click

cơ chế tiếng anh là gì

cơ chế tiếng anh là gì

Thuật ngữ quản trị Dự Án
Bất Động Sản Nhà Đất

Posted on April 2, 2017May 31, 2017 Author andy.hethongbokhoe.com Leave a phản hồi, Statement of Final Account-Bản thăng bằng, kế toán
sau cuối ODA grant-ODA không hoàn trả, grace period-Thời khắc ân hạn Concessional credit-Khoản vay ưu đãi Tied loan-Khoản vay có ràng buộc Allocated from State budget-Cấp phép, từ giá trị
nhà nước nước nhà On-lending từ-Quyết toán giải ngân giải ngân cho vay vốn, lại từ Part-on-lending from-Quyết toán giải ngân giải ngân cho vay vốn, lại 1 trong các, những phần từ Attachment of power và responsibility-Gắn nghĩa vụ và trách nhiệm, và quyền lợi và nghĩa vụ, với trách nhiệm, và trách nhiệm, Shall go together with-
song song với, Ensuring the synchronous và consistent characteristics-Đảm bảo an toàn, tin cậy tính tương đương, và tương đồng, của ODA Management và Utilization procedure-
quy trình quản trị và sử dụng, ODA Final finalization-Quyết toán ODA Requesting List-Khuôn khổ ý kiến
Đề xuất kiến nghị,
giúp đỡ, vốn ODA Official ODA Funding List-Khuôn khổ
giúp đỡ, vốn chính thức Investment Construction Project-Dự Án
Bất Động Sản Nhà Đất góp vốn đầu tư, góp vốn góp vốn góp vốn đầu tư, kiến thiết xây dựng, Dự Án BĐS dự án công trình,
công trình xây dựng, National important project-Dự Án
Bất Động Sản Nhà Đất quan trọng tổ quốc Program, project associated with policy framework-Chương trình; Dự Án
Bất Động Sản Nhà Đất kèm theo khung cơ chế Sector or program-based Approach-Tiếp cận chương trình hoặc ngành Untied loan or grant aid-Khoản vay hoặc viện trợ không hoàn trả, không ràng buộc International Treaty on ODA-Điều ước toàn cầu về ODA Line agencies of ODA programs, projects-Cơ quan chủ quản chương trình; Dự Án
Bất Động Sản Nhà Đất ODA ODA Mobilization-Vận động ODA Orientations for ODA mobilization và utilization-Triết lý thu hút; sử dụng, ODA Public investment programs; National target programs-Những chương trình góp vốn đầu tư, góp vốn góp vốn góp vốn đầu tư, công; những chương trình mục tiêu tổ quốc Focal point agency-Cơ quan đầu mối Arrangement in priority order-Thu xếp, theo thứ tự ưu tiên The priority – setting criteria for ODA allocation và utilization by sector và locality-Tiêu chuẩn ưu tiên phân chia, và sử dụng, ODA theo nghành nghề và địa phương Expected budget limit-Dự kiến số lượng giới hạn, trong mức With regard to-
Nếu như với, To formulate program, project documents-Sẵn sàng chuẩn bị, lập văn kiện chương trình ODA Technical Assistance Project Documents-Văn kiện Dự Án
Bất Động Sản Nhà Đất
trợ giúp, kỹ thuật sử dụng, vốn ODA Background và necessity of the project-
toàn cảnh, và sự thiết yếu của Dự Án
Bất Động Sản Nhà Đất ODA beneficiary unit-
Đơn vị chức năng,
công dụng tính năng, thụ hưởng ODA Where the program documents is formulated in accordance with a format set by the donor-Văn kiện được kiến thiết xây dựng, theo mẫu của nhà
giúp đỡ, vốn Ministerial-level Agencies-Cơ quan ngang Bộ ODA on-lending program, project-Dự Án
Bất Động Sản Nhà Đất ODA giải ngân cho
vay vốn ngân hàng lại Restoring the costs và repaying the ODA loan-Tịch thu, và hoàn trả, vốn vay ODA Expenditure for acceptance và dissemination of international technology, experience và skill-Ngân sách chi tiêu, tiêu tốn, tiếp nhận, và phổ cập, công nghệ tiên tiến tiên tiến và tăng trưởng,; năng lực, tay nghề; năng lực, và kiến thức và kiến thức và năng lực, toàn cầu Payment of indirect taxes-Nhiều chủng loại thuế gián thu Programs, projects that have funds allocated from the State budget-Chương trình; Dự Án
Bất Động Sản Nhà Đất thuộc diện cấp phép, từ giá trị
nhà nước nước nhà Securing sufficient counterpart funds in the annual budget plan-Thăng bằng vốn đối ứng trong kế hoạch giá trị hàng năm Advanced funding for program, project implementation-Vốn ứng trước để triển khai, triển khai chương trình; Dự Án
Bất Động Sản Nhà Đất Use of budget savings after tendering of the program, project-Sử dụng phần nguồn ngân sách chi tiêu, dư sau đầu thầu của chương trình; Dự Án
Bất Động Sản Nhà Đất Evaluation activities can be carried out on a periodic or ad-hoc basis-
công tác làm việc làm việc thao tác làm việc đánh giá và thẩm định, và
Nhận định và đánh giá, và đánh giá và thẩm định, và
Nhận định và đánh giá, được triển khai, triển khai định kỳ và bất thần Reward và violation treatment-Khen thưởng và giải quyết và xử lý, và xử lý vi
vi phạm luật luật Nature và levels of violation-Đặc biệt quan trọng, và mức độ vi
vi phạm luật luật Governing scope-Phạm vi khoanh vùng phạm vi
căn chỉnh Vietnamese natural persons-Thể nhân Việt Nam Principal và interest-Tiền gốc và lãi Guarantee for a foreign loan-Bảo lãnh
vay vốn ngân hàng ngân hàng ngân hàng nhà nước toàn cầu Internal control unit-Ban Điều hành và trấn áp, và điều hành và
quản trị Nội bộ Road Project Management Unit No.2-Ban QLDA
Đường đi bộ, Số 2 Traffic Safety Project Management Unit (Ts Pmu)-Ban
quản trị và điều hành và điều hành và
quản trị Dự Án
Bất Động Sản Nhà Đất ATGT Central Project Management Unit-Ban
quản trị và điều hành và điều hành và
quản trị Dự Án
Bất Động Sản Nhà Đất trung ương Vra’s  Regional Project Management Unit-Ban
quản trị và điều hành và điều hành và
quản trị Dự Án
Bất Động Sản Nhà Đất Vùng sở tại Cục
Đường đi bộ, việt nam Detailed FM risk assessment questionnaire-Bảng thắc mắc cụ thể rõ ràng, đánh giá và thẩm định, và
Nhận định và đánh giá, và đánh giá và thẩm định, và
Nhận định và đánh giá, khủng hoảng rủi ro đáng tiếc, về
quản trị và điều hành và điều hành và
quản trị Tài chính, Schedules of Supplementary Information-Bảng liệt kê Thông tin Bổ sung cập nhật update cập nhật Breakdown of specific work-Bảng phân khả việc làm Thumbnail sketches-Bảng tóm tắt yếu tố
thực trạng Final report-Giải trình
Giải trình, thời hạn, thời điểm cuối kỳ Financial Statements-Giải trình
Giải trình, tài chính Financial Monitoring Reports (fmr)-Giải trình
Giải trình, Theo dõi Tài chính, If at all possible-Bất cứ
lúc nào, có tính năng, Commencement of services-Bước đầu tiên, Dịch vụ The Borrower shall maintain a financial management system including records và accounts-Bên vay phải
bảo trì, một mạng lưới mạng lưới hệ thống quản trị tài chính kể cả sổ sách ghi chép; chứng từ và thông báo thông tin tài khoản The Borrower shall repay the principal amount of the Credit in semi-annual instalments-Bên vay sẽ thanh toán giao dịch, thanh toán thanh toán giao dịch, thanh toán số giá trị thiếu gốc Khoản tín dụng thanh toán thanh toán giao dịch, thanh toán theo một số trong những, kỳ bán niên Structure of the report-
bố cục tổng quan, tổng quan tổng quan của
Giải trình, Subsequent replenishment-Bổ sung cập nhật update cập nhật vốn tiếp theo Strategic context-
toàn cảnh,
kế hoạch Road Sector Reform, Project Management và Institutional Strengthening-Cải phương thức thức thức Ngành
Đường đi bộ,; Tăng nhanh, Năng lực, Thể chế và
quản trị và điều hành và điều hành và
quản trị Dự Án
Bất Động Sản Nhà Đất Government officials và civil servants-Cán bộ và công chức
nhà nước nước nhà Subject to prior review-Rất rất sẽ phải, được kiểm tra trước Unresolved or pontentially contetious issues should be highlighted-Cần đặt ra, những vụ việc, không được, giải quyết và xử lý, hay có tác dụng, tạo được sự không tương đồng,
ý kiến xung đột Multi-sector intervention-Can thiệp phong phú và đa dạng, và
Phong phú, nhiều chủng loại nghành nghề dịch vụ nghề Allowance should be made for time to prepare the response to the query-Cần quan tâm tới, tới, thời điểm sẵn sàng chuẩn bị, sẵn sàng câu vấn đáp cho những thắc mắc, Maintenance funding-Cấp vốn cho duy tu
bảo trì, Reporting formats-Kết cấu, (định dạng) của
Giải trình, Unexpired cost-Ngân sách chi tiêu, tiêu tốn, chờ phân chia, Incremental operating costs-Ngân sách chi tiêu, tiêu tốn,
quản trị và điều hành Vượt trội tiêu biểu vượt trội (tăng thêm,) Mạng
hội đồng costs-Ngân sách chi tiêu, tiêu tốn, xã hội Sets forth sources và uses of funds for the project, both cumulatively và for the period covered by said report-Chỉ rõ những nguồn
ngân sách, và việc sử dụng, những nguồn
ngân sách, Dự Án
Bất Động Sản Nhà Đất……………….trong thời kỳ
Giải trình, Key performance indicator-Chỉ số đánh giá và thẩm định, và
Nhận định và đánh giá, và đánh giá và thẩm định, và
Nhận định và đánh giá, tính năng, triển khai, triển khai
Hầu hết, Breakdown of mạng
hội đồng Charges-Rõ ràng, cụ thể rõ ràng, cụ thể phân chia, Ngân sách chi tiêu, tiêu tốn, xã hội Breakdown of Proposed Rate of Remuneration-Rõ ràng, cụ thể rõ ràng, cụ thể phân chia, thu nhập của
Chuyên Viên,
giúp đỡ, tư vấn, Foreign expenditures-Ngân sách chi tiêu, tiêu tốn, toàn cầu Local expenditures-Ngân sách chi tiêu, tiêu tốn, trong nước Education và publicity campaigns-Chiến dịch tiếp thị và giáo dục Vietnam Comprehensive Poverty Reduction và Growth Strategy (CPRGS)-
kế hoạch Giảm nghèo và Đổi mới, và tăng trưởng, Toàn diện và tổng thể Effective policing strategies-
kế hoạch điều hành và
quản trị và trấn áp, điều hành bằng cơ chế
hiệu quả, Have overall responsibility for project execution và coordiation-Chịu trách nhiệm, và trách nhiệm, chung cho việc triển khai, triển khai và điều phối Dự Án
Bất Động Sản Nhà Đất Allow more accurate prediction of counterpart funding requirements-Đc được cho phép, dự báo đúng chuẩn hơn yêu cầu, cho nguồn
ngân sách, đối ứng Project Cycle-Tiến trình, Dự ánChu trình Dự Án
Bất Động Sản Nhà Đất kể cả những nội dung việc làm chính theo từng chu kỳ luân hồi luân hồi là Xác đinh; Sẵn sàng chuẩn bị,; Đánh giá và thẩm định, và đánh giá và thẩm định, và
Nhận định và đánh giá,; Trình duyệt; Triển khai, triển khai và Đánh giá và thẩm định, và
Nhận định và đánh giá, và đánh giá và thẩm định, và
Nhận định và đánh giá, Prepare a report on the evaluation indicators-Sẵn sàng chuẩn bị,
Giải trình, về những chỉ số đánh giá và thẩm định, và
Nhận định và đánh giá, và đánh giá và thẩm định, và
Nhận định và đánh giá, Prepare financial statements in accordance with consistently applied accounting standards acceptable to the Association-Sẵn sàng chuẩn bị, những
Giải trình, tài chính theo như đúng mực mức về kế toán được sử dụng, một phương thức thức thức tương đồng, mà
toàn cầu đồng ý chấp thuận đồng ý, đồng ý chấp thuận, Preparation và timing-Sẵn sàng chuẩn bị, và thu xếp thời điểm Consistently applied accounting standards acceptable to the Association-Chuẩn kế toán được sử dụng, thống nhất vừa lòng,
toàn cầu Interim Payment Statements và Certification-Chứng chỉ và bản
quan điểm ý kiến
Đề xuất kiến nghị, thanh toán giao dịch, thanh toán thanh toán giao dịch, thanh toán vào thời điểm giữa kỳ Certificate of Final Completion-Chứng chỉ triển khai, triển khai xong (triển khai xong) Updated schedule of works-Chương trình thao tác làm việc được update Road Network Improvement Programme RNip-Chương trình Nâng cấp cải sinh, Mạng lưới
Đường đi bộ, National  Cooperative Highway Research Program  NCRP-Chương Trình Nghiên Giúp Đường Quốc gia Programs và narrative statements-Chương trình và bản tường trình Institutional và Capacity Building Program-Chương trình Thiết kế kiến thiết, xây dựng Năng lực, và Thể chế International training specialist-
Chuyên Viên,
Huấn luyện, và
Giảng dạy, Quốc tế National Financial Management Specialist/Account-
Chuyên Viên,
quản trị và điều hành và điều hành và
quản trị Tài chính, Trong nước/Kế toán International professional staff-
Chuyên Viên, toàn cầu National professional staff-
Chuyên Viên, trong nước Overseas study tour-Phượt học tập tại toàn cầu Have the financial statements audited-Có những
Giải trình, tài chính được truy thuế truy thuế kiểm toán Organisational structure of the project-Tổ chức triển khai cơ cấu tổ chức triển khai triển khai, triển khai của Dự Án
Bất Động Sản Nhà Đất Trigger mechanism-Cơ chế
hoạt động giải trí và sinh hoạt/hành động Complaint mechanism-Cơ chế khiếu nại Acquire the necessary capacities to quickly disburse và account for funds of the swap-Có đủ kĩ năng thiết yếu để lập cập giải ngân cho vay vốn, giải ngân cho vay vốn, và
Giải trình,
Giải trình, nguồn
ngân sách, Rapid motorization-Cơ giới hóa nhanh Proper Institutional home-Cơ quan chủ quản hợp lí Local authorities having jurisdiction-Cơ quan địa phương có thẩm quyền Implementing agencies-Cơ quan triển khai, triển khai Agency responsible for delivering the Government’s program-Cơ quan;
Đơn vị chức năng,
công dụng tính năng, chịu trách nhiệm, và trách nhiệm, triển khai, triển khai chương trình của Cơ quan chính phủ nước nhà Tax-deductible-Rất có tính năng, được trừ vào thu nhập trước khi tính thuế phải đóng Investment capital costs for periodic repairs are shown in Table 6.1-Rất có tính năng, tìm hiểu thêm, Ngân sách chi tiêu, tiêu tốn, vốn góp vốn đầu tư, góp vốn góp vốn góp vốn đầu tư, trong những thay thế sửa chữa định kỳ theo bảng 6.1 Infrastructure advisor-Cố vấn cơ sở cơ sở cơ sở hạ tầng Donor community-Toàn cầu những nhà
giúp đỡ, vốn Project reporting-
công tác làm việc làm việc thao tác làm việc
Giải trình, Provide information on works in progress-Vừa ý, thông tin về Dự Án BĐS dự án công trình,
công trình xây dựng, đang tiến hành khởi công, triển khai, triển khai Wrap-up meeting-Cuộc họp bế mạc Project meeting-Cuộc họp Dự Án
Bất Động Sản Nhà Đất Kick-off meeting-Cuộc họp khai mạc Toolbox meeting-Cuộc họp nội bộ Progress meeting-Cuộc họp
quy trình tiến độ tiến trình,
quá trình Freight và passenger rates reduced-Cước phí vận chuyển hàng hoá và khách tham quan giảm To be of particular value to do sth/or in case of sth-Nổi trội, có Ngân sách chi tiêu, tiêu tốn, Particularly construction monitoring và financial reporting-Nổi trội, là
công tác làm việc làm việc thao tác làm việc
Giải trình, theo dõi xây lắp và tài chính Ensuring that benefits of growth are equitably distributed và sustainable-Đảm bảo an toàn, an toàn và đáng tin cậy, rằng nghĩa vụ và trách nhiệm, và quyền lợi và nghĩa vụ, của việc đổi mới, và tăng trưởng, được
Đáp ứng nhu cầu, yêu cầu đồng đều và mang
Đặc trưng, vững chãi, và kiên cố Is well underway-
Đang rất được, triển khai, triển khai tốt nhất, nhất có thể Survey format-Dạng thức điều tra khảo sát, khảo sát điều tra, điều tra khảo sát, Assessment of deadline-Đánh giá và thẩm định, và
Nhận định và đánh giá, và đánh giá và thẩm định, và
Nhận định và đánh giá, Review of the quality of major outputs-Đánh giá và thẩm định, và
Nhận định và đánh giá, và đánh giá và thẩm định, và
Nhận định và đánh giá, chất lượng của quá nhiều,
sản phẩm chính Special assessment of bridge-Đánh giá và thẩm định, và
Nhận định và đánh giá, và đánh giá và thẩm định, và
Nhận định và đánh giá,
Đặc trưng, Review data collection exercise-Đánh giá và thẩm định, và
Nhận định và đánh giá, và đánh giá và thẩm định, và
Nhận định và đánh giá,
hoạt động giải trí và sinh hoạt tích góp, tài liệu, Punch- list-Khuôn khổ những việc làm cần hoàn tất Training project staff on identifying và tackling collusion-
Huấn luyện, và
Giảng dạy, cho cán bộ Dự Án
Bất Động Sản Nhà Đất để họ có tính năng, phát hiện và ngăn ngừa,
trường hợp thông đồng trong đấu thầu On-the-job Training-
Huấn luyện, và
Giảng dạy, Tại chỗ Achieve quitable, inclusive và sustainable development-
Đã có rất nhiều, được sự
cải cách và tăng trưởng, vô tư,; tổng thể và tổng thể và toàn diện và không kiểm soát và điều chỉnh, Attain high growth through transition to a market economy-
Đã có rất nhiều, được sự đổi mới, và tăng trưởng, cao trải qua việc chuyển dời, theo nền kinh tế thị trường, thị trường Thị Trường Enjoy rapid economic growth-
Đã có rất nhiều, được tốc độ, đổi mới, và tăng trưởng, tài chính nhanh Phased investment/Stage investment-Góp vốn đầu tư, góp vốn góp vốn góp vốn đầu tư, phân kỳ For clarification purposes-Để triển khai, triển khai rõ hơn For the purposes of the project-Để triển khai, triển khai những kim chỉ nam của Dự Án
Bất Động Sản Nhà Đất For prior reviews và approval-Để quan tâm tới, trước và phê duyệt Project advisory services-Dịch vụ cố vấn Dự Án
Bất Động Sản Nhà Đất Project
giúp đỡ, tư vấn, và advisory services-Dịch vụ cố vấn và
trợ giúp, Dự Án
Bất Động Sản Nhà Đất Public transport services-Dịch vụ giao thông vận tải vận tải
Đường đi bộ,
Vị trí, đám đông Flash Point-Điểm bốc cháy Vietnam Rural Transport Knowledge
diễn đàn thảo luận-Forums Kiến thức và năng lực, GTNT Việt Nam Revise implementation plan to fit the approved amount-
Thay đổi, kế hoạch triển khai, triển khai theo giá trị (số giá trị) đã được phê duyệt Condition of district road network-Điều kiện kèm theo, của mạng lưới đường huyện Average Condition of National Road Network-Điều kiện kèm theo, Trung bình của Mạng lưới Đường Quốc lộ Coordinate all project implementation activities-Điều phối tổng thể và toàn diện
hoạt động giải trí và sinh hoạt triển khai, triển khai Dự Án
Bất Động Sản Nhà Đất Project management và coordination-Điều phối và quản trị Dự Án
Bất Động Sản Nhà Đất So that all project provinces can be decentralized-
vì thế những tỉnh có tính năng, triển khai, triển khai theo dạng phân quyền Pre-appraisal mission-Đoàn tiền thẩm định và đánh giá, và đánh giá và thẩm định, và đánh giá và thẩm định, và
Nhận định và đánh giá, State-owned Enterprises (SOE)-Doanh nghiệp
nhà nước nước nhà autonomous commercial enterprises-Doanh nghiệp tài chính hạch toán
tự do Legally và financially autonomous-Độc lập về quy cách, và tài chính For all expenditures with respect to which withdrawals from the Credit Account were made on the basis of statements of expenditure-
Nếu như với, tổng thể những khoản tiêu thụ, mà việc rút vốn từ Thông báo thông tin tài khoản tín dụng thanh toán thanh toán giao dịch, thanh toán được triển khai, triển khai trên cơ sở những sao kê tiêu thụ, For road section to be maintained or rehabilitated in the first year work program-
Nếu như với, tuyến phố được
bảo trì, và tái tạo, trong chương trình
năm trước đó tiên Integral unit solar water heater-Đơn nguyên bộ sưởi nước  nóng nhiệt Mặt Trời Military or security units-
Đơn vị chức năng,
công dụng tính năng, bảo mật thông tin, thông tin bảo mật thông tin, bảo mật an ninh, và
Đơn vị chức năng,
công dụng tính năng, lực lượng vũ trang Sub-management unit(s)-
Đơn vị chức năng,
công dụng tính năng, quản trị cấp giá rẻ hơn, Major weave with lane balance at exit gore-Dòng trộn chính có sự
căn chỉnh tại điểm ra Major weave with merging at entrance gore và lane balance at exit gore-Dòng trộn chính có sự nhập dòng tại điểm vào và
căn chỉnh tại điểm ra Act as executing agency for the project-Đóng tầm quan trọng, là cơ quan triển khai, triển khai Dự Án
Bất Động Sản Nhà Đất First stand-alone road safety project-Dự Án
Bất Động Sản Nhà Đất ATGT
tự do
Thứ nhất, Multi-contract project-Dự Án
Bất Động Sản Nhà Đất
có rất nhiều, Hợp Đồng The Second Re-Training Project of Road Sector Professionals-Dự Án
Bất Động Sản Nhà Đất
Huấn luyện, và
Giảng dạy, lại Lần hai cho những cán bộ ngành
Đường đi bộ, National highway project-Dự Án
Bất Động Sản Nhà Đất quốc lộ thứ tư Adequate to reflect the operations, resources và expenditures related to the Project-Đủ để phản ánh
những hoạt động sinh hoạt, sinh hoạt
hoạt động giải trí và sinh hoạt; nguồn lực và tiêu thụ,
Tác động ảnh hưởng, liên quan, tới, Dự Án
Bất Động Sản Nhà Đất Irrespective of any measure to be applied -Dù sử dụng, chiến thuật nào Is due to start in-Dự kiến bước đầu tiên, vào Schedule of payment forecast-Dự kiến lịch trình thanh toán giao dịch, thanh toán thanh toán giao dịch, thanh toán Be under the oversight of PMU5-
Phía bên dưới, sự
Thống kê, và
Thống kê, và tính toán của PMU5 Under direct supervisory authority of mot-
Phía bên dưới, sự
Thống kê, và
Thống kê, và tính toán trực tiếp của Bộ GTVT Be under direct administration và supervison of PMU5-
Phía bên dưới, sự quản trị và
Thống kê, và
Thống kê, và tính toán trực tiếp của PMU5 Under direct administration và supervision of PMU5-
Phía bên dưới, sự quản trị và
Thống kê, và
Thống kê, và tính toán trực tiếp của PMU5 Solve the problem of road-rail crossings và at grade intersections-Giải quyết và xử lý, và xử lý vụ việc, nút giao thông,
Đường đi bộ, đường tàu, và những nút giao thông, dốc Explain the variances between the actual và planned uses of such funds-Phân tích và lý giải sự không giống nhau, trong những việc sử dụng, những nguồn
ngân sách, đó theo kế hoạch và theo trong trong thực tiễn Roll-out Manager-
niềm hạnh phúc hộ gia đình, Triển khai, triển khai Limit of land acquisition -Số lượng, số lượng số lượng giới hạn, (chỉ giới) GPMB Constraining the ability to reallocate funds from capital to recurrent budgets-Số lượng, số lượng số lượng giới hạn, năng lực, phân chia, lại vốn từ giá trị cho góp vốn đầu tư, góp vốn góp vốn góp vốn đầu tư, và giá trị cho tiêu thụ, tiếp tục Maintain record of expenditures và accounts based on the approved expenditures amounts by using the excel spreadsheets-Giữ sổ sách tiêu thụ, và thông báo thông tin tài khoản vị trí đặt,
Vị trí,
địa thế căn cứ, vào số giá trị tiêu thụ, đã được phê duyệt bằng phương thức thức thức sử dụng, bảng tính excel Deposits into và payments out of Special Account-Gửi tiền vào và thanh toán giao dịch, thanh toán thanh toán giao dịch, thanh toán từ thông báo thông tin tài khoản
Đặc trưng, Financial management system-Mạng lưới mạng lưới hệ thống quản trị tài chính Decentralized payment system-Mạng lưới mạng lưới hệ thống thanh toán giao dịch, thanh toán thanh toán giao dịch, thanh toán phân quyền Centralized payment system-Mạng lưới mạng lưới hệ thống thanh toán giao dịch, thanh toán thanh toán giao dịch, thanh toán triệu tập,
nâng cao, sâu xa Integrated financial management information system-Mạng lưới mạng lưới hệ thống Thông tin
quản trị và điều hành và điều hành và
quản trị Tài chính, Tổng hợp Development credit agreement-Hiệp định Tín dụng thanh toán thanh toán giao dịch, thanh toán
cải cách và tăng trưởng, Loan agreement-Hiệp định Vốn vay FIDIC (tiếng Pháp viết tắt: Federation Internationale des Ingenieurs-Conseils)-
toàn cầu toàn cầu những kỹ sư
giúp đỡ, tư vấn, Statutory  understanding và compliance-Nắm rõ, và tuân hành những quy tắc, của pháp lý, Full budget support-Trợ giúp giá trị vừa đủ Official Development Assistant (ODA)-Trợ giúp
cải cách và tăng trưởng, chính thức Assist in the monitoring và reviews of the financial performance of the project-Trợ giúp trong những
việc làm, theo dõi và đánh giá và thẩm định, và
Nhận định và đánh giá, và đánh giá và thẩm định, và
Nhận định và đánh giá,
hoạt động giải trí và sinh hoạt tài chính của Dự Án
Bất Động Sản Nhà Đất Provide assistance và advice to project steering committee as requested by the director of PID-Trợ giúp và
giúp đỡ, tư vấn, cho uỷ ban
chỉ huy Dự Án
Bất Động Sản Nhà Đất theo ý kiến
Đề xuất kiến nghị, của giám đốc Phòng Triển khai, triển khai Dự Án
Bất Động Sản Nhà Đất Assist in the preparation of all monthly và quarterly reports to be submitted to the World Ngân hàng nhà nước và the project steering committee-Trợ giúp việc lập
Giải trình, tháng và
Giải trình, quý để trình lên Ngân hàng nhà nước
nhà nước Toàn cầu và Ban
chỉ huy Dự Án
Bất Động Sản Nhà Đất Delay the submission of DFR until..-Hoãn việc nộp Dự thảo Giải trình
Giải trình,
sau cùng tới, ngày Quick Disbursement Operations-
hoạt động giải trí rút vốn nhanh Operate under commercial law-
hoạt động giải trí theo luật tài chính Including appropriate protection against set-off, seizure or attachment-Kể cả việc
bảo lãnh, hợp lí
nhằm mục tiêu mục tiêu chặn lại, việc xiết thiếu; trưng thu hoặc tịch biên Cost accounting-Kế toán Ngân sách chi tiêu, tiêu tốn, (kế toán
ngân sách,) Budgetary accounting-Kế toán giá trị Management accounting-Kế toán quản trị At the start of economic reforms in the early 1990s-Khi mới bước đầu tiên, cải phương thức thức thức vào đầu trong thời hạn, 1990 Short course(s) at Recognised Overseas Organizations-Khóa huấn luyện và đào tạo, và
Đào tạo và giảng dạy, và
Huấn luyện, ngắn tại những tổ chức triển khai triển khai, triển khai an toàn và đáng tin cậy, và tin cậy, ở toàn cầu Disbursements cumulative to date-
trọng lượng giải ngân cho vay vốn, giải ngân cho vay vốn, lũy tiếp theo sau ngày
Giải trình, The absence of a formula for dividing funds flowing to province/districts-Không sống sót, công thức phân chia, vốn cho tỉnh/huyện There are no significant safeguard or fiduciary risks-Không
có rất nhiều, vụ việc, về tin cậy và an toàn và đáng tin cậy, và tin cậy, hay khủng hoảng rủi ro đáng tiếc, về tín dụng thanh toán thanh toán giao dịch, thanh toán Inter alias-Không kể những chiếc khác It is not uncommon-Không phải, là hiếm cảm nhận thấy, thấy Clear Zone (also called Forgiving Roadside)-Xung quanh vị trí đặt, trống (lưu không) Legislative framework-Khung quy cách, Reasonable time frame-Khung thời điểm hợp lý và phải chăng Encourage the private sector involvement in road sector-Khuyến khích sự ký danh, của
Vị trí, tài chính Trách Nhiệm Hữu Hạn Tư Nhân vào ngành
Đường đi bộ, Better control of vehicle roadworthiness và driver behavior-Điều hành và trấn áp, và điều hành và
quản trị tốt nhất, nhất có thể hơn sự hợp lý và phải chăng của phương tiện đi lại, đi lại vận động và di chuyển, và đi lại và
hành động của lái xe Semi-annual audits-Truy thuế truy thuế kiểm toán một năm gấp rất
rất nhiều lần Verification of construction schedules-Kiểm tra
quy trình tiến độ tiến trình,
quá trình tiến hành khởi công, triển khai, triển khai Off-site inspection và testing-Kiểm tra và thí nghiệm ngoài
công trường thi công, tiến hành khởi công, xây đắp On-site inspection và testing-Kiểm tra và thí nghiệm tại chỗ trên hiện trường Check the accountability of funds at each level of implementation-Kiểm tra việc
Giải trình,
Giải trình, vốn ở từng cấp triển khai, triển khai Current period-Kỳ ngày này Prepare an annual maintenance plan-Lập kế hoạch
bảo trì, hàng năm In relation to disbursement schedules, construction progress, và the compliance with requisite accounting và financial management practices-
Tác động ảnh hưởng, tới những kế hoạch giải ngân cho vay vốn, giải ngân cho vay vốn,;
quy trình tiến độ tiến trình,
quá trình tiến hành khởi công, triển khai, triển khai và việc tuân hành những thông lệ về quản trị tài chính và kế toán Type of Assignment-Mô hình, việc làm
giúp đỡ, tư vấn, Goodwill-
Ưu thế, tài chính Budget law-Luật giá trị Sustainable pattern of growth-Mô hình, đổi mới, và tăng trưởng, không kiểm soát và điều chỉnh, chủ trương, mở cửa và maintain two separate special deposit accounts-Mở và
bảo trì, hai thông báo thông tin tài khoản tiền gửi
Đặc trưng, tách biệt A commitment charge on the principal amount of the Credit from time to time at a rate to be set by the Association as of (date)-Một khoản phí xác định tính trên tổng số tiền gốc không được, rút tại từng thời điểm theo mức được Hiệp định
công bố, vào trong thời hạn, ngày… A service charge at the rate of  three-fourths of one percent (3/4 of 1%) per annum on the principal amount of the Credit withdrawn và outstanding from time to time-Một khoản phí dịch vụ bằng ba phần tư của một Phần Trăm hàng năm trên số giá trị Tín dụng thanh toán thanh toán giao dịch, thanh toán đã được rút và số dư tại từng thời điểm Once more show the interest và commitment of WB in Vietnam’s economic growth và poverty reduction-Một lần tiếp nữa biểu lộ, sự nhắc nhở, và xác định của Ngân hàng nhà nước
nhà nước Toàn cầu trong công cuộc đổi mới, và tăng trưởng, tài chính và giảm đói nghèo ở Việt Nam Range of maintenance activities normally carried out by provinces và districts-Hàng loạt,
những hoạt động sinh hoạt, sinh hoạt
hoạt động giải trí và sinh hoạt DTBD thường được triển khai, triển khai bởi những tỉnh và những huyện A general approach is proposed-Một phương thức chung đã được khuyến nghị Experiencing some delays-1 trong các, những tỉnh bị lừ đừ Level of maintenance expenditure-Mức độ tiêu thụ, cho duy tu
bảo trì, Motorization levels-Mức độ cơ giới hóa Availability of documents-Mức độ sẵn sàng chuẩn bị, sẵn sàng của tài liệu Sector-related Country Assistance Strategy (CAS) goal-Mục tiêu của
kế hoạch Trợ giúp Quốc gia Theo Ngành Project development objective-Mục tiêu
cải cách và tăng trưởng, Dự Án
Bất Động Sản Nhà Đất Fiscal Year starting January 1 và ending December 31-Năm Tài khoá bước đầu tiên, vào ngay 02 tháng 02 và kết thúc vào trong thời hạn, ngày 31 tháng 12 Baseline FY-Năm tài khoá cơ sở Benchmark FY-Năm tài khoá mốc Subsequent year(s)-Năm tiếp theo If there is reason to believe that this would assist the assessment-Nếu như có nguyên nhân, để tin rằng Điều này sẽ
trợ giúp,
công tác làm việc làm việc thao tác làm việc đánh giá và thẩm định, và
Nhận định và đánh giá, và đánh giá và thẩm định, và
Nhận định và đánh giá, Without limitation upon the Borrower’s progress reporting obligations set out in…-Nếu như không, hạn chế chế
Nếu như với, trách nhiệm,
Giải trình,
quy trình tiến độ tiến trình,
quá trình của Bên vay Without significant investment và policy reform-Nếu như không, có sự cải phương thức thức thức quan trọng về cơ chế và góp vốn đầu tư, góp vốn góp vốn góp vốn đầu tư, The State Ngân hàng nhà nước of Vietnam-Ngân hàng nhà nước
nhà nước
nhà nước nước nhà Việt Nam Submitted budget-
ngân sách, tiêu tốn đệ trình Closing date-Ngày đóng tín dụng thanh toán thanh toán giao dịch, thanh toán Be on leave without pay-Nghỉ không lương Gov’s Transport Strategy Study-Nghiên cứu và phân tích, và điều tra khảo sát,
kế hoạch GTVT của Cơ quan chính phủ nước nhà In addition to the required submittals-
Ngoài ra hồ sơ đệ trình theo ý kiến
Đề xuất kiến nghị, Natural person-Người tự nhiên và thoải mái và dễ chịu, và dễ chịu và thoải mái, Sub-borrowers-Người vay lại The Borrower shall prepare và furnish to the Association a financial monitoring report, in form và substance satisfactory to the Association, which-Người Vay phải khởi tạo lập và đệ trình
toàn cầu một
Giải trình, theo dõi tài chính theo đúng mẫu và nội dung mà
toàn cầu đồng ý chấp thuận đồng ý, đồng ý chấp thuận,; như sau Sources of finance-Nguồn
ngân sách, Equity capital-Nguồn
ngân sách, chủ sở hữu Project source(s) và use of funds-Nguồn
ngân sách, và sử dụng, vốn của Dự Án
Bất Động Sản Nhà Đất Cost concept-Nguyên tắc giá gốc Awareness of medical services và procedures-Nhận thức về những dịch vụ y tế và
quy trình tiến độ giải quyết và xử lý, và xử lý International focus group-Nhóm Trọng yếu Quốc tế Projects requiring only an investment report-Những Dự Án
Bất Động Sản Nhà Đất chỉ ý kiến
Đề xuất kiến nghị, lập
Giải trình, góp vốn đầu tư, góp vốn góp vốn góp vốn đầu tư, Following agreements were reached-Những thoả thuận sau đã có được, Specific mechanisms for implementation is still lacking-Nhưng vẫn còn đó đó thiếu những cơ chế triển khai, triển khai rõ ràng, cụ thể cụ thể rõ ràng, Main sector issues-Những vụ việc, chính của ngành Foreign exchange risk management related problems-Những vụ việc,
Tác động ảnh hưởng, liên quan, tới, việc quản trị khủng hoảng rủi ro đáng tiếc, ngoại hối It should be borne in mind that-Phải ghi hãy nhớ là Funds allocation between provinces-Phân chia, vốn trong những tỉnh Allocate a greater san sẻ, giải bày, to maintenance-Phân chia, vốn nhiều không những thế cho DTBD đường Capacity-restrained assignment-Phân loại, đường vận chuyển theo điêu kiện hạn chế kĩ năng thông hành (DBGT) Identification of responsibilities-Phân công trách nhiệm, và trách nhiệm, Undertake a detailed analysis of-Nghiên cứu và phân tích, và điều tra khảo sát, và nghiên cứu và phân tích, cụ thể rõ ràng, những tỉnh Road sector fiscal policy analysis-Nghiên cứu và phân tích, và điều tra khảo sát, và nghiên cứu và phân tích, tài khoá ngành giao thông vận tải vận tải
Đường đi bộ,
Đường đi bộ, Government-owned entity-Pháp nhân
nhà nước nước nhà Private entity-Pháp nhân Trách Nhiệm Hữu Hạn Tư Nhân Development of annual business plans-
cải cách và tăng trưởng, những kế hoạch kinh doanh thương mại hàng năm Development of roads maintenance data collection và data processing procedures-
cải cách và tăng trưởng, những sách vở sách vở và giấy tờ, thủ tục tích góp, và giải quyết và xử lý, và xử lý tài liệu, về duy tu
bảo trì, đường Development of roads maintenance monitoring schedules và protocols-
cải cách và tăng trưởng, những sách vở sách vở và giấy tờ, thủ tục và kế hoạch theo dõi
công tác làm việc làm việc thao tác làm việc duy tu
bảo trì, đường Develop a system for collecting và analysing data-
cải cách và tăng trưởng, mạng lưới mạng lưới hệ thống tích góp, và điều tra khảo sát, nghiên cứu và phân tích, tài liệu, Develop detailed maintenance plans-
cải cách và tăng trưởng, kế hoạch duy tu
bảo trì, cụ thể rõ ràng, Developing suitable institutional arrangements for private sector participation in the transport sector-
cải cách và tăng trưởng, những thu xếp (cơ chế) cho sự ký danh, của
Vị trí, tài chính Trách Nhiệm Hữu Hạn Tư Nhân trong ngành giao thông vận tải vận tải
Đường đi bộ, Developing private-public partnership in the transport sector-
cải cách và tăng trưởng, quan hệ Bắt tay hợp tác ký cam kết Quốc doanh – Trách Nhiệm Hữu Hạn Tư Nhân The PID will require additional equipment to manage và supervise the NIP effectively-Phòng sẽ cần phải có, thêm thiết bị, để quản trị và
Thống kê, và
Thống kê, và tính toán Dự Án
Bất Động Sản Nhà Đất NIP
hiệu quả, In accordance with government procedures acceptable to IDA-Phải chăng với những sách vở sách vở và giấy tờ, thủ tục của cơ quan chính phủ nước nhà đã được IDA đồng ý chấp thuận đồng ý, đồng ý chấp thuận, Critical path method-
chiêu trò đường tới hạn (CPM) “Accumulated Deviation” method-
chiêu trò hiệu số cộng dồn Stage construction method-
chiêu trò kiến thiết xây dựng, phân kỳ Appropriate distribution of funds-Phương thức, thức phân chia, vốn hợp lí It is the view of the mission that-Phương thức, nhìn của đoàn là Fiduciary relationship-Quan hệ ủy thác Project management và business administration-
quản trị và điều hành và điều hành và
quản trị Dự Án
Bất Động Sản Nhà Đất và quản trị Doanh nghiệp Vehicle và driver management-
quản trị và điều hành và điều hành và
quản trị phương tiện đi lại, đi lại vận động và di chuyển, và đi lại và lái xe Financial management và implementation mechanisms-
quản trị và điều hành và điều hành và
quản trị tài chính và cơ chế triển khai, triển khai Accounting và financial management-
quản trị và điều hành và điều hành và
quản trị tài chính và kế toán Overall project management và oversight-
quản trị và điều hành và điều hành và
quản trị và
Thống kê, và
Thống kê, và tính toán chung Dự Án
Bất Động Sản Nhà Đất Landscaping-Quy hoạch phong cảnh Initial funding process-
quy trình cấp vốn thuở đầu Collaborative process of consultation và partnership-
quy trình tham vấn và cộng tác Special drawing rights-Quyền rút
Đặc trưng, After the closing date of the Credit Agreement-Sau lúc, kết thúc Hợp Đồng Tín dụng thanh toán thanh toán giao dịch, thanh toán To be financed out of the proceeds of the Credit-Sẽ tiến hành khởi công,
giúp đỡ, vốn tằng tiền của khoản tín dụng thanh toán thanh toán giao dịch, thanh toán Certified check-Séc bảo chi Cashier’s check-Séc thu ngân Drawing register-Sổ điều kiện kèm theo, bản vẽ Submittal register-Sổ điều kiện kèm theo, tài liệu đệ trình Rural road maintenance handbook-Sổ tay
bảo trì, Đường NT Financial management manual-Sổ tay
quản trị và điều hành và điều hành và
quản trị Tài chính, Cash book-Sổ tiền mặt The presence of significant level of arrears at provincial và district level-Số giá trị thiếu đọng tại cấp tỉnh và cấp huyện không nhỏ Set-off-Sự bù đắp Need to improve the efficiency of road maintenance delivery-Sự thiết yếu phải nâng cấp cải sinh, tính
hiệu quả, của
hoạt động giải trí và sinh hoạt
bảo trì,
Đường đi bộ, Need to ensure steady và stable road maintenance funding-Sự thiết yếu phải đảm bảo an toàn, nguồn
ngân sách, không kiểm soát và điều chỉnh, và đều đặn (lâu dài hơn, hơn) cho DTBD mạng lưới
Đường đi bộ, Need for further investments in roads-Sự thiết yếu phải góp vốn đầu tư, góp vốn góp vốn góp vốn đầu tư, thêm cho
Đường đi bộ, Gov’s Transport Strategy Strategy Study-Sự thiết yếu phải tăng tốc, sự ký danh, của
Vị trí, tài chính Trách Nhiệm Hữu Hạn Tư Nhân Need to increase the allocation of funds for maint.-Sự thiết yếu phải tăng nguồn
ngân sách, phân chia, cho DTBD The need for tracking of such funds-Sự thiết yếu phải theo dõi nguồn
ngân sách, đó Need to build VRA’s institutional capacity for road maintenance management-Sự thiết yếu phải kiến thiết xây dựng, kĩ năng cho Cục
Đường đi bộ, việt nam để quản trị việc DTBD mạng lưới
Đường đi bộ, Worse is the fact that there is no regular reconciliation at the provincial/district levels between Prov. Treasury accounts và pdot-Thực sự, còn tồi tệ hơn đó là không sống sót, sự so sánh, tiếp tục giữa thông báo thông tin tài khoản kho bạc và thông báo thông tin tài khoản của Sở GTVT. Qualification Pay (Q.)-Sự trả lương theo
sản phẩm Amendments to procurement sections of OM-Thay đổi phần đấu thầu của Sổ tay
quản trị và điều hành Cost per unitRate of return (?)-Suất đầu tưTỷ suất góp vốn đầu tư, góp vốn góp vốn góp vốn đầu tư, If, at any time after a modification of terms pursuant to paragraph (b) above, the Association determines that the Borrower’s economic condition has deteriorated significantly, the Association may, if so requested by the Borrower, further modify the terms of repayment to conform to the shedule of installments as provided in paragraph (a) above-Tại bất kỳ thời điểm nào sau lúc,
căn chỉnh những
trường hợp thanh toán nợ nần như nêu tại đoạn (b) nêu trên; nếu
toàn cầu vật chứng, và khẳng định chắc chắn, rằng
trường hợp tài chính của Bên vay đã xấu đi đáng nhắc nhở,; trên cơ sở ý kiến
Đề xuất kiến nghị, của Bên vay;
toàn cầu có tính năng,
căn chỉnh tiếp những pháp lý, thanh toán nợ nần làm thế nào để cho hợp lý và phải chăng với lịch thanh toán nợ nần quy tắc, tại đoạn (a) nêu trên Creditor account-Thông báo thông tin tài khoản có Credit account-Thông báo thông tin tài khoản Tín dụng thanh toán thanh toán giao dịch, thanh toán This document would include, but not limited to,-Tài liệu này kể cả; nhưng không số lượng, số lượng số lượng giới hạn,; Project appraisal document (PAD)-Tài liệu thẩm định và đánh giá, và đánh giá và thẩm định, và đánh giá và thẩm định, và
Nhận định và đánh giá, Dự Án
Bất Động Sản Nhà Đất Assets = Liabilities + Equity-Tài sản, = Thiếu phải trả + vốn chủ sở hữu Reestablish the country’s road transport infrastructure-Tôn tạo cơ sở cơ sở cơ sở hạ tầng giao thông vận tải vận tải
Đường đi bộ, vận tải
Đường đi bộ, lối đi, bộ
Đường đi bộ, Retroactive Financing-
hỗ trợ, vốn hồi tố Mezzanine Financing-
hỗ trợ, vốn tổng hợpMột hỗn hợp những công cụ của nhà
giúp đỡ, vốn; kể cả vốn cổ phiếu; thiếu thứ cấp; bảo lãnh tuyệt đối hoàn hảo, hoàn hảo nhất, và tuyệt vời và hoàn hảo nhất, nhất và
giúp đỡ, vốn bắc cầu với mô hình,
căn chỉnh theo sự thay đổi, trong khủng hoảng rủi ro đáng tiếc, của Dự Án
Bất Động Sản Nhà Đất; như khi Dự Án
Bất Động Sản Nhà Đất triển khai xong
quy trình tiến độ tiến trình,
quá trình XD chuyển hẳn sang
quy trình tiến độ tiến trình,
quá trình kinh doanh thương mại… Increased preventative maintenance và selective upgrading-Tăng nhanh,
hoạt động giải trí và sinh hoạt
bảo trì, phòng ngừa và đổi mới, có lựa chọn Intitutional strengthening of mot for road sector reform và capacity building-Tăng nhanh, kĩ năng của Bộ GTVT để cải phương thức thức thức ngành giao thông vận tải vận tải
Đường đi bộ,
Đường đi bộ, và kiến thiết xây dựng, kĩ năng Strengthening the capacity of VRA in management, monitoring và supervision of…-Tăng nhanh, kĩ năng của VRA trong những
việc làm, quản trị; theo dõi và
Thống kê, và
Thống kê, và tính toán Strengthen capacity for road maintenance management-Tăng nhanh, kĩ năng quản trị
bảo trì, đường Strengthening the institutional và technical capacity of public và private sector-Tăng nhanh, kĩ năng thể chế và kỹ thuật của
Vị trí, tài chính quốc doanh và
Vị trí, tài chính Trách Nhiệm Hữu Hạn Tư Nhân Generated traffic-Đổi mới, và tăng trưởng, phát sinh Natural growth-Đổi mới, và tăng trưởng, tự nhiên và thoải mái và dễ chịu, và dễ chịu và thoải mái, Increase và ensure stable và steady funds for road maintenance-Tăng và đảm bảo an toàn, nguồn
ngân sách, không kiểm soát và điều chỉnh, và đều đặn cho duy tu
bảo trì, đường Provide the basis for revision to mot standards-Tạo cơ sở cho việc
căn chỉnh những tiêu chuẩn, của mot Liquidating the funds on time-Thanh lý vốn đúng hạn On terms và conditions set forth or referred to in the DCA-Theo một vài, pháp lý, và
trường hợp được quy tắc, hoặc tham chiếu tới Hiệp định In accordance with consistently applied auditing standards-Theo một vài, pháp lý, truy thuế truy thuế kiểm toán được sử dụng, thống nhất And monitoring of all component-related activities-Theo dõi tổng thể
những hoạt động sinh hoạt, sinh hoạt
hoạt động giải trí và sinh hoạt
Tác động ảnh hưởng, liên quan, tới, hợp phần Performance monitoring và reporting-Theo dõi triển khai, triển khai và
Giải trình, Monitor và revise key schedules pertaining to the project-Theo dõi và
căn chỉnh những kế hoạch chính
Tác động ảnh hưởng, liên quan, tới, Dự Án
Bất Động Sản Nhà Đất Monitor và reviews technical performance-Theo dõi và quan tâm tới,
hoạt động giải trí và sinh hoạt kỹ thuật Monitor và reviews financial performance-Theo dõi và quan tâm tới,
hoạt động giải trí và sinh hoạt tài chính Design và implement capacity building và training analyses và programs to ensure sufficient skills augmentation-
thiết kế xây dựng và triển khai, triển khai điều tra khảo sát, nghiên cứu và phân tích, và những chương trình về
Đào tạo và giảng dạy, và
Huấn luyện và giảng dạy, và kiến thiết xây dựng, kĩ năng để đảm bảo an toàn, vừa lòng, được được yêu cầu,
cải cách và tăng trưởng, năng lực, và kiến thức và kiến thức và năng lực, đúng đúng nhiệm vụ, Establishment of a complaint mechanism-Thiết lập
thông số kỹ thuật
thông số kỹ thuật kỹ thuật cơ chế khiếu nại Establishment of a national road management database-Thiết lập
thông số kỹ thuật
thông số kỹ thuật kỹ thuật một cơ sở tài liệu, quản trị
Đường đi bộ, tổ quốc Lack of counterpart funds-Thiếu vốn đối ứng Time for Payment-Thời khắc thanh toán giao dịch, thanh toán thanh toán giao dịch, thanh toán Adopt a modern public administration, legal và governace system-Thông sang một mạng lưới mạng lưới hệ thống quản trị (
quản trị); quy cách, và hành chính công tân tiến Through provision of technical assistance và operational support-Trải qua, việc vừa lòng,
trợ giúp, kỹ thuật và
trợ giúp, điều hành và
quản trị và
quản trị và điều hành Time constraints-
thông số kỹ thuật kỹ thuật kỹ thuật ràng buộc về thời điểm Financing parameters-
thông số kỹ thuật kỹ thuật kỹ thuật tài chính Interministerial circular-Thông tư liên bộ Budgeting procedures-Sách vở và sách vở và giấy tờ, sách vở và giấy tờ, thủ tục cấp giá trị Variation procedures-Sách vở và sách vở và giấy tờ, sách vở và giấy tờ, thủ tục
chỉnh sửa và biên tập Power of Attorney-Thư ủy quyền chuyển nhượng ủy quyền, Accelerate progress of preparatory works-Thúc đẩy
quy trình tiến độ tiến trình,
quá trình của
công tác làm việc làm việc thao tác làm việc sẵn sàng chuẩn bị, sẵn sàng Undertaking studies related to improving road maintenance finance và management-Triển khai, triển khai những điều tra khảo sát, nghiên cứu và phân tích,
Tác động ảnh hưởng, liên quan, tới, việc đổi mới,
công tác làm việc làm việc thao tác làm việc vốn và quản trị duy tu
bảo trì, Undertake RT3 financial management requirements-Triển khai, triển khai những ý kiến
Đề xuất kiến nghị, về quản trị tài chính của GTNT3 Implementation of a mechanism for improving cost recovery-Triển khai, triển khai một cơ chế
nhằm mục tiêu mục tiêu nâng cấp cải sinh, việc tịch thu, vốn Decentralized implementation-Triển khai, triển khai phân quyền Centrally managed implementation-Triển khai, triển khai triệu tập,
nâng cao, sâu xa Passenger và freight tariffs/rate on project road reduced-Thuế quan vận tải
Đường đi bộ, lối đi, bộ hàng hoá và khách tham quan giảm Corporate Income Tax-Thuế thu nhập Doanh nghiệp Employment of Consultants-Thuê đường dây tư vấn, The pace of project implementation-Tiến trình, triển khai, triển khai Dự Án
Bất Động Sản Nhà Đất Carrying out rehabilitation và widening of about 600km of selected sections of national roads-Xây cất tái tạo, và mở rộng 600 km đường quốc lộ Subcomponent-Tiểu hợp phần Summary of Assessment-Tổng hợp Đánh giá và thẩm định, và
Nhận định và đánh giá, và đánh giá và thẩm định, và
Nhận định và đánh giá, In the coming period-Trong
quy trình tiến độ tiến trình,
quá trình tới In this instance-Trong
trường hợp này Membership of Professional Associations-Tư phương thức thức thức Hội viên của quá nhiều,
toàn cầu Chuyên ngành (CV) Engagement of Labour-Tuyển mộ lao động Cost estimatesThe result of an estimating procedure which derives the expected monetary cost of performing a stipulated task or acquiring an item-Ước tính chi phíLà việc ước tính thành tiền những khoản Ngân sách chi tiêu, tiêu tốn, thiết yếu để triển khai, triển khai một việc làm rõ ràng, cụ thể cụ thể rõ ràng, Project Steering Committee-Ban
chỉ huy Dự Án
Bất Động Sản Nhà Đất Provincial Handbook Steering Committee-Uỷ ban
chỉ huy Sổ tay Tỉnh Rural Road Surfacing Trials Committee-Uỷ ban Thử nghiệm Mặt đường Nông thôn RTU role in knowledge sharing-Tầm quan trọng, của Ban GTNT trong những
việc làm, san sẻ, giải bày, kiến thức và năng lực, và năng lực, và kiến thức Bylaws to guide the implementation in a concerted way-Văn bản phía dưới luật hướng dẫn triển khai, triển khai một phương thức thức thức triệu tập,
nâng cao, sâu xa legal binding document-Văn bản ràng buộc về quy cách, Substantial work is still required-Vẫn còn đấy đó nhiều việc phải làm Main problems facing the project-Vụ việc, chính mà Dự Án
Bất Động Sản Nhà Đất đang gặp phải Sector issues-Vụ việc, của ngành Technical issues-Vụ việc, kỹ thuật Procurement và financial management related matters-Vụ việc,
Tác động ảnh hưởng, liên quan, tới, quản trị tài chính và đấu thầu Issues for concern-Vụ việc, nhắc nhở, Outstanding activities-Vụ việc, tồn kho At the end of the period covered by said report-
vào lúc cuối
quy trình tiến độ tiến trình,
quá trình của 
Giải trình, Pooling of funds-Việc góp vốn chung Deposits into, và payments out of each respective Special Account shall be made in accordance with…-Việc gửi tiền vào và rút tiền ra khỏi Thông báo thông tin tài khoản
Đặc trưng, tương ứng, sẽ tiến hành khởi công, triển khai, triển khai hợp lý và phải chăng với Cofferdam-Vòng vây cọc ván thep/khung vây Learning by doing approach-Vừa làm vừa học Stage construction for Expressway median-Thiết kế kiến thiết, xây dựng phân kỳ cho đường cao tốc ngoài thành phố Substandard truck(s) are in use without strict control-Xe tải phía dưới tiêu chuẩn, vẫn được sử dụng, và không được điều hành và
quản trị và trấn áp, điều hành nghiêm ngặt Formal reporting requirement-
Ý kiến đề xuất,
Giải trình, chính thức Requiring the Borrower to repay twice the amount of each such installment not yet due until the principal amount of the Credit shall have been repaid; and-
Ý kiến đề xuất, Bên vay trả gấp tương đối
rất nhiều lần số giá trị phải trả mỗi kỳ chưa tới, hạn
cho đến lúc, tổng
khoản vốn liếng gốc của Khoản tín dụng thanh toán thanh toán giao dịch, thanh toán được trả hết; và Diversion và protection of existing utilities-Cải dịch và đảm bảo an toàn, những Dự Án BĐS dự án công trình,
công trình xây dựng, tiện lợi hiện có Acceptance Criteria-Tiêu chuẩn sát hoạch nghiệm thu sát hoạch, Acquire Project Team-Thu nhận đội Dự Án
Bất Động Sản Nhà Đất Activity-
hoạt động giải trí Activity Attributes-Những thuộc tính của
hoạt động giải trí và sinh hoạt Activity Code-Mã
hoạt động giải trí và sinh hoạt Activity Identifier-Nhận dạng của
hoạt động giải trí và sinh hoạt Activity List-Danh sách
những hoạt động sinh hoạt, sinh hoạt
hoạt động giải trí và sinh hoạt Actual Cost (AC)-Ngân sách chi tiêu, tiêu tốn, trong trong thực tiễn (AC) Actual Cost of Work Performed (ACWP)-Ngân sách chi tiêu, tiêu tốn, trong trong thực tiễn cho việc làm được triển khai, triển khai (ACWP) Actual Duration-Thời lượng trong trong thực tiễn Administer Procurements-Quản trị mua sắm, Analogous Estimating-Ước lượng, y như Application Area-Nghành nghề dịch vụ ứng dụng Approved Change Request-
Ý kiến đề xuất,
căn chỉnh được phê chuẩn Arrow Diagramming Method (ADM)-
chiêu trò lập sơ đồ qua mũi tên (ADM) Assumptions-Giả định Assumptions Analysis Nghiên cứu và phân tích, và điều tra khảo sát, và nghiên cứu và phân tích, những gi-Phân tich giả định Authority-Thẩm quyền Backward Pass-Đi chiều ngược Baseline-Đường vị trí đặt,
Vị trí,
địa thế căn cứ,/đường cơ sở Bidders’ Conference-Hội nghị thầu Bottom-up Estimating-Ước lượng, từ phía dưới lên Brainstorming-Trí tuệ tập thể Budget-
ngân sách, tiêu tốn Budget at Completion (BAC)-
ngân sách, tiêu tốn lúc kết thúc (BAC) Budgeted Cost of Work Performed (BCWP)-Ngân sách chi tiêu, tiêu tốn, theo giá trị cho việc làm được triển khai, triển khai (BCWP) Budgeted Cost of Work Scheduled (BCWS).-Ngân sách chi tiêu, tiêu tốn, theo giá trị cho việc làm được hoạch định (BCWS) Buffer.-Dự trữ (Buffer) Business Case-Chiêu trò kinh doanh thương mại Business Plan-Kế hoạch kinh doanh thương mại Business Process-
quy trình đúng nhiệm vụ, Buyer.-
người sử dụng Calendar Unit-
Đơn vị chức năng,
công dụng tính năng, theo lịch Change Control-Điều hành và trấn áp, và điều hành và
quản trị
căn chỉnh Change Control Board (CCB)-Ban điều hành và
quản trị và trấn áp, điều hành
căn chỉnh (CCB) Change Control Process-
quy trình điều hành và
quản trị và trấn áp, điều hành
căn chỉnh Change Control System-Mạng lưới mạng lưới hệ thống điều hành và
quản trị và trấn áp, điều hành
căn chỉnh Change Request-
Ý kiến đề xuất,
căn chỉnh Claim-Khiếu nại Client-
người sử dụng Close Procurements-Kết thúc mua sắm, Close Project or Phase-Kết thúc Dự Án
Bất Động Sản Nhà Đất hoặc
quy trình tiến độ tiến trình,
quá trình Dự Án
Bất Động Sản Nhà Đất Closing Processes-
quy trình kết thúc Code of Accounts-Mã kê khai Collect Requirements-Tích góp, ý kiến
Đề xuất kiến nghị, Co-location-Triệu tập,
nâng cao, sâu xa
vào trong 1 chỗ Common Cause-Nguyên nhân phổ cập, Communications Management Plan-Kế hoạch quản lí tiếp xúc Conduct Procurements-Triển khai, triển khai mua sắm, Configuration Management-Quản lí
thông số kỹ thuật kỹ thuật kỹ thuật Configuration Management System-Mạng lưới mạng lưới hệ thống quản lí
thông số kỹ thuật kỹ thuật kỹ thuật Constraint-Hạn chế Contingency-Phát sinh Contingency Allowance-Trợ cấp dự trữ Contingency Plan-Kế hoạch dự trữ phát sinh Contingency Reserve-Dự trữ phát sinh Contract-Hợp Đồng Contract Administration-Quản lí Hợp Đồng Contract Closure-Kết thúc Hợp Đồng Control Account-Điểm điều hành và
quản trị và trấn áp, điều hành Control Chart-Biểu đồ điều hành và
quản trị và trấn áp, điều hành Control.-Điều hành và trấn áp, và điều hành và
quản trị Output-Đầu ra Parametric Estimating-Ước lượng, tham số Pareto Chart-Biểu đồ Pareto Path Convergence-Hội tụ đường Path Divergence-Phân kì đường Percent complete-Phần Trăm được triển khai xong Percent Complete (Phường or PCT)-Phần Trăm được triển khai xong (Phường hoặc PCT) Perform Integrated Change Control-Triển khai, triển khai điều hành và
quản trị và trấn áp, điều hành
căn chỉnh hợp nhất Perform Qualitative Risk Analysis-Triển khai, triển khai điều tra khảo sát, nghiên cứu và phân tích, định tính khủng hoảng rủi ro đáng tiếc, Perform Quality Assurance (Q.)-Triển khai, triển khai đảm bảo an toàn, chất lượng (Q.) Perform Quality Control (Q.)-Triển khai, triển khai điều hành và
quản trị và trấn áp, điều hành chất lượng Perform Quantitative RiskAnalysis-Triển khai, triển khai điều tra khảo sát, nghiên cứu và phân tích, định lượng khủng hoảng rủi ro đáng tiếc, Performance Measurement Baseline-Đường vị trí đặt,
Vị trí,
địa thế căn cứ,
Thống kê, và thống kê
năng suất, Performance Reports-Giải trình
Giải trình,
năng suất, Performance Review-Soát xét (reviews)
năng suất, Performing Organization-Tổ chức triển khai triển khai, triển khai phụ trách, việc triển khai, triển khai PERT ( Program Evaluation và Review Technique (PERT) )-Kĩ thuật kiểm tra và đánh giá và thẩm định, và
Nhận định và đánh giá, và đánh giá và thẩm định, và
Nhận định và đánh giá, chương trình (PERT) Phase-Tiến trình, Plan Communications-Lập kế hoạch tiếp xúc Plan Procurements-Lập kế hoạch mua sắm, Plan Quality-Lập kế hoạch chất lượng Plan Risk Management-Lập kế hoạch quản lí khủng hoảng rủi ro đáng tiếc, Plan Risk Responses-Lập kế hoạch đối phó với khủng hoảng rủi ro đáng tiếc, Planned Value (Phường)-
giá trị, theo kế hoạch Planning Package-Gói hoạch định Planning Processes-
quy trình lập kế hoạch PMBOK®GUIDE-PMBOK® GUIDE Portfolio-Khuôn khổ góp vốn đầu tư, góp vốn góp vốn góp vốn đầu tư, Portfolio Management-Quản lí khuôn khổ góp vốn đầu tư, góp vốn góp vốn góp vốn đầu tư, Practice-Thực hành thực tiễn, thực tiễn Precedence Diagramming Method (PDM)-
chiêu trò lập sơ đồ thứ tự (PDM) Precedence Relationship-Quan hệ thứ tự Predecessor-Tiền nhiệm Predecessor Activity-
hoạt động giải trí tiền nhiệm Pre-project-Tiền Dự Án
Bất Động Sản Nhà Đất Prevention và Appraisal Costs-Ngân sách chi tiêu, tiêu tốn, chặn lại, và đánh giá và thẩm định, và
Nhận định và đánh giá, và đánh giá và thẩm định, và
Nhận định và đánh giá, Preventive Action-Hành động chặn lại, Probability-Tỷ lệ Probability và Impact Matrix-Ma trận xác suất xảy ra và
Tác động,
Tác động ảnh hưởng, liên quan, Process-
quy trình Process Analysis-Nghiên cứu và phân tích, và điều tra khảo sát, và nghiên cứu và phân tích,
quy trình tiến độ Procurement Documents-Hồ sơ thầu Procurement Management Plan-Kế hoạch quản lí mua sắm, Procurement Management (Project Procurement Management)-Quản lí mua sắm, (Quản lí mua sắm, cho Dự Án
Bất Động Sản Nhà Đất) Procurement Planning-Lập kế hoạch mua sắm, Product-Loại sản phẩm Product Life Cycle-Vòng đời của sản phẩm, Product Manager-
niềm hạnh phúc hộ gia đình,
sản phẩm Product
Chính sách ưu đãi giảm giá, ngay-Tiếp thị
sản phẩm Product Scope-Phạm vi khoanh vùng phạm vi
sản phẩm Product Scope Description-Mô tả khoanh vùng phạm vi khoanh vùng phạm vi
sản phẩm Product-oriented Process-
quy trình hướng
sản phẩm Program-Chương trình Program Management-Quản lí chương trình Progressive Elaboration-Thiết kế kiến thiết, xây dựng dần cụ thể rõ ràng, Project-Dự Án
Bất Động Sản Nhà Đất Project Calendar-Lịch Dự Án
Bất Động Sản Nhà Đất Project Charter-Bản
công bố, Dự Án
Bất Động Sản Nhà Đất (Project charter) Project closure Project-Kết thúc Dự Án
Bất Động Sản Nhà Đất Project Communications Management-Kế hoạch tiếp xúc Dự Án
Bất Động Sản Nhà Đất Project Cost Management-Quản lí Ngân sách chi tiêu, tiêu tốn, Dự Án
Bất Động Sản Nhà Đất Project Environment-Vạn vật thiên nhiên và môi trường, tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên Dự Án
Bất Động Sản Nhà Đất Project Human Resource Management-Quản lí nguồn nhân lực Dự Án
Bất Động Sản Nhà Đất Project Initiation-
khởi đầu, Dự Án
Bất Động Sản Nhà Đất Project Integration Management-Quản lí hợp nhất Dự Án
Bất Động Sản Nhà Đất Project Life Cycle-Vòng đời Dự Án
Bất Động Sản Nhà Đất Project Management Information System (PMIS)-Mạng lưới mạng lưới hệ thống thông tin quản lí Dự Án
Bất Động Sản Nhà Đất (PMIS) Project Management Knowledge Area-Nghành nghề dịch vụ kiến thức và năng lực, và năng lực, và kiến thức quản lí Dự Án
Bất Động Sản Nhà Đất Project Management (Phường)-Quản lí Dự Án
Bất Động Sản Nhà Đất (Phường) Project Management Toàn thân toàn thân, of Knowledge (PMBOK®)-Kiến thức và năng lực, chính yếu về quản lí Dự Án
Bất Động Sản Nhà Đất (PMBOK®) Project Management Life Cycle-Vòng đời quản lí Dự Án
Bất Động Sản Nhà Đất Project Management Methodology-
chiêu trò luận quản lí Dự Án
Bất Động Sản Nhà Đất Project Management Office (PMO)-Văn phòng quản lí Dự Án
Bất Động Sản Nhà Đất (PMO) Project Management Plan-Kế hoạch quản lí Dự Án
Bất Động Sản Nhà Đất Project Management Process Group-Nhóm
quy trình tiến độ quản lí Dự Án
Bất Động Sản Nhà Đất Project Management System-Mạng lưới mạng lưới hệ thống quản lí Dự Án
Bất Động Sản Nhà Đất Project Management Team-Đội quản lí Dự Án
Bất Động Sản Nhà Đất Project Manager-Trưởng Dự Án
Bất Động Sản Nhà Đất Project
Chính sách ưu đãi giảm giá, ngay-Tiếp thị Dự Án
Bất Động Sản Nhà Đất Project Network Diagram-Sơ đồ mạng Dự Án
Bất Động Sản Nhà Đất Project Organization Chart-Sơ đồ tổ chức triển khai triển khai, triển khai Dự Án
Bất Động Sản Nhà Đất Project Phase-Tiến trình, Dự Án
Bất Động Sản Nhà Đất Project Plan-Kế hoạch Dự Án
Bất Động Sản Nhà Đất Project Process-
quy trình Dự Án
Bất Động Sản Nhà Đất Project Proposal-Lời khuyên Dự Án
Bất Động Sản Nhà Đất Project Quality Management-Quản lí chất lượng Dự Án
Bất Động Sản Nhà Đất Project Result-
công dụng Dự Án
Bất Động Sản Nhà Đất Project Review-Soát xét Dự Án
Bất Động Sản Nhà Đất (project reviews) Project Risk Management-Quản lí khủng hoảng rủi ro đáng tiếc, Dự Án
Bất Động Sản Nhà Đất Project Schedule-Lịch trình Dự Án
Bất Động Sản Nhà Đất Project Schedule Network Diagram-Sơ đồ mạng lịch trình Dự Án
Bất Động Sản Nhà Đất Project Scope-Phạm vi khoanh vùng phạm vi Dự Án
Bất Động Sản Nhà Đất Project Scope Management-Quản lí khoanh vùng phạm vi khoanh vùng phạm vi Dự Án
Bất Động Sản Nhà Đất Project Scope Statement-
tuyên bố, khoanh vùng phạm vi khoanh vùng phạm vi Dự Án
Bất Động Sản Nhà Đất Project Team Directory-Khuôn khổ đội Dự Án
Bất Động Sản Nhà Đất Project Time Management-Quản lí thời điểm Dự Án
Bất Động Sản Nhà Đất Projectized Organization-Tổ chức triển khai triển khai, triển khai theo Dự Án
Bất Động Sản Nhà Đất Proposal-Lời khuyên Prototyping-Làm bản mẫu Qualitative Risk Analysis-Nghiên cứu và phân tích, và điều tra khảo sát, và nghiên cứu và phân tích, định tính khủng hoảng rủi ro đáng tiếc, Quality-Chất lượng Quality Assurance-Đảm bảo an toàn, tin cậy chất lượng Quality Audit-Kiểm định chất lượng Quality Baseline-Đường vị trí đặt,
Vị trí,
địa thế căn cứ, chất lượng Quality Check-Kiểm tra chất lượng Quality Control (Q.)-Điều hành và trấn áp, và điều hành và
quản trị chất lượng Quality Function Deployment-Triển khai, triển khai
hiệu quả, chất lượng Quality Management-Quản lí chất lượng Quality Metrics-Tiêu chuẩn
Thống kê, và thống kê chất lượng Quality Review-Soát xét chất lượng (Quality reviews) Quantitative Risk Analysis-Nghiên cứu và phân tích, và điều tra khảo sát, và nghiên cứu và phân tích, định nổi trội, lượng Rational Unified Process (RUP)-
quy trình thống nhất tương xứng, (RUP) Regulation-Quy cách, Release Management Q..-Quản lí phiên bản Report Performance-Giải trình
Giải trình,
năng suất, Request for Information (RFI)-
Đề xuất kiến nghị, vừa lòng, thông tin Requested Change-Thay đổi đã ý kiến
Đề xuất kiến nghị, Requirement-
Ý kiến đề xuất, Requirement Management-Quản lí ý kiến
Đề xuất kiến nghị, Requirements List-Danh sách những ý kiến
Đề xuất kiến nghị, Requirements Traceability Matrix-Ma trận truy nguyên ý kiến
Đề xuất kiến nghị, Reserve-Dự trữ Reserve Analysis-Nghiên cứu và phân tích, và điều tra khảo sát, và nghiên cứu và phân tích, dự trữ Residual Risk-Rủi ro đáng tiếc, khủng hoảng
sót lại, Resource-Nguồn lực Resource Breakdown Structure-Kết cấu, chia nhóm nguồn lực Resource Calendar-Lịch nguồn lực Resource Estimate-Ước lượng, nguồn lực Resource Histogram-Biểu đồ nguồn lực Resource Leveling-Phải chăng hóa nguồn lực Responsibility Assignment Matrix (RAM)-Ma trận phân công trách nhiệm, và trách nhiệm, Thể Loại: San sẻ, giải bày, Kiến Thức Cộng Đồng

Xem Ngay:  tracksuit là gì

Bài Viết: cơ chế tiếng anh là gì Thể Loại: LÀ GÌ Nguồn Blog là gì: https://hethongbokhoe.com cơ chế tiếng anh là gì

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *