click

Datagram Là Gì – Nghĩa Của Từ Datagram

Datagram La Gi Nghia Cua Tu Datagram

Datagram Là Gì – Nghĩa Của Từ Datagram

Mục đí;ch của giao thức IP là
liên kết những mạng con thành dạng Inteđể truyền tài liệu,. Giao thức IP vừa ý bốn
công dụng:
Đơn vị chức năng,
công dụng tính năng, cơ sở cho truyền tài liệu, Đánh Vị trí đặt, đặt Chọn đường Phân đoạn những datagram Mục đí;ch
Trước tiên, của IP là vừa ý những thuật toán truyền tài liệu, Một vài, mạng. Nó vừa ý một dịch vụ phân phát không
liên kết cho những giao thức tầng ở phía bên trên, cao hơn thế nữa,. Nghĩa là nó không
thông số kỹ thuật thiết lập
thông số kỹ thuật kỹ thuật phiên (session) thao tác làm việc giữa trạm truyền và trạm nhận. IP gói (encapsulate) tài liệu, và phát nó với 1 sự nỗ lực cố gắng, cố gắng nỗ lực, nhất. IP không báo cho tổng thể
những người dân, dân nhận và người gửi về
thực trạng gói tài liệu, mà nỗ lực cố gắng, cố gắng nỗ lực, phát nó,
do đó,
vì vậy,
chính vì vậy, gọi là một vài, Một vài, mô hình, dịch vụ nỗ lực cố gắng, cố gắng nỗ lực, nhất. Nếu tầng link tài liệu, bị lỗi thì IP cũng không thông báo mà cứ
trình lên tầng trên.
chính vì vậy,, tới tầng TCP tài liệu, phải được hồi phục lỗi. Nói phương thức, khác, tầng TCP phải có cơ chế timeout
So với, việc truyền đó và sẽ phải, gửi lại (resend) tài liệu,. Bài Viết: Datagram là gì Trước khi phát lộc liệu xuống tầng
Phía dưới,, IP thêm vào những thông tin tinh chỉnh và điều khiển, và điều khiển và tinh chỉnh, để báo cho tầng 2 biết có thông báo cần gửi vào mạng.
Đơn vị chức năng,
công dụng tính năng, thông tin IP truyền đi gọi là datagram, còn khi truyền trên mạng gọi là gói. Những gói được truyền với vận tốc cao trên mạng. Giao thức IP không
lưu ý kiểu tài liệu, trong gói. Những tài liệu, phải thêm những thông tin tinh chỉnh và điều khiển, và điều khiển và tinh chỉnh, gọi là đầu IP (IP header). Hình 2.3 chỉ ra, phương thức, IP gói thông tin và một đầu gói chuẩn của một datagram IP.

*

Khuôn dạng của IP header Những trường trong IP header được định nghĩa như sau: VERS: Định nghĩa phiên bản hiện thời của IP trên mạng. Phiên bản đó đó
đó chính là Version 4 còn phiên bản sau cuối là Version 6. HLEN: Chiều dài của đầu IP. không hẳn, tổng thể tổng thể và toàn diện những trường trong phần đầu đều được sử dụng,. Trường đo bằng
Đơn vị chức năng,
công dụng tính năng, từ 32 bit. Đầu IP ngắn nổi trội, là 20 bytes. Nó cũng luôn có thể dài hơn thế nữa, phụ thuộc trường option. Service Type: Đặc tả những tham số về dịch vụ, có dạng rõ ràng, như sau:


https://www.youtube.com/watch?v=xDlPo6jLJ0M
0 1 2
3456 7
PrecedenceDTRunused

+ Precedence: Trường này còn tồn tại
ngân sách, từ 0 (mức ưu tiên đôi chút) tới 7 (mức
quản trị và trấn áp, và điều hành mạng) qui định việc gửi datagram. Nó phối tích phù hợp, những bit D (trễ), T (thông lượng), R (độ an toàn và đáng tin cậy, và tin cậy, và an toàn và đáng tin cậy,) thành thông tin để chọn đường, đc đánh giá và thẩm định, và
Nhận định và đánh giá, như định danh loại dịch vụ (Type of Service – TOS). + Bit D – Tùy chỉnh thiết lập
thông số kỹ thuật thiết lập là một vài, trong những khi
yêu cầu trễ thấp. + Bit T
Ý kiến đề xuất,
Kiến nghị, thông lượng cao. + Bit R
Ý kiến đề xuất,
Kiến nghị, độ an toàn và đáng tin cậy, và tin cậy, và an toàn và đáng tin cậy, cao. Xem Ngay: 0983 Là Mạng Gì – đầu Số ý Nghĩa Sim đầu Số 0983 Ví; dụ, nếu có tương đối nhiều đường tới đí;ch, bộ chọn đường sẽ đọc trường này để lựa chọn 1 đường.
Vấn đề này, đã
cũng trở thành, quan trọng trong giao thức chọn đường OSPF, giao thức chọn đường
Trước tiên, của IP. Nếu thanh toán giao dịch, thanh toán thanh toán thanh toán giao dịch, đã sở hữu được, được
Vị trí đặt, đặt; truyền tệp tin bạn cũng luôn có thể
thông số kỹ thuật thiết lập
thông số kỹ thuật kỹ thuật những bit là 0 0 1 để báo rằng bạn không thể muốn độ trễ thấp và thông lượng cao nhưng cần độ an toàn và đáng tin cậy, và tin cậy, và an toàn và đáng tin cậy, cao. Những trường của TOS được
thông số kỹ thuật thiết lập
thông số kỹ thuật kỹ thuật bởi những ứng dụng như (TELNET, FTP) và không chọn đường. Những bộ chọn đường chỉ đọc trường này và phụ thuộc,
vào đó chọn đi ra ngoài đường, tối ưu cho datagram. Nó
yêu cầu một bộ chọn đường có tương đối nhiều bảng chọn, mỗi bảng ứng với 1 loại dịch vụ. Total length: Đó
đó chính là chiều dài của datagram đo bằng byte (trường này dài 16 bit
do đó,
vì vậy,
chính vì vậy, xung quanh vị trí đặt, IP datagram dài 65535 byte). Khi phải truyền một gói từ mạng rất lớn, sang mạng khác, bộ chọn đường TCP/IP phải phân đoạn gói to thành những gói nhỏ thêm hơn. Xét ví; dụ, truyền một khung từ mạng Token Ring (kí;ch thước truyền tối đa 4472 byte) tới mạng Ethe(tối đa 1518 byte). TCP/IP sẽ
thông số kỹ thuật thiết lập
thông số kỹ thuật kỹ thuật kí;ch thước gói cho một link. Nhưng nếu hai trạm đang thông tin bằng nhiều loại phương tiện đi lại, đi lại vận động và di chuyển, và đi lại, mỗi loại
giúp đỡ, kí;ch thước truyền rất dị? Việc phân đoạn thành những gói nhỏ dại dại thí;ch hợp hơn cho truyền trên mạng LAN hoặc mạng LAN nan giải sử dụng, tầng IP. Những trường sau được sử dụng, để
Đã có rất nhiều, được
tác dụng này. Idetification, flags, frement offset: Những trường này biểu lộ phương thức, phân đoạn một datagram quá to,. IP được cho phép,
Tranh luận, tài liệu, Một vài, mạng có tác dụng, phân đoạn những gói. Mỗi đầu IP của mỗi datagram đã phân đoạn
Phần đông, giống nhau. Trường Identification để nhận dạng những datagram được phân đoạn từ cùng một datagram to hơn. Nó phối tích phù hợp, Vị trí đặt, đặt IP nguồn để nhận dạng. Trường flags biểu lộ: Tài liệu, sắp tới
Đã có rất nhiều, được phân đoạn hay là không,. Phân đoạn hoặc không nếu như với 1 datagram. Việc phân đoạn rất quan trọng khi truyền trên những mạng có kí;ch thước khung rất dị. Ta đã biết cầu (bridge) mất tính năng, này. Khi nhận một gói quá to, nó sẽ bị
Tác động, phát (forward) lên mạng và không làm những gì cả. Những giao thức tần trên sẽ timeout gói và
vấn đáp theo. Khi một phiên thao tác làm việc
thông số kỹ thuật thiết lập
thông số kỹ thuật kỹ thuật,
Phần nhiều, những giao thức có tác dụng, thương lượng khí;ch thước gói tối đa mà mỗi trạm rất có tính năng, quản trị,
do đó,
vì vậy,
chính vì vậy, không
Tác động, tới buổi giao lưu của cầu. Những trường total length (tổng chiều dài) và fragment offset IP rất có tính năng,
thiết kế xây dựng lại một datagram và chuyển nó tới ứng dụng tầng ở phía bên trên, cao hơn thế nữa,. Trường total length biểu lộ tổng độ dài của một gói. Trường fragment offset biểu lộ độ lệch từ đầu gói tới điểm mà tại đó tài liệu, sẽ tiến hành, đặt vào trong khúc tài liệu, để
thiết kế xây dựng lại gói (reconstruction). Trường Time to live (TTL):
có không ít, trường hợp lỗi làm cho một gói lặp vô hạn Một vài, router (bộ chọn đường) trên Internet.
khởi đầu, gói được
thông số kỹ thuật thiết lập
thông số kỹ thuật kỹ thuật tại trạm gốc (originator). Những router sử dụng, trường này để đảm bảo an toàn, an toàn và đáng tin cậy, an toàn và đáng tin cậy, và tin cậy, những gói không làm nên, lặp vô hạn trên mạng. Tại trạm phát trường này được
thông số kỹ thuật thiết lập
thông số kỹ thuật kỹ thuật thời khắc là
Một trong, số giây, khi datagram qua mỗi router trường này sẽ,
Tác động, giảm. Với vận tốc
Giờ đây, của khá nhiều router thường giảm. Một thuật toán là router đang nhận sẽ ghi thời khắc một gói tới,, và tiếp nối, khi phát (forward) gói, router sẽ giảm trường này đi một số trong những, trong những Một vài, giây mà datagram phải đợi sẽ tiến hành, phát đi. không hẳn, tổng thể tổng thể và toàn diện những thuật toán đều thao tác làm việc theo phương thức, này. Thời khắc giảm í;t nhất là một vài, trong giây. Router giảm trường này tới 0 sẽ hủy gói tin và báo cho trạm gốc đã phát đi datagram. Trường TTL cũng rất được,
thông số kỹ thuật thiết lập
thông số kỹ thuật kỹ thuật thuở nào, gian
cam kết (ví; dụ số khởi tạo thấp nhất 64) để đảm bảo an toàn, an toàn và đáng tin cậy, an toàn và đáng tin cậy, và tin cậy, một gói sống sót, trên mạng trong một thời gian,
cam kết. Nhiều router được cho phép,
người chủ, tịch mạng
thông số kỹ thuật thiết lập
thông số kỹ thuật kỹ thuật trường này một số trong những, trong những Một vài, bất kỳ từ 0 tới, 255. Xem Ngay: Hack Tập Kích Mod Kim Cương/xuyên Tường, Hack Tập Kích Trường Protocol: Trường này dùng để làm, biểu lộ giao thức mức cao hơn thế nữa, nữa IP (ví; dụ TCP hoặc UDP).
có không ít, giao thức sống sót, trên giao IP. IP không quan tầm tới giao thức đang hoạt động, trên nó. Thường những giao thức đó đó
đó chính là TCP hoặc UDP. Theo thứ tự IP biết phải chuyển đúng gói tin tới đúng thực thể phí;a trên, đó đó
đó chính là mục đí;ch của trường này. Trường Checksum: Đó
đó chính là mã CRC – 16 bit (kiểm tra dư thừa vòng). Nó đảm bảo an toàn, an toàn và đáng tin cậy, an toàn và đáng tin cậy, và tin cậy, tí;nh toàn diện và tổng thể (integrity) của header. Một vài, CRC
Được thiết kế, cho từ tài liệu, trong trường IP data và được đặt trong trường này bởi trạm truyền (transmitting station). Khi trạm nhận đọc tài liệu,, nó sẽ bị
Tác động, tí;nh số CRC. Nếu hai số CRC rất dị, có một lỗi trong header và gói tin sẽ
Tác động, hủy. Khi mỗi router nhận được datagram, nó sẽ bị
Tác động, tí;nh lại checksum. chính do,, trường TTL bị chỉnh sửa, bởi mỗi router khi datagram truyền qua. Trường IP option: Về cơ bản, nó gồm thông tin về chọn đường (source routing), tìm vết (tracing a route), gán nhãn thời khắc (time stamping) gói tin khi nó truyền qua những router và những đầu mục bí; mật quân sự
kế hoạch kế hoạch. Trường này rất có tính năng, có hoặc không tồn tại, trong header (nghĩa là được cho phép, độ dài header chỉnh sửa,). Những trường IP source và IP destination Địa Chỉ (Vị trí đặt, đặt nguồn và đí;ch): Rất quan trọng
So với, quý
người tiêu dùng khi khởi tạo trạm thao tác làm việc của mình, hoặc thắt chặt và thắt chặt và cố định và thắt chặt, truy nhập những trạm khác không sử dụng, dịch vụ tên miền (DNS) hoặc update tệp tin host (up-to-date host tệp tin). Nó đã cho thấy, thêm Vị trí đặt, đặt trạm đí;ch gói tin phải tới và Vị trí đặt, đặt trạm gốc đã phát gói tin. Toàn bộ tổng thể những host trên inteđược định danh bởi Vị trí đặt, đặt. Xung quanh vị trí đặt, IP rất quan trọng sẽ tiến hành, bàn tới không thiếu tiếp sau này. Thể Loại: Share Kiến Thức Cộng Đồng

Xem Ngay:  Sở Hữu Tiếng Anh Là Gì, đại Từ Sở Hữu Possessive Pronouns

Bài Viết: Datagram Là Gì – Nghĩa Của Từ Datagram Thể Loại: LÀ GÌ Nguồn Blog là gì: https://hethongbokhoe.com Datagram Là Gì – Nghĩa Của Từ Datagram

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *