click

Phương thức sqlcommand executescalar là gì

Phương thức sqlcommand executescalar là gì

Những
trường hợp lạ mắt khi
toàn bộ
tất cả chúng ta, sử dụng ba loại này là gì? Tôi nên sử dụng
chổ nào and
Không nên, sử dụng
chổ nào? ExecuteScalarthường đc sử dụng khi truy vấn của bạn trả về một
ngân sách, duy nhất. Nếu như nó, trả về nhiều không những thế,, thì tính năng, là cột
Trước tiên, của tiên phong hàng
Thứ nhất,. Một ví dụ có
hiệu quả, là SELECT IDENTITY AS “Identity”.ExecuteReaderđược sử dụng cho ngẫu nhiên tập hợp tính năng, nào
có không ít, hàng / cột (ví dụ SELECT col1, col2 from sometable:).ExecuteNonQuery thường đc sử dụng cho những câu lệnh SQL không sống sót, tính năng, (ví dụ: UPDATE, INSERT, v.v.). Tôi nghĩ ExecuteNonQuery đc sử dụng khi
bạn phải, gọi những sách vở và sách vở và giấy tờ, sách vở và giấy tờ, thủ tục đc tàng trữ, sẽ trả về một tập hợp những bảng. ExecuteNonQuery cũng
hoạt động giải trí và sinh hoạt nếu như
người sử dụng có câu lệnh trả về trên sách vở và giấy tờ, tờ sách vở và giấy tờ, thủ tục đc tàng trữ,. stackoverflow.com/questions/6210027/… ExecuteNonQuery (): sẽ chỉ
hoạt động giải trí và sinh hoạt với Truy vấn hành động (Tạo, Chỉnh sửa,, Thả, Chèn, Update, Xóa).Trả về số hàng đc tiến hành khởi công, tiến hành, bởi Truy vấn.Loại trả về là intGiá trị trả về là tùy chọn and có
hiệu quả, đc gán cho một biến số nguyên. Bài Viết: Executescalar là gì ExecuteReader (): sẽ
hoạt động giải trí và sinh hoạt với Truy vấn Hành động and không hẳn, Hành động (Chọn)Trả về tập hợp những hàng đc chọn bởi Truy vấn.Loại trả về là DataReader.Ngân sách chi tiêu, trả về là bắt buộc and nên đc gán cho một đối tượng
quý khách
quý khách
người tiêu dùng DataReader khác. ExecuteScalar (): sẽ
hoạt động giải trí và sinh hoạt với những Truy vấn không hẳn, Hành động có chứa những hàm tổng hợp.Trả về
ngân sách, tiên phong hàng
Thứ nhất, and cột
Trước tiên, của tính năng, truy vấn.Loại trả về là đối tượng
quý khách
quý khách
người tiêu dùng.Ngân sách chi tiêu, trả về là bắt buộc and nên đc gán cho một biến loại bắt buộc. URL tham chiếu: http://nareshkamuni.blogspot.in/2012/05/what-is-difference-between.html Mỗi cái là một kiểu tiến hành, lạ mắt. ExecuteScalar sẽ là loại truy vấn sẽ trả về một
ngân sách, duy nhất. Một ví dụ sẽ trả về một id đc tạo sau khoản thời hạn, chèn. INSERT INTO my_profile (Địa Chỉ) VALUES (“123 Fake St.”); SELECT CAST(scope_identity() AS int) ExecuteReader vừa ý, nhu yếu, cho bạn một trình đọc tài liệu,, được được chấp nhận, bạn đọc toàn bộ tổng thể những cột của tính năng, cùng một lúc. Một ví dụ sẽ là lấy thông tin hồ sơ cho một hoặc nhiều người dân sử dụng. SELECT * FROM my_profile WHERE id = “123456” ExecuteNonQuery là ngẫu nhiên SQL nào không trả về
ngân sách,, nhưng thực sự đang tiến hành khởi công, tiến hành, một vài, dạng việc làm như chèn xóa hoặc
căn chỉnh thứ gì đó. Một ví dụ sẽ là update hồ sơ của những người, tiêu sử dụng, trong cơ sở tài liệu,. UPDATE my_profile SET Địa Chỉ = “123 Fake St.” WHERE id = “123456” Hình như như bạn cũng luôn có thể sử dụng ExecuteReader để tiến hành khởi công, tiến hành, những việc làm đc tiến hành khởi công, tiến hành, bởi cả ExecuteScalar & ExecuteNonQuery, vậy tại sao lại sử dụng hai cái kia? ngẫu nhiên quyền hạn
hiệu suất,? Một nguyên nhân, để ngăn cản, lạm dụng ExecuteReader là nó có
hiệu quả, sẽ bị, giữ người đọc đó ở kề bên,
cho đến lúc, bạn làm xong. Nếu như với tổng thể những vụ việc, này,
Bạn đang có nhu cầu, biết một vài, thông tin rõ ràng, về chiêu thức buổi giao lưu của chúng để sử dụng chúng một chiêu thức hiệu quả nhất. Những gì tôi đã nêu ra, ở đây, là một vài,
hướng dẫn rất tốt nhất, rất có thể. Từ những tài liệu (
chú ý: MSDN là một
tài nguyên hữu dụng, khi
toàn bộ
tất cả chúng ta,
có nhu yếu, biết mọi thứ
hoạt động giải trí và sinh hoạt!): ExecuteScalar Sử dụng, phương thức ExecuteScalar để truy xuất một
ngân sách, (ví dụ:
ngân sách, tổng hợp) từ cơ sở tài liệu,. Điều này
có nhu yếu, ít mã hơn nếu như với sử dụng phương thức ExecuteReader, tiếp nối tiến hành khởi công, tiến hành, những thao tác mà
bạn phải, để tạo được một
ngân sách, duy nhất bằng chiêu thức sử dụng tài liệu, đc trả về bởi một SqlDataReader. Xem Ngay: Cbre có nghĩa là gì ý nghĩa thâm thúy, là gì – Lĩnh Vực ExecuteReader Gửi CommandText tới Connection and tạo một SqlDataReader. … and từ SqlDataReader … Ưng ý, chiêu thức đọc luồng hàng chỉ chuyển tiếp từ cơ sở tài liệu, SQL Server. Lớp này đã mất, gì đc thừa kế. ExecuteNonQuery Bạn cũng luôn có thể sử dụng ExecuteNonQuery để tiến hành khởi công, tiến hành,
các hoạt động sinh hoạt, sinh hoạt khuôn khổ (ví dụ: truy vấn kết cấu, của cơ sở tài liệu, hoặc tạo những đối tượng
quý khách
quý khách
người tiêu dùng cơ sở tài liệu, như bảng) hoặc để
chỉnh sửa và biên tập tài liệu, trong cơ sở tài liệu, mà không sử dụng DataSet bằng chiêu thức tiến hành, những câu lệnh UPDATE, INSERT hoặc DELETE. Để thêm vào những gì người khác đã đăng: ExecuteScalar trả về một chiêu thức khái niệm cột ngoài cùng bên trái từ tiên phong hàng
Thứ nhất, của tập tính năng, từ truy vấn; bạn cũng luôn có thể ExecuteScalar một nhân viên cấp dưới, cấp dưới SELECT * FROM, nhưng bạn chỉ nhận đc ô
Trước tiên, của quá nhiều, hàng tính năng, Thường đc sử dụng cho những truy vấn trả về một
ngân sách, duy nhất. Tôi không khẳng định chắc chắn, chắc như đinh, vật chứng, và khẳng định chắc chắn, 100% về SQLServer nhưng trong Oracle, bạn wouldnt sử dụng nó để chạy một CHỨC NĂNG (mã cơ sở tài liệu, trả về một
ngân sách, duy nhất) and
có nhu yếu, nó có
hiệu quả, sẽ bị, vừa ý, nhu yếu, cho bạn
ngân sách, trả về của hàm mặc
mặc dù rằng tính năng, trả về
ngân sách, duy nhất. . Thế nhưng, nếu như
người sử dụng đang
hoạt động giải trí hàm như 1 trong các, những những phần của truy vấn, ví dụ: SELECT SUBSTR (“abc”, 1, 1) FROM DUAL thì nó có
hiệu quả, sẽ bị, vừa ý, nhu yếu,
ngân sách, trả về do trong trong thực tiễn là
ngân sách, trả về đc tàng trữ, ở phí a trên cao cao cùng bên trái ô của tập hàng tính năng, ExecuteNonQuery sẽ triển khai, sử dụng để chạy những sách vở và sách vở và giấy tờ, sách vở và giấy tờ, thủ tục, hàm and truy vấn đc tàng trữ, trong cơ sở tài liệu, để
căn chỉnh tài liệu, (CHÈN / CẬP NHẬT / XÓA) hoặc
căn chỉnh kết cấu, cơ sở tài liệu, (TẠO BẢNG …).
Thông thường,,
ngân sách, trả về của lệnh gọi là biểu lộ, đã cho chúng ta biết, thêm thêm có bao nhiêu hàng bị
Tác động ảnh hưởng, bởi
hoạt động giải trí và sinh hoạt nhưng hãy check tài liệu DB để đảm bảo an toàn, đáng tin cậy, vụ việc, này ExecuteReader() tiến hành, truy vấn SQL trả về đối tượng
quý khách
quý khách
người tiêu dùng DBDataReader của nhà vừa ý, nhu yếu, tài liệu, vừa ý, nhu yếu, quyền
truy vấn chỉ chuyển tiếp and chỉ đọc cho tính năng, của truy vấn. ExecuteScalar()tựa như như ExecuteReader()phương thức có thiết kế kiến thiết, cho truy vấn singleton ví dụ nổi trội, như
chiếm hữu được số lượng bản ghi. ExecuteNonQuery() tiến hành, truy vấn không
hoạt động giải trí và sinh hoạt với tạo, xóa, update, chèn) ExecuteNonQuery Phương thức ExecuteNonQuery này sẽ chỉ đc sử dụng cho những câu lệnh chèn, update and xóa, Tạo and SET. Phương thức ExecuteNonQuery sẽ trả về số hàng đc tiến hành khởi công, tiến hành, bằng những thao tác INSERT, DELETE hoặc UPDATE. ExecuteScalar Rất là nhanh để lấy, những
ngân sách, lẻ loi, từ cơ sở tài liệu,. Triển khai, Scalar sẽ trả về
ngân sách, cột lên đơn, đơn tức là
ngân sách, đơn, khi tiến hành khởi công, tiến hành, Truy vấn SQL hoặc sách vở và sách vở và giấy tờ, sách vở và giấy tờ, thủ tục Đã tàng trữ, bằng đối tượng
quý khách
quý khách
người tiêu dùng lệnh. ExecuteReader Execute Reader sẽ triển khai, sử dụng để trả về tập hợp những hàng khi tiến hành khởi công, tiến hành, Truy vấn SQL hoặc sách vở và sách vở và giấy tờ, sách vở và giấy tờ, thủ tục Đã tàng trữ, bằng đối tượng
quý khách
quý khách
người tiêu dùng lệnh. Cái này chỉ chuyển tiếp truy xuất những bản ghi and nó đc sử dụng để đọc những
ngân sách, bảng từ
Trước tiên, tới, ở đầu cuối. Phương thức ExecuteNonQuery sẽ trả về số hàng đc tiến hành khởi công, tiến hành, bằng những thao tác INSERT, DELETE hoặc UPDATE. Phương thức ExecuteNonQuery này sẽ chỉ đc sử dụng cho những câu lệnh chèn, update and xóa, Tạo and SET. (
Xem thêm, thêm) ExecuteScalar sẽ trả về
ngân sách, cột lên đơn, đơn tức là
ngân sách, đơn, khi tiến hành khởi công, tiến hành, Truy vấn SQL hoặc sách vở và sách vở và giấy tờ, sách vở và giấy tờ, thủ tục Đã tàng trữ, bằng đối tượng
quý khách
quý khách
người tiêu dùng lệnh. Rất là nhanh để lấy, những
ngân sách, lẻ loi, từ cơ sở tài liệu,. (
Xem thêm, thêm) ExecuteReader sẽ triển khai, sử dụng để trả về tập hợp những hàng khi tiến hành khởi công, tiến hành, Truy vấn SQL hoặc sách vở và sách vở và giấy tờ, sách vở và giấy tờ, thủ tục Đã tàng trữ, bằng đối tượng
quý khách
quý khách
người tiêu dùng lệnh. Cái này chỉ chuyển tiếp truy xuất những bản ghi and nó đc sử dụng để đọc những
ngân sách, bảng từ
Trước tiên, tới, ở đầu cuối. (
Xem thêm, thêm) ExecuteNonQuery: thường đc sử dụng lúc không sống sót, gì trả về từ những câu lệnh Sql y
tựa như, những thao tác chèn, update, xóa. Xem Ngay: Catena có nghĩa là gì ý nghĩa thâm thúy, là gì cmd.ExcecuteNonQuery();ExecuteScalar: Nó sẽ triển khai, sử dụng khi truy vấn Sql trả về một
ngân sách, duy nhất. Int b = cmd.ExcecuteScalar();ExecuteReader Nó sẽ triển khai, sử dụng khi truy vấn Sql hoặc Sách vở sách vở và giấy tờ, thủ tục đã tàng trữ, trả về nhiều hàng / cột SqlDataReader dr = cmd.ExecuteReader();để biết thêm thông tin, bạn cũng luôn có thể nhấp
vào đây http://www.dotnetqueries.com/Article/148/-difference-between-executescalar-executereader-executenonquery Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác thực, rằng bạn đã đọc and hiểu Cơ chế cookie and Cơ chế bảo mật thông tin, thông tin thông báo của chúng tôi. Thể Loại: San sẻ, giải bày, Kiến Thức Cộng Đồng

Xem Ngay:  Mcg Là Gì - Nghĩa Của Từ Mcg Trong Tiếng Việt

Bài Viết: Phương thức sqlcommand executescalar là gì Thể Loại: LÀ GÌ Nguồn Blog là gì: https://hethongbokhoe.com Phương thức sqlcommand executescalar là gì

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *