click

Ma Trận Là Gì – Các Khái Niệm Cơ Bản Trong Ma Trận

Ma Trận Là Gì – Các Khái Niệm Cơ Bản Trong Ma Trận

19 APR 2018 • 3 mins read Lưu lại, nhanh sau này coi lại, đã dốt toán lại còn không nhớ dai. Bài Viết: Ma trận là gì Cho ma trận (m imes n) sau: egin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & dots & a_{1n} a_{21} & a_{22} & dots & a_{2n} vdots & vdots & ddots & vdots a_{m1} & a_ & dots & a_{mn} end{bmatrix}> So với ma trận vuông (A) bậc (n), đường chéo gồm những thành phần, (a_{11}, a_{22}, dots, a_{mn}) đc gọi là đường chéo chính (principal or leading diagonal). Tổng những thành phần, trê tuyến phố chéo chính gọi là trace của (A). Ma trận chéo là ma trận mà những thành phần, khác 0 chỉ
Vị trí, trưng bày trê tuyến phố chéo chính. Trường hợp
Tính chất,, nếu cả đường chéo chính chỉ gồm những
Tiên phong, số 1 thì đó gọi là ma trận
Đơn vị chức năng,
công dụng tính năng, (identity or unit matrix).
chiêu trò thức tạo ma trận chuyển vị (A^T): Đem cột rải thành hàng Ma trận đối xứng (symmetric matrix) khi (A = A^T), phản đối xứng (skew symmetric matrix) khi (A = -A^T) Hai ma trận bằng nhau khi chúng có cùng shape, những cặp thành phần, tương xứng, đều bằng nhau. Nhân vô hướng (multiplication by a scalar) một số trong những, trong những với ma trận: nhân số đó với từng thành lớp phía bên trong, ma trận Cộng ma trận (phải cùng shape): những cặp thành phần, tương xứng, cộng nhau
Tính chất, giao hoán (commulative) (A+B=B+A)
Tính chất, phối phối hợp, (associative) ((A+B)+C=A+(B+C))
Tính chất, cung ứng, (distributive): (lambda(A+B)=lambda A+lambda B) Nhân ma trận a với b, làm cho ma trận c:

Xem Ngay:  Assure Là Gì - Phân Biệt Assure, Ensure, Insure Ba
1234for i in range(m): for j in range(k): for x in range(n): c += a * b


Tính chất, nhân ma trận: Phản giao hoán: (AB eq BA)
Tính chất, phối phối hợp,: ((AB)C=A(BC)) Nếu (lambda) là số, thì: ((lambda A)B = A(lambda B) = lambda(AB))
Tính chất, cung ứng, với phép cộng: ((A+B)C=AC+BC) and (A(B+C)=AB+AC)
Tính chất, của ma trận chuyển vị: Định thức (determinant) của ma trận vuông bậc (n) (A) đc định nghĩa đệ quy như sau: Nếu ma trận chỉ chứa một vài, thành phần,, (|A| = a_{11}) Ngược lại, (|A|=sum_{j=1}^{n}(-1)^{i+j}a_{ij}M_{ij}) (với (i) bất kể), trong những số ấy (M_{ij}) là định thức của ma trận vuông
còn sót lại, sau thời điểm bỏ hàng (i) cột (j). Xem Ngay: Tiếng Anh Giao Tiếp: Giới Thiệu Quê Quán Tiếng Anh Là Gì Khái niệm: (M_{ij}) đc gọi là minor của thành phần, (i,j) ((-1)^{i+j}M_{ij}) đc gọi là cofactor của thành phần, (i,j)
Tính chất, của định thức: Nếu matrix có hai hàng (cột) bằng nhau thì det bằng 0. Nếu một hàng (cột) của matrix cùng chia hết cho một số trong những, trong những (lambda) thì
rất có thể, tách nhân tử (lambda) ra phía ngoài matrix, tính det của matrix mới, rồi nhân với (lambda) để
sở hữu được det của matrix ban sơ. Tráo đổi hai hàng (cột) của matrix làm đổi dấu det. Xem Ngay: Chromium Là Gì – Chromium And Chrome Khác Nhau Như Thế Nào egin{vmatrix} a_{11}+b_{11} & a_{12}+b_{12} a_{21} & a_{22} end{vmatrix}=egin{vmatrix} a_{11} & a_{12} a_{21} & a_{22} end{vmatrix}+egin{vmatrix} b_{11} & b_{12} a_{21} & a_{22} end{vmatrix}> Ma trận phối phối hợp, (adjoint matrix) là ma trận chuyển vị của ma trận những cofactor của một ma trận vuông. (| extrm{adj} A|=|A|^{n-1}), với (n) là bậc của ma trận Ma trận nghịch quần
Hòn đảo,: Nếu det của A khác 0: (A^{-1}=( extrm{adj} A)^T/|A|), ngược lại thì nghịch quần
Hòn đảo, của A không tồn tại, San sẻ, on:
Thể Loại: San sẻ, Kiến Thức Cộng Đồng

Xem Ngay:  Authenticated Users Là Gì - Group Và Những Điều Căn Bản

Bài Viết: Ma Trận Là Gì – Các Khái Niệm Cơ Bản Trong Ma Trận Thể Loại: LÀ GÌ Nguồn Blog là gì: https://hethongbokhoe.com Ma Trận Là Gì – Các Khái Niệm Cơ Bản Trong Ma Trận

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *