click

Entertain Là Gì – Nghĩa Của Từ Entertain

Entertain La Gi Nghia Cua Tu Entertain

Entertain Là Gì – Nghĩa Của Từ Entertain

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt Bài Viết: Entertain là gì

*
*
*

entertain

*

entertain /,entə”tein/ ngoại động từ tiếp đãi; chiêu đãi chơi nhởi, tiêu khiển nuôi dưỡng, ấp ủ (ảo tưởng, nhu yếu,, sự ngờ vực, phương thức, nhìn…) hoan nghênh, vừa lòng, (ý kiến,
ý kiến
Ý kiến đề xuất,…)
tranh luận (thư từ…)to, entertain a discourse upon something (từ cổ,nghĩa cổ), (văn học) bàn về đồ gì Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): entertainer, entertainment, entertain, entertaining, entertainingly

*

Xem Ngay: Photographic Là Gì – Nghĩa Của Từ Photographic

*
*

entertain

Từ điển Collocation

entertain verb 1 invite sb to, eat/drink with you ADV. lavishly The Bradfords always entertained lavishly at Christmas. PREP. to, They entertained us to, lunch in their new house. 2 interest/amuse sb ADV. thoroughly Everyone was thoroughly entertained. PREP. with She entertained us with stories of her travels. PHRASES keep sb entertained We hired a magician to, keep the children entertained. 3 think about an idea/hope/feeling ADV. seriously I am amazed that such a crackpot scheme could be seriously entertained. | briefly briefly entertaining hopes that he might keep the affair a secret VERB + ENTERTAIN be prepared to,, be willing to, She would make no promises, but was prepared to, entertain the idea. | refuse to,

Từ điển WordNet

v. provide entertainment for Xem Ngay: Familiar Là Gì

English Synonym và Antonym Dictionary

entertains|entertained|entertainingsyn.: amuse consider contemplate delight excite fascinate have in mind interest Anh-Việt | Nga-Việt | Lào-Việt | Trung-Việt | Học từ | Tra câu Thể Loại: Sẻ chia,
màn biểu diễn Kiến Thức Cộng Đồng

Xem Ngay:  Nihilism Là Gì - Sự Lạc Quan Trong Thuyết Hư Vô

Bài Viết: Entertain Là Gì – Nghĩa Của Từ Entertain Thể Loại: LÀ GÌ Nguồn Blog là gì: https://hethongbokhoe.com Entertain Là Gì – Nghĩa Của Từ Entertain

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *