Construction Là Gì – Nghĩa Của Từ Construction

Construction Là Gì – Nghĩa Của Từ Construction

Sự nghiên cứu và phân tích và phân tích và lý giải to put a wrong construction on someone”s words nghiên cứu và phân tích và phân tích và lý giải sai những tiếng nói của những người nào to put the best construction on something tìm những khía cạnh hay nhất để nghiên cứu và phân tích và phân tích và lý giải điều gì dự án Bất Động Sản dự án công trình (thiết kế xây dựng) construction not completed during the year dự án Bất Động Sản dự án công trình thiết kế xây dựng dở dang (trong thời gian) cấu trúc acoustic construction cấu trúc âm thanh arched construction cấu trúc vòm coach construction cấu trúc tổng thành frameless construction cấu trúc đơn nhất integral toàn thân body toàn thân và frame construction cấu trúc phối phối hợp thân với sườn xe language construction cấu trúc ngôn từ logical construction cấu trúc lôgic multishell construction cấu trúc nhiều vỏ multishell construction (design) cấu trúc nhiều vỏ Pollack construction cấu trúc Pollack sandwich construction cấu trúc nhiều lớp semihermetic construction cấu trúc nửa kín single-shell construction cấu trúc một vỏ tight construction cable cáp cấu trúc kín unibody (construction) cấu trúc khung nguyên khối unitary construction cấu trúc khung nguyên khối dự án Bất Động Sản dự án công trình all-steel construction dự án Bất Động Sản dự án công trình toàn thép all-welded construction dự án Bất Động Sản dự án công trình toàn thép hàn auxiliary construction dự án Bất Động Sản dự án công trình phụ berth construction dự án Bất Động Sản dự án công trình (ở) bến block construction dự án Bất Động Sản dự án công trình dạng khối budget (forconstruction project) tổng giá cả thiết kế xây dựng dự án Bất Động Sản dự án công trình budget (ofconstruction) dự toán thiết kế xây dựng dự án Bất Động Sản dự án công trình building construction dự án Bất Động Sản dự án công trình thiết kế xây dựng building construction program kế hoạch thực hiện thực hiện triển thực hiện bắt đầu khởi công trình civilian construction, civil works dự án Bất Động Sản dự án công trình gia dụng complex buildings under construction tổ hợp dự án Bất Động Sản dự án công trình đang thiết kế xây dựng concrete construction dự án Bất Động Sản dự án công trình bằng bê tông construction axis trục dự án Bất Động Sản dự án công trình construction development reserve dự trữ dự án Bất Động Sản dự án công trình lúc đầu bắt đầu khởi công construction for timer floatage dự án Bất Động Sản dự án công trình thả bè gỗ construction grade cấp dự án Bất Động Sản dự án công trình construction not completed during the year dự án Bất Động Sản dự án công trình thiết kế xây dựng dở dang (trong thời gian) construction of perspective phép vẽ phối cảnh dự án Bất Động Sản dự án công trình construction of shadows phép vẽ bóng (của dự án Bất Động Sản dự án công trình) construction with purely economical responsibility dự án Bất Động Sản dự án công trình kinh tế tài chính trọng yếu construction with uneconomical responsibility dự án Bất Động Sản dự án công trình không phục vụ kinh tế tài chính construction work dự án Bất Động Sản dự án công trình thiết kế xây dựng construction work quantity trọng lượng thực hiện thực hiện triển thực hiện bắt đầu khởi công trình dry construction dự án Bất Động Sản dự án công trình lắp ghép dry construction dự án Bất Động Sản dự án công trình xây khô earthquake proof construction dự án Bất Động Sản dự án công trình chống động đất final construction report báo cáo giải trình thực hiện xong dự án Bất Động Sản dự án công trình fire construction dự án Bất Động Sản dự án công trình chịu lửa fire resistive construction dự án Bất Động Sản dự án công trình chịu lửa fireproof construction dự án Bất Động Sản dự án công trình chịu lửa frame construction dự án Bất Động Sản dự án công trình kiểu khung gỗ framed construction dự án Bất Động Sản dự án công trình kiểu khung glued timber construction dự án Bất Động Sản dự án công trình được gia công được làm bằng gỗ dán heavy-timber construction dự án Bất Động Sản dự án công trình gỗ nặng highway construction dự án Bất Động Sản dự án công trình đường bộ hollow-core construction dự án Bất Động Sản dự án công trình lõi rỗng incombustible construction dự án Bất Động Sản dự án công trình không cháy marine construction dự án Bất Động Sản dự án công trình biển masonry construction dự án Bất Động Sản dự án công trình bằng khối xây non-combustible construction dự án Bất Động Sản dự án công trình không cháy non-fireproof construction dự án Bất Động Sản dự án công trình không phòng hỏa open-pier construction dự án Bất Động Sản dự án công trình dạng hở open-pier construction dự án Bất Động Sản dự án công trình dạng mắt lưới permanent construction dự án Bất Động Sản dự án công trình vĩnh cửu priority construction dự án Bất Động Sản dự án công trình trọng yếu priority construction dự án Bất Động Sản dự án công trình ưu tiên project under construction dự án Bất Động Sản dự án công trình đang thực hiện thực hiện thực hiện thực hiện protected construction dự án Bất Động Sản dự án công trình được đảm bảo an toàn protective construction dự án Bất Động Sản dự án công trình đảm bảo an toàn rate of progress of the construction work vận tốc thực hiện thực hiện triển thực hiện bắt đầu khởi công trình rate of progress of the construction work vận tốc tiến triển dự án Bất Động Sản dự án công trình reinforced concrete construction dự án Bất Động Sản dự án công trình bê tông cốt thép rigid frame construction dự án Bất Động Sản dự án công trình khung cứng shipway construction dự án Bất Động Sản dự án công trình hạ (thủy) tàu special types of construction nhiều chủng loại dự án Bất Động Sản dự án công trình đặc thù steel construction dự án Bất Động Sản dự án công trình bằng gia công bằng chất liệu thép steel frame construction dự án Bất Động Sản dự án công trình có khung bằng gia công bằng chất liệu thép structure under construction dự án Bất Động Sản dự án công trình đang thiết kế xây dựng temporary construction dự án Bất Động Sản dự án công trình trong thời gian trong thời điểm tạm thời timber construction dự án Bất Động Sản dự án công trình được gia công được làm bằng gỗ Train, Construction đoàn tàu dự án Bất Động Sản dự án công trình typical construction dự án Bất Động Sản dự án công trình tiêu chuẩn underground construction dự án Bất Động Sản dự án công trình ngầm underground construction work dự án Bất Động Sản dự án công trình ngầm underwater construction dự án Bất Động Sản dự án công trình phía dưới nước volume of buildings under construction trọng lượng dự án Bất Động Sản dự án công trình đang thiết kế xây dựng wood construction dự án Bất Động Sản dự án công trình được gia công được làm bằng gỗ woodwork construction dự án Bất Động Sản dự án công trình được gia công được làm bằng gỗ cấu tạo kiểu cantilever method (ofconstruction) chiêu bài lắp ráp kiểu mút thừa frame construction dự án Bất Động Sản dự án công trình kiểu khung gỗ framed construction dự án Bất Động Sản dự án công trình kiểu khung framed construction cấu tạo kiểu khung horizontal construction kiểu ba pha đặt ngang lift slab construction cấu tạo kiểu sàn nâng modular construction sản xuất theo quý phái môđun skeleton construction cấu tạo kiểu khung skeleton construction cấu tạo kiểu sườn (dầm+cột) type of construction machines kiểu máy thiết kế xây dựng vertical construction kiểu ba pha đặt đứng dựng hình construction problem bài toán dựng hình geometric construction phép dựng hình GEOMETRICAL CONSTRUCTION phép dựng hình sự thiết kế xây dựng Nghiên cứu và phân tích và phân tích và lý giải EN: 1. the act of building a structure.the act of building a structure.2. the type of material with which a structure is built, such as wood, steel, brick, or concrete construction.the type of material with which a structure is built, such as wood, steel, brick, or concrete construction.. Nghiên cứu và phân tích và phân tích và lý giải việt nam: 1. Bài Viết: Construction là gì Xem Ngay: Phí Vận Chuyển Tiếng Anh Là Gì, Chi Phí Vận Chuyển In English Xem Ngay: Customer Service Là Gì – Customer Services Có Gì ở Trỏng Việc xây nên một cấu trúc. 2. Loại nhiên liệu sử dụng để thiết kế xây dựng một dự án Bất Động Sản dự án công trình, ví dụ gỗ, thép, gạch hoặc bê tông. bridge construction sự thiết kế xây dựng cầu building construction sự thiết kế xây dựng nhà building construction sự thiết kế xây dựng ngôi nhà canal construction sự thiết kế xây dựng kênh concrete road construction sự thiết kế xây dựng đường bê tông construction of function sự thiết kế xây dựng một hàm continuous construction sự thiết kế xây dựng liên tục dam construction sự thiết kế xây dựng đập dual pod construction sự thiết kế xây dựng ngẫu cực housing construction sự thiết kế xây dựng căn hộ chung cư cao cấp căn hộ chung cư thượng hạng landscape construction sự thiết kế xây dựng cảnh sắc lift slab construction sự thiết kế xây dựng nâng sàn port construction sự thiết kế xây dựng cảng road construction sự thiết kế xây dựng đường underground construction sự thiết kế xây dựng ngầm underwater construction sự thiết kế xây dựng phía dưới nước thực hiện thực hiện thực hiện thực hiện actual construction period thời điểm thực hiện thực hiện thực hiện thực hiện trong thực tiễn actual construction time thời gian thực hiện thực hiện thực hiện thực hiện trong thực tiễn actual construction time effective thời điểm thực hiện thực hiện thực hiện thực hiện trong thực tiễn building construction program kế hoạch thực hiện thực hiện triển thực hiện bắt đầu khởi công trình canlilever construction method chiêu bài thực hiện thực hiện thực hiện thực hiện hẫng cantilevering construction method chiêu bài thực hiện thực hiện thực hiện thực hiện hẫng closed construction system hệ thực hiện thực hiện thực hiện thực hiện kín cold weather construction sự thực hiện thực hiện thực hiện thực hiện trong đợt rét construction administration sự quản trị thực hiện thực hiện thực hiện thực hiện construction và installation work công tác làm việc thao tác thực hiện thực hiện thực hiện thực hiện và lắp đặt construction area khu thực hiện thực hiện thực hiện thực hiện construction brigade đội thực hiện thực hiện thực hiện thực hiện construction by erection nose thực hiện thực hiện thực hiện thực hiện bằng chiêu bài chở nổi construction by launching girder thực hiện thực hiện thực hiện thực hiện bằng chiêu bài xe lao construction camp trại thực hiện thực hiện thực hiện thực hiện construction cost Ngân sách chi tiêu thực hiện thực hiện thực hiện thực hiện construction design kiến tạo thực hiện thực hiện thực hiện thực hiện construction document hồ sơ thực hiện thực hiện thực hiện thực hiện construction drawing bản vẽ thực hiện thực hiện thực hiện thực hiện construction elevator máy trục thực hiện thực hiện thực hiện thực hiện construction engineer kỹ sư thực hiện thực hiện thực hiện thực hiện construction engineer kỹ thuật thực hiện thực hiện thực hiện thực hiện construction engineering kỹ thuật thực hiện thực hiện thực hiện thực hiện construction estimate dự toán thực hiện thực hiện thực hiện thực hiện construction flood lũ thực hiện thực hiện thực hiện thực hiện construction inspector kiểm tra viên thực hiện thực hiện thực hiện thực hiện construction inspector đo đạc thống kê giám sát viên thực hiện thực hiện thực hiện thực hiện construction joint khe nối thực hiện thực hiện thực hiện thực hiện construction joint khe thực hiện thực hiện thực hiện thực hiện construction joint mạch ngừng thực hiện thực hiện thực hiện thực hiện construction joint mạch thực hiện thực hiện thực hiện thực hiện construction line tuyến thực hiện thực hiện thực hiện thực hiện construction load tải trọng thực hiện thực hiện thực hiện thực hiện construction loads tải trọng thực hiện thực hiện thực hiện thực hiện construction management quản trị thực hiện thực hiện thực hiện thực hiện construction management sự lãnh đạo thực hiện thực hiện thực hiện thực hiện construction management sự quản trị thực hiện thực hiện thực hiện thực hiện construction management contract Hợp Đồng quản trị thực hiện thực hiện thực hiện thực hiện construction management plan kiến tạo tổ chức triển khai thực hiện thực hiện thực hiện thực hiện thực hiện construction management research điều tra và nghiên cứu tổ chức triển khai thực hiện thực hiện thực hiện thực hiện thực hiện construction manager người chủ sở hữu tịch thực hiện thực hiện thực hiện thực hiện construction of bituminous surfacing thực hiện thực hiện thực hiện thực hiện rải nhựa đường construction of wells sự thực hiện thực hiện thực hiện thực hiện giếng construction organization tổ chức triển khai thực hiện thực hiện thực hiện thực hiện thực hiện construction organization report báo cáo giải trình kiến tạo tổ chức triển khai thực hiện thực hiện thực hiện thực hiện thực hiện construction phase quá trình thực hiện thực hiện thực hiện thực hiện construction plan đồ án thực hiện thực hiện thực hiện thực hiện construction plan mặt phẳng thực hiện thực hiện thực hiện thực hiện construction plant thiết bị thực hiện thực hiện thực hiện thực hiện construction practice kỹ thuật thực hiện thực hiện thực hiện thực hiện construction process công nghệ tiên tiến tiên tiến và phát triển thực hiện thực hiện thực hiện thực hiện construction process quá trình thực hiện thực hiện thực hiện thực hiện construction progress report báo cáo giải trình quy trình thực hiện thực hiện thực hiện thực hiện construction project đồ án thực hiện thực hiện thực hiện thực hiện construction project dự án Bất Động Sản BĐS thực hiện thực hiện thực hiện thực hiện construction project kiến tạo thực hiện thực hiện thực hiện thực hiện construction road đường thực hiện thực hiện thực hiện thực hiện construction sequence trình tự thực hiện thực hiện thực hiện thực hiện construction sequences trình tự thực hiện thực hiện thực hiện thực hiện construction servicing map with all underground pipelines map đường ống ngầm phục vụ thực hiện thực hiện thực hiện thực hiện construction supervision đo đạc thống kê giám sát thực hiện thực hiện thực hiện thực hiện construction team đội thực hiện thực hiện thực hiện thực hiện construction technique công nghệ tiên tiến tiên tiến và phát triển thực hiện thực hiện thực hiện thực hiện construction technology qui trình thực hiện thực hiện thực hiện thực hiện construction track đường thực hiện thực hiện thực hiện thực hiện construction train đoàn thiết bị thực hiện thực hiện thực hiện thực hiện construction train đoàn xe thực hiện thực hiện thực hiện thực hiện construction work công tác làm việc thao tác thực hiện thực hiện thực hiện thực hiện construction work cost estimate dự toán thực hiện thực hiện thực hiện thực hiện construction work quantity trọng lượng thực hiện thực hiện triển thực hiện bắt đầu khởi công trình continuous construction sự thực hiện thực hiện thực hiện thực hiện liên tục contract construction system cách thức thức thực hiện thực hiện thực hiện thực hiện khoán electrical construction sự thực hiện thực hiện thực hiện thực hiện sử dụng điện flow line method of construction chiêu bài thực hiện thực hiện thực hiện thực hiện theo dây chuyền sản xuất chế tạo formwork for house construction ván khuôn thực hiện thực hiện thực hiện thực hiện nhà foundation construction sự thực hiện thực hiện thực hiện thực hiện móng general conditions of construction những trường hợp thực hiện thực hiện thực hiện thực hiện toàn diện và tổng thể và tổng thể và toàn diện general description of construction thuyết minh toàn diện và tổng thể và tổng thể và toàn diện về thực hiện thực hiện thực hiện thực hiện heavy duty construction equipment thiết bị thực hiện thực hiện thực hiện thực hiện nặng highway construction thực hiện thực hiện thực hiện thực hiện đường bộ hot mix construction of roads hỗn hợp nóng để thực hiện thực hiện thực hiện thực hiện injection method in tunnel construction chiêu bài phun vữa trong thực hiện thực hiện thực hiện thực hiện hầm inspection of construction sự kiểm tra thực hiện thực hiện thực hiện thực hiện lifting slab floor construction thực hiện thực hiện thực hiện thực hiện chiêu bài kích nâng sàn Load factor for Construction Load thông số kỹ thuật đối với tải trọng thực hiện thực hiện thực hiện thực hiện longitudinal construction joint khe thực hiện thực hiện thực hiện thực hiện dọc method of construction chiêu bài thực hiện thực hiện thực hiện thực hiện overall construction site plan tổng mặt phẳng thực hiện thực hiện thực hiện thực hiện parallel construction method chiêu bài thực hiện thực hiện thực hiện thực hiện đồng thời project under construction dự án Bất Động Sản dự án công trình đang thực hiện thực hiện thực hiện thực hiện rate of progress of the construction work vận tốc thực hiện thực hiện triển thực hiện bắt đầu khởi công trình repair và construction work công tác làm việc thao tác thực hiện thực hiện thực hiện thực hiện thay thế sửa chữa safety in construction tin cậy và an toàn và đáng tin cậy và tin cậy và an toàn và đáng tin cậy (thực hiện thực hiện thực hiện thực hiện thiết kế xây dựng) schedule of construction bảng quy trình thực hiện thực hiện thực hiện thực hiện stage of construction quá trình thiết kế xây dựng thực hiện thực hiện thực hiện thực hiện successive construction method chiêu bài thực hiện thực hiện thực hiện thực hiện cuốn chiếu successive construction method chiêu bài thực hiện thực hiện thực hiện thực hiện nối liền supervision of construction đo đạc thống kê giám sát thực hiện thực hiện thực hiện thực hiện tolerance in construction sai số được cho phép (dung sai) trong thực hiện thực hiện thực hiện thực hiện track construction crane cần cẩu thực hiện thực hiện thực hiện thực hiện đường ray tàu tunnel construction sự thực hiện thực hiện thực hiện thực hiện hầm Thể Loại: Chia sẻ trình bày Kiến Thức Cộng Đồng

Xem Ngay:  Social Butterfly Là Gì - Bạn Có Thích Góp Mặt Trong Mọi Cuộc Vui

Bài Viết: Construction Là Gì – Nghĩa Của Từ Construction Thể Loại: LÀ GÌ Nguồn Blog là gì: https://hethongbokhoe.com Construction Là Gì – Nghĩa Của Từ Construction

Leave a Reply

Your email address will not be published.