sản phẩm Nữu Ướcproduce brokerngười môi giới thanh toán giao dịch, thanh toán loại sản phẩm (nông loại sản phẩm)produce brokerngười môi giới sản phẩmproduce exchangesở thanh toán giao dịch, thanh toán loại sản phẩm (nông loại sản phẩm)produce marketthị trường loại sản phẩm (trừ tài nguyên) sản vật
sản xuất mass producesản xuất số lượng to

Xem Ngay:  Servqual Là Gì - Mô Hình Chất Lượng Dịch Vụ Của Parasuraman

Những từ
Tác động,

Từ đồng nghĩa tương quan, tương quan

noun crop , fruitage , goods , greengrocery , harvest , outcome , outgrowth , outturn , production , yield , commodity , composition , consequence , creativity , fecundity , manifestation , performance , product , productivity , progeny , staple verb afford , assemble , author , bear , beget , blossom , breed , bring forth , bring out , build , come through , compose , conceive , construct , contribute , cultivate , deliver , design , develop , devise , effectuate , engender , erect , fabricate , fetch , flower , form , frame , furnish , give , give birth , give forth , imagine , invent , make , manufacture , multiply , offer , originate , parent , present , procreate , propagate , provide , put together , render , reproduce , return , show fruit , supply , turn out , write , yield , bring about , draw on , generate , get up , give rise to, , hatch , induce , make for , muster , occasion , provoke , result in , secure , set off , work up , advance , bring forward , bring to, light , display , exhibit , put forward , set forth , unfold , act , direct , do , mount , percolate , perform , perk , play , pull off * , show , stage , bring in , clear , draw , earn , gain , gross , net , pay , realize , repay , create , indite , fashion , forge , mold , shape , father , sire , spawn , draw out , elongate , extend , prolong , prolongate , protract , spin , stretch , accomplish , cause , derive , effect , elicit , evoke , grow , harvest , offspring , reveal

Từ trái nghĩa

verb consume , destroy , ruin , result , act , play Thể Loại: Share trình diễn Kiến Thức Cộng Đồng

Bài Viết: Produce Là Gì – Nghĩa Của Từ Produce Thể Loại: LÀ GÌ Nguồn Blog là gì: https://hethongbokhoe.com Produce Là Gì – Nghĩa Của Từ Produce

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *