click

Kiểu unsigned char là gì ?

Kiểu unsigned char là gì ?

CÁC KIỂU DỮ LIỆU SƠ CẤP CHUẨN TRONG C

Những kiểu tài liệu, sơ cấp chuẩn trong C có thể đc chia thành, 2 dạng : kiểu số nguyên, kiểu số thực.

Bài Viết: Unsigned char là gì

Kiểu số nguyên

Kiểu số nguyên là kiểu tài liệu, sử dụng để lưu những kinh phí đầu tư, nguyên hay nói một cách khác, là kiểu đếm đc. Kiểu số nguyên trong C đc phân thành những kiểu tài liệu, con, mỗi kiểu chứa một miền kinh phí đầu tư, không giống nhau,

Kiểu số nguyên 1 byte (8 bits)

Kiểu số nguyên một byte gồm có 2 kiểu sau:

STT Kiểu tài liệu, Miền kinh phí đầu tư, (Domain) 1 unsigned char Từ 0 tới, 255 (tương tự, 256 ký tự trong bảng mã ASCII) 2 char Từ -128 tới, 127

Kiểu unsigned char: lưu những số nguyên dương từ 0 tới, 255.

=> Để khai báo một biến là kiểu ký tự thì ta khai báo biến kiểu unsigned char. Mỗi số trong miền kinh phí đầu tư, của kiểu unsigned char tương xứng, với một ký tự trong bảng mã ASCII .

Kiểu char: lưu những số nguyên từ -128 tới, 127. Kiểu char cần sử dụng bit trái nhất
Để triển khai, bit dấu.

=> Nếu gán kinh phí đầu tư, > 127 cho biến kiểu char thì kinh phí đầu tư, của biến này còn có, thể là số âm (?).

Xem Ngay: Workgroup có nghĩa là gì ý nghĩa là gì – Mục tiêu, Của Windows

Xem Ngay:  Subliminal Là Gì - điều Bạn Chưa Biết Về Subliminal

Kiểu số nguyên 2 bytes (16 bits)

Kiểu số nguyên 2 bytes gồm có 4 kiểu sau:

STT Kiểu tài liệu, Miền kinh phí đầu tư, (Domain) 1 enum Từ -32,768 tới, 32,767 2 unsigned int Từ 0 tới, 65,535 3 short int Từ -32,768 tới, 32,767 4 int Từ -32,768 tới, 32,767

Kiểu enum, short int, int : Lưu những số nguyên từ -32768 tới, 32767.
Cần sử dụng, bit bên trái nhất
Để triển khai, bit dấu.

=> Nếu gán kinh phí đầu tư, >32767 cho biến có 1 trong các, 3 kiểu trên thì kinh phí đầu tư, của biến này còn có, thể là số âm.

Kiểu unsigned int: Kiểu unsigned int lưu những số nguyên dương từ 0 tới, 65535.

Kiểu số nguyên 4 byte (32 bits)

Kiểu số nguyên 4 bytes hay nói một cách khác, là số nguyên dài (long) gồm có 2 kiểu sau:

STT Kiểu tài liệu, Miền kinh phí đầu tư, (Domain) 1 unsigned long Từ 0 tới, 4,294,967,295 2 long Từ -2,147,483,648 tới, 2,147,483,647

Kiểu long : Lưu những số nguyên từ -2147483658 tới, 2147483647.
Cần sử dụng, bit bên trái nhất
Để triển khai, bit dấu.

=> Nếu gán kinh phí đầu tư, >2147483647 cho biến có kiểu long thì kinh phí đầu tư, của biến này còn có, thể là số âm.

Xem Ngay: Maket có nghĩa là gì ý nghĩa là gì – Mẫu Thiết Kế Maket Cực xinh 2020

Kiểu unsigned long: Kiểu unsigned long lưu những số nguyên dương từ 0 tới, 4294967295

Kiểu số thực

Kiểu số thực sử dụng để lưu những số thực hay những số có dấu chấm thập phân gồm có 3 kiểu sau:

Xem Ngay:  Nhân Bản Vô Tính Là Gì

STT Kiểu tài liệu, Kích thước (Size) Miền kinh phí đầu tư, (Domain) 1 float 4 bytes Từ 3.4 * 10-38 tới, 3.4 * 1038 2 double 8 bytes Từ 1.7 * 10-308 tới, 1.7 * 10308 3 long double 10 bytes Từ 3.4 *10-4932 tới, 1.1 *104932

Mỗi kiểu số thực ở phí a trên đều phải có, miền kinh phí đầu tư, and độ đúng phương pháp, (số số lẻ) không giống nhau,. Tùy từng
có nhu yếu, cần sử dụng mà ta có thể khai báo biến thuộc 1 trong các, 3 kiểu trên.

Ngoài ra ta còn tồn tại kiểu tài liệu, void, kiểu này mang ý nghĩa là kiểu rỗng không chứa kinh phí đầu tư, gì cả.

Thể Loại: Share Kiến Thức Cộng Đồng

Bài Viết: Kiểu unsigned char là gì ?

Thể Loại: LÀ GÌ

Nguồn Blog là gì: https://hethongbokhoe.com Kiểu unsigned char là gì ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *