Chỉ Số Papi Là Gì

Chỉ Số Papi Là Gì

         A. CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH: PAR INDEX (Public Administration Reform Index):   

         PAR INDEX là chỉ số cải phương pháp hành chính, là công cụ quan trọng để theo dõi, đánh giá hoạt động cải phương pháp hành chính (CCHC).

           Ngày 30/12/2019, Bộ trưởng Bộ Nội vụ phát hành Quyết định số 1150/QĐ-BNV về phê duyệt Đề án “Xác định Chỉ số cải phương pháp hành chính của những bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; theo đó, Bộ tiêu chí xác định Chỉ số cải phương pháp hành chính cấp tỉnh được cấu trúc thành 08 ngành nghề đánh giá, 43 tiêu chí, 95 tiêu chí thành phần, cụ thể:

         1. Công tác chỉ đạo, điều hành cải phương pháp hành chính (CHCC): 6 tiêu chí và 2 tiêu chí thành phần

         2. Xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật tại tỉnh: 4 tiêu chí và 6 tiêu chí thành phần

         3. Cải phương pháp thủ tục hành chính: 5 tiêu chí và 19 tiêu chí thành phần

         4. Cải phương pháp tổ chức bộ máy: 4 tiêu chí và 12 tiêu chí thành phần

         5. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức: 9 tiêu chí và 16 tiêu chí thành phần

         6. Cải phương pháp tài chính công: 4 tiêu chí và 15 tiêu chí thành phần

         7. Hiện đại hóa hành chính: 5 tiêu chí và 17 tiêu chí thành phần

         8. Tác động của cải phương pháp hành chính đến người dân, tổ chức và những chỉ tiêu phát triển thương mại – xã hội của tỉnh: 6 tiêu chí, 8 tiêu chí thành phần

          Phương pháp đánh giá: Với thang điểm đánh giá là 100 điểm, trong đó: 33,50 điểm là điểm qua khảo sát khảo sát; 64,50 điểm tự chấm và 2.00 điểm do Bộ Nội vụ đánh giá.

          B. CHỈ SỐ HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ VÀ HÀNH CHÍNH CÔNG CẤP TỈNH: PAPI ( The  Vietnam Provincial Governance và Public Administration Performance Index):

         Chỉ số PAPI đo lường hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh dựa trên trải nghiệm và đánh giá của những người dân khi tương tác với những cấp chính quyền địa phương. Chỉ số PAPI là công cụ theo dõi, giám sát năng lực điều hành, quản trị nhà nước, thực thi chính sách và cung ứng dịch vụ công của chính quyền địa phương; giúp những cấp chính quyền địa phương có những căn cứ điều chỉnh và cải thiện hiệu quả công tác, phục vụ người dân tốt hơn.

Xem Ngay:  Production Material Control Staff / Nhân Viên Bộ Phận Pmc Là Gì

         Từ năm 2018, Chỉ số PAPI kể cả 08 chỉ số ngành nghề nội dung, 28 chỉ số nội dung thành phần và hơn 120 chỉ tiêu cụ thể về hiệu quả quản trị và hành chính công của toàn bộ 63 tỉnh/thành phố, cụ thể:

         1. Tham gia của những người dân ở cấp cơ sở: tối đa 10 điểm.

         – Tri thức công dân

         – Thời cơ tham gia

         – Chất lượng bầu cử

         – Đóng góp tự nguyện

         2. Công khai minh bạch, minh bạch: tối đa 10 điểm.

         – Tiếp cận thông tin

         – Danh sách hộ nghèo

         – Thu, chi ngân sách cấp xã/phường

         – Quy hoạch/kế hoạch sử dụng đất, khung giá đền bù

         3. Trách nhiệm giải trình với người dân: tối đa 10 điểm.

           – Hiệu quả tương tác với cấp chính quyền

         – Giải quyết khiếu nại, tố cáo của những người dân

         – Tiếp cận dịch vụ tư pháp

         4. Kiểm soát tham nhũng trong khu vực công: tối đa 10 điểm.

         – Kiểm soát tham nhũng trong chính quyền

         – Kiểm soát tham nhũng trong dịch vụ công

         – Công bình trong tuyển dụng vào nhà nước

         – Quyết tâm chống tham nhũng

         5.

Bài Viết: Chỉ số papi là gì

Xem Ngay: Delirium Là Gì – Nghĩa Của Từ Delirium

Xem Ngay: slice là gì

Thủ tục hành chính công: tối đa 10 điểm.

         – Chứng thực, xác nhận

         – Giấy phép xây dựng

         – Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

         – Thủ tục hành chính cấp xã, phường

         6. Cung ứng dịch vụ công: tối đa 10 điểm.

         – Y tế công lập

         – Giáo dục tiểu học công lập

         – Cơ sở hạ tầng cơ bản

          – An ninh, trật tự

          7. Quản trị môi trường thiên nhiên: tối đa 10 điểm.

         – Nghiêm túc trong bảo vệ môi trường thiên nhiên

          – Chất lượng không khí       

          – Chất lượng nước

          8. Quản trị điện tử: tối đa 10 điểm.

          – Sử dụng cổng thông tin điện tử của chính quyền địa phương

          – Tiếp cận và sử dụng Internet tại địa phương

         Phương pháp đánh giá: Với phương pháp đánh chủ yếu trải qua khảo sát xã hội học.

         C. CHỈ SỐ SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI DÂN, TỔ CHỨC ĐỐI VỚI SỰ PHỤC VỤ CỦA CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC: SIPAS (Satisfaction Index of Public Administrative Services):

Xem Ngay:  Bên Mua Bảo Hiểm Là Gì

         SIPAS là kết quả mang tính định hướng của việc đo lường sự hài lòng của những người dân, tổ chức so với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước. Chỉ số SIPAS là thước đo mang tính khách quan, phản ánh trung thực kết quả đánh giá của những người dân, tổ chức về sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trải qua việc đáp ứng những dịch vụ hành chính công cụ thể.

         Thực hiện Quyết định số 2640/QĐ-BNV ngày 10/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ phát hành phê duyệt Đề án Đo lường sự hài lòng của những người dân, tổ chức so với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước giai đoạn 2017 – 2020. Theo đó, tiêu chí đo lường Chỉ số hài lòng của những người dân, tổ chức so với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (sau đây gọi tắt là Chỉ số SIPAS) có 05 yếu tố cơ bản của quá trình cung ứng dịch vụ hành chính công, gồm: Tiếp cận dịch vụ hành chính công của cơ quan hành chính nhà nước; Thủ tục hành chính; Công chức giải quyết việc làm; Kết quả cung ứng dịch vụ hành chính công và Tiếp nhận, giải quyết góp ý, phản ánh, kiến nghị; 22 tiêu chí, dùng đo lường sự hài lòng của những người dân, tổ chức, cụ thể như sau:

         1.1. Tiếp cận dịch vụ:

         – Nơi ngồi chờ tại cơ quan giải quyết thủ tục hành chính/Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả có đủ chỗ ngồi;

         – Trang thiết bị phục vụ người dân, tổ chức tại cơ quan giải quyết thủ tục hành chính/Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đầy đủ;

         – Trang thiết bị phục vụ người dân, tổ chức tại cơ quan giải quyết thủ tục hành chính/Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại;

         – Trang thiết bị phục vụ người dân, tổ chức tại cơ quan giải quyết thủ tục hành chính/Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả dễ sử dụng.

         1.2. Thủ tục hành chính (TTHC):

         – TTHC được niêm yết công khai minh bạch đầy đủ;

         – TTHC được niêm yết công khai minh bạch đúng đắn;

         – Thành phần hồ sơ mà người dân, tổ chức phải nộp là đúng quy định;

         – Phí/lệ phí mà người dân, tổ chức phải nộp là đúng quy định;

         – Thời hạn giải quyết (tính từ ngày hồ sơ được tiếp nhận đến ngày nhận kết quả) là đúng quy định.

Xem Ngay:  Bệnh Màng Tang Là Gì

         1.3. Về công chức trực tiếp giải quyết việc làm:

         – Công chức có thái độ tiếp xúc lịch sự;

         – Công chức chú ý lắng nghe ý kiến của những người dân/thay mặt tổ chức;

         – Công chức vấn đáp, giải đáp đầy đủ những ý kiến của những người dân/thay mặt tổchức;

         – Công chức hướng dẫn kê khai hồ sơ tận tình, chu đáo;

         – Công chức hướng dẫn hồ sơ dễ hiểu;

         – Công chức tuân thủ đúng quy định trong giải quyết việc làm.

         1.4. Về kết quả cung ứng dịch vụ hành chính công:

         – Kết quả đúng quy định;

         – Kết quả có thông tin đầy đủ;

         – Kết quả có thông tin đúng đắn.

         1.5. Về tiếp nhận, giải quyết góp ý, phản ánh, kiến nghị:

         – Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính/Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả có sắp xếp hình thức tiếp nhận góp ý, phản ánh, kiến nghị;

         – Người dân, tổ chức thực hiện góp ý, phản ánh, kiến nghị dễ dàng;

         – Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính/Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận, xử lý những góp ý, phản ánh, kiến nghị tích cực;

         – Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính/Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả có thông báo kết quả xử lý góp ý, phản ánh, kiến nghị kịp thời.

         Phương pháp đánh giá

         Phương pháp đánh giá xác định kết quả Chỉ số SIPAS chủ yếu trải qua phiếu khảo sát xã hội học; đối tượng người tiêu dùng khảo sát, khảo sát là người dân, người thay mặt cho tổ chức đã trực tiếp giao dịch và nhận kết quả cung ứng dịch vụ hành chính công trong phạm vi thời gian khảo sát xã hội học./.

                                                                                                                                                                                           Tin: Truyền Nguyễn

Thể Loại: Chia sẻ Kiến Thức Cộng Đồng

Bài Viết: Chỉ Số Papi Là Gì

Thể Loại: LÀ GÌ

Nguồn Blog là gì: https://hethongbokhoe.com Chỉ Số Papi Là Gì

Leave a Reply