click

Gerunds Là Gì – Danh Động Từ Trong Tiếng Anh

Gerunds La Gi Danh Dong Tu Trong Tieng Anh

Gerunds Là Gì – Danh Động Từ Trong Tiếng Anh

Để rất rất có thể tiếp xúc tiếng Anh rất tốt,,
bạn phải,
Được thiết kế, rõ ngữ pháp. Trong đó, Gerund and Infinitive là 1 trong các, Một vài, điểm ngữ pháp quan trọng bạn rất nên biết, khihọc tiếng Anh tiếp xúc. Bài Viết: Gerunds là gì Vậy Gerund and Infinitive là gì?
có những quy phương pháp, thức sử dụng, nào? Hãy để hethongbokhoe.com giúpbạn nhé!

*

Gerunds là gì? Gerund (Danh động từ) là những từ có kết cấu như 1 động từ, nhưng lại có tác dụng, làm danh từ. Danh động từ là những động từ thêm “ing” để trở thành danh từ.
phương pháp tạo được gerund:
Thêm -ing vào sau những động từ để rất có thể tạo được
Hiện giờ, phân từ Ví dụ: play > playing, cry > crying, bark > barking Nếu như với động từ kết thúc bằng “e”, loại bỏ “e” ở cuối and thêm “ing”. Ví dụ: slide > sliding, ride > riding Nếu như với động từ kết thúc bằng “ie”, đổi “ie” thành “y” and thêm đuôi “ing”. Ví dụ: die > dying, tie > tying Nếu như với động từ có âm cuối kết thúc bằng phụ âm + nguyên âm + phụ âm and âm cuối đc nhấn mạnh vấn đề, vụ việc, vụ việc, gấp rất
rất nhiều lần chữ cái cuối rồi mới thêm “ing”. Ví dụ: beg > begging, begin > beginning. Tuy vậy: enter > entering (âm cuối không được, nhấn mạnh vấn đề, vụ việc, vụ việc)Những quy phương pháp, thức sử dụng, Gerund 1. Gerunds đứng đầu câu khi được thiết kế theo phong cách, với chủ ngữ trong câu: Ví dụ: Jogging is a hobby of mine. 2. Gerunds rất rất có thể làm một tân ngữ đi kế tiếp 1 động từ: Ví dụ: Daniel quit smoking a year ago. 3. Gerunds rất rất có thể đc sử dụng, như 1 tân ngữ đi kế tiếp 1 giới từ: Ví dụ: I look forward to, helping you paint the house. 4. Một số trong những, trong những động từ and cụm động từ đứng ngay sau gerund: Ví dụ: Paul avoids using chemicals on the vegetables he grows. 5. Một số trong những, trong những động từ dù đc theo sau bởi gerund hay infinitive thì đều không
chỉnh sửa và biên tập nghĩa của câu: Ví dụ: Some people prefer getting up early in the morning. Some people prefer to, get up early in the morning 6. Ngược lại, một vài Một vài, gerund hay infinitive theo sau động từ thì thì sẽ làm đổi nghĩa của câu: Ví dụ: He remembered sending the fax. (Anh ấy nhớ lại hành động gửi fax.) He remembered to, send the fax. (Anh ấy nhớ tới, tờ fax and gửi nó đi.)Infinitive là gì? Infinitive (Động từ nguyên mẫu) là những động từ có kết cấu
cơ bản, nhất. Động từ nguyên mẫu đc phân thành 2 loại: động từ kèm theo bởi “to,”, and động từ không sống sót, “to,”. Ví dụ: to, buy, to, work. Xem Ngay: 1 million dance studio là gì Những quy phương pháp, thức sử dụng, Infinitive 1. Infinitives rất rất có thể sử dụng, như 1 tân ngữ đi kế tiếp 1 động từ: Ví dụ: Jim always forgets to, eat. 2. Infinitives làm chủ ngữ khi đứng đầu câu: Ví dụ: To, travel around the world requires a lot of time và money. 3. Infinitives rất rất có thể sử dụng, như 1 trạng từ bổ ngữ cho động từ: Ví dụ: You promised to, buy me a diamond ring. 4. Infinitives rất rất có thể sử dụng, như 1 tính từ bổ ngữ cho danh từ: Ví dụ: Tara has the ability to, succeed. 5. Infinitive rất rất có thể đứng ngay kế tiếp 1 động từ: Ví dụ: Do you want to, call your family now? 6. Một số trong những, trong những động từ đc theo sau bởi một danh từ hay như thể, 1 đại từ and sau
này là 1 trong các, Một vài, infinitive: Ví dụ: I convinced Catherine to, become vegetarian. He advised me to, sell all my shares of stock. Xem Ngay: Hội Đồng Nhân Dân Là Gì – Hội Đồng Nhân Dân And Uỷ Ban Nhân Dân 7. Một số trong những, trong những động từ dù đc theo sau bởi infinitive hay gerund thì đều không
chỉnh sửa và biên tập nghĩa của câu: Ví dụ: Will you continue working after you give birth? Will you continue to, work after you give birth? 8. Ngược lại, một vài Một vài, infinitive hay gerund theo sau động từ thì thì sẽ làm đổi nghĩa của câu: Ví dụ: He stopped drinking coffee. (Anh ấy sẽ đã mất,
lúc nào, uống cafe, nữa.)
He stopped to, drink coffee. (Anh ấy ngưng việc đang làm để uống một chút ít, cafe,.)Những động từ chỉ đi
song song với, Gerund:

Xem Ngay:  Class Diagram Là Gì - Hướng Dẫn Cách Thiết Kế Class Diagram
Admit Advise Avoid Be used to, Can’t help Can’t stand Consider Deny Discuss Dislike End up Enjoy Feel likeFinish Forget Get used to, Give up Go on Have difficulty Have problems Have trouble Imagine It’s no use It’s worthwhile Keep Look forward to,Mention Mind Miss Recommend Remember Quit Spend time Stop Suggest Understand Waste time Work at

Những động từ kèm theo với tổng thể toàn bộ Gerund and Infinitive đều không làm
chỉnh sửa và biên tập nghĩa của câu:

Begin Continue HateIntend Like LovePrefer Start

Những động từ đi
song song với, Gerund and Infinitive sẽ làm
chỉnh sửa và biên tập nghĩa của câu:
Những động từ chỉ đi
song song với, Infinitive:

Afford Agree Appear Arrange Ask Care Decide Demand Expect FailForget Hope Learn Manage Mean Offer Plan Prepare Pretend PromiseRefuse Remember Seem Stop Volunteer Wait Want Wish

Một số trong những, trong những động từ đc theo sau bởi một danh từ hay như thể, 1 đại từ and sau
này là 1 trong các, Một vài, infinitive:

Advise Allow Ask Cause Challenge Command Convince ExpectForbid Force Hire Instruct Invite Order Pay PermitProgram Remind Teacht Ellurge Want Warn
*

Trên đó đó
Đấy là, những điều bạn rất nên biết, về Gerund and Infinitive and những quy phương pháp, thức sử dụng,. Việc nắm rõ, những quy phương pháp, thức này sẽ,
giúp đỡ, bạn có thểgiao tiếp tiếng Anh thật chuẩn xác, không bận rộn, lỗi ngữ pháp. Thể Loại: Sẻ chia, Kiến Thức Cộng Đồng

Xem Ngay:  Ngưu Lang Chức Nữ Là Gì

Bài Viết: Gerunds Là Gì – Danh Động Từ Trong Tiếng Anh Thể Loại: LÀ GÌ Nguồn Blog là gì: https://hethongbokhoe.com Gerunds Là Gì – Danh Động Từ Trong Tiếng Anh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *