credit by là gì

credit by là gì

Nổi tiếng; danh vọng, an toàn a man of the highest credit dân cư có an toàn nhất to do someone credit; to do credit to someone làm ai không ít người nghe biết to add to someone”s credit gia tăng danh tiếng cho ai Bài Viết: Credit by là gì Nguồn quang vinh; sự quang vinh he is a credit to the school nó làm quang vinh cho tổng thể toàn bộ trường Công trạng to take (get) credit for; to have the credit of hưởng công trạng về (việc gì) Xem Ngay: Biểu Thức Là Gì – Khái Niệm Về Biểu Thức đại Số Sự cho thiếu, sự cho chịu, tín dụng thanh toán giao dịch to buy on credit mua chịu to sell on credit bán chịu letter of credit thư tín dụng thanh toán giao dịch to give someone credit for ghi vào bên có của những người nào (một món tiền…) Công nhận ai có (công trạng, đức tính gì) Xem Ngay: Msds Là Gì – Khi Nào Cần Msds thư tín dụng thanh toán giao dịch acceptance letter of credit thư tín dụng thanh toán giao dịch nhận trả accepted credit thư tín dụng thanh toán giao dịch đã nhận được đc được trả advice of letter of credit giấy báo thư tín dụng thanh toán giao dịch aggregate amount of letter of credit tổng hạn ngạch thư tín dụng thanh toán giao dịch, aggregate amount of letter of credit tổng số tiền của thư tín dụng thanh toán giao dịch amendment of letter of credit việc cân chỉnh thư tín dụng thanh toán giao dịch ancillary credit thư tín dụng thanh toán giao dịch phụ anticipatory (letterof) credit thư tín dụng thanh toán giao dịch dự chi applicant for letter of credit người kiến nghị mở thư tín dụng thanh toán giao dịch application for letter of credit đơn kiến nghị mở thư tín dụng thanh toán giao dịch application for letter of credit thư kiến nghị mở thư tín dụng thanh toán giao dịch arrange a credit (to…) thu xếp mở một thư tín dụng thanh toán giao dịch assignable letter of credit thư tín dụng thanh toán giao dịch chuyển nhượng ủy quyền chuyển nhượng được back to back letter of credit thư tín dụng thanh toán giao dịch giáp sống sống lưng back-to-back (letterof) credit thư tín dụng thanh toán giao dịch giáp sống sống lưng banker”s acceptance credit thư tín dụng thanh toán giao dịch nhận trả của ngân hàng nhà nước Chính phủ bill drawn on letter of credit hối phiếu ký phát trên thư tín dụng thanh toán giao dịch blank credit thư tín dụng thanh toán giao dịch để trống (không ghi số giá thành tín dụng thanh toán giao dịch) blank letter of credit thư tín dụng thanh toán giao dịch để trống (không ghi số giá thành) buyer”s usance (letterof) credit thư tín dụng thanh toán giao dịch kỳ hạn xa của bên mua cable credit thư tín dụng thanh toán giao dịch điện báo circular letter of credit thư tín dụng thanh toán giao dịch lưu động claused letter of credit thư tín dụng thanh toán giao dịch kèm lao lý phụ clean letter of credit thư tín dụng thanh toán giao dịch trơn clean payment credit thư tín dụng thanh toán giao dịch chi trả chừa trống commercial credit thư tín dụng thanh toán giao dịch kinh tế tài chính commercial documentary letter of credit thư tín dụng thanh toán giao dịch kinh tế tài chính kèm chứng từ commercial letter of credit thư tín dụng thanh toán giao dịch kinh tế tài chính commercial letter of credit thư tín dụng thanh toán giao dịch thương nghiệp condition in the letter of credit trường hợp thư tín dụng thanh toán giao dịch confirmation of credit xác nhận thư tín dụng thanh toán giao dịch confirmed letter of credit thư tín dụng thanh toán giao dịch xác nhận confirmed letter of credit thư tín dụng thanh toán giao dịch có bảo chi confirmed letter of credit thư tín dụng thanh toán giao dịch đã xác nhận continuing credit thư tín dụng thanh toán giao dịch tuần hoàn covering letter of credit thư tín dụng thanh toán giao dịch (được nêu trong Hợp Đồng) credit amount số giá thành thư tín dụng thanh toán giao dịch credit bill hối phiếu thư tín dụng thanh toán giao dịch credit bill hồi phiếu thư tín dụng thanh toán giao dịch credit terms trường hợp thư tín dụng thanh toán giao dịch date of letter of credit ngày của thư tín dụng thanh toán giao dịch deferred payment letter of credit thư tín dụng thanh toán giao dịch hoãn lại giao dịch thanh toán trả tiền deferred sight credit thư tín dụng thanh toán giao dịch xem phiếu sau direct letter of credit thư tín dụng thanh toán giao dịch trực tiếp divisible letter of credit thư tín dụng thanh toán giao dịch chia nhỏ dại dại dollar credit thư tín dụng thanh toán giao dịch chứng từ viết bằng đô-la establishment of letter of credit việc mở thư tín dụng thanh toán giao dịch examination of letter of credit sự kiểm tra thư tín dụng thanh toán giao dịch expiry date of (letterof) credit ngày hết hiệu lực thực thi triển khai của thư tín dụng thanh toán giao dịch export letter of credit thư tín dụng thanh toán giao dịch xuất khẩu extend letter of credit triển hạn thư tín dụng thanh toán giao dịch extend letter of credit (to…) triển hạn thư tín dụng thanh toán giao dịch extended credit thư tín dụng thanh toán giao dịch triển hạn financial centre acceptance credit thư tín dụng thanh toán giao dịch nhận trả của giữa trung tâm kinh tế tài chính kinh tế tài chính foreign currency credit thư tín dụng thanh toán giao dịch ngoại tệ fraction able credit thư tín dụng thanh toán giao dịch chia nhỏ dại dại fraction able credit thư tín dụng thanh toán giao dịch có tác dụng nhân nhượng general credit thư tín dụng thanh toán giao dịch ngỏ general credit thư tín dụng thanh toán giao dịch tổng quát general credit thư tín dụng thanh toán giao dịch chung general letter of credit thư tín dụng thanh toán giao dịch không đích danh green clause credit thư tín dụng thanh toán giao dịch lao lý xanh guaranteed letter of credit thư tín dụng thanh toán giao dịch (có) bảo đảm an toàn an toàn và tin cậy irrevocable letter of credit thư tín dụng thanh toán giao dịch đã không còn gì triệt tiêu issuing point acceptance credit thư tín dụng thanh toán giao dịch nhận trả của Điểm đặt mở letter of credit at sight thư tín dụng thanh toán giao dịch giao dịch thanh toán trả tiền ngay letter of credit terms trường hợp thư tín dụng thanh toán giao dịch letter of credit with red clause thư tín dụng thanh toán giao dịch với lao lý đỏ Limited L/C (letterof credit) thư tín dụng thanh toán giao dịch hạn chế (Điểm đặt giao dịch thanh toán trả tiền) limited letter of credit thư tín dụng thanh toán giao dịch lưu thông hạn chế limited letter of credit thư tín dụng thanh toán giao dịch (du lịch) lưu thông hạn chế local credit thư tín dụng thanh toán giao dịch tại chỗ local currency credit thư tín dụng thanh toán giao dịch bằng tiền trong nước London acceptance credit thư tín dụng thanh toán giao dịch nhận trả của Luân đôn master credit thư tín dụng thanh toán giao dịch gốc merchant”s letter of credit thư tín dụng thanh toán giao dịch của thương nhân monthly revolving credit thư tín dụng thanh toán giao dịch tuần hàng tháng monthly revolving credit thư tín dụng thanh toán giao dịch tuần hoàn hàng tháng negotiable letter of credit thư tín dụng thanh toán giao dịch chiết khấu negotiable letter of credit thư tín dụng thanh toán giao dịch có tác dụng nhượng mua negotiation credit thư tín dụng thanh toán giao dịch chiết khấu TP Thủ đô New York acceptance credit thư tín dụng thanh toán giao dịch nhận trả của Nữu Ước non-cumulative (revolving) credit thư tín dụng thanh toán giao dịch (tuần hoàn) không dành dụm non-revolving credit thư tín dụng thanh toán giao dịch không tuần hoàn notation credit thư tín dụng thanh toán giao dịch ghi số open letter of credit thư tín dụng thanh toán giao dịch ngỏ open letter of credit thư tín dụng thanh toán giao dịch trơn ordinary credit thư tín dụng thanh toán giao dịch thường original credit thư tín dụng thanh toán giao dịch gốc payment against document credit thư tín dụng thanh toán giao dịch trả theo chứng từ payment against draft credit thư tín dụng thanh toán giao dịch thu theo hối phiếu performance letter of credit thư tín dụng thanh toán giao dịch xây đắp periodic credit thư tín dụng thanh toán giao dịch tuần hoàn chu kỳ luân hồi luân hồi prime credit thư tín dụng thanh toán giao dịch chính prime credit thư tín dụng thanh toán giao dịch chính (trong thư tín dụng thanh toán giao dịch giáp sống sống lưng) reciprocal letter of credit thư tín dụng thanh toán giao dịch đối khai, giao dịch thanh toán giao dịch qua lại red clause (letterof) credit thư tín dụng thanh toán giao dịch ứng trước red clause (letterof) credit thư tín dụng thanh toán giao dịch lao lý đỏ red clause credit thư tín dụng thanh toán giao dịch với lao lý đỏ reimbursement credit thư tín dụng thanh toán giao dịch trả lại restricted letter of credit thư tín dụng thanh toán giao dịch hạn chế revocable credit thư tín dụng thanh toán giao dịch hủy ngang, có tác dụng triệt tiêu Revocable L/C (letterof credit) thư tín dụng thanh toán giao dịch có tác dụng hủy ngang revocable unconfirmed credit thư tín dụng thanh toán giao dịch hủy ngang không xác nhận revocable unconfirmed credit thư tín dụng thanh toán giao dịch hủy ngang, không xác nhận revolving credit thư tín dụng thanh toán giao dịch tuần hoàn revolving letter of credit thư tín dụng thanh toán giao dịch tuần hoàn secondary credit thư tín dụng thanh toán giao dịch (giáp sống sống lưng) lệ thuộc seller”s since letter of credit thư tín dụng thanh toán giao dịch kỳ hạn xa của bên bán seller”s usance (letterof) credit thư tín dụng thanh toán giao dịch kỳ hạn xa của bên bán sight credit thư tín dụng thanh toán giao dịch trả ngay simple credit thư tín dụng thanh toán giao dịch không xác nhận simple credit thư tín dụng thanh toán giao dịch đơn giản và dễ dàng special advised credit thư tín dụng thanh toán giao dịch chỉ định special letter of credit thư tín dụng thanh toán giao dịch đặc định specially advised credit thư tín dụng thanh toán giao dịch thông báo đặc điểm specially advised credit thư tín dụng thanh toán giao dịch chỉ định stand-by letter of credit thư tín dụng thanh toán giao dịch bảo đảm an toàn an toàn và tin cậy standby letter of credit thư tín dụng thanh toán giao dịch dự trữ subsidiary credit thư tín dụng thanh toán giao dịch lệ thuộc subsidiary credit thư tín dụng thanh toán giao dịch giáp sống sống lưng terms of credit trường hợp, lao lý (thư) tín dụng thanh toán giao dịch third party letter of credit thư tín dụng thanh toán giao dịch người thứ ba third-party letter of credit thư tín dụng thanh toán giao dịch của tương đối nhiều người thứ ba time letter of credit thư tín dụng thanh toán giao dịch có kì hạn time letter of credit thư tín dụng thanh toán giao dịch có kỳ hạn transfer of letter of credit sự chuyển nhượng ủy quyền chuyển nhượng thư tín dụng thanh toán giao dịch transferable và divisible credit thư tín dụng thanh toán giao dịch có tác dụng chuyển nhượng ủy quyền chuyển nhượng và chia cắt travel”s credit thư tín dụng thanh toán giao dịch du lịch traveller”s credit thư tín dụng thanh toán giao dịch du lịch traveller”s letter of credit thư tín dụng thanh toán giao dịch lữ hành traveller”s letter of credit thư tín dụng thanh toán giao dịch của tương đối nhiều người du lịch traveller”s letter of credit thư tín dụng thanh toán giao dịch du lịch unassignable letter of credit thư tín dụng thanh toán giao dịch không chuyển nhượng ủy quyền chuyển nhượng unclaused credit thư tín dụng thanh toán giao dịch không kèm lao lý unconfirmed credit thư tín dụng thanh toán giao dịch không xác nhận unconfirmed irrevocable credit thư tín dụng thanh toán giao dịch không hủy ngang không xác nhận unconfirmed irrevocable credit thư tín dụng thanh toán giao dịch không hủy ngang, không xác nhận unconfirmed letter of credit thư tín dụng thanh toán giao dịch không xác nhận unexpired letter of credit thư tín dụng thanh toán giao dịch chưa quá hạn unexpired letter or credit thư tín dụng thanh toán giao dịch chưa quá hạn usance credit thư tín dụng thanh toán giao dịch có kỳ hạn with recourse letter of credit thư tín dụng thanh toán giao dịch có quyền truy đòi without letter of credit transaction giao dịch thanh toán giao dịch không sống sót thư tín dụng thanh toán giao dịch without recourse letter of credit thư tín dụng thanh toán giao dịch miễn truy đòi Thể Loại: Share trình diễn Kiến Thức Cộng Đồng

Xem Ngay:  Coconut Milk Là Gì - Nước Cốt Dừa Ayam Coconut Milk

Bài Viết: credit by là gì Thể Loại: LÀ GÌ Nguồn Blog là gì: https://hethongbokhoe.com credit by là gì

Leave a Reply

Your email address will not be published.