Control Là Gì

Control Là Gì

Quyền hành, gia thế tối cao, quyền chỉ đạo to have control over the whole district có quyền hành khắp vùng Sự tinh chỉnh và điều khiển và tinh chỉnh và điều khiển, sự lái, sự cầm lái to lose control over one”s car dường như không còn điều gì khác tinh chỉnh và điều khiển và tinh chỉnh và điều khiển nổi cái xe nữa Sự kiềm chế, sự nén lại to keep someone under control kiềm chế ai, không thả lỏng ai to keep one”s temper under control nén giận, bình tĩnh Sự kiểm tra, sự điều hành và kiểm soát điều hành quản lý, sự thử lại; tiêu chuẩn so sánh (bằng thí nghiệm để định vị đúng sai) control experiment thí nghiệm kiểm tra Đoạn đường đặc thù (xe hơi phải tuân theo sự hướng dẫn (như) giảm mạnh độ…) Kiềm chế, cầm lại, kìm lại, nén lại, dằn lại to control oneself tự kiềm chế, tự chủ to control one”s anger nén giận beyond (out of) control không tinh chỉnh và điều khiển và tinh chỉnh và điều khiển được, không chỉ là huy được, không làm chủ được the situation is out of control yếu tố hoàn cảnh không một ai làm chủ, yếu tố hoàn cảnh hỗn loạn to go out of control không tinh chỉnh và điều khiển và tinh chỉnh và điều khiển được nữa, không theo sự tinh chỉnh và điều khiển và tinh chỉnh và điều khiển (máy bay) quyền tinh chỉnh và điều khiển và tinh chỉnh và điều khiển job control authority thẩm quyền tinh chỉnh và điều khiển và tinh chỉnh và điều khiển việc làm job control rights những quyền tinh chỉnh và điều khiển và tinh chỉnh và điều khiển việc làm khống chế control point điểm khống chế tuyến crack control sự khống chế vết nứt crack control reinforcement cốt thép khống chế vết nứt erosion control khống chế xói lở ground control point survey đo lường và tính toán và giám sát điểm khống chế mặt đất land use control sự khống chế áp dụng đất noise control sự khống chế tiếng ồn water control system mạng lưới mạng lưới hệ thống khống chế nước bộ tinh chỉnh và điều khiển và tinh chỉnh và điều khiển acceler-ation control unit bộ tinh chỉnh và điều khiển và tinh chỉnh và điều khiển tăng nhanh blade lift control bộ tinh chỉnh và điều khiển và tinh chỉnh và điều khiển cần mang lưỡi blade lift control bộ tinh chỉnh và điều khiển và tinh chỉnh và điều khiển cần nâng lưỡi block control unit bộ tinh chỉnh và điều khiển và tinh chỉnh và điều khiển khối brake control bộ tinh chỉnh và điều khiển và tinh chỉnh và điều khiển thắng braking control bộ tinh chỉnh và điều khiển và tinh chỉnh và điều khiển thắng camera control unit bộ tinh chỉnh và điều khiển và tinh chỉnh và điều khiển camera CCU (centralcontrol unit) bộ tinh chỉnh và điều khiển và tinh chỉnh và điều khiển trung tâm CCU (communicationscontrol unit) bộ tinh chỉnh và điều khiển và tinh chỉnh và điều khiển truyền thông online central control unit bộ tinh chỉnh và điều khiển và tinh chỉnh và điều khiển trung tâm central control unit (CCU) bộ tinh chỉnh và điều khiển và tinh chỉnh và điều khiển trung tâm cluster control unit bộ tinh chỉnh và điều khiển và tinh chỉnh và điều khiển nhóm clutch control bộ tinh chỉnh và điều khiển và tinh chỉnh và điều khiển ly kết cold control bộ tinh chỉnh và điều khiển và tinh chỉnh và điều khiển (độ) lạnh common control unit bộ tinh chỉnh và điều khiển và tinh chỉnh và điều khiển chung communication control unit bộ tinh chỉnh và điều khiển và tinh chỉnh và điều khiển truyền thông online communications control unit (CCU) bộ tinh chỉnh và điều khiển và tinh chỉnh và điều khiển truyền thông online control description (CTLD) sự biểu đạt bộ tinh chỉnh và điều khiển và tinh chỉnh và điều khiển control diaphragm bộ tinh chỉnh và điều khiển và tinh chỉnh và điều khiển cản dịu control of minimum headway bộ điều khiền tổ chức cơ cấu tổ chức triển khai đo control of minimum headway bộ tinh chỉnh và điều khiển và tinh chỉnh và điều khiển sơ cấp Control, Controller (CNTRL) tinh chỉnh và điều khiển và tinh chỉnh và điều khiển, bộ tinh chỉnh và điều khiển và tinh chỉnh và điều khiển device control unit bộ tinh chỉnh và điều khiển và tinh chỉnh và điều khiển loại thiết bị disk control unit bộ tinh chỉnh và điều khiển và tinh chỉnh và điều khiển đĩa dual control bộ tinh chỉnh và điều khiển và tinh chỉnh và điều khiển kép frame control bộ tinh chỉnh và điều khiển và tinh chỉnh và điều khiển khung fuel control unit bộ tinh chỉnh và điều khiển và tinh chỉnh và điều khiển cấp nguyên vật liệu game control adapter bộ tinh chỉnh và điều khiển và tinh chỉnh và điều khiển game show input/output control unit bộ tinh chỉnh và điều khiển và tinh chỉnh và điều khiển nhập/xuất input/output control unit bộ tinh chỉnh và điều khiển và tinh chỉnh và điều khiển ra/vào instruction control unit bộ tinh chỉnh và điều khiển và tinh chỉnh và điều khiển lệnh interrupt control unit bộ tinh chỉnh và điều khiển và tinh chỉnh và điều khiển ngắt landing-gear control unit bộ tinh chỉnh và điều khiển và tinh chỉnh và điều khiển càng máy bay loop-control unit (LCU) bộ tinh chỉnh và điều khiển và tinh chỉnh và điều khiển vòng lặp LUC (loopcontrol unit) bộ tinh chỉnh và điều khiển và tinh chỉnh và điều khiển vòng lặp main control unit bộ tinh chỉnh và điều khiển và tinh chỉnh và điều khiển chính parking control bộ tinh chỉnh và điều khiển và tinh chỉnh và điều khiển thắng pressure control bộ tinh chỉnh và điều khiển và tinh chỉnh và điều khiển mệt mỏi program control unit bộ tinh chỉnh và điều khiển và tinh chỉnh và điều khiển chương trình recording control bộ tinh chỉnh và điều khiển và tinh chỉnh và điều khiển ghi remote control bộ tinh chỉnh và điều khiển và tinh chỉnh và điều khiển từ xa shared control unit bộ tinh chỉnh và điều khiển và tinh chỉnh và điều khiển san sẻ spindle control bộ tinh chỉnh và điều khiển và tinh chỉnh và điều khiển trục máy supervisory control bộ tinh chỉnh và điều khiển và tinh chỉnh và điều khiển giám sát và đo lường tape control unit bộ tinh chỉnh và điều khiển và tinh chỉnh và điều khiển băng TCU (terminalcontrol unit) bộ tinh chỉnh và điều khiển và tinh chỉnh và điều khiển đầu cuối TCU (transmissioncontrol unit) bộ tinh chỉnh và điều khiển và tinh chỉnh và điều khiển truyền dữ liệu telecommunication control unit bộ tinh chỉnh và điều khiển và tinh chỉnh và điều khiển viễn thông Terminal Access Controller Access Control System (TACACS) Mạng lưới mạng lưới hệ thống tinh chỉnh và điều khiển và tinh chỉnh và điều khiển truy nhập của bộ tinh chỉnh và điều khiển và tinh chỉnh và điều khiển Truy nhập đầu cuối terminal control unit (TCD) bộ tinh chỉnh và điều khiển và tinh chỉnh và điều khiển đầu cuối transistor control unit bộ tinh chỉnh và điều khiển và tinh chỉnh và điều khiển bán dẫn transmission control unit (TCD) bộ tinh chỉnh và điều khiển và tinh chỉnh và điều khiển truyền dữ liệu vacuum control unit bộ tinh chỉnh và điều khiển và tinh chỉnh và điều khiển không trong bộ phận lái tổ chức cơ cấu tổ chức triển khai tinh chỉnh và điều khiển và tinh chỉnh và điều khiển anti-creep control tổ chức cơ cấu tổ chức triển khai tinh chỉnh và điều khiển và tinh chỉnh và điều khiển chống trườn communication control unit tổ chức cơ cấu tổ chức triển khai tinh chỉnh và điều khiển và tinh chỉnh và điều khiển truyền thông online control of a motor tổ chức cơ cấu tổ chức triển khai tinh chỉnh và điều khiển và tinh chỉnh và điều khiển động cơ saddle control tổ chức cơ cấu tổ chức triển khai tinh chỉnh và điều khiển và tinh chỉnh và điều khiển (bằng) bàn trượt điều hành và kiểm soát điều hành quản lý Nghiên cứu và giải thích VN: Trong chương trình Windows, đây là tác dụng hộp hội thoại (như) hộp kiểm tra, bút bấm radio, hoặc hộp liệt kê được chấp nhận người tiêu dùng rất có tác dụng tự chọn những kiến thức hoạt động tùy ý. AATC (AutomaticAir Traffic Control) điều hành và kiểm soát điều hành quản lý không lưu auto hóa access control điều hành và kiểm soát điều hành quản lý lối dẫn vào access control điều hành và kiểm soát điều hành quản lý truy nhập access control sự điều hành và kiểm soát điều hành quản lý truy cập access control sự điều hành và kiểm soát điều hành quản lý truy nhập access control field trường điều hành và kiểm soát điều hành quản lý truy nhập access control key khóa điều hành và kiểm soát điều hành quản lý truy nhập access control system (ACS) mạng lưới mạng lưới hệ thống điều hành và kiểm soát điều hành quản lý truy cập access-control list (ACL) danh sách điều hành và kiểm soát điều hành quản lý truy nhập access-control words từ điều hành và kiểm soát điều hành quản lý truy nhập accuracy control system hệ điều hành và kiểm soát điều hành quản lý độ chính xác ACL (accesscontrol list) Danh sách Điều hành và kiểm soát và điều hành quản lý Truy cập ACS (accesscontrol system) mạng lưới mạng lưới hệ thống điều hành và kiểm soát điều hành quản lý truy cập ACSE (associationcontrol service element) phần tử dịch vụ điều hành và kiểm soát điều hành quản lý phối kết hợp ACV (addresscontrol vector) vectơ điều hành và kiểm soát điều hành quản lý Điểm đặt adaptive control system hệ điều hành và kiểm soát điều hành quản lý thích ứng Địa Chỉ control điều hành và kiểm soát điều hành quản lý Điểm đặt air traffic control điều hành và kiểm soát điều hành quản lý không lưu air traffic control sự điều hành và kiểm soát điều hành quản lý không lưu air traffic control center trung tâm điều hành và kiểm soát điều hành quản lý không lưu air traffic control centre trung tâm điều hành và kiểm soát điều hành quản lý không lưu air traffic control clearance khoảng tầm tầm giãn chiêu trò điều hành và kiểm soát điều hành quản lý không lưu air traffic control service dịch vụ điều hành và kiểm soát điều hành quản lý không lưu ANSI screen control điều hành và kiểm soát điều hành quản lý màn hình theo ANSI application control menu trình đơn điều hành và kiểm soát điều hành quản lý ứng dụng automatic chroma control sự điều hành và kiểm soát điều hành quản lý màu auto hóa automatic color control sự điều hành và kiểm soát điều hành quản lý màu auto hóa Automatic Congestion Control (ACC) điều hành và kiểm soát điều hành quản lý nghẽn auto hóa automatic speed control điều hành và kiểm soát điều hành quản lý gia tốc auto hóa BICARSA (billing, inventory control, accounts receivable, sales analysis) điều hành và kiểm soát điều hành quản lý hàng tồn đọng bring under control điều hành và kiểm soát điều hành quản lý được (lỗ khoan) buzz control điều hành và kiểm soát điều hành quản lý độ êm tịnh call control điều hành và kiểm soát điều hành quản lý cuộc gọi call control procedure sách vở giấy tờ thủ tục điều hành và kiểm soát điều hành quản lý cuộc gọi centralized control điều hành và kiểm soát điều hành quản lý tập trung chuyên sâu sâu xa Changeover Control (TCOC) điều hành và kiểm soát điều hành quản lý chuyển (tuyến báo hiệu) CICS (customerinformation control System) mạng lưới mạng lưới hệ thống điều hành và kiểm soát điều hành quản lý thông tin quý khách CICS region (CustomerInformation Control System region) miền mạng lưới mạng lưới hệ thống điều hành và kiểm soát điều hành quản lý thông tin quý khách closed-loop traffic control system hệ điều hành và kiểm soát điều hành quản lý không lưu khép kín configuration control điều hành và kiểm soát điều hành quản lý thông số kỹ thuật kỹ thuật configuration control board bảng điều hành và kiểm soát điều hành quản lý thông số kỹ thuật kỹ thuật congestion control điều hành và kiểm soát điều hành quản lý nghẽn mạng Control (CTL) tinh chỉnh và điều khiển và tinh chỉnh và điều khiển, điều hành và kiểm soát điều hành quản lý Control (CTRL) tinh chỉnh và điều khiển và tinh chỉnh và điều khiển, điều hành và kiểm soát điều hành quản lý control area miền điều hành và kiểm soát điều hành quản lý control area split sự tách miền điều hành và kiểm soát điều hành quản lý control function công dụng điều hành và kiểm soát điều hành quản lý control hierarchy cấu điều hành và kiểm soát điều hành quản lý control operation làm việc thao tác điều hành và kiểm soát điều hành quản lý control panel bảng điều hành và kiểm soát điều hành quản lý control relay bộ kế điện điều hành và kiểm soát điều hành quản lý control right quyền điều hành và kiểm soát điều hành quản lý control station trạm điều hành và kiểm soát điều hành quản lý control surface bao vây chỗ đứng điều hành và kiểm soát điều hành quản lý control system mạng lưới mạng lưới hệ thống điều hành và kiểm soát điều hành quản lý control total tổng số điều hành và kiểm soát điều hành quản lý Controlled Rerouting Control (TCRC) tinh chỉnh và điều khiển và tinh chỉnh và điều khiển tái định tuyến có điều hành và kiểm soát điều hành quản lý corrosion control or prevention or protection điều hành và kiểm soát điều hành quản lý (chống) sự ăn mòn COSHH (controlof substances hazardous to health) sự điều hành và kiểm soát điều hành quản lý những chất nguy nan cho sức khoẻ directional control điều hành và kiểm soát điều hành quản lý phương hướng dust-control system mạng lưới mạng lưới hệ thống điều hành và kiểm soát điều hành quản lý bụi dynamic control điều hành và kiểm soát điều hành quản lý động electric control motors động cơ điện điều hành và kiểm soát điều hành quản lý electrode wear control điều hành và kiểm soát điều hành quản lý hao mòn điện cực emission control điều hành và kiểm soát điều hành quản lý khí thải emission control (system) mạng lưới mạng lưới hệ thống điều hành và kiểm soát điều hành quản lý khí xả engineering data control (EDC) sự điều hành và kiểm soát điều hành quản lý số liệu kỹ thuật Environment Control và Life Hỗ trợ tư vấn (ECLS) điều hành và kiểm soát điều hành quản lý vạn vật thiên nhiên thiên nhiên môi trường phủ bọc và hỗ trợ cuộc sống đời thường đời thường environmental control điều hành và kiểm soát điều hành quản lý vạn vật thiên nhiên thiên nhiên môi trường phủ bọc Environmental Control System (ECS) mạng lưới mạng lưới hệ thống điều hành và kiểm soát điều hành quản lý vạn vật thiên nhiên thiên nhiên môi trường phủ bọc error control điều hành và kiểm soát điều hành quản lý lỗi error control sự điều hành và kiểm soát điều hành quản lý lỗi Error Control (EC) điều hành và kiểm soát điều hành quản lý lỗi error control character ký tự điều hành và kiểm soát điều hành quản lý lỗi Error Control Coding (ECC) mã hóa điều hành và kiểm soát điều hành quản lý lỗi error control device (ECD) loại thiết bị điều hành và kiểm soát điều hành quản lý lỗi error control software ứng dụng điều hành và kiểm soát điều hành quản lý lỗi Event Control Block (ECB) khối điều hành và kiểm soát điều hành quản lý sự kiện exposure control sự điều hành và kiểm soát điều hành quản lý lộ sáng exposure control sự điều hành và kiểm soát điều hành quản lý phơi sáng fire control điều hành và kiểm soát điều hành quản lý hỏa lực flood control điều hành và kiểm soát điều hành quản lý lũ lụt flow control sự điều hành và kiểm soát điều hành quản lý luồng flow control sự điều hành và kiểm soát điều hành quản lý lưu lượng GateWay System Services Control Point (GWSSCP) điểm điều hành và kiểm soát điều hành quản lý những dịch vụ cổng mạng Header Error Control (ATM) (HEC) điều hành và kiểm soát điều hành quản lý lỗi tiêu đề heat control kiểm sóat sự cấp nhiệt heat control valve van điều hành và kiểm soát điều hành quản lý nhiệt humidity control chamber buồng điều hành và kiểm soát điều hành quản lý độ ẩm inference control sự điều hành và kiểm soát điều hành quản lý suy luận integral control điều hành và kiểm soát điều hành quản lý hoàn hảo và tuyệt vời nhất JCF (jobcontrol tệp tin) tập tin điều hành và kiểm soát điều hành quản lý việc làm job control sự điều hành và kiểm soát điều hành quản lý việc làm job control tệp tin (JCF) tập tin điều hành và kiểm soát điều hành quản lý việc làm job control information thông tin điều hành và kiểm soát điều hành quản lý việc làm knock control sự điều hành và kiểm soát điều hành quản lý kích nổ Link Availability Control (LAC) điều hành và kiểm soát điều hành quản lý độ sẵn sàng chuẩn bị chuẩn bị sẵn sàng tuyến kết nối link control sự điều hành và kiểm soát điều hành quản lý link logical link control (LLC) điều hành và kiểm soát điều hành quản lý liên Tóm lại lý logical link control layer tầng điều hành và kiểm soát điều hành quản lý liên Tóm lại lý master input/output control block khối điều hành và kiểm soát điều hành quản lý ra/vào chính message control system hệ điều hành và kiểm soát điều hành quản lý thông báo minor control field trường điều hành và kiểm soát điều hành quản lý thứ yếu MIOCB (masterinput/output control block) khối điều hành và kiểm soát điều hành quản lý ra/vào chính moisture-control unit máy điều hành và kiểm soát điều hành quản lý (độ) ẩm moisture-control unit máy điều hành và kiểm soát điều hành quản lý độ ẩm mountain stream control sự điều hành và kiểm soát điều hành quản lý dòng lũ núi NCU (NetworkControl Unit) loại thiết bị điều hành và kiểm soát điều hành quản lý mạng network access control điều hành và kiểm soát điều hành quản lý truy cập mạng network communication control facility phương tiện đi lại di chuyển và đi lại điều hành và kiểm soát điều hành quản lý truyền thông online mạng network control phase pha điều hành và kiểm soát điều hành quản lý mạng Nox-control module NCM bộ phận điều hành và kiểm soát điều hành quản lý khí NOx numerical positioning control điều hành và kiểm soát điều hành quản lý vị thế bằng số open-loop control system mạng lưới mạng lưới hệ thống điều hành và kiểm soát điều hành quản lý giai đoạn mở optimal control điều hành và kiểm soát điều hành quản lý tối ưu optimal control system mạng lưới mạng lưới hệ thống điều hành và kiểm soát điều hành quản lý tối ưu parity control sự điều hành và kiểm soát điều hành quản lý chẵn lẻ point of control điểm điều hành và kiểm soát điều hành quản lý position control system mạng lưới mạng lưới hệ thống điều hành và kiểm soát điều hành quản lý chỗ đứng đặt power control sự điều hành và kiểm soát điều hành quản lý cơ năng presentation control sự điều hành và kiểm soát điều hành quản lý màn biểu diễn process out of control quá trình không được điều hành và kiểm soát điều hành quản lý process out of control quá trình ngoài sự điều hành và kiểm soát điều hành quản lý project control điều hành và kiểm soát điều hành quản lý dự án Bất Động Sản BĐS project control sự điều hành và kiểm soát điều hành quản lý dự án Bất Động Sản BĐS Quality Control (quận) điều hành và kiểm soát điều hành quản lý chất lượng quieting control điều hành và kiểm soát điều hành quản lý độ êm tĩnh quieting control điều hành và kiểm soát điều hành quản lý đọ lặng ngắt radar aero traffic control điều hành và kiểm soát điều hành quản lý không lưu bằng rađa reaction control sự điều hành và kiểm soát điều hành quản lý phản lực reaction control system mạng lưới mạng lưới hệ thống điều hành và kiểm soát điều hành quản lý phản lực Reception Control (RC) điều hành và kiểm soát điều hành quản lý thu remote control tinh chỉnh và điều khiển và tinh chỉnh và điều khiển (điều hành và kiểm soát điều hành quản lý) từ xa remote network control program chương trình điều hành và kiểm soát điều hành quản lý mạng từ xa Return To Control For Partial Page (RCP) trở về điều hành và kiểm soát điều hành quản lý trang tổng thể roll control điều hành và kiểm soát điều hành quản lý trục sensitivity control sự điều hành và kiểm soát điều hành quản lý độ nhạy Signalling – Route – Set – Congestion Test Control (RCAT) điều hành và kiểm soát điều hành quản lý đo thử nghẽn cam kết đường báo hiệu Signalling Procedure Control (SPRC) điều hành và kiểm soát điều hành quản lý sách vở giấy tờ thủ tục báo hiệu Signalling Route Set Congestion Control (SRCC) điều hành và kiểm soát điều hành quản lý tắc nghẽn thiết lập cấu hình thông số kỹ thuật định tuyến báo hiệu Signalling Route Set Test Control (RSRT) điều hành và kiểm soát điều hành quản lý đo thử thiết lập cấu hình thông số kỹ thuật định tuyến báo hiệu smoke control bộ điều hành và kiểm soát điều hành quản lý khói speed control điều hành và kiểm soát điều hành quản lý gia tốc speed control (system) mạng lưới mạng lưới hệ thống điều hành và kiểm soát điều hành quản lý gia tốc Subsample Control (SBC) điều hành và kiểm soát điều hành quản lý mẫu phụ traffic control sự điều hành và kiểm soát điều hành quản lý lưu lượng traffic control device công cụ điều hành và kiểm soát điều hành quản lý lưu thông traffic control device khí cụ điều hành và kiểm soát điều hành quản lý lưu thông Transfer Allowed Control (TAC) điều hành và kiểm soát điều hành quản lý được chấp nhận nếu như với việc chuyển giao Transfer Controlled Control (RTCC) tinh chỉnh và điều khiển và tinh chỉnh và điều khiển được điều hành và kiểm soát điều hành quản lý việc chuyển giao transmission control layer lớp điều hành và kiểm soát điều hành quản lý truyền transmission control protocol giao thức điều hành và kiểm soát điều hành quản lý truyền tuning control sự điều hành và kiểm soát điều hành quản lý điều hưởng vacuum control điều hành và kiểm soát điều hành quản lý bằng chân không ventilation control center trung tâm điều hành và kiểm soát điều hành quản lý thông gió Thể Loại: San sẻ Kiến Thức Cộng Đồng

Xem Ngay:  Https Là Gì - Tại Sao Nên Sử Dụng Giao Thức Https

Bài Viết: Control Là Gì Thể Loại: LÀ GÌ Nguồn Blog là gì: https://hethongbokhoe.com Control Là Gì

Leave a Reply

Your email address will not be published.