click

Merchant Là Gì – Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích

Merchant La Gi Dinh Nghia Vi Du Giai Thich

Merchant Là Gì – Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích

*

Để giúp
người tiêu dùng rất có công dụng, làm rõ, hơn về những thuật ngữ “khó hiểu” trong tài chính, điện tử and thanh toán giao dịch, điện tử, chúng tôi sưu tầm and biên soạn lại những content về thông tin chuyên ngành thanh toán giao dịch, điện tử. Mong ước, thông tin đó sẽ hỗ trợ, đỡ quý vị rất có công dụng, làm rõ, hơn về tài chính, điện tử and thanh toán giao dịch, trực tuyến,
Access Control Server (ACS) Máy chủ của ngân hàng nhà nước
nhà nước cho Ra mắt, và
hoạt động giải trí và sinh hoạt cần sử dụng để xác thực, chủ thẻ,.
Hầu hết, những dịch vụ xác thực, bằng một cửa số
Nêu lên, thắc mắc,
bí mật,, số PIN hoặc những thông tin khác mà chủ thẻ, điều kiện kèm theo, với ngân hàng nhà nước
nhà nước cho Ra mắt, và
hoạt động giải trí và sinh hoạt. Bài Viết: Merchant là gì Acquirer Là tổ chức triển khai tiến hành, tài chính tài chính, đống ý dịch vụ thanh toán giao dịch,, xử lý những thanh toán giao dịch, trực tuyến, and đảm bảo an toàn, an toàn và đáng tin cậy, an toàn và đáng tin cậy, và tin cậy, tin cậy, về mặt tài chính tài chính, cho thanh toán giao dịch,. Acquirer đóng tầm quan trọng, liên lạc với những ngân hàng nhà nước
nhà nước cho Ra mắt, và
hoạt động giải trí và sinh hoạt để xin chuẩn chi cho một thanh toán giao dịch, xin cấp phép. Địa Chỉ Verification Service (AVS) Là công cụ xác thực, chủ thẻ, bằng
Vị trí, tại ngân hàng nhà nước
nhà nước cho Ra mắt, và
hoạt động giải trí và sinh hoạt.Authentication Là việc xác thực,
người tiêu dùng thanh toán giao dịch, trực tuyến,. Tại OnePAY, Authentication tương xứng, với
công dụng xác thực, của chương trình 3D Secured. Batch Là một danh sách những
có nhu yếu, đc gửi tới,
Đơn vị chức năng,
công dụng tính năng, xử lý để
có nhu yếu, tiến hành, tiến hành, những thanh toán giao dịch, tài chính tài chính, như: hủy thanh toán giao dịch,, hoàn vốn đầu tư, góp vốn đầu tư, góp vốn góp vốn đầu tư, hoặc thu tiền. Cancellation
có nhu yếu, hủy thanh toán giao dịch,. Thanh toán giao dịch, thanh toán này phải, là thanh toán giao dịch, không được xử lý, nghĩa là chưa tiến hành, tiến hành, việc chuyển tiền qua ngân hàng nhà nước. Captured amount Tổng số tiền đã đc đồng ý, thanh toán giao dịch, trong một thanh toán giao dịch, Capture Là nổi trội, của một thanh toán giao dịch, thành công với số,
giá trị, thanh toán giao dịch, đc đồng ý, thanh toán giao dịch, từ
Đơn vị chức năng,
công dụng tính năng, cho Ra mắt, và
hoạt động giải trí và sinh hoạt. Cardholder authentication Là chương trình xác thực, chủ thẻ, khi tiến hành, tiến hành, thanh toán giao dịch, trực tuyến,. Khi chủ thẻ, ký danh, vào 3D Secured, chủ thẻ, sẽ triển khai, OnePAY đống ý một cửa số xác thực,.
Tại đây,, chủ thẻ, sẽ triển khai, xác thực, với ngân hàng nhà nước
nhà nước cho Ra mắt, và
hoạt động giải trí và sinh hoạt để thanh toán giao dịch, đc tiến hành, tiến hành, một phương thức thức thức an toàn và đáng tin cậy, và tin cậy,. Thẻ/ngân hàng nhà nước issuer Tổ chức triển khai tiến hành, tài chính tài chính, cho Ra mắt, và
hoạt động giải trí và sinh hoạt nhiều chủng loại thẻ, thanh toán giao dịch, cho
người tiêu dùng. Thẻ, thanh toán giao dịch, rất có công dụng, là thẻ, tín dụng thanh toán thanh toán giao dịch,, ghi thiếu hoặc thẻ, thanh toán giao dịch, trước. Thẻ Security Code (CSC) Là chương trình đảm bảo an toàn, an toàn và đáng tin cậy, chủ thẻ, của khá nhiều tổ chức triển khai tiến hành, thẻ, quốc tế. CSC kể cả 3 tới, 4 số đc in trên thẻ,. Những tổ chức triển khai tiến hành, thẻ, quốc tế đặt tên độc lạ, cho chương trình của chính mình, như : CVC Thẻ Validation Code (MasterCard), CVV Thẻ Verification Value (Visa), CID Thẻ Identification Number (AmEx). Thẻ Validation Code (CVV) Thuật ngữ của MasterCard cho mã bảo mật thông tin, thông tin thông báo thẻ,. Thẻ Verification Value (CVC) Thuật ngữ của VISA cho mã bảo mật thông tin, thông tin thông báo thẻ,. Chargeback Là thanh toán giao dịch, đòi bồi hoàn. Thanh toán giao dịch, thanh toán này được, phát sinh từ chủ thẻ, and thông báo tới,
Đơn vị chức năng,
công dụng tính năng, đồng ý, thẻ, trải qua ngân hàng nhà nước
nhà nước thanh toán giao dịch, hoặc cổng thanh toán giao dịch,. Có quá nhiều, nguyên nhân, dẫn tới một thanh toán giao dịch, đòi bồi hoàn nhưng hầu hết là nguyên nhân, chủ thẻ, khiếu nại không tiến hành, tiến hành, thanh toán giao dịch, CID Thẻ Identification Number (American Express). Thuật ngữ của American Express cho mã bảo mật thông tin, thông tin thông báo thẻ,. Thẻ(holder)-not-present (CNP) Là mô hình, đồng ý, thanh toán giao dịch, thẻ, mà trong thanh toán giao dịch, không tồn tại, sự mở ra của chủ thẻ, and thẻ,. Ví dụ cho mô hình, đó là những thanh toán giao dịch, trải qua Internet, Smartphone cảm ứng,, fax, hay qua email Thẻ(holder)-present(CP) Là mô hình, đồng ý, thanh toán giao dịch, thẻ, mà trong thanh toán giao dịch, có sự mở ra của chủ thẻ, and thẻ,. Ví dụ cho mô hình, đó là những thanh toán giao dịch, qua máy cà thẻ,. Credit thẻ – Thẻ, tín dụng thanh toán thanh toán giao dịch,:
Một trong, giữa những loại thẻ, thanh toán giao dịch, được được chấp nhận, chủ thẻ, tiêu cần sử dụng hay rút tiền theo số lượng giới hạn, trong mức ổn định, được được chấp nhận,. Thẻ, tín dụng thanh toán thanh toán giao dịch, được được chấp nhận, chủ thẻ, tiêu tốn, trước, thanh toán thanh toán giao dịch, thanh toán giao dịch, sau. Debit thẻ – Thẻ, ghi thiếu: Là một loại thẻ, ngân hàng nhà nước
nhà nước được được chấp nhận, chủ thẻ, rất có công dụng, cần sử dụng để tiêu cần sử dụng hay rút tiền. Thẻ, ghi thiếu đc nối tới, một thông báo thông tin tài khoản trong ngân hàng nhà nước
nhà nước and được được chấp nhận, cần sử dụng trong khoanh vùng phạm vi khoanh vùng phạm vi số dư của thông báo thông tin tài khoản đó. Deposit Khoản đảm bảo an toàn, an toàn và đáng tin cậy, an toàn và đáng tin cậy, và tin cậy, tin cậy, thanh toán giao dịch,: Là khoản tiền đc giữ lại tại ngân hàng nhà nước
nhà nước để phòng ngừa những
trường hợp khủng hoảng xảy ra. Digital receipt Hóa đơn trực tuyến,: Là những hóa đơn đc những
Đơn vị chức năng, đồng ý, thẻ, xuất cho
người tiêu dùng qua email hoặc trên website qua Interrnet. Dispute Khiếu nại: là khiếu nại cho một thanh toán giao dịch, từ phía
quý khách hàng. Khiếu nại thường dẫn tới, hậu quả là mở ra thanh toán giao dịch, đòi bồi hoàn. Một khiếu nại rất có công dụng, mở ra bởi những nguyên nhân, như bị lợi dụng thông tin thẻ,, thanh toán giao dịch, lỗi… Enrollment
thực trạng check sự ký danh, and những chương trình xác thực, của ngân hàng nhà nước
nhà nước cho Ra mắt, và
hoạt động giải trí và sinh hoạt. Xem Ngay: Willow Là Gì – Nghĩa Của Từ Pussy Expired authorisation Một thanh toán giao dịch, xác thực, không thể, hạn thời điểm xác thực,. Expired thẻ Một thẻ, thanh toán giao dịch, không thể, hạn cần sử dụng Fraud prevention Chương trình quản trị khủng hoảng của dịch vụ thanh toán giao dịch, để giảm những thiệt hại do thanh toán giao dịch, trá hình trá hình, để cho. Integration Phối kết hợp, mạng lưới mạng lưới hệ thống: Là
quy trình tiến độ
liên kết website bán loại sản phẩm trực tuyến, tới, mạng lưới mạng lưới hệ thống thanh toán giao dịch, trực tuyến,. Một số trong những,
Đơn vị chức năng,
công dụng tính năng, rất có công dụng,
có nhu yếu, những phương thức, phối phối hợp, riêng để hợp lí với mạng lưới mạng lưới hệ thống bán loại sản phẩm trực tuyến,. Issuer Tổ chức triển khai tiến hành, cho Ra mắt, và
hoạt động giải trí và sinh hoạt: Là tổ chức triển khai tiến hành, tài chính tài chính, đống ý nhiều chủng loại thẻ, thanh toán giao dịch,. Issuing ngân hàng nhà nước Ngân hàng nhà nước
nhà nước cho Ra mắt, và
hoạt động giải trí và sinh hoạt: Là một tổ, chức cho Ra mắt, và
hoạt động giải trí và sinh hoạt nhiều chủng loại thẻ, thanh toán giao dịch, cho chủ thẻ, cần sử dụng. Tên của ngân hàng nhà nước
nhà nước cho Ra mắt, và
hoạt động giải trí và sinh hoạt đc in lên thẻ, thanh toán giao dịch,. Ngân hàng nhà nước
nhà nước thanh toán giao dịch, cũng đưa ra những pháp luật, trong thanh toán giao dịch, dành riêng cho chủ thẻ, Manual capture Sử dụng
công dụng của cổng thanh toán giao dịch, để doanh nghiệp, tự trừ tiền thủ công bằng tay, thủ công bằng tay, thủ công bằng tay, thủ công bằng tay, trong thẻ, thanh toán giao dịch, của
người tiêu dùng. MD5 security Là một thuật toán, được thiết kế theo phong cách, để
rất có thể, tạo những
Chữ ký, điện tử and gắn giữa những đoạn mã HTML.
Chữ ký, điện tử giữa những đoạn mã này làm trách nhiệm, đảm bảo an toàn, an toàn và đáng tin cậy, an toàn và đáng tin cậy, và tin cậy, tin cậy, thông tin khi đc gửi
Tới điểm, đích là toàn diện và tổng thể. Merchant Là tổ chức triển khai tiến hành, cần sử dụng phương thức, thanh toán giao dịch, trực tuyến, để bán mẫu sản phẩm and dịch vụ MOTO (Mail Order Telephone Order) Là phương thức, thanh tóan mà
quý khách phải đống ý cho người bán thông tin rõ ràng và cụ thể, về thanh toán giao dịch, qua kênh thư tín hoặc qua kênh Smartphone cảm ứng,. Off-line payment method Là những phương thức, thanh toán giao dịch, không được, tiến hành, tiến hành, and xử lý qua Internet như: giao dịch chuyển tiền,, thanh toán giao dịch, séc, thanh toán giao dịch, tiền mặt On-line payment method Là phương thức, thanh toán giao dịch, mà việc tiến hành, tiến hành, and xử lý thanh toán giao dịch, đc tiến hành, tiến hành, qua Internet như: Thanh toán giao dịch, thanh toán thanh toán thanh toán giao dịch, thanh toán giao dịch, thẻ, trực tuyến,, ngân hàng nhà nước
nhà nước trực tuyến,. Payment thẻ Thẻ, thanh toán giao dịch,: Là tên thường gọi, chung của khá nhiều loại thẻ, nhựa hoặc thẻ, ảo (tín dụng thanh toán thanh toán giao dịch,, ghi thiếu, thanh toán giao dịch, trước). Nhiều chủng loại thẻ, này còn có,
hiệu quả, thanh toán giao dịch,
lúc mua mẫu sản phẩm, dịch vụ hoặc rất có công dụng, rút tiền mặt Payment Thẻ Industry (PCI) Security Standard : Là mạng lưới mạng lưới hệ thống những tiêu chuẩn, của Visa and Master cùng một vài, tổ chức triển khai tiến hành, thẻ, quốc tế khác
có nhu yếu, những
Đơn vị chức năng, có tàng trữ, thông tin thẻ, của
người tiêu dùng phải tuân theo. Point of khuyến mại
Cần sử dụng, chủ trương, tiết kiệm chi phí với chính sách giảm giá, ngay (POS)
Điểm kinh doanh thương mại. Là
Vị trí, bán loại sản phẩm thẳng trực tiếp cho người tiêu cần sử dụng. Recurring payment or transaction, subsequent payment or transaction Là một thanh toán giao dịch, hay yêu cu thanh toán giao dịch, đc tái diễn, từ lần thanh toán giao dịch,
Trước tiên,. Ví dụ, thanh toán giao dịch, điều kiện kèm theo, thanh toán giao dịch, hàng tuần,
mỗi tháng,. Redirect Chuyển
quý khách sang trang web của cổng thanh toán giao dịch,, nhờ vậy họ rất có công dụng, tiến hành, tiến hành, thanh toán giao dịch, cho những hóa đơn oder. Refund, partial refund
có nhu yếu, thanh toán giao dịch, hoàn vốn đầu tư, góp vốn đầu tư, góp vốn góp vốn đầu tư, cho ngân hàng nhà nước
nhà nước thanh toán giao dịch,. Kim chỉ nam của thanh toán giao dịch, hoàn vốn đầu tư, góp vốn đầu tư, góp vốn góp vốn đầu tư, là trả lại,
Một phần, hay tổng thể số
giá trị, đã trả
lúc mua mẫu sản phẩm and dịch vụ cho những,
quý khách hàng. Refuse or refusal
công dụng từ chối của một thanh toán giao dịch, xin cấp phép. Với thành quả này đó, thanh toán giao dịch, không được, cấp phép để tiến hành, tiến hành, thanh toán giao dịch,. Nguyên do
Phần đông, bởi chủ thẻ, nhập thông tin thẻ, sai, thẻ, hết hạn thanh toán giao dịch, hoặc không đủ năng lực, và kiến thức thanh toán giao dịch,. Khi nhận đc
công dụng thanh toán giao dịch, không tiến hành, tiến hành, đc, hầu hết những thông báo trả về của ngân hàng nhà nước
nhà nước cho Ra mắt, và
hoạt động giải trí và sinh hoạt đều không cụ thể rõ ràng,. Sắm sửa, và chọn lựa cart Là một module của ứng dụng được được chấp nhận, tiến hành, tiến hành,
quá trình mua hàng, trực tuyến,.
quy trình tiến hành, tiến hành, đôi chút là: Chọn mẫu sản phẩm, dịch vụ; xem lại lô hàng; điền thông tin
quý khách hàng; thanh toán giao dịch,. Transaction Thanh toán giao dịch, thanh toán: Là hành động đc tiến hành, tiến hành, giữa chủ thẻ, and người bán loại sản phẩm dẫn tới những vận động tài chính tài chính, đc tiến hành, tiến hành, giữa
quý khách hàng and người bán loại sản phẩm. Transaction id Mã thanh toán giao dịch,: Là thể hiện, nhận cảm nhận thấy, thấy một thanh toán giao dịch, và đã được chuyển cho cổng thanh toán giao dịch, để xử lý. Những mã thanh toán giao dịch, đó là duy nhất cho một tổ, chức bán loại sản phẩm. Xem Ngay: Thốn Là Gì – Tấc Đồng Thân Verified by Visa (VbyV) Là chương trình của Visa, được thiết kế theo phong cách, cho những thanh toán giao dịch, trực tuyến,. VbV xác thực, chủ thẻ, khi tiến hành, tiến hành, những thanh toán giao dịch, trực tuyến, qua mạng lưới ngân hàng nhà nước
nhà nước cho Ra mắt, và
hoạt động giải trí và sinh hoạt. VbV bản vệ and giảm thiểu những thiệt hại để cho bởi những khiếu nại khi mở ra những thanh toán giao dịch, trá hình trá hình,. Thể Loại: Giải bày Kiến Thức Cộng Đồng

Xem Ngay:  Static Route Là Gì - Định Tuyến Tĩnh (Static Route)

Bài Viết: Merchant Là Gì – Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích Thể Loại: LÀ GÌ Nguồn Blog là gì: https://hethongbokhoe.com Merchant Là Gì – Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *