Dictate Là Gì – Nghĩa Của Từ Dictate

Dictate Là Gì – Nghĩa Của Từ Dictate

Chia động từ Bài Viết: Dictate là gì Dạng không những có ngôiĐộng từ nguyên mẫu Phân từ bây giờ Phân từ quá khứ Dạng chỉ ngôisốítnhiềungôithứ nhấtthứ haithứ bathứ nhấtthứ haithứ baLối trình bàyIyou/thou¹he/she/it/oneweyou/ye¹theyHiện tại Quá khứ Tương lai Lối cầu khẩnIyou/thou¹he/she/it/oneweyou/ye¹theyHiện tại Quá khứ Tương lai Lối mệnh lệnh—you/thou¹—weyou/ye¹—Bây giờ

to dictate
dictating
dictated
dictatedictate hoặc dictatest¹dictates hoặc dictateth¹dictatedictatedictate
dictateddictated hoặc dictatedst¹dictateddictateddictateddictated
will/shall² dictatewill/shall dictate hoặc wilt/shalt¹ dictatewill/shall dictatewill/shall dictatewill/shall dictatewill/shall dictate
dictatedictate hoặc dictatest¹dictatedictatedictatedictate
dictateddictateddictateddictateddictateddictated
were to dictate hoặc should dictatewere to dictate hoặc should dictatewere to dictate hoặc should dictatewere to dictate hoặc should dictatewere to dictate hoặc should dictatewere to dictate hoặc should dictate
dictatelet’s dictatedictate

Phương pháp chia động từ cổ.Thường nói will; chỉ nói shall để nhấn mạnh vấn đề sự việc. Thời trước, ở ngôi trước tiên, thường nói shall và chỉ nói will để nhấn mạnh vấn đề sự việc. Xem Ngay: Display Là Gì Dạng không những có ngôiĐộng từ nguyên mẫu Phân từ bây giờ Phân từ quá khứ Dạng chỉ ngôisốítnhiềungôithứ nhấtthứ haithứ bathứ nhấtthứ haithứ baLối trình bàyIyou/thou¹he/she/it/oneweyou/ye¹theyHiện tại Quá khứ Tương lai Lối cầu khẩnIyou/thou¹he/she/it/oneweyou/ye¹theyHiện tại Quá khứ Tương lai Lối mệnh lệnh—you/thou¹—weyou/ye¹—Bây giờ

to dictate
dictating
dictated
dictatedictate hoặc dictatest¹dictates hoặc dictateth¹dictatedictatedictate
dictateddictated hoặc dictatedst¹dictateddictateddictateddictated
will/shall² dictatewill/shall dictate hoặc wilt/shalt¹ dictatewill/shall dictatewill/shall dictatewill/shall dictatewill/shall dictate
dictatedictate hoặc dictatest¹dictatedictatedictatedictate
dictateddictateddictateddictateddictateddictated
were to dictate hoặc should dictatewere to dictate hoặc should dictatewere to dictate hoặc should dictatewere to dictate hoặc should dictatewere to dictate hoặc should dictatewere to dictate hoặc should dictate
dictatelet’s dictatedictate

Xem Ngay: Preferred First Name Là Gì, First Name, Last Name, Middle Name, Surname Phương pháp chia động từ cổ.Thường nói will; chỉ nói shall để nhấn mạnh vấn đề sự việc. Thời trước, ở ngôi trước tiên, thường nói shall và chỉ nói will để nhấn mạnh vấn đề sự việc. Thể Loại: San sẻ Kiến Thức Cộng Đồng

Xem Ngay:  thể hiện tiếng anh là gì

Bài Viết: Dictate Là Gì – Nghĩa Của Từ Dictate Thể Loại: LÀ GÌ Nguồn Blog là gì: https://hethongbokhoe.com Dictate Là Gì – Nghĩa Của Từ Dictate

Leave a Reply

Your email address will not be published.