Connection Là Gì – Social Connection

Connection Là Gì – Social Connection

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt Bài Viết: Connection là gì

*
*
*

connection

*

connection /kə”nekʃn/ danh từ sự ảnh hưởng tác động, sự liên lạc, mối quan hệ; sự chấp nốito have a connection with: có quan hệ với sự mạch lạcthere is no connection in his speech: bài nói của anh ta chẳng có mạch lạc gì cả sự giao thiệp, sự kết giaoto form a connection with someone: giao thiệp với aito break off a connection: tuyệt đường giao thiệp, tuyệt giao bà con, họ hàng, rất thân mậthe is a connection of mine: anh ta là người bà con của tôi (tôn giáo) phái, giáo phái (thương nghiệp) quý kháchshop has a good (wide) connection: shop đông khách tàu xe chạy nối liền (tiếp vận với những tàu xe khác)to miss the connection: nhỡ mất chuyến xe chạy nối liền vật (để) nối; chỗ nối (hai ống nối với nhau)in that connection về vấn đề này, ảnh hưởng tác động đến vấn đề nàyin connection with có quan hệ với, có ảnh hưởng tác động với, có dính líu tới chạy nối liền với (tàu xe) chấp nốiliên lạcconnection charge: phí liên lạcliên vậnmối quan hệbusiness connection: mối quan hệ làm ănsự liên quantàu xe chạy nối tiếptiếp vậnbusiness connectionquan hệ kinh doanhwide connectionmối hàng to o sự nối, chỗ nối – Điểm đặt để ở đó những dây trong mạng điện gặp nhau. – Một loại ống hoặc phương tiện đi lại di chuyển và đi lại áp dụng để nối ống với bể chứa hay với ống khác. o sự nối, sự bận tối mắt tối mũi; mối gọi điện liên lạc; sự đo nối § abreast connection : sự nối mặc dù thế mặc dù thế § bastard connection : sự nối ống lồng có ren không đều § branch connection : sự gọi điện liên lạc 1 trong những các ngành § cascade connection : sự kết nối nhiều bậc § continental connection : sự gọi điện liên lạc 1 trong những các lục địa § cross connection : sự nối chéo § delta connection : sự nối tam giác § direct connection : sự nối trực tiếp § earth connection : sự nối đất § female connection : sự nối bên trong, sự kết nối âm, sự nối âm § frame connection : sự nối khung § hinged connection : sự nối có bản lề § male-male connection : sự nối cạnh; mối nối cạnh, cánh nối § mudhose connection : sự nối áp dụng ống mềm trong mạng lưới mạng lưới hệ thống tuần hoàn bùn khoan § multiple series connection : sự nối mặc dù thế mặc dù thế, nối liền § parallel connection : sự nối mặc dù thế mặc dù thế § pipe connection : sự nối ống § pipeline connection : sự nối đường ống § rotary hose connection : sự nối áp dụng ống mềm quay § screw connection : kết nối kiểu vít § series connection : sự ghép hàng loạt, sự lắp ráp hàng loạt; giải pháp bận tối mắt tối mũi nối liền (điện) § supply connection : sự nối đường ống tiếp liệu § threaded connection : sự nối bằng ren § tightening connection : sự nối chặt § wrong connection : sự nối sai Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): connection, unconnected, connect, disconnect, connected, disconnected

Xem Ngay:  30 Cụm Từ Tiếng Anh Với Come About Là Gì ? Cụm Từ Come Come About Là Gì
*

Xem Ngay: Lũy Thừa Bậc N Của A Là Gì, Nêu Thứ Tự Thực Hiện Những Phép Tính

*
*

connection

Từ điển Collocation

connection noun 1 relationship between two things ADJ. clear, close, direct, intimate, strong There is a close connection between family background và academic achievement. | tenuous | obvious | causal VERB + CONNECTION have His death had no connection with drugs. | discover, establish, find, make, see Researchers have now established a connection between air pollution và asthma. She did not make the connection between her diet và her poor health. | break, sever She wanted to sever all her connections with the firm. PREP. in ~ with I am writing in connection with your recent job application. | ~ between the connection between crime và alcohol | ~ to/with What is your connection with the school? PHRASES in that/this connection (= for reasons connected with sth recently mentioned) 2 place where wires/pipes join together ADJ. loose | electrical, pipe VERB + CONNECTION break If you break the connection, the light won”t come on. CONNECTION + NOUN charge PREP. ~ to waiting for connection to the water mains 3 bus/train/plane ADJ. good | bus, rail/railway, train VERB + CONNECTION make | miss PREP. ~ between There are good connections between the resort và major cities. | ~ to We”ll be lucky if we make our connection to Paris. | ~ with good connections with TP Thủ đô New York 4 person you know ADJ. good | aristocratic | business, family, personal, political, professional, mạng toàn cầu VERB + CONNECTION have I have some good business connections in TP Thủ đô New York. He has connections (= he knows important people who would be able to help him). | use She used her connections to get the job.

Xem Ngay:  Những Lý Do Nên Chọn Phần Mềm Này

Từ điển WordNet

n. (usually plural) a person who is influential và to whom you are connected in some way (as by family or friendship) he has powerful connections a supplier (especially of narcotics) Xem Ngay: Declaration Là Gì – Nghĩa Của Từ Declaration

Microsoft Computer Dictionary

n. A physical kết nối via wire, radio, fiberoptic cable, or other medium between two or more communications devices.

English Synonym và Antonym Dictionary

connectionssyn.: association connectedness connecter connective connector connexion joining kết nối Thể Loại: San sẻ Kiến Thức Cộng Đồng

Bài Viết: Connection Là Gì – Social Connection Thể Loại: LÀ GÌ Nguồn Blog là gì: https://hethongbokhoe.com Connection Là Gì – Social Connection

Leave a Reply

Your email address will not be published.