click

Niệm Là Gì – Chính Niệm, Tà

Niệm Là Gì – Chính Niệm, Tà

Trong Phật Pháp, một con
người dân, có năm căn lành thuộc chiếm hữu, tâm, kể cả: tín căn, tấn căn, niệm căn, định căn and tuệ căn. Đó
này là năm căn lành mà người học Phật cần làm trở nên tân tiến, sung mãn. Trong content nội dung bài viết này, những những những
các bạn sẽ, đi tìm kiếm, kiếm kiếm hiểu về “niệm căn” qua cuộc chuyện trò giữa vua Mi-lan-đà and Tỳ-kheo Na-tiên với bài giảng “Niệm là gì?
chiêu trò niệm sẽ triển khai Phật độ?”
của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh. Bài Viết: Niệm là gì Niệm là gì? Trước khi đi tìm kiếm, kiếm kiếm hiểu về niệm căn, Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh đã nghiên cứu và phân tích, và phân tích và lý giải về khái niệm của niệm: “Niệm là ghi nhớ, nhớ nghĩ. Niệm Phật là nhớ nghĩ về Phật, nhớ tưởng, nghĩ tới Phật, gọi là niệm.
toàn bộ
tất cả chúng ta, niệm cha, niệm mẹ là ngồi đây mà nhớ về cha, về mẹ. Chữ niệm nghĩa là, nghĩ nhớ, lưu lại”.

*

Niệm Phật là thường nhớ nghĩ tới, PhậtChăm chú tâm and “cầm nắm” tâm là tính năng của niệm Trong cuộc chuyện trò với vua Mi-lan-đà về hành tướng của niệm, Đại đức Na-tiên
khẳng định, niệm có hai tính năng,: “Thứ
Đặc thù, là gợi ý, tâm,
Thời điểm đầu tuần, là giúp tâm cầm nắm.”
Sau này những những những
các bạn sẽ, đi tìm kiếm, kiếm kiếm hiểu cụ thể về hai tính năng, này của niệm qua lời giảng của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh để ứng dụng, trong đời sống, thường ngày
tương tự như, như trong tu tập. #1 Niệm có tính năng, là gợi ý, tâm Về tính năng,
Thứ nhất, của niệm, Đại đức Na-tiên chỉ dạy: “Ngẫu nhiên một pháp nào phát sanh lên, niệm có bổn phận gợi ý, tâm ghi nhận pháp ấy. Ghi nhận một phương thức thức thức thuần túy, khách quan”.

*

Niệm là gợi ý, and ghi nhận những pháp khởi lên trong tâm của mọi cá nhân,Để quý Phật tử rất dễ hiểu,, Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh giảng giải: “Ví dụ ngọn nến cháy bùng to, lên, thì đó
đó chính là 1 trong các, pháp phát sinh ra, mình ghi nhận
Vấn đề đó, là niệm”.
Như vậy,, tính năng,
Thứ nhất, của niệm là gợi ý, tâm ghi nhận những pháp ngoại cảnh hoặc trong tâm phát sinh lên.Sư Phụ cũng nhờ vào ví dụ mà Đại đức Na-tiên lấy cho Đức vua về vị quan đứng canh cửa,
Thống kê, và thống kê ở cổng thành mà giảng rằng:
ví dụ điển hình như người coi cổng, ông ấy theo dõi mọi
cá thể vào, người ra. Ông ấy biết người
Đấy là, người thiện, người
Đấy là, người ác, người này
Đi vào, làm việc, người này
Đi vào, để ăn trộm. Tính năng, của niệm
tương tự như, như người gác cổng. Người gác cổng theo dõi, biết rõ mọi
cá thể vào ra, từng pháp phát sinh ở ngoại cảnh vào trong tâm
toàn bộ
tất cả chúng ta,”.
#2 Giúp tâm “cầm nắm” là tính năng,
Thời điểm đầu tuần, của niệm
Khi
nói về tính năng, “cầm nắm” của niệm, Đại đức Na-tiên nghiên cứu và phân tích, và phân tích và lý giải: “Một pháp phát sanh lên, niệm không riêng gì, là gợi ý, tâm ghi nhận pháp ấy mà còn “cầm nắm” tuyệt vời nhất, điều thiện,, điều ác ấy nữa. Những pháp như Tứ niệm xứ, Tứ chánh cần, Ngũ căn, Ngũ lực… nghĩa là ba bảy trợ đạo phẩm, tứ vô lượng tâm cũng rất sẽ phải, đc hiểu như vậy,”.Liên tục, ví dụ về người gác cổng, Sư Phụ san sẻ, giải bày,
trình diễn: “Niệm không riêng gì, có có là ghi nhớ mà còn cầm nắm tuyệt vời nhất, pháp ấy nữa. Ví dụ ông gác cổng đó, ông ấy không riêng gì, có có đứng một chỗ, biết người vào, người ra mà còn bám sát, theo dõi đc. Xem người này vào trong thành đi đâu, hành tung ra làm thế nào,. Chứ chưa phải chỉ đứng một chỗ theo dõi không. Tính năng, của niệm còn phải có tính năng, bám sát, nắm đc nó, túm đc nó”. Như vậy,, ở lân cận tính năng, gợi ý, tâm thì niệm
còn tồn tại, tính năng, là giúp tâm cầm nắm, bám sát and chớp lấy, tuyệt vời nhất, những pháp ngoại cảnh hoặc nội tâm phát sinh. Xem Ngay: Application Là Gì – Nghĩa Của Từ : Application

Xem Ngay:  Fascia Là Gì - Nghĩa Của Từ Fascia
*

Niệm
còn tồn tại, tính năng, là giúp tâm chớp lấy, tuyệt vời nhất, những pháp ngoại cảnh hoặc nội tâm phát sinh (Hình ảnh, minh họa)

Thế nào là chính niệm and tà niệm?

Trong đạo Phật thì chia niệm ra làm hai loại: gồm chính niệm and tà niệm. Vậy chính niệm and tà niệm là gì?

Chính niệm là gì?

Trong bài giảng, Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh giảng giải: “Chính niệm là niệm về Pháp của Phật, niệm giới, niệm thí, niệm Thiên, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, Tứ niệm xứ, đó đó
này là những chính niệm. Niệm về hơi thở, niệm về thân, niệm về cảm thọ, tứ niệm xứ, đó đó
này là chính niệm.
toàn bộ
tất cả chúng ta, thực hành thực tiễn, thực tiễn chính niệm thì sẽ đi tới chính quả”
. Tựu chung lại, Sư Phụ cũng nghiên cứu và phân tích, và phân tích và lý giải niệm nào có động cơ dẫn tới, ly tham, ly sân, ly si thì đó là chính niệm.

*

Chính niệm là niệm về Pháp của Phật, niệm giới, niệm Phật,… (Hình ảnh, minh họa)

Tà niệm là gì?

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh nghiên cứu và phân tích, và phân tích và lý giải về tà niệm như sau: “Tà niệm là nhớ nghĩ về những điều tà bậy, không chân chính. Nghĩ những chuyện tà dâm, nghĩ những chuyện lừa quần
Hòn đảo,, gián trá, nghĩ những chuyện ác hại người. Chính là tà niệm”.
Tựu chung lại, Sư Phụ chỉ dạy niệm nào có động cơ do tham, sân, si chi phối thì niệm đó đó
này là niệm tà.

Xem Ngay:  Chăm Sóc Khách Hàng Tiếng Anh Là Gì, Hỗ Trợ Khách Hàng Trong Tiếng Tiếng Anh
*

Tà niệm là nhớ nghĩ về những điều tà bậy, tà dâm không chân chính (Hình ảnh, minh họa)

Chính niệm là sợi dây
liên kết trong Bát Chính Đạo

Sau lúc, giảng về chính niệm and tà niệm, để
sở hữu được quyền lợi và nghĩa vụ, và nghĩa vụ và trách nhiệm, rốt ráo nhất Sư Phụ khuyên đại chúng nên thực tập tư duy theo chính niệm làm
cho bản thân mình, mình đc trang nghiêm và tráng lệ, tiến đạo. Người không tư duy theo chính niệm, để tà niệm chi phối thì khó tiến đạo. Sư Phụ san sẻ, giải bày,
trình diễn: “Chính niệm là 1 trong các, căn lành của khá
Phiều người,. Chính niệm là cốt lõi trong Pháp tu tập. Người tu tập phải thực tập chính niệm. Chính vì vậy trong nhà thiền thường hay nói là chính niệm, tỉnh giác.
toàn bộ
tất cả chúng ta, thường bị đánh mất chính niệm
đuổi theo tà niệm.
đuổi theo tà niệm nên mới khởi niệm sân si lên, rồi khởi tổng thể và toàn diện tổng thể những phiền não lên. Chính vì vậy
chúng ta, rất sẽ phải, thực tập chính niệm. Mở đầu bước tới cổng chùa là nhớ: “À, tới, chùa là phải trang nghiêm và tráng lệ, phải chính niệm, phải tỉnh giác, phải cảnh giác, từng hành động, từng tiếng nói,
việc làm,”. Tới, chùa lắng lòng thanh tịnh trang nghiêm và tráng lệ thân tâm tỉnh giác là có công đức. Chính vì vậy chính niệm là 1 trong các, nhiên liệu rất quan trọng trong những
việc làm, tu tập. Nợ chính niệm không hề, tu tập đc. Trong Bát Chính Đạo, chính niệm là sợi dây nối kết tổng thể và toàn diện tổng thể những chiếc khác thường. Không sống sót, chính niệm nghĩa là tà niệm, là tán loạn là
toàn bộ
tất cả chúng ta, không hề, nào tu tập đc. Người thường tà niệm thì không vào đc đạo. Chính vì vậy đại chúng nhớ phải thực tập chính niệm. Chính niệm là căn lành, là 1 trong các, trong năm thiện căn
chúng ta, rất sẽ phải, tu tập”.

*

Chư Tăng chùa Ba Vàng thực hành thực tiễn, thực tiễn thiền hành trong chính niệm, tỉnh thức

Sư Phụ cũng chỉ dạy, cả chùa mà thực hành thực tiễn, thực tiễn đc chính niệm thì ngôi chùa ấy rất trang nghiêm và tráng lệ.
người nào cũng, chính niệm tỉnh giác thì không còn, sân giận, cự cãi, lẫn nhau. Sư Phụ cũng sách tấn đại chúng
khi tới chùa nỗ lực cố gắng, cố gắng nỗ lực, thực tập chính niệm để trở nên tân tiến đc công đức, tiến tu trên bước đường học Phật. Niệm ra làm thế nào, sẽ triển khai Phật độ? So với người đệ tử Phật thì
chỗ tựa tâm linh vững chãi, và kiên cố và vững chãi, và kiên cố nhất đó là từ
phủ bọc,
Vị trí đặt, Tam Bảo. Những lúc thuyệt vọng, nan giải mà đc chịu ràng buộc, vào Tam Bảo, đc nghe những lời Phật dạy thì mọi chướng duyên nghịch cảnh đều phải có, thể vượt mặt,. Trong bài giảng, Sư Phụ san sẻ, giải bày,
trình diễn về thực tiễn, của việc việc độ chúng sinh trong mình là: “Lấy niệm chính để độ niệm tà.” Để đại chúng rất dễ hiểu,, dễ
Cần sử dụng,, Sư Phụ lấy ví dụ về vấn đề, khởi suy nghĩ nản chí
khi tới ngày học Pháp trời mưa rét. Sư Phụ san sẻ, giải bày,
trình diễn:
Giờ đây,, đại chúng khởi niệm đi chùa học: “Rét thế này tôi cũng đi để tinh tấn trừ niệm lười biếng!” Chính là chính niệm, trừ cái lười biếng. Chứ hiện giờ, không đi chùa theo cái niệm là: “Thôi, hiện giờ vắng mình không sống sót, sao. Rét thế này thôi, mình nằm ở trong phòng,, cho đảm bảo an toàn, an toàn và đáng tin cậy, tin cậy, sức khỏe thể chất để còn tu lâu dài hơn, thêm hơn
”. Cái niệm ấy là niệm tà. Nhưng mình nghe lời Phật dạy là tinh tấn, nan giải, đau khổ phải quyết vượt mặt,. Y theo lời Phật dạy thì đây
Đấy là, Phật độ luôn niệm tà. Phật
Đấy là, Phật ở phía trong ta, độ luôn niệm tà đấy. Còn đợi Phật ở phương Tây tới, thì có khi xa; hay đợi Phật ở phí a trên chùa về độ mình thì xa, mà rất sẽ phải, Phật ngay trong tâm này. Chính vì vậy trong kinh thường dạy là: Thiện tri thức, ở xa không độ đc, mà rất sẽ phải, thiện tri thức, ngay trong tâm mình. Làm ra làm thế nào, để khơi dậy đc thiện tri thức, trong tâm mình thì phải học Pháp Phật mới độ đc”.
Xem Ngay: Ngôn Ngữ Máy Là Gì – Bài 5: Ngôn Ngữ Lập Trình Từ lời dạy trên Sư Phụ,
toàn bộ
tất cả chúng ta, hiểu rằng, trong tâm ta có chính niệm and tà niệm. Chính niệm đc trở nên tân tiến, thành tựu nhờ vào giáo Pháp and những lời dạy của Đức Phật. Nếu chính niệm vững mạnh, bền vững lâu dài, và vững chãi, và kiên cố thì sẽ độ được những, niệm bất thiện trong mình.

Xem Ngay:  Chi Nhánh Ngân Hàng Tiếng Anh Là Gì, Vietgle Tra Từ
*

Liên tục, tu học Phật Pháp, tư duy về những lời Phật dạy để khơi dậy thiện tri thức, trong tâm của bản thân mình, Thể Loại: San sẻ, giải bày, trình diễn
trình diễn Kiến Thức Cộng Đồng

Bài Viết: Niệm Là Gì – Chính Niệm, Tà Thể Loại: LÀ GÌ Nguồn Blog là gì: https://hethongbokhoe.com Niệm Là Gì – Chính Niệm, Tà

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *