Count Là Gì – Count Me In Nghĩa Là Gì

Count Là Gì – Count Me In Nghĩa Là Gì

1 /kaunt/ 2 Phổ cập 2.1 Danh từ 2.1.1 Bá tước (không phải ở Anh) ( (xem) earl) 2.1.2 Sự đếm; sự tính 2.1.3 Tổng số 2.1.4 Điểm trong lời buộc tội 2.1.5 Sự hoãn họp (khi chỉ có phía bên dưới 40 nghị viên xuất hiện) (nghị viện Anh) ( (cũng) count-out) 2.2 Ngoại động từ 2.2.1 Đếm; tính 2.2.2 Kể cả, gồm cả, tính đến, nói đến 2.2.3 Coi là, coi như, cho là 2.3 Nội động từ 2.3.1 Đếm, tính 2.3.2 Có Chi tiêu; được nói đến, được đánh giá đến, được chú ý đến, được Để ý đến 2.4 Kết cấu từ 2.4.1 to keep count of 2.4.2 to lose count of 2.4.3 to count down 2.4.4 to count on sb/sth 2.4.5 to count upon 2.4.6 to count out 2.4.7 to count up 2.4.8 to count the cost 2.4.9 to count as (for) dead (lost) 2.4.10 to count for much (little, nothing) 2.4.11 To count one”s chickens before they are hatched 2.5 hình thái từ 3 Chuyên ngành 3.1 Toán & tin 3.1.1 sự đếm; sự đo lường || đếm, đo lường; quyết toán 3.2 Dệt may 3.2.1 chi số sợi 3.3 Hóa học & nguyên liệu 3.3.1 tính riêng 3.4 Kỹ thuật chung 3.4.1 đếm 3.4.gấp rất nhiều lần đếm 3.4.3 quyết toán 3.4.4 số đếm 3.4.5 số lượng 3.4.6 sự đếm 3.4.7 sự đo lường 3.4.8 tính 3.4.9 đo lường 3.5 Kinh tế tài chính kinh tế 3.5.1 đếm 3.5.2 sự đếm 3.5.3 sự tính 3.5.4 tính (tiền…) 4 Những từ ảnh hưởng tác động 4.1 Từ đồng nghĩa tương quan đối sánh 4.1.1 noun 4.1.2 verb 4.1.3 phrasal verb 4.2 Từ trái nghĩa 4.2.1 noun 4.2.2 verb /kaunt/

Phổ cập

Danh từ

Bá tước (không phải ở Anh) ( (xem) earl) Sự đếm; sự tính body toàn thân body countviệc đếm xác (kế tiếp 1 cuộc chiến) Tổng số Điểm trong lời buộc tội Sự hoãn họp (khi chỉ có phía bên dưới 40 nghị viên xuất hiện) (nghị viện Anh) ( (cũng) count-out)

Ngoại động từ

Đếm; tính Kể cả, gồm cả, tính đến, nói đến there were forty people there, not counting the childrencó bốn mươi người ở vị trí này, không kể trẻ em Coi là, coi như, cho là to count oneself fortunatetự xem là được phát tài – phát lộc

Nội động từ

Đếm, tính to count from one to twentyđếm khởi hành xuất phát điểm từ một đến 20 Có Chi tiêu; được nói đến, được đánh giá đến, được chú ý đến, được Để ý đến that doesn”t countchuyện ấy không đáng Để ý đến

Kết cấu từ

to keep count of biết đã đếm được bao nhiêu to lose count of không nhớ đã đếm được bao nhiêu to count down đếm ngược từ 10 đến 0 (Một trong những các cuộc thí nghiệm…) to count on sb/sth tin ai đó sẽ làm những gì/ tin chắc điều nào đấy sẽ xảy ra to count upon Nhu cầu ở, trông mong ở to count out để riêng ra, không tính vào (một tổng số)Đếm ra, lấy raTuyên bố bị đo ván (quyền Anh) (sau thời điểm đã đếm đến 10 mà chưa dậy đượcHoãn họp (vì không đủ 40 người) (nghị viện Anh) to count up cộng sổ, tính sổ to count the cost đo lường hơn thiệt to count as (for) dead (lost) coi như đã chết (mất) to count for much (little, nothing) rất (ít, không) có Chi tiêu, rất (ít, không) có chức năng To count one”s chickens before they are hatched Xem chicken

Xem Ngay:  Capital Gain Là Gì - Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích

hình thái từ

V_ed: CountedV-ing: Counting

Chuyên ngành

Toán & tin

sự đếm; sự đo lường || đếm, đo lường; quyết toán count by twos, three fours đếm cách thức thức một (1, 3, 5, 7…), cách thức thức hai, cách thức thức bacolumn count tính theo cộtdigit count tính chữ sốlost count tính tổn thấtreference count đếm kiểm tra, tính thử lại

Dệt may

chi số sợi

Hóa học & nguyên liệu

tính riêng

Kỹ thuật chung

đếm lần đếm quyết toán số đếm số lượng message countsố lượng thông điệppin countsố lượng chân cắm sự đếm sự đo lường tính column counttính theo cộtcount outkhông tính vàocount outtính riêngcount rate metermáy đo tốc độ tínhdigit counttính chữ sốlost counttính tổn thấtreference counttính thử lại đo lường

Kinh tế tài chính kinh tế

đếm sự đếm sự tính customer countsự tính toánrecount (re-count)sự tính lại tính (tiền…)

Những từ ảnh hưởng tác động

Từ đồng nghĩa tương quan đối sánh

noun calculation , computation , enumeration , numbering , outcome , poll , reckoning , result , sum , toll , total , whole , numeration , tally verb add up , calculate , cast , cast up , cipher , compute , enumerate , estimate , figure , foot , keep tab , number , numerate , reckon , run down , score , sum , take account of , tally , tell , tick off , total , tot up , await , esteem , expect , hope , impute , judge , look , look upon , rate , regard , think , carry weight , cut ice , enter into consideration , import , matter , mean , militate , signify , weigh , number among , take into account , take into consideration , add , ngân hàng nhà nước , census , consider , deem , depend , earl , include , name , outcome , poll , rely , result , tote phrasal verb ngân hàng nhà nước on , believe in , depend on , reckon on , rely on , trust , anticipate , await , bargain for , look for , wait , bar , debar , eliminate , except , keep out , rule out , shut out

Xem Ngay:  Canapes Là Gì - Những Thông Tin Thú Vị Về Canape

Từ trái nghĩa

noun estimate , guess verb estimate , guess , disregard , ignore , exclude Thể Loại: Chia sẻ trình bày Kiến Thức Cộng Đồng

Bài Viết: Count Là Gì – Count Me In Nghĩa Là Gì Thể Loại: LÀ GÌ Nguồn Blog là gì: https://hethongbokhoe.com Count Là Gì – Count Me In Nghĩa Là Gì

Leave a Reply

Your email address will not be published.