Phân Từ 2 Là Gì

Phân Từ 2 Là Gì

 

Trong bài này, trung tâm Anh ngữ hethongbokhoe.com English UK Vietnam xin ra mắt với chúng ta một số kiến thức căn bản về phân từ .

1. Định nghĩa về phân từ ( Phân động từ – Participles )

 

Phân động từ là từ do động từ tạo được and nó có đặc tính như 1 tính từ. 
Phân từ gồm 2 loại: Hiện nay phân từ and quá khứ phân từ.
Hiện nay phân từ đây là động từ thêm đuôi ”-ing”. Hiện nay phân từ còn đc gọi là danh động từ, đc xây dựng bằng cách thức thêm ”-ing” vào sau động từ.
Quá khứ phân từ hay còn gọi là  phân từ hai của động từ, có dạng ”V-ed” (nếu với những động từ có điều khoản) and những động từ tọa lạc ở cột thứ 3 trong bảng liệt kê những động từ bất điều khoản.

2. Những dạng của Phân động từ: ACTIVE (Chủ động) & PASSIVE (Bị động)

Những dạng của Phân động từ:

 

ACTIVE

(Chủ động)

PASSIVE

(Bị động)

a/ PRESENT …..

Bài Viết: Phân từ 2 là gì

writing

being written

b/ PAST …..

writing

written

c/ PERFECT …..

having written

having been written

 

a/ Hiện nay phân từ: V-ing + phân từ: Tức là động từ thêm đuôi ING vào cuối

Xem Ngay:  Catchy Là Gì - Catchy Có Nghĩa Là Gì

b/ Quá phân từ : Mà đc tạo thành bằng cách thức thêm ED vào sau Động từ thường, còn Các động từ Bất qui tắc thì phải học thuộc lòng, and Cột cuối cùng là Past Particple (PP hay P2). IRREGULAR VEBS – (Động từ bất điều khoản)

3. Theo luật chung:

3.1. Present Participle (Phân từ thời hôm nay):

Phương thức cần sử dụng của hôm nay phân từ:

Sử dụng trong những thì tiếp diễn diễn tả hành động đang xảy ra tại một thời gian ổn định như thì hôm nay tiếp diễn, quá khứ tiếp diễn, tương lai tiếp diễn, hôm nay hoàn thành tiếp diễn, quá khứ hoàn thành tiếp diễn and tương lai hoàn thành tiếp diễn. học tiếng anh trực tuyến Sử dụng như  bổ ngữ của chủ ngữ. Trong tiếng Anh, các câu dạng S + Be + complement thì ”complement” ở đây đc gọi là bổ ngữ của chủ ngữ. Sử dụng trong mệnh đề quan hệ rút gọn.

Hiện nay phân từ của động từ đều tận cùng bằng (+ING) visiting, going, ending, walking, …

a. Nếu động từ có E câm ở cuối , ta bỏ E đi rồi mới thêm ING: write-writing

b. Nếu động từ ở cuối có phụ âm, and trước phụ âm mà chứa một nguyên âm, ta phải gấp đôi phụ âm rồi mới thêm ING: cut – cutting, run – running

c. Nếu động từ có IE ở cuối , ta đổi IE thành Y rồi mới thêm ING: tie – tying, die – dying, lie – lying

3.2 Về quá khứ phân từ :

Phương thức cần sử dụng quá khứ phân từ:

Sử dụng trong những thì hoàn thành như hôm nay hoàn thành, quá khứ hoàn thành, tương lại hoàn thành. Sử dụng như tính từ trong câu. Sử dụng trong mệnh đề quan hệ rút gọn 3.2.2: Có điều khoản (Regular verbs).

Xem Ngay:  Chill Phết Là Gì - Trong Ca Khúc Bài Này Chill Phết

a. Nếu động từ có E câm ở cuối, ta bỏ E đi rồi mới thêm -ING: invite – invited, smile – smiled

b. Nếu động từ ở cuối có phụ âm, and trước phụ âm mà chứa một nguyên âm , ta phải gấp đôi phụ âm rồi mới thêm ING: rub – rubbed, stop – stopped

c. Nếu động từ có kết thúc Y, ta đổi Y thành IE rồi mới thêm ED, Vd: study – studied. carry – carried

3.2.3: Bất điều khoản (Irregular verbs).

Xem Ngay: Cpm Là Gì – Quảng Cáo Từ A

Xem Bảng Động từ bất điều khoản

4. Phân động tự có thể cần sử dụng làm tính từ thực sự

Ví dụ: Working woman (người cô nàng đang hoạt động) Sleeping child (đứa bé đang ngủ) Broken glass (cái ly vỡ)

5. Trạng từ có gốc từ Phân động từ:

a. Thêm LY thì thành trạng từ :

mockingly (một cách thức chế nhạo). undoubtedly ( một cách thức chắc chắn – không nghi ngờ).

b. Chia ở lối so sánh sẽ cũng giống như những tính từ có nhiều âm tiết (đa âm), bằng cách thức thêm MORE and MOST.

Ví dụ: It is difficult lớn find a more charming partner. He is considered the most admired person of those.

c. Sử dụng làm danh từ khi có mạo từ “THE” đứng trước.

Ví dụ: He is not more among the living. It was very difficult lớn find him among the wounded at the battlefield.

6. Phân động từ cần sử dụng để:

a. Động từ tiếp diễn sau “TO BE”.

Xem Ngay:  Pest Control Là Gì - Nghĩa Của Từ Pest Control Trong Tiếng Việt

b. Sử dụng sau động từ về tri giác như: see, hear, feel, etc… thay cho infinitive để chỉ việc đang diễn tiếp.
 Ví dụ: 
Do you hear her calling? Did you see the girls walking in the park? I saw them walking in the park very late last night.

c. Chỉ một việc đồng thời xảy ra với động từ chính:
Ví dụ: 
He came running lớn see his close girlfriend. Step by step, they followed dancing.

d. Chỉ một việc cùng xảy ra hoặc ngay trước việc khác
Ví dụ: 
He came lớn visit her, bringing his son with him. Hearing the noise outside, we rush out of the room at once.

Xem Ngay: Sửa Lỗi The System Cannot Find The Tệp tin Specified, Lỗi The System Cannot Find The Tệp tin Specified

7. Phân động từ có thể cần sử dụng làm tính từ để bổ nghĩa cho danh từ ấy.
Ví dụ: 
The boy wearing the blue jeans is his son. Taking morning exercise everyday, you can improve your health. Having been built, the ship was checked carefully.

8. Không cần sử dụng Phân động từ làm động từ:
Ví dụ:

He typed a letter. (sai) He has typed a letter. (đúng)

The children going downstairs. (sai) The children are going downstairs. (đúng)

Để tìm hiểu thêm những khóa học and biết thêm thông tin rõ rệt hãy contact với chúng tôi:

 

 

Bộ phận support – Trung tâm hethongbokhoe.com English UK Vietnam
Vị trí: số 83,Nguyễn Ngọc Vũ,Trung Hòa, Cầu Giấy thủ đô Hà Nội , thủ đô Hà Nội 
Smartphone: 024 3856 3886 / 7
Email: customerservice

Thể Loại: Giải bày Kiến Thức Cộng Đồng

Bài Viết: Phân Từ 2 Là Gì

Thể Loại: (*2*)

Nguồn Blog là gì: https://hethongbokhoe.com Phân Từ 2 Là Gì

Leave a Reply