Covariance Là Gì – Hiệp Phương Sai

Covariance Là Gì – Hiệp Phương Sai

Excel cho Microsoft 365Excel cho Microsoft 365 giành riêng cho máy MacExcel cho webExcel 2019Excel 2016Excel 2019 for MacExcel 2013Excel 2010Excel 2016 for MacExcel for Mac 2011Excel Starter 2010Thêm…Tiết kiệm ngân sách và chi phí chi phí và giá cả hơn Content nội dung bài viết này biểu đạt cú pháp công thức và cách thức thức cần sử dụng hàm COVARIANCE.P. trong Microsoft Excel. Bài Viết: Covariance là gì Trả về hiệp phương sai của tập hợp, trung bình tích của các độ lệnh cho mỗi cặp điểm dữ liệu trong hai tập dữ liệu. Dùng hiệp phương sai để xác định mối quan hệ giữa hai tập dữ liệu. Ví dụ, bạn có thể kiểm tra xem trình độ giáo dục cao không chỉ có vậy có đi kèm với thu nhập nhiều hơn hay không.

Cú pháp

COVARIANCE.P.(array1,array2) Cú pháp hàm COVARIANCE.P. có các đối số sau đây: Array1 Bắt buộc. Phạm vi ô thứ nhất chứa các số nguyên. Array2 Bắt buộc. Phạm vi ô thứ hai chứa các số nguyên.

Chú thích

Các đối số phải là số hoặc tên, mảng hoặc tham chiếu chứa số. Xem Ngay: Duo Là Gì – Tìm Hiểu Về Google Duo Nếu một đối số tham chiếu hay mảng có chứa giá trị lô-gic, văn bản hay ô trống, thì những giá trị này sẽ bị bỏ qua; thế nhưng những ô có giá trị bằng không sẽ được bao gồm. Nếu array1 và array2 có các số điểm dữ liệu khác nhau, hàm COVARIANCE.P. trả về giá trị lỗi #N/A. Nếu array1 hoặc array2 trống, hàm COVARIANCE.P. trả về giá trị lỗi #DIV/0! . Hiệp phương sai là:

Xem Ngay:  Matrix Là Gì
*

trong đó

*

là các giá trị trung bình mẫu AVERAGE(array1) và AVERAGE(array2) và n là cỡ mẫu. Xem Ngay: Melody Là Gì – Nói Một Chút Về Rap

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và ốp vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để công thức hiển thị tác dụng, nên lựa chọn lựa chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn cũng sẽ có thể biên tập độ rộng cột để xem toàn diện và tổng thể dữ liệu. Dữ liệu1Dữ liệu2 3 2 4 5 6 Công thức

 
9 
7 
12 
15 
17 
Biểu đạtKết quả
=COVARIANCE.P.(A2:A6, B2:B6)Hiệp phương sai, trung bình của tích các độ lệch của mỗi cặp điểm dữ liệu trên đây Thể Loại: Giải bày Kiến Thức Cộng Đồng

Bài Viết: Covariance Là Gì – Hiệp Phương Sai Thể Loại: LÀ GÌ Nguồn Blog là gì: https://hethongbokhoe.com Covariance Là Gì – Hiệp Phương Sai

Leave a Reply

Your email address will not be published.