click

Libgdx Là Gì – Lập Trình Game Android Với Libgdx (Bài 3)

Libgdx La Gi Lap Trinh Game Android Voi

Libgdx Là Gì – Lập Trình Game Android Với Libgdx (Bài 3)

ngữ điệu lập trình Java. libGDX đc trở nên tân tiến bởi Mario Zechner. Thật mê hoặc,, and có ích,
khi sử dụng engine này để lập trình game cho mobile. Bài Viết: Libgdx là gì

*

Lập trình game android với libgdx – Tạo project với libGDX

Bước 1. Tải libGDX. Bạn đọc
truy vấn libgdx.badlogicgames.com -> chọn Tải về Steup App để tải libGDX về máy của tôi,,.

*

Bước 2. Chạy tập tin gdx-
setup.jar (Nhắc nhở,, máy của bạn rất sẽ phải,, cài JDK – Java Development Kit and Android SDK. Bạn cũng đều có,, thể tải and setup Android Studio kể cả Android SDK). Quan sát hình
Phía dưới, để biết Android SDK path.

*

Những tùy chỉnh thiết lập

thông số kỹ thuật kỹ thuật kỹ thuật rất rất rất rất cần thiết,,
Name: Tên project Package: Tên gói (folder con trong project) Game class: Tên lớp Destination: Folder chứa libGDX project sau lúc, tạo Android SDK: Thư viện lập trình Android Sub Projects: Chọn lựa xuất xứ nguồn gốc xuất xứ, xuất xứ, xuất xứ mà game

trợ giúp,, Sau lúc, tùy chỉnh thiết lập

thông số kỹ thuật kỹ thuật kỹ thuật những

Đề xuất kiến nghị,
yêu cầu,
yêu cầu trên -> chọn Generate -> chọn Yes (libGDX tự động hóa,, hóa hóa tải những thư viện rất rất rất rất cần thiết,,
do đó,
vì vậy,

Đề xuất kiến nghị,
yêu cầu,
yêu cầu máy vi tính xách tay phải
liên kết internet).

*

Bước 3. Import libGDX project vào Android Studio (Máy tính xách tay, xách tay, phải setup Android Studio) theo trình thự sau: Khởi động Android Studio -> Tệp tin ->New -> Import Project -> chỉ định folder chứa libGDX project (mà bạn đã kiến tạo triển khai, triển khai ở bước 2) -> chọn OK (Trong tiến trình, import cần
liên kết mạng để tải những tập tin

Tác động ảnh hưởng, liên quan,, tương quan,, tương quan,,). Sau lúc, import nếu xuất hiện thêm thông báo sau, vui vẻ chọn Cập nhật

*

Lập trình game android với libgdx –
kết cấu, libGDX project

Hình
Phía dưới, thể hiện kết cấu, ý nghĩa thâm thúy, tỉ mỉ and sự
liên kết giữa những project
Phía trong,.

*


theo như hình trên,
toàn bộ

toàn bộ
tất cả chúng ta,, có 4 proeject. Core project

phủ quanh,,
Vị trí đặt,, lập trình viên viết code . Android project tương xứng, cho xuất xứ nguồn gốc xuất xứ, xuất xứ, xuất xứ Android.
tài nguyên game sẽ chứa trong project này . Desktop project tương xứng, cho xuất xứ nguồn gốc xuất xứ, xuất xứ, xuất xứ Phường. Web project tương xứng, cho xuất xứ nguồn gốc xuất xứ, xuất xứ, xuất xứ Web. And nếu Một vài, khi tạo libGDX ở bước trên,
toàn bộ

toàn bộ
tất cả chúng ta,, chọn Ios thì sẽ
Đã có rất nhiều, được, thêm iOS project tương xứng, cho xuất xứ nguồn gốc xuất xứ, xuất xứ, xuất xứ iOS. Xem Ngay: Sober Là Gì – Nghĩa Của Từ Sober Trong Tiếng Việt

Xem Ngay:  Tính Oxi Hóa Là Gì

Lập trình game android với libgdx – Mạng lưới mạng lưới hệ thống trạng thái game trong libGDX

Mỗi một trạng thái trong game tương xứng, với một phương thức, trong Java. public class MyGame implements ApplicationListener public void render () public void resize (int width , int height ) public void pause () public void resume () public void dispose () }
phương thức, create()
:
phương thức, này được, gọi một lần khi application đc tạo and sử dụng,
Để tạo,, trong game.
phương thức, resize()
: Xây đắp
chỉnh sửa, kích cỡ game theo thiết bị, và đã được gọi sau phương thức, create().
phương thức, render()
: Có tầm quan trọng, xử lý và giải quyết và xử lý, và xử lý, vòng lặp game (game loop)
phương thức, pause()
: So với thiết bị, di động, phương thức, này được, khi quý quý

người tiêu dùng sử dụng, nhấn phím trang chủ hoặc khi có cuộc gọi tới,. So với Phường phương thức, này được, gọi trước phương thức, dispose() khi người chơi thoát game.
phương thức, resume()
:
phương thức, này chỉ đc gọi trên mobile, khi game chuyển từ trạng thái pause.
phương thức, dispose()
: Đc gọi khi kết thúc game. Hình
Phía dưới, thể hiện life cycle

*

Lập trình game android với libgdx – Vẽ hình trong libGDX

Khai báo những đối tượng

quý khách hàng

người tiêu dùng quý quý

người tiêu dùng SpriteBatch and Texture
private SpriteBatch sp;private Texture texture;Tạo đối tượng

quý khách hàng

người tiêu dùng quý quý

người tiêu dùng tại phương thức, create()
sp = new SpriteBatch();texture = new Texture(Gdx.files.internal(“Your picture tệp tin name”));Vẽ hình tại phương thức, render()sp.draw(texture, x, y);Ví dụ về xử lý và giải quyết và xử lý, và xử lý, vẽ hình trong libGDX/** * Created by hethongbokhoe.com */public class ImageExample extends ApplicationAdapter Override public void dispose() }

Lập trình game android với libgdx – Vẽ chuỗi trong libGDX

Khai báo những đối tượng

quý khách hàng

người tiêu dùng quý quý

người tiêu dùng SpriteBatch and BitmapFont
private SpriteBatch sp; private BitmapFont bf; Tạo đối tượng

quý khách hàng

người tiêu dùng quý quý

người tiêu dùng tại phương thức, create()
sp = new SpriteBatch();bf = new BitmapFont();Vẽ chuỗi tại phương thức, render()sp.begin();bf.draw(sp, “Your text”, x, y);sp.end();Một vài Một vài, tùy chỉnh thiết lập

thông số kỹ thuật kỹ thuật kỹ thuật thường gặp khi vẽ chuỗi trong libGDX
1/ Tùy chỉnh thiết lập

thông số kỹ thuật kỹ thuật kỹ thuật màu chữ (color) bf.setColor(Màu sắc.ColorName); 2/ Tùy chỉnh thiết lập

thông số kỹ thuật kỹ thuật kỹ thuật cỡ chữ (kích cỡ) bf.getData().setScale(nf,mf); // Với n and m là những số lượng, Ví dụ về tùy chỉnh thiết lập

thông số kỹ thuật kỹ thuật kỹ thuật cỡ chữ trong libGDX bf.getData().setScale(2f,2f); 3/ Tùy chỉnh thiết lập

thông số kỹ thuật kỹ thuật kỹ thuật màu nền (Background color) Gdx.gl.glClearColor(Red/255, Green/255, Blue/255, 1);Gdx.gl.glClear(GL20.GL_COLOR_BUFFER_BIT); Ví dụ tùy chỉnh thiết lập

thông số kỹ thuật kỹ thuật kỹ thuật màu nền trắng trong libGDX. Nhắc nhở,, màu trắng thì Red = 255, Green = 255, Blue = 255 => Red/255 = 1, Green/255 = 1 and Blue/255 = 1. Gdx.gl.glClearColor(1, 1, 1, 1)Ví dụ về xử lý và giải quyết và xử lý, và xử lý, vẽ chuỗi trong libGDX/** * Created by hethongbokhoe.com */public class StringExample extends ApplicationAdapter Override public void dispose() }

Xem Ngay:  Giá Thành Tiếng Anh Là Gì

Lập trình game android với libgdx – Hệ toạ độ trong libGDX

Mặc định góc toạ độ là góc phía
Phía dưới, bên trái. X sẽ toàn bộ tăng theo, chiều từ trái qua phải, Y sẽ toàn bộ tăng theo, chiều từ phía
Phía dưới, lên. Xem Ngay: Valve Là Gì – Nghĩa Của Từ

*

Xử lý và giải quyết và xử lý, và xử lý,
chỉnh sửa, góc toạ độ trong libGDX

*

1/ Khai báo đối tượng

quý khách hàng

người tiêu dùng quý quý

người tiêu dùng OrthographicCameraprivate OrthographicCameracamera; 2/ Tạo đối tượng

quý khách hàng

người tiêu dùng quý quý

người tiêu dùng OrthographicCamera and tùy chỉnh thiết lập

thông số kỹ thuật kỹ thuật kỹ thuật chiều rộng,, độ cao của thiết bị, tại phương thức, create()// Chiều rộng, thiết bị, int w = Gdx.graphics.getWidth(); //Độ cao thiết bị,int h = Gdx.graphics.getHeight(); // Tạo đối tượng

quý khách hàng

người tiêu dùng quý quý

người tiêu dùng
camera = new OrthographicCamera(w,h);camera.setToOrtho(true); 3/ Chỉ định đối tượng

quý khách hàng

người tiêu dùng quý quý

người tiêu dùng OrthographicCamera tại phương thức, render()batch.setProjectionMatrix(camera.combined);

Lập trình game android với libgdx – Vẽ Shape trong libGDX

1/ Khai báo đối tượng

quý khách hàng

người tiêu dùng quý quý

người tiêu dùng ShapeRendererprivate ShapeRenderer sr; 2/ Tạo đối tượng

quý khách hàng

người tiêu dùng quý quý

người tiêu dùng ShapeRenderer tại phương thức, create()sr = new ShapeRenderer(); 3/ Vẽ shape tại phương thức, render() 3.1/ Tùy chỉnh thiết lập

thông số kỹ thuật kỹ thuật kỹ thuật shape type sr.begin(ShapeRenderer.ShapeType.TypeName); 3.2/ Tùy chỉnh thiết lập

thông số kỹ thuật kỹ thuật kỹ thuật màu sr.setColor(Red/255, Green/255, Blue/255, 1); 3.3/ Vẽ sr.MeThodName(); Xem thêm thêm
những phương thức,, vẽ shape trong libGDX Ví dụ về xử lý và giải quyết và xử lý, và xử lý, vẽ shape trong libGDX/** * Created by hethongbokhoe.com */public class ShapeExample extends ApplicationAdapter Override public void dispose() }

Xem Ngay:  Hack aimbot là gì

Lập trình game android với libgdx – Bài tập thực hành thực tiễn, trong thực tiễn

Bài thực hành thực tiễn, trong thực tiễn
Tiên phong,, số 1:
Vị trí đặt, đặt, đặt đặt
mở đầu, của hình tại góc phía
Phía dưới, bên trái. Hình sẽ vận động từ phía
Phía dưới, lên trên and khi chạm biên trên (top) thì sẽ xuất hiện thêm ở đoạn,
mở đầu,. Không những thế,, trong game còn tồn tại dòng chữ “Welcome to, libGDX”

*

Để biết đc chiều rộng, and độ cao thiết bị, trong libGDX,
toàn bộ

toàn bộ
tất cả chúng ta,, sử dụng, 2 lệnh sau // Chiều rộng, thiết bị,Gdx.graphics.getWidth();// Độ cao thiết bị,Gdx.graphics.getHeight();Bài thực hành thực tiễn, trong thực tiễn số 2: Vẽ hình chữ nhật tại góc tọa độ Vận động và vận động và di chuyển,, hình chữ nhật lên trên; Nếu đụng biên trên, vận động và vận động và vận động và di chuyển,, hình chữ nhật sang phải; Nếu đụng biên phải, vận động và vận động và vận động và di chuyển,, hình chữ nhật xuống phía
Phía dưới,; Nếu đụng biên phía
Phía dưới,, vận động và vận động và vận động và di chuyển,, hình chữ nhật sang trái; Nếu đụng biên trái vận động và vận động và vận động và di chuyển,, hình chữ nhật lên trên, đồng thời hiển thị số vòng. Kích cỡ hình chữ nhật là rộng 150, cao 30 and tô màu Green. Hiển thị số vòng
Tại đoạn, trung tâm screen hiển thị thiết bị,.

*

>>> Thể Loại: Sẻ chia, Kiến Thức Cộng Đồng

Bài Viết: Libgdx Là Gì – Lập Trình Game Android Với Libgdx (Bài 3) Thể Loại: LÀ GÌ Nguồn Blog là gì: https://hethongbokhoe.com Libgdx Là Gì – Lập Trình Game Android Với Libgdx (Bài 3)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *