click

Ledger Account Là Gì – General Ledger / Sổ Cái Chung

Ledger Account La Gi General Ledger So Cai

Ledger Account Là Gì – General Ledger / Sổ Cái Chung

Kiến thức và năng lượng,, về những Thông báo thông tin tài khoản sổ cái and Bút toán kép trong môn học FA/F3 ACCAquy trình tiến độ tiến trình, kế toán tài chính gồm 4 bước
cơ bản,: Tích lũy, chứng từ (Documenting), Ghi nhận thông tin kế toán (Recording), Tổng hợp thông tin (Summarising), Màn
màn
màn biểu diễn thông tin
(Presenting). Với từng bước một,, một kế toán cần sử dụng nhiều chủng loại sổ sách khác biệt,, để triển khai, tiến trình

quy trình tiến độ tiến trình, tiến trình,. Bài Viết: Ledger account là gì

*

Phạm vi

Bài học kinh nghiệm, kinh nghiệm, kinh nghiệm kinh nghiệm tay nghề

Phía dưới,, đây sẽ triệu tập,
nâng cấp,, sâu xa vào chiêu trò thức ghi nhận những thông báo thông tin tài khoản trên sổ cái (Ledgers) bằng phương thức,, thức ghi nhận bút toán kép (Double entry bookeeping). I. Mục tiêu
chiêu trò ghi nhận bút toán képCách ghi nhận những thông báo thông tin tài khoản sổ cái II. Content1. Tổng quan về sổ cái (Ledger)a. Định nghĩa and phân loại Sau lúc, những thanh toán thanh toán giao dịch,, thanh toán tài chính phát sinh trong C.ty đc ghi vào sổ sách ghi nhận

mở đầu,, (Books of prime entry), kế toán sẽ tổng hợp lên những thông báo thông tin tài khoản trên sổ cái. Sổ cái (Ledger) là một vài, giữa những loạisổ sách kế toántổng hợp, sử dụng để ghi chép những đúng

trình độ chuyên môn,, trách nhiệm,,

trình độ chuyên môn,, tài chính – tài chính phát sinh của từng thông báo thông tin tài khoản kế toán giữa những kỳ kế toán của C.ty. Có 3 loại sổ cái
cơ bản, trong C.ty kể cả: Sổ cái chung (Nominal/Main/General Ledger): Là sổ sách kế toán có chứa những thông báo thông tin tài khoản phi thành viên (impersonal accounts) tổng hợp những vụ việc,, tài chính của C.ty.Sổ cái những khoản phải thu (Receivables ledger): Là sổ cái ghi nhận những thông báo thông tin tài khoản thành viên (personal accounts) của từng

người tiêu dùng
của C.ty.Sổ cái những khoản phải trả (Payables ledger): Là sổ cái ghi nhận những thông báo thông tin tài khoản thành viên (personal accounts) của từng nhà đống ý, yêu cầu của C.ty.

Xem Ngay:  Mcg Là Gì - Nghĩa Của Từ Mcg Trong Tiếng Việt
*

Trong C.ty, kế toán sẽ cần sử dụng phương thức,, ghi nhận bút toán kép (double entry bookeeping) để hạch toán những thông báo thông tin tài khoản sổ cái. Xem Ngay:
trò chơi Thùng Mới:
trò chơi Máy,
trò chơi Bộ đội 2,
trò chơi Bộ đội đi Cảnh b. Mối liên lạc
Một trong, những sổ cái

*

Trên sổ cái chung, vẫn vẫn
Vẫn
Vẫn đang còn,, những thông báo thông tin tài khoản Phải thu

người tiêu dùng (Receivables), Phải trả nhà đống ý, yêu cầu (Payables). Tuy vậy,, thế những thông báo thông tin tài khoản này ghi nhận tổng Tiêu tốn, tiêu tốn của khá nhiều khoản phải thu/phải trả chứ không ghi rõ từng khoản phải thu/phải trả từng

người tiêu dùng/nhà đống ý, yêu cầu. 2.
chiêu trò ghi nhận bút toán kép (Double entry bookeeping)

chiêu trò ghi nhận bút toán kép đc trình làng,, và

hoạt động giải trí
vui chơi và sinh hoạt phụ thuộc vào cơ sở: Mỗi thanh toán thanh toán giao dịch,, thanh toán kế toán đều phải có,

Tác động ảnh hưởng, liên quan,, tương quan,, kép (dual effect) và cả, bên Thiếu and bên Có trên thông báo thông tin tài khoản kế toán.
Trong mạng lưới mạng lưới hệ thống ghi nhận bút toán kép, mỗi đúng

trình độ chuyên môn,, trách nhiệm,,

trình độ chuyên môn,, kế toán phát sinh sẽ triển khai, ghi vào bên Thiếu and bên Có của khá nhiều đầu thông báo thông tin tài khoản tương xứng một khoản bằng nhau. Do vì,, như vậy, tổng Tiêu tốn, tiêu tốn của bên Thiếu luôn luôn bằng Tiêu tốn, tiêu tốn của bên Có trong C.ty. Những ghi nhận bút toán kép thường gặp:

Xem Ngay:  Trầm Hương Là Gì - Và Công Dụng Của Trầm Hương
*

Ví dụ: Nếu Tài sản,, trong C.ty tạo thêm, kế toán sẽ ghi nhận Tiêu tốn, tiêu tốn tạo thêm đó vào bên Thiếu (Debit) của thông báo thông tin tài khoản Tài sản,, (Asset) trên sổ cái. 3. Phương thức,, thức ghi nhận những thông báo thông tin tài khoản trên sổ cái (Ledger accounts)a. Phương thức,, thức ghi nhận thông báo thông tin tài khoản Sổ cái chung (Nominal Ledger) Kết cấu của một sổ cái chung:

*

Kế toán ghi nhận:

*

b. Phương thức,, thức ghi nhận thông báo thông tin tài khoản Sổ cái những khoản phải thu (Receivables Ledger)

*

c. Phương thức,, thức ghi nhận thông báo thông tin tài khoản Sổ cái những khoản phải trả (Payables Ledger)

*

4. Phương trình kế toán (Accounting Equation) Theo nguyên tắc, tương xứng, (matching concept), lợi nhuận, phải đc ghi nhận tương xứng, với ngân sách đầu tư,, phát sinh để tạo ra, lợi nhuận, đó. Y cũng

tương tự như, như,, tài sản,, cũng rất sẽ phải,, đc ghi nhận tương xứng, với nguồn hình thành tài sản,, đó (từ vốn chủ sở hữu hoặc vốn vay). Nguyên tắc, trên là cơ sở của phương thức,, ghi nhận bút toán kép: Tổng Tiêu tốn, tiêu tốn bên Thiếu luôn bằng Tổng Tiêu tốn, tiêu tốn bên Có. Từ đó, phương trình kế toán đc trình làng,, và

hoạt động giải trí
vui chơi và sinh hoạt and
Thay đổi,, và tăng trưởng,. Phương trình kế toán
trợ giúp, cho C.ty thăng bằng được những khoản mục tài chính của tôi,, trên Bảng thăng bằng số phát sinh (Trial Balance), từ đó triển khai, triển khai xong
Giải trình, Tài chính tài chính, (Financial Statements) một chiêu trò thức đúng mực. Xem Ngay: Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội Tiếng Anh Là Gì, Chairman Of The National Assembly Of Vietnam

Xem Ngay:  Metro Là Gì - Nghĩa Của Từ Metro
*

Từ phương trình trên, ta rất có tính năng, suy ra những phương trình

Phía dưới,, đây: Phương trình 1: Tài sản,, = (Vốn góp + Lợi nhuận, giữ lại) + Thiếu phải trả(Assets = (Capital Introduced + Retained Profits) + Liabilities)Phương trình 2: Tài sản,, = Vốn góp + (Lợi nhuận, tìm tìm được,, – Rút vốn) + Thiếu phải trả(Assets = Capital Introduced + (Earned Profits – Drawings) + Liabilities) Ngoài phương trình kế toán nói ở trên, người ta còn cần sử dụng phương trình kinh doanh thương mại (Business Equation) để reviews tài sản,, của một C.ty trong thuở nào kỳ

hoạt động giải trí
vui chơi và sinh hoạt. Thể Loại: Sẻ chia,, giải bày, Kiến Thức Cộng Đồng

Bài Viết: Ledger Account Là Gì – General Ledger / Sổ Cái Chung Thể Loại: LÀ GÌ Nguồn Blog là gì: https://hethongbokhoe.com Ledger Account Là Gì – General Ledger / Sổ Cái Chung

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *