click

Hàng Tồn Kho Là Gì

Hang Ton Kho La Gi

Hàng Tồn Kho Là Gì

HỆ THỐNG CHUẨN MỰC KẾ TOÁN VIỆT NAM ————————————————- CHUẨN MỰC SỐ 02 HÀNG TỒN KHO (Cho Xây dựng, và
hoạt động giải trí và sinh hoạt and tuyên bố theo Ra ra ra quyết định, số 149/2001/Q..-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2001 của Bộ trưởng liên nghành liên nghành nghề dịch vụ Bộ Tài chính) QUY ĐỊNH CHUNG 01. Kim chỉ nam của chuẩn mực
Đấy là, lao lý and
hướng dẫn những nguyên tắc, and phương thức kế toán hàng tồn kho, gồm:
cam kết
giá trị, and kế toán hàng tồn kho vào Ngân sách chi tiêu, tiêu tốn,; Ghi
Chính sách ưu đãi giảm giá, thành hàng tồn kho cho phải chăng với
giá trị, thuần rất rất có thể triển khai, đc and phương thức tính
giá trị, hàng tồn kho làm cơ sở ghi sổ kế toán and lập
Giải trình, tài chính,. Bài Viết: Hàng tồn kho là gì 02. Chuẩn mực này
Cần sử dụng, cho kế toán hàng tồn kho theo nguyên tắc, giá gốc trừ khi có chuẩn mực kế toán khác lao lý được cho phép,
Cần sử dụng, phương thức kế toán khác cho hàng tồn kho. 03. Những thuật ngữ trong chuẩn mực này được, hiểu như sau: Hàng tồn kho: Là những gia tài,: (a) Đc giữ để bán trong kỳ
sản xuất, kinh doanh thương mại
Nhiều lúc,; (b) Đang trong tiến trình,
sản xuất, kinh doanh thương mại dở dang; (c) Nhiên liệu,,
vật liệu, công cụ, loại thiết bị để
Cần sử dụng, trong tiến trình,
sản xuất, kinh doanh thương mại hoặc thỏa mãn nhu yếu, dịch vụ. Hàng tồn kho kể cả: – Hàng hóa mua về để bán: Hàng hóa tồn kho, hàng mua đang vận động và vận động và di chuyển, trên phố, hàng gửi đi bán, mẫu sản phẩm gửi đi gia công chế biến; – Thành phẩm tồn kho and thành phẩm gửi đi bán; – Hàng hóa dở dang: Hàng hóa chưa tiến hành, xong and mặt hàng, tiến hành, xong chưa làm sách vở và sách vở và giấy tờ, sách vở và giấy tờ, thủ tục nhập kho thành phẩm; – Nhiên liệu,,
vật liệu, công cụ, loại thiết bị tồn kho, gửi đi gia công chế biến and đã mua đang vận động và vận động và di chuyển, trên phố; – Ngân sách chi tiêu, tiêu tốn, dịch vụ dở dang.
giá trị, thuần rất rất có thể triển khai, đc: Là
ví tiền ước tính của hàng tồn kho trong kỳ
sản xuất, kinh doanh thương mại
Nhiều lúc, trừ (-) Ngân sách chi tiêu, tiêu tốn, ước tính để tiến hành, xong mặt hàng, and Ngân sách chi tiêu, tiêu tốn, ước tính rất rất cần thiết, cho việc tiêu tốn chúng. Giá hiện hành: Là khoản tiền phải trả để mua một loại hàng tồn kho tựa như, tại ngày lập bảng thăng bằng kế toán. NỘI DUNG CHUẨN MỰC XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ HÀNG TỒN KHO 04. Hàng tồn kho được xem như, theo giá gốc. Trường hợp
giá trị, thuần rất rất có thể triển khai, đc rẻ hơn, giá gốc thì phải tính theo
giá trị, thuần rất rất có thể triển khai, đc. GIÁ GỐC HÀNG TỒN KHO 05. Giá gốc hàng tồn kho kể cả: Ngân sách chi tiêu, tiêu tốn, mua, Ngân sách chi tiêu, tiêu tốn, chế biến and những Ngân sách chi tiêu, tiêu tốn,
Tác động, liên quan, thẳng trực tiếp khác phát sinh để
chiếm hữu được hàng tồn kho ở
Vị trí đặt, and trạng thái giờ đây. Ngân sách chi tiêu, tiêu tốn, mua 06. Ngân sách chi tiêu, tiêu tốn, mua của hàng tồn kho kể cả giá mua, nhiều chủng loại thuế không được, trả lại, Ngân sách chi tiêu, tiêu tốn, vận chuyển,, bốc xếp, dữ gìn và bảo vệ, trong tiến trình, mua hàng, and những Ngân sách chi tiêu, tiêu tốn, khác có
Tác động, liên quan, thẳng trực tiếp tới, việc mua hàng, tồn kho. Những khoản chiết khấu kinh tế tài chính, and tiết kiệm chi phí với chính sách giảm giá, ngay hàng mua do hàng mua không đúng quy phương thức thức thức, phẩm chất đc trừ (-) khỏi Ngân sách chi tiêu, tiêu tốn, mua. Ngân sách chi tiêu, tiêu tốn, chế biến 07. Ngân sách chi tiêu, tiêu tốn, chế biến hàng tồn kho kể cả những, Ngân sách chi tiêu, tiêu tốn, có
Tác động, liên quan, thẳng trực tiếp tới, mặt hàng,
sản xuất, như Ngân sách chi tiêu, tiêu tốn, nhân công thẳng trực tiếp, Ngân sách chi tiêu, tiêu tốn,
sản xuất chung thắt chặt và thắt chặt và cố định, and Ngân sách chi tiêu, tiêu tốn,
sản xuất chung
Thay đổi, phát sinh trong tiến trình, chuyển hóa nguyên vật liệu,,
vật liệu thành thành phẩm. Ngân sách chi tiêu, tiêu tốn,
sản xuất chung thắt chặt và thắt chặt và cố định, là những Ngân sách chi tiêu, tiêu tốn,
sản xuất gián tiếp, thường không kiểm soát và điều chỉnh, theo số liệu được thống kê mặt hàng,
sản xuất, như Ngân sách chi tiêu, tiêu tốn, khấu hao, Ngân sách chi tiêu, tiêu tốn,
bảo trì, trang loại thiết bị loại bỏ, thiết bị, nhà xưởng,… and Ngân sách chi tiêu, tiêu tốn, quản trị hành chính ở những phân xưởng
sản xuất. Ngân sách chi tiêu, tiêu tốn,
sản xuất chung
Thay đổi, là những Ngân sách chi tiêu, tiêu tốn,
sản xuất gián tiếp, thường kiểm soát và điều chỉnh, thẳng trực tiếp hoặc gần như là, là là thẳng trực tiếp theo sau số lượng mặt hàng,
sản xuất, như Ngân sách chi tiêu, tiêu tốn, nguyên vật liệu,,
vật liệu gián tiếp, Ngân sách chi tiêu, tiêu tốn, nhân công gián tiếp. 08. Ngân sách chi tiêu, tiêu tốn,
sản xuất chung thắt chặt và thắt chặt và cố định, phân chia, vào Ngân sách chi tiêu, tiêu tốn, chế biến
cho từng,
Đơn vị chức năng,
công dụng tính năng, mặt hàng, đc nhờ vào
hiệu suất,
Nhiều lúc, của trang loại thiết bị
sản xuất. Năng suất
Nhiều lúc, là số lượng mặt hàng, dành được tại mức trung bình Một vài,
trường hợp
sản xuất
Nhiều lúc,. – Trường hợp mức mặt hàng, trong thực tiễn
sản xuất ra cao không dừng lại ở đó,
hiệu suất,
Nhiều lúc, thì Ngân sách chi tiêu, tiêu tốn,
sản xuất chung thắt chặt và thắt chặt và cố định, đc phân chia,
cho từng,
Đơn vị chức năng,
công dụng tính năng, mặt hàng, theo Ngân sách chi tiêu, tiêu tốn, trong thực tiễn phát sinh. – Trường hợp mức mặt hàng, trong thực tiễn
sản xuất ra rẻ hơn,
hiệu suất,
Nhiều lúc, thì Ngân sách chi tiêu, tiêu tốn,
sản xuất chung thắt chặt và thắt chặt và cố định, chỉ đc phân chia, vào Ngân sách chi tiêu, tiêu tốn, chế biến
cho từng,
Đơn vị chức năng,
công dụng tính năng, mặt hàng, theo mức
hiệu suất,
Nhiều lúc,. Khoản Ngân sách chi tiêu, tiêu tốn,
sản xuất chung không phân chia, đc ghi nhận là Ngân sách chi tiêu, tiêu tốn,
sản xuất, kinh doanh thương mại trong kỳ. Ngân sách chi tiêu, tiêu tốn,
sản xuất chung
Thay đổi, đc phân chia, hết vào Ngân sách chi tiêu, tiêu tốn, chế biến
cho từng,
Đơn vị chức năng,
công dụng tính năng, mặt hàng, theo Ngân sách chi tiêu, tiêu tốn, trong thực tiễn phát sinh. 09. Trường hợp một
quy trình sản xuất được rất nhiều lần, loại mặt hàng, trong cùng một khoảng tầm chừng thời khắc mà Ngân sách chi tiêu, tiêu tốn, chế biến của mỗi loại mặt hàng, không được, phản ánh một phương thức thức thức tách biệt, thì Ngân sách chi tiêu, tiêu tốn, chế biến đc phân chia, cho nhiều chủng loại mặt hàng, theo tiêu thức phải chăng and hệt nhau, 1 trong các, những những kỳ kế toán. Trường hợp có mặt hàng, phụ, thì trị Tiêu tốn, phầm phụ được xem như, theo
giá trị, thuần rất rất có thể triển khai, đc and
giá trị, này được, trừ (-) khỏi Ngân sách chi tiêu, tiêu tốn, chế biến đã tập hợp chung cho mặt hàng, chính. Ngân sách chi tiêu, tiêu tốn,
Tác động, liên quan, thẳng trực tiếp khác 10. Ngân sách chi tiêu, tiêu tốn,
Tác động, liên quan, thẳng trực tiếp khác tính vào giá gốc hàng tồn kho kể cả những khoản Ngân sách chi tiêu, tiêu tốn, khác ngoài Ngân sách chi tiêu, tiêu tốn, mua and Ngân sách chi tiêu, tiêu tốn, chế biến hàng tồn kho. Ví dụ, trong giá gốc thành phẩm rất rất có thể kể cả Ngân sách chi tiêu, tiêu tốn, thiết kế, mặt hàng, cho một đơn mua sắm, rõ ràng,. Ngân sách chi tiêu, tiêu tốn, không tính vào giá gốc hàng tồn kho 11. Ngân sách chi tiêu, tiêu tốn, không được, tính vào giá gốc hàng tồn kho, gồm: (a) Ngân sách chi tiêu, tiêu tốn, nguyên vật liệu,,
vật liệu, Ngân sách chi tiêu, tiêu tốn, nhân công and những Ngân sách chi tiêu, tiêu tốn,
sản xuất, kinh doanh thương mại khác phát sinh trên mức
Nhiều lúc,; (b) Ngân sách chi tiêu, tiêu tốn, dữ gìn và bảo vệ, hàng tồn kho trừ những khoản Ngân sách chi tiêu, tiêu tốn, dữ gìn và bảo vệ, hàng tồn kho rất rất cần thiết, cho tiến trình,
sản xuất tiếp theo sau and Ngân sách chi tiêu, tiêu tốn, dữ gìn và bảo vệ, lao lý ở trong phần, 06; (c) Ngân sách chi tiêu, tiêu tốn, bán mẫu sản phẩm; (d) Ngân sách chi tiêu, tiêu tốn, quản trị C.ty. Xem Ngay: Pam Là Gì – Nghĩa Của Từ Pam Ngân sách chi tiêu, tiêu tốn, thỏa mãn nhu yếu, dịch vụ 12. Ngân sách chi tiêu, tiêu tốn, thỏa mãn nhu yếu, dịch vụ kể cả Ngân sách chi tiêu, tiêu tốn, nhân viên cấp dưới, cấp dưới and những Ngân sách chi tiêu, tiêu tốn, khác
Tác động, liên quan, thẳng trực tiếp tới, việc thỏa mãn nhu yếu, dịch vụ, như Ngân sách chi tiêu, tiêu tốn,
Thống kê, và thống kê và giám sát and những Ngân sách chi tiêu, tiêu tốn, chung có
Tác động, liên quan,. Ngân sách chi tiêu, tiêu tốn, nhân viên cấp dưới, cấp dưới, Ngân sách chi tiêu, tiêu tốn, khác
Tác động, liên quan, tới, bán mẫu sản phẩm and quản trị C.ty không được, tính vào Ngân sách chi tiêu, tiêu tốn, thỏa mãn nhu yếu, dịch vụ. PHƯƠNG PHÁP TÍNH GIÁ TRỊ HÀNG TỒN KHO 13. Việc tính
giá trị, hàng tồn kho đc
Cần sử dụng, theo
Một trong, những những phương thức, sau: (a) Phương pháp, tính theo giá đích danh; (b) Phương pháp, trung bình, gia quyền; (c) Phương pháp, nhập trước, xuất trước; (d) Phương pháp, nhập sau, xuất trước. 14. Phương pháp, tính theo giá đích danh đc
Cần sử dụng, so với C.ty có ít loại mặt hàng, hoặc mặt hàng, không thay đổi, and nhận diện đc. 15. Theo dạng trung bình, gia quyền,
giá trị, của từng loại hàng tồn kho được xem như, theo
giá trị, trung bình của từng loại hàng tồn kho tựa như, vào vào đầu kỳ and
giá trị, từng loại hàng tồn kho đc mua hoặc
sản xuất trong kỳ.
giá trị, trung bình rất rất có thể được xem như, theo thời kỳ hoặc vào mọi khi, nhập một lô hàng về, phụ thuộc, vào yếu tố hoàn cảnh, của C.ty. 16. Phương pháp, nhập trước, xuất trước
Cần sử dụng, nhờ vào giả định là hàng tồn kho đc mua trước hoặc
sản xuất trước thì đc xuất trước, and hàng tồn kho
sót lại, thời hạn, thời điểm cuối kỳ là hàng tồn kho đc mua hoặc
sản xuất gần thời điểm thời hạn, thời điểm cuối kỳ. Theo dạng này thì
giá trị, hàng xuất kho được xem như, theo giá của lô hàng nhập kho ở thời điểm vào vào đầu kỳ hoặc gần vào vào đầu kỳ,
giá trị, của hàng tồn kho được xem như, theo giá của hàng nhập kho ở thời điểm thời hạn, thời điểm cuối kỳ hoặc gần thời hạn, thời điểm cuối kỳ còn tồn kho. 17. Phương pháp, nhập sau, xuất trước
Cần sử dụng, nhờ vào giả định là hàng tồn kho đc mua sau hoặc
sản xuất sau thì đc xuất trước, and hàng tồn kho
sót lại, thời hạn, thời điểm cuối kỳ là hàng tồn kho đc mua hoặc
sản xuất trước kia,. Theo dạng này thì
giá trị, hàng xuất kho được xem như, theo giá của lô hàng nhập sau hoặc gần sau cuối,
giá trị, của hàng tồn kho được xem như, theo giá của hàng nhập kho vào vào đầu kỳ hoặc gần vào vào đầu kỳ còn tồn kho. GIÁ TRỊ THUẦN CÓ THỂ THỰC HIỆN ĐƯỢC VÀ LẬP DỰ PHÒNG GIẢM GIÁ HÀNG TỒN KHO 18.
giá trị, hàng tồn kho không tịch thu, đủ khi hàng tồn kho bị hư hỏng, lạc hậu,,
ví tiền bị giảm, hoặc Ngân sách chi tiêu, tiêu tốn, triển khai xong, Ngân sách chi tiêu, tiêu tốn, để bán mẫu sản phẩm tạo thêm. Việc ghi tiết kiệm chi phí với chính sách giảm giá, ngay gốc hàng tồn kho cho bằng với
giá trị, thuần rất rất có thể triển khai, đc là phải chăng với nguyên tắc, gia tài, không được, phản ánh to
nhiều hơn nữa
giá trị, triển khai, ước tính từ việc bán hay
Cần sử dụng, chúng. 19. Vào thời hạn, cuối kỳ kế toán năm, khi
giá trị, thuần rất rất có thể triển khai, đc của hàng tồn kho nhỏ dại dại hơn giá gốc thì phải lập dự trữ tiết kiệm chi phí với chính sách giảm giá, ngay hàng tồn kho. Số dự trữ tiết kiệm chi phí với chính sách giảm giá, ngay hàng tồn kho đc lập là số chênh lệch giữa giá gốc của hàng tồn kho to
nhiều hơn nữa
giá trị, thuần rất rất có thể triển khai, đc của chúng. Việc lập dự trữ tiết kiệm chi phí với chính sách giảm giá, ngay hàng tồn kho đc triển khai, trên cơ sở từng mặt hàng, tồn kho.
Nếu như với, dịch vụ thỏa mãn nhu yếu, dở dang, việc lập dự trữ tiết kiệm chi phí với chính sách giảm giá, ngay hàng tồn kho được xem như, theo từng mô hình, dịch vụ có mức ngân sách, riêng lẻ,. 20. Việc ước tính
giá trị, thuần rất rất có thể triển khai, đc của hàng tồn kho phải nhờ, trên dẫn chứng, tin cậy và tin cậy, tích lũy, đc tại thời điểm ước tính. Việc ước tính này cần phải được, tính tới, việc vận động và di chuyển, của
giá trị, hoặc Ngân sách chi tiêu, tiêu tốn, thẳng trực tiếp
Tác động, liên quan, tới những sự kiện, đánh giá và thẩm định, sau ngày kết thúc năm tài chính,, mà những sự kiện, này được, xác nhận với những
trường hợp hiện có ở thời điểm ước tính. 21. Khi ước tính
giá trị, thuần rất rất có thể triển khai, đc phải tính tới, kim chỉ nam của việc, việc dự trữ, hàng tồn kho. Ví dụ,
giá trị, thuần rất rất có thể triển khai, đc của lượng hàng tồn kho dự trữ, để đảm bảo an toàn, tin cậy, tin cậy cho những Hợp Đồng bán mẫu sản phẩm hoặc thỏa mãn nhu yếu, dịch vụ dường như không,
còn điều gì khác khác khác hủy bỏ phải phụ thuộc, vào
giá trị, trong Hợp Đồng. Nếu số hàng đang tồn kho to
nhiều hơn nữa số hàng cần cho Hợp Đồng thì
giá trị, thuần rất rất có thể triển khai, đc của số chênh lệch giữa hàng đang tồn kho to
nhiều hơn nữa số hàng cần cho Hợp Đồng đc Reviews trên cơ sở
ví tiền ước tính. 22. Nhiên liệu,,
vật liệu and công cụ, loại thiết bị dự trữ, để
Cần sử dụng, cho kim chỉ nam
sản xuất mặt hàng, không được, Reviews rẻ hơn, giá gốc nếu mặt hàng, do chúng góp thêm phần,
cấu trúc nên sẽ triển khai, bán bằng hoặc cao không dừng lại ở đó, Tiêu tốn,
sản xuất của mặt hàng,. Khi có sự tiết kiệm chi phí với chính sách giảm giá, ngay của nguyên vật liệu,,
vật liệu, công cụ, loại thiết bị mà Tiêu tốn,
sản xuất mặt hàng, cao không dừng lại ở đó,
giá trị, thuần rất rất có thể triển khai, đc, thì nguyên vật liệu,,
vật liệu, công cụ, loại thiết bị tồn kho đc Reviews giảm sút bằng với
giá trị, thuần rất rất có thể triển khai, đc của chúng. 23. Vào thời hạn, cuối kỳ kế toán năm tiếp theo sau phải triển khai, Reviews mới về
giá trị, thuần rất rất có thể triển khai, đc của hàng tồn kho trong thời hạn ở thời hạn,
thời điểm cuối năm đó. Trường hợp thời hạn, thời điểm cuối kỳ kế toán trong những năm này, nếu khoản dự trữ tiết kiệm chi phí với chính sách giảm giá, ngay hàng tồn kho phải lập rẻ hơn, khoản dự trữ tiết kiệm chi phí với chính sách giảm giá, ngay hàng tồn kho đã lập ở thời hạn, thời điểm cuối kỳ kế toán thời hạn, trước thì số chênh lệch to
nhiều hơn nữa phải đc hoàn nhập (Theo lao lý ở trong phần, 24) để đảm bảo an toàn, tin cậy, tin cậy cho
giá trị, của hàng tồn kho phản ánh trên
Giải trình, tài
đó chính là theo giá gốc (nếu giá gốc nhỏ dại dại hơn
giá trị, thuần rất rất có thể triển khai, đc) hoặc theo
giá trị, thuần rất rất có thể triển khai, đc (nếu giá gốc to
nhiều hơn nữa
giá trị, thuần rất rất có thể triển khai, đc). GHI NHẬN CHI PHÍ 24. Khi bán mẫu sản phẩm tồn kho, giá gốc của hàng tồn kho đã bán tốt nhất, ghi nhận là Ngân sách chi tiêu, tiêu tốn,
sản xuất, kinh doanh thương mại trong kỳ phải chăng với lợi nhuận
Tác động, liên quan, tới, chúng đc ghi nhận. Toàn bộ những khoản chênh lệch giữa khoản dự trữ tiết kiệm chi phí với chính sách giảm giá, ngay hàng tồn kho phải lập ở cuối niên độ kế toán trong những năm này to
nhiều hơn nữa khoản dự trữ tiết kiệm chi phí với chính sách giảm giá, ngay hàng tồn kho đã lập ở cuối niên độ kế toán thời hạn, trước, những khoản hao hụt, mất mát của hàng tồn kho, sau lúc, trừ (-) phần bồi thường do trách nhiệm, thành viên làm cho, and Ngân sách chi tiêu, tiêu tốn,
sản xuất chung không phân chia,, đc ghi nhận là Ngân sách chi tiêu, tiêu tốn,
sản xuất, kinh doanh thương mại trong kỳ. Trường hợp khoản dự trữ tiết kiệm chi phí với chính sách giảm giá, ngay hàng tồn kho đc lập ở cuối niên độ kế toán trong những năm này nhỏ dại dại hơn khoản dự trữ tiết kiệm chi phí với chính sách giảm giá, ngay hàng tồn kho đã lập ở cuối niên độ kế toán thời hạn, trước, thì số chênh lệch to
nhiều hơn nữa phải đc hoàn nhập ghi
Chính sách ưu đãi giảm giá, thành
sản xuất, kinh doanh thương mại. 25. Ghi nhận
giá trị, hàng tồn kho đã bán vào Ngân sách chi tiêu, tiêu tốn, trong kỳ phải đảm bảo an toàn, tin cậy, tin cậy nguyên tắc, phải chăng giữa Ngân sách chi tiêu, tiêu tốn, and lợi nhuận. 26. Trường hợp
Một trong, nhiều chủng loại, hàng tồn kho đc
Cần sử dụng, để
sản xuất ra gia tài, thắt chặt và thắt chặt và cố định, hoặc
Cần sử dụng, như nhà xưởng, trang loại thiết bị, loại thiết bị tự
sản xuất thì giá gốc hàng tồn kho này được, hạch toán vào
giá trị, gia tài, thắt chặt và thắt chặt và cố định,. TRÌNH BÀY BÁO CÁO TÀI CHÍNH 27. Trong
Giải trình, tài chính,, C.ty phải
trình diễn: (a) Những cơ chế kế toán
Cần sử dụng, trong những việc Reviews hàng tồn kho, đến hơn cả, phương thức tính
giá trị, hàng tồn kho; (b) Giá gốc của tổng số hàng tồn kho and giá gốc của từng loại hàng tồn kho đc phân loại phải chăng với C.ty; (c)
giá trị, dự trữ tiết kiệm chi phí với chính sách giảm giá, ngay hàng tồn kho; (d)
giá trị, hoàn nhập dự trữ tiết kiệm chi phí với chính sách giảm giá, ngay hàng tồn kho; (e) Những điều kiện kèm theo, hay sự kiện, dẫn tới, việc trích lập thêm hoặc hoàn nhập dự trữ tiết kiệm chi phí với chính sách giảm giá, ngay hàng tồn kho; (f)
giá trị, ghi sổ của hàng tồn kho (Giá gốc trừ (-) dự trữ tiết kiệm chi phí với chính sách giảm giá, ngay hàng tồn kho) đã sử dụng để thế chấp
vay vốn ngân hàng
vay vốn ngân hàng ngân hàng,
cầm đồ đảm bảo an toàn, tin cậy, tin cậy cho những số tiền nợ phải trả. 28. Trường hợp C.ty tính
giá trị, hàng tồn kho theo phương thức nhập sau, xuất trước thì
Giải trình, tài chính, phải phản ánh số chênh lệch giữa
giá trị, hàng tồn kho
trình diễn trong bảng thăng bằng kế toán với: (a)
giá trị, hàng tồn kho thời hạn, thời điểm cuối kỳ được xem như, theo phương thức nhập trước, xuất trước (nếu
giá trị, hàng tồn kho thời hạn, thời điểm cuối kỳ tính theo phương thức nhập trước, xuất trước nhỏ dại dại hơn
giá trị, hàng tồn kho thời hạn, thời điểm cuối kỳ tính theo phương thức trung bình, gia quyền and
giá trị, thuần rất rất có thể triển khai, đc); hoặc Với
giá trị, hàng tồn kho thời hạn, thời điểm cuối kỳ được xem như, theo phương thức trung bình, gia quyền (nếu
giá trị, hàng tồn kho thời hạn, thời điểm cuối kỳ tính theo phương thức trung bình, gia quyền nhỏ dại dại hơn
giá trị, hàng tồn kho thời hạn, thời điểm cuối kỳ tính theo phương thức nhập trước, xuất trước and
giá trị, thuần rất rất có thể triển khai, đc); hoặc Với
giá trị, hàng tồn kho thời hạn, thời điểm cuối kỳ được xem như, theo
giá trị, thuần rất rất có thể triển khai, đc (nếu
giá trị, hàng tồn kho thời hạn, thời điểm cuối kỳ tính theo
giá trị, thuần rất rất có thể triển khai, đc nhỏ dại dại hơn
giá trị, hàng tồn kho tính theo phương thức nhập trước, xuất trước and phương thức trung bình, gia quyền); hoặc (b)
giá trị, hiện hành của hàng tồn kho thời hạn, thời điểm cuối kỳ tại ngày lập bảng thăng bằng kế toán (nếu
giá trị, hiện hành của hàng tồn kho tại ngày lập bảng thăng bằng kế toán nhỏ dại dại hơn
giá trị, thuần rất rất có thể triển khai, đc); hoặc với
giá trị, thuần rất rất có thể triển khai, đc (nếu
giá trị, hàng tồn kho thời hạn, thời điểm cuối kỳ tính theo
giá trị, thuần rất rất có thể triển khai, đc nhỏ dại dại hơn
giá trị, hàng tồn kho thời hạn, thời điểm cuối kỳ tính theo
giá trị, hiện hành tại ngày lập bảng thăng bằng kế toán). 29. Màn
màn biểu diễn Ngân sách chi tiêu, tiêu tốn, về hàng tồn kho trên
Giải trình, tính năng,
sản xuất, kinh doanh thương mại đc phân loại Ngân sách chi tiêu, tiêu tốn, theo
hiệu quả,. Xem Ngay: Acquaintance Là Gì – Nghĩa Của Từ : Acquainted Phân loại Ngân sách chi tiêu, tiêu tốn, theo
hiệu quả, là hàng tồn kho đc
trình diễn trong khoản mục “Giá vốn hàng bán” trong
Giải trình, tính năng, kinh doanh thương mại, gồm giá gốc của hàng tồn kho đã bán, khoản dự trữ tiết kiệm chi phí với chính sách giảm giá, ngay hàng tồn kho, những khoản hao hụt mất mát của hàng tồn kho sau lúc, trừ (-) phần bồi thường do trách nhiệm, thành viên làm cho, Ngân sách chi tiêu, tiêu tốn,
sản xuất chung không được, phân chia,. Thể Loại: San sẻ, giải bày, Kiến Thức Cộng Đồng

Xem Ngay:  Lương Duyên Là Gì - Nghĩa Của Từ Lương Duyên

Bài Viết: Hàng Tồn Kho Là Gì Thể Loại: LÀ GÌ Nguồn Blog là gì: https://hethongbokhoe.com Hàng Tồn Kho Là Gì

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *