click

Foreign Key Là Gì – Ràng Buộc Khoá Ngoại Trong Sql

Foreign Key La Gi Rang Buoc Khoa Ngoai Trong

Foreign Key Là Gì – Ràng Buộc Khoá Ngoại Trong Sql

Khóa ngoại (Foreign Key) là gì?

Khóa ngoại là
Một trong, Một vài, cột (column) hoặc một tổ nhóm những cột trong một bảng tham chiếu tới một hàng trong một bảng khác. Nói chiêu trò khác, khóa ngoại đc chắc như đinh, trong bảng tham chiếu tới, khóa chính của bảng khác. Bài Viết: Foreign key là gì Một bảng có
hiệu quả, có quá nhiều, khóa ngoại tùy thuộc theo quan hệ, của chính mình, nó với những bảng khác. Xem Ngay: modularity là gì Trong PostgreSQL, bạn chắc như đinh, khóa ngoại trải qua ràng buộc khóa ngoại. Ràng buộc khóa ngoài
Nêu lên, rằng những giá thành, trong một cột hoặc một tổ nhóm những cột trong bảng con khớp với những giá thành, trong một cột hoặc một tổ nhóm những cột của bảng cha. Xem Ngay: Mercury Là Gì – Nghĩa Của Từ Mercury Trong Tiếng Việt

Định nghĩa khóa ngoại (Foreign Key) khi tạo bảng

Để định nghĩa 1 column là một trong trong khóa ngoại khi tạo bảng,
toàn bộ
tất cả chúng ta,
Cần sử dụng, từ khóa: REFERENCES Cú pháp: CREATE TABLE ( REFERENCES (),);Ví dụ:
toàn bộ
tất cả chúng ta, có 2 bảng users and groups có quan hệ, như sau:

Xem Ngay:  Từ Loại Là Gì - Nghĩa Của Từ Từ Loại
*

Với group_id của bảng users là column có rằng buộc khóa ngoại links tới khóa chính của của bảng groups Để tạo bảng users có group_id là column có rằng buộc khóa ngoại,
toàn bộ
tất cả chúng ta,
Cần sử dụng, câu lệnh SQL sau: CREATE TABLE public.users( user_id integer NOT NULL, group_id integer REFERENCES groups(group_id), username character varying COLLATE pg_catalog.”default” NOT NULL, password character varying COLLATE pg_catalog.”default” NOT NULL, email character varying COLLATE pg_catalog.”default”, created_at timestamp without time zone NOT NULL, updated_at timestamp without time zone, deleted_at timestamp without time zone)
chú ý nhắc nhở gợi ý,: Bảng groups rất sẽ phải, tạo trước. Không dừng lại ở đó, có
hiệu quả,
Cần sử dụng, keyword: FOREIGN KEY CREATE TABLE public.users( user_id integer NOT NULL, group_id integer NOT NULL, username character varying COLLATE pg_catalog.”default” NOT NULL, password character varying COLLATE pg_catalog.”default” NOT NULL, email character varying COLLATE pg_catalog.”default”, created_at timestamp without time zone NOT NULL, updated_at timestamp without time zone, deleted_at timestamp without time zone, FOREIGN KEY (group_id) REFERENCES groups(group_id))

Định nghĩa khóa ngoại cho một tập hợp những column

Trong
trường hợp khóa ngoại là
Một trong, Một vài, nhóm cột,
toàn bộ
tất cả chúng ta, định nghĩa khóa ngoại như sau: CREATE TABLE child_table(child_column_1 INTEGER PRIMARY KEY,child_column_2 INTEGER,child_column_3 INTEGER,FOREIGN KEY (child_column_2 , child_column_3 ) REFERENCES parent_table (parent_column_1, parent_column_2));Ví dụ:
toàn bộ
tất cả chúng ta, có 2 bảng CSDL là employee (Bảng con) and company (Bảng cha) có quan hệ, như sau:

*

Lệnh SQL tạo bảng employee có khóa ngoại links tới bảng company như sau: CREATE TABLE public.employee( employee_id integer NOT NULL PRIMARY KEY, company_id integer, company_code integer, fullname character varying, position character varying, salary money, created_at timestamp without time zone NOT NULL, updated_at timestamp without time zone, deleted_at timestamp without time zone, FOREIGN KEY (company_id , company_code ) REFERENCES company (company_id, company_code))

Xem Ngay:  Liệt Kê Là Gì - Cho Ví Dụ Về Liệt Kê
*

Thêm khóa ngoại vào bảng

Để thêm 1 ràng buộc khóa ngoại vào bảng hiện có, bạn
Cần sử dụng, câu lệnh ALTER TABLE như sau: ALTER TABLE child_tableADD CONSTRAINT constraint_name FOREIGN KEY (child_column_1) REFERENCES parent_table (parent_column_1);Ví dụ: Thêm column group_id vào thêm khóa ngoại links tới bảng groups ALTER TABLE employee ADD COLUMN group_id integer;ALTER TABLE employee ADD CONSTRAINT fk_group_id FOREIGN KEY (group_id) REFERENCES groups(group_id);

*

Thể Loại: San sẻ, giải bày, Kiến Thức Cộng Đồng

Bài Viết: Foreign Key Là Gì – Ràng Buộc Khoá Ngoại Trong Sql Thể Loại: LÀ GÌ Nguồn Blog là gì: https://hethongbokhoe.com Foreign Key Là Gì – Ràng Buộc Khoá Ngoại Trong Sql

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *