click

Hành Chính Nhân Sự Tiếng Anh Là Gì, Hr & Admin Executive/ Nhân Viên Hành Chính

Hanh Chinh Nhan Su Tieng Anh La Gi Hr

Hành Chính Nhân Sự Tiếng Anh Là Gì, Hr & Admin Executive/ Nhân Viên Hành Chính

chủ trương, mở cửa Menu IES CUNG CẤP GVNN KHÓA HỌC THƯ VIỆN TIN TỨC

*
*
*

Cùng IES học tiếng Anh chuyên ngành cho nơi đặt, đặt hành chính nhân sự,
đó chính là 1 Một vài, Một vài, nơi đặt, đặt dường như không,
còn điều gì khác khác nợ Một vài, C.ty. And
có rất nhiều, từ vựng chuyên ngành mà nơi đặt, đặt này thường xuyên sử dụng, đặc biệt quan trọng, là khi làm việc cho C.ty nước ngoài hoặc công tynhân sự người nước ngoài.

Từ vựng tiếng Anh trong quản trị nhân sự and tuyển dụng

HR – Human Resources: nguồn nhân lực (nhân sự) HR manager: trưởng phòng nhân sự Strategic human resource management (SHRM)/strəˈtiːʤɪk ˈhjuːmən rɪˈsɔːs ˈmænɪʤmənt/:
kế hoạch điều hành và
quản trị và điều hành
quản trị nhân sự Recruit /rɪˈkruːt/: Tuyển dụng Headhunt /ˈhedhʌnt/: Tuyển dụng nhân tài (săn đầu người) Recruitment agency /rɪˈkruːtmənt ˈeɪdʒənsi/: C.ty tuyển dụng Vacancy /ˈveɪkənsi/: Vị trí đặt, đặt trống, cần tuyển mới Job advertisement /dʒɑˈædvəːtaɪzmənt/: Thông báo tuyển dụng

*

Background kiểm tra /ˈbækɡraʊnd tʃek/: Việc
cam kết thông tin về ứng viên Labor law /ˈleɪbɚ lɔː/: Luật lao động Corporate culture /ˈkɔːpərɪt ˈkʌlʧə/: Văn hóa truyền thống cổ truyền, truyền thống cổ truyền, lịch sử truyền thống cổ truyền, lịch sử cuội nguồn doanh nghiệp, Organizational chart /ˌɔrɡənəˈzeɪʃənəl tʃɑːrt/: Mô hình, tổ chức triển khai triển khai, triển khai Collective agreement /kəˈlektɪv əˈɡriːmənt/: Thỏa ước lao động tập thể Job applicant /dʒɑːb ˈæplɪkənt/: Người nộp đơn xin việc Interview /ˈɪntəvjuː/:
phỏng vấn Candidate /ˈkændɪdət/: Ứng viên Job title /dʒɑːbˈtaɪtl/:
chức vụ việc làm Probation /proʊˈbeɪ.ʃən/: Thời điểm thử việc

Xem Ngay:  Kiểu unsigned char là gì ?

Từ vựng tiếng Anh về những kiến thức và năng lực, và kiến thức và năng lực, tuyển dụng

Selection criteria /sɪˈlekʃən kraɪˈtɪər i ə/: Những
tiêu chí, tuyển chọn Core competence /kɔːrˈkɑːmpɪtəns/: Năng lực, và kiến thức rất thiết yếu
Đề xuất kiến nghị,
yêu cầu Soft skills /sɒft skɪls/: Năng lượng, mềm Qualification /ˌkwɒlɪfɪˈkeɪʃən/: Năng lực, và kiến thức, phẩm chất Multitasking /ˈmʌltiˌtæskiŋ/: Tài năng làm nhiều việc cùng một lúc (đa nhiệm) Organizational skills /ɔːrɡənəˈzeɪʃənəl skɪls/: Tài năng tổ chức triển khai triển khai, triển khai Leadership /ˈliːdəʃɪp/: Tài năng dẫn dắt,
lãnh đạo Self-discipline /ˌselfˈdɪsɪplɪn/: Tính kỷ luật (kỷ luật tự giác) Teamwork /ˈtiːmwɜːk/: Năng lực, và kiến thức làm việc nhóm Honesty /ˈɑːnəsti/: Tính trung thực, Creativity /ˌkrieɪˈtɪvɪt̬i, ˌkriə-/: Óc trí tuệ sáng tạo Perseverance /ˌpəːsəˈvɪrəns/: Sự kiên trì Patience /ˈpeɪʃəns/: Tính kiên cường Innovation /ˌɪnəˈveɪʃən/: Sự thay mới (mang ý nghĩa thâm thúy, thực tiễn,) Business sense /ˈbɪznɪs sens/: Am hiểu, có đầu óc kinh doanh thương mại Enthusiasm /ɪnˈθuːziæzəm/: Sự nhiệt tình, nhiệt tình, (với việc làm)

Từ vựng tiếng Anh về hồ sơ tuyển dụng

Curriculum vitae /kəˌrɪkjʊləmˈviːtaɪ/: Sơ yếu lý lịch Competency profile /ˈkɑːmpɪtənsi ˈproʊfaɪl/: Hồ sơ kiến thức và năng lực, và kiến thức và năng lực, Job description /dʒɑːb dɪˈskrɪpʃən/: Bản mô tả, việc làm Application form /ˌæplɪˈkeɪʃən fɔːrm/: Form mẫu thông tin nhân sự khi xin việc Application letter /ˌæplɪˈkeɪʃ(ə)n ˈlɛtə/: Thư xin việc Medical certificate /ˈmedɪkəl səˈtɪfɪkət/: Giấy khám sức khỏe thể chất Criminal record /ˈkrɪmɪnəl rɪˈkɔːrd/: Lý lịch tư pháp Diploma /dɪˈpləʊmə/: Bằng cấp Offer letter /ˈɒfə ˈlɛtə/: Thư mời làm việc (sau lúc,
vấn đáp)

Xem Ngay:  Ngông Là Gì - Nghĩa Của Từ Ngông
*

Disciplinary procedure /ˈdɪsəplɪneri prəʊˈsiːdʒər/: Tiến trình xử lý và giải quyết và xử lý, và xử lý kỷ luật Direct labor /dɪˈrektˈleɪbə/: Nhân lực thẳng trực tiếp Compassionate leave /kəmˈpæʃənət liːv/: Nghỉ việc khi có người thân trong hộ gia đình, trong
niềm hạnh phúc hộ gia đình, trong
hộ gia đình cư mất Career ladder /kəˈrɪərˈlædər/: Nấc thang
sự nghiệp,
công danh sự nghiệp, sự nghiệp Employee relations /ˌemplɔɪˈiː rɪˈleɪʃənz/: Quan hệ giữa nhân viên cấp dưới, cấp dưới and cấp trên quản trị Disciplinary hearing /ˈdɪsəplɪneri ˈhɪr.ɪŋ/: Họp xét xử kỷ luật Employee termination /ˌemplɔɪˈiːˌtɜːmɪˈneɪʃən/: sự sa thải, nhân viên cấp dưới, cấp dưới Annual leave /ˈænjuəl liːv/: Nghỉ phép năm Discipline /ˈdɪsəplɪn/: Nề nếp, kỷ cương, kỷ luật Disciplinary action /ˈdɪsəplɪneri ˈækʃən/: Vẻ ngoài vẻ ngoài kỷ luậtConflict of interest /ˈkɑnflɪkt əv ˈɪntrəst, ˈɪntərəst/: Xung đột quyền lợi và nghĩa vụ, và nghĩa vụ và trách nhiệm, Employee rights /ˌemplɔɪˈiː rɑɪts/: Quyền hợp pháp của nhân viên cấp dưới, cấp dưới Labor contract /ˈkɒntræktˈleɪbə/: Hợp Đồng lao động Paternity leave /pəˈtɜːnəti liːv/: Nghỉ sinh con Rostered day off /ˈrɒstərd deɪ ɑːf/: Ngày nghỉ bù Maternity leave /məˈtɜrnɪt̬i liːv/: Nghỉ thai sản Sick leave /sɪk liːv/: Nghỉ ốm Paid leave /peɪd liːv/: Nghỉ phép hưởng lương Unpaid leave /ʌnˈpeɪd liːv/: Nghỉ phép không lương Timesheet /ˈtaɪm.ʃiːt/: Bảng chấm côngRotation /rəʊˈteɪʃən/: Việc tuân theo, ca

Từ vựng tiếng Anh về lương and
Phúc lợi an sinh, toàn cầu

Pension fund /ˈpenʃən fʌnd/: Quỹ hưu trí Seniority /siːˈnjɔːrət̬i/: Thâm niên Starting salary /stɑːtɪŋ ˈsæləri/: Lương khởi điểm National minimum wage /ˈnæʃənəl ˈmɪnɪməm weɪdʒ/: Mức lương
Tối thiểu, Base salary /ˈbeɪsɪkˈsæləri/: Lương
cơ bản, Pay scale /peɪ skeɪ /: Bậc lương Average salary /ˈævərɪdʒ ˈsæləri/: Lương trung bình Wage bill /weɪdʒ bɪl/: Quỹ lương Wage /weɪdʒ/: Tiền công Payroll /ˈpeɪrəʊl/: Bảng lương Salary /ˈsæləri/: Tiền lương Bonus /ˈbəʊnəs/: Thưởng

Xem Ngay:  Kcal Là Gì - Phân Biệt Calo, Kcal, Calorie Và Calories
*

Performance bonus – /pəˈfɔːrməns ˈbəʊnəs/: Thưởng theo
năng suất, Health insurance /ˈhelθ ɪnˌʃɔːrəns/: Bảo hiểm y tế Mạng thế giới insurance /ˈsoʊʃəl ɪnˈʃɔːrəns/: Bảo hiểm toàn cầu Overtime /ˈoʊvəaɪm/: Thời điểm làm thêm giờ, tiền làm thêm giờ Unemployment insurance /ˌʌnɪmˈplɔɪmənt ɪnˈʃɔːrəns/: Bảo hiểm thất nghiệp Personal income tax /ˈpɜːsnl ˈɪnkʌm tæks/: Thuế thu nhập thành viên 1 IES Education Thể Loại: San sẻ, Kiến Thức Cộng Đồng

Bài Viết: Hành Chính Nhân Sự Tiếng Anh Là Gì, Hr & Admin Executive/ Nhân Viên Hành Chính Thể Loại: LÀ GÌ Nguồn Blog là gì: https://hethongbokhoe.com Hành Chính Nhân Sự Tiếng Anh Là Gì, Hr & Admin Executive/ Nhân Viên Hành Chính

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *