click

Cbr Là Gì – Bộ Thí Nghiệm Cbr Hiện Trường

Cbr La Gi Bo Thi Nghiem Cbr Hien Truong

Cbr Là Gì – Bộ Thí Nghiệm Cbr Hiện Trường

Số hiệu: 10/2006/Q-BGTVT Loại văn bản: Đặt ra, ra ra quyết định, Vị trí đặt,
phát hành,:
Bộ Giao thông vận tải vận tải
Đường đi bộ, vận tải
Đường đi bộ, lối đi, bộ Người ký: Nguyễn Việt Tiến Ngày
phát hành,:
20/02/2006 Ngày hiệu lực thực thi hiện hành triển khai hiện hành,: Đã biết Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết Yếu tố
thực trạng:
Đã biết Bài Viết: Cbr là gì BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
chủ quyền lãnh thổ – Lãnh thổ – Niềm sung sướng
******** Số: 10/2006/Q-BGTVT đô thị thủ đô Hà Nội Thủ Đô Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH TIÊU CHUẨN NGÀNH “QUY TRÌNH THÍ NGHIỆM XÁC ĐỊNH CHỈ SỐ CBR CỦA ĐẤT, ĐÁ DĂM TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM” BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI Vị trí đặt,
Vị trí,
địa thế căn cứ, Luật
phát hành, văn bản quy
vi phạm pháp ngày 12 tháng 11 năm 1996 và Luật kiểm soát và điều chỉnh,, bổ sung cập nhật update cập nhật một vài, Một vài, điều của Luật
phát hành, văn bản quy
vi phạm pháp ngày 16 tháng 12 năm 2002; Vị trí đặt,
Vị trí,
địa thế căn cứ, Luật Giao thông vận tải vận tải
Đường đi bộ,
Đường đi bộ, ngày 29 tháng sáu năm 2001; Vị trí đặt,
Vị trí,
địa thế căn cứ, Pháp lệnh Chất lượng sản phẩm ngày 24 tháng 12 năm 1999; Vị trí đặt,
Vị trí,
địa thế căn cứ, Nghị định số 34/2003/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 của Cơ quan chính phủ
Quốc gia, quy tắc, tính năng,, trách nhiệm,, quyền lợi và nghĩa vụ, và trách nhiệm, và
tổ chức cơ cấu, tổ chức triển khai tổ chức triển khai tiến hành, Bộ Giao thông vận tải vận tải
Đường đi bộ, vận tải
Đường đi bộ, lối đi, bộ; Xét
Kiến nghị, của Viện trưởng Viện Khoa khoc công nghệ tiên tiến tiên tiến và tăng trưởng, giao thông vận tải vận tải
Đường đi bộ, vận tải
Đường đi bộ, lối đi, bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học – Công nghệ tiên tiến tiên tiến và tăng trưởng,, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1.
phát hành, kèm theo, Đặt ra, ra ra quyết định, này Tiêu chuẩn Ngành “
quy trình thí nghiệm khẳng định chắc chắn, chỉ số CBR của đất, đá dăm trong phòng thí nghiệm”. Số điều kiện kèm theo,: 22 TCN 332 – 06 Điều 2. Đặt ra, ra ra quyết định, này còn tồn tại hiệu lực thực thi hiện hành triển khai hiện hành, thi hành sau 15 ngày, kể từ lúc ngày đăng Công báo. Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học – Công nghệ tiên tiến tiên tiến và tăng trưởng,, Viện trưởng Viện Khoa học và công nghệ tiên tiến tiên tiến và tăng trưởng, giao thông vận tải vận tải
Đường đi bộ, vận tải
Đường đi bộ, lối đi, bộ,
niềm hạnh phúc hộ gia đình, Sở Giao thông vận tải vận tải
Đường đi bộ, vận tải
Đường đi bộ, lối đi, bộ, Sở Giao thông vận tải vận tải
Đường đi bộ, công chính và Thủ trưởng
những đơn vị, có
Tác động ảnh hưởng, phụ trách, và trách nhiệm, thi hành Đặt ra, ra ra quyết định, này./. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nguyễn Việt Tiến TIÊU CHUẨN NGÀNH “QUY TRÌNH THÍ NGHIỆM XÁC ĐỊNH CHỈ SỐ CBR CỦA ĐẤT, ĐÁ DĂM TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM” 22 TCN 332 – 06 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
chủ quyền lãnh thổ – Lãnh thổ – Niềm sung sướng QUY TRÌNH THÍ NGHIỆM XÁC ĐỊNH CHỈ SỐ CBR CỦA ĐẤT, ĐÁ DĂM TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM 22 TCN 332 – 06 BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI Có hiệu lực thực thi hiện hành triển khai hiện hành, từ thời hạn, ngày…/…/2006 (
phát hành, kèm theo, Đặt ra, ra ra quyết định, số 10/2006/Q-BGTVT ngày 20/02/2006 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải vận tải
Đường đi bộ, vận tải
Đường đi bộ, lối đi, bộ) 1. Quy cách, chung 1.1.
quy trình này quy tắc, trình tự thí nghiệm để khẳng định chắc chắn, chỉ số CBR (California Bearing Ratio) của nhiên liệu cần sử dụng làm nền, móng đường (đất, đất gia cố, cấp phối đá dăm, cấp phối dễ chịu và thoải mái, và thoải mái và dễ chịu, và tự nhiên và thoải mái và dễ chịu,…) trong phòng thí nghiệm trên mẫu nhiên liệu đã được chế bị. 1.2.
giá trị, CBR được khẳng định chắc chắn, theo
quy trình đó là cơ sở
Nhận định và đánh giá, và đánh giá và thẩm định, và
Nhận định và đánh giá, và đánh giá và thẩm định, chất lượng nhiên liệu cần sử dụng làm nền, móng đường; không những thế, còn được cần sử dụng để
Nhận định và đánh giá, và đánh giá và thẩm định, và
Nhận định và đánh giá, và đánh giá và thẩm định, độ khỏe mạnh của
cấu trúc đường xe hơi và đường sân bay trong một vài, Một vài, phương thức, thiết kế, có cần sử dụng
thông số kỹ thuật kỹ thuật kỹ thuật độ mạnh theo CBR. 1.3. CBR là tỷ số (tính bằng Phần Trăm) giữa stress, nén (do đầu nén tạo được) trên mẫu thí nghiệm và stress, nén trên mẫu tiêu chuẩn ứng với cùng một chiều sâu ép lún quy tắc,. 1.4. Việc thí nghiệm khẳng định chắc chắn, CBR của nhiên liệu được thiết kế, trên tổ mẫu (3 mẫu) đã được đầm nén ở
Nhiệt độ, tốt nhất, nhất có thể tương xứng, với phương thức, đầm nén quy tắc,. Chỉ số CBR của nhiên liệu thí nghiệm được khẳng định chắc chắn, tương xứng, với độ chặt đầm nén K quy tắc,. Ghi chú 1: 1. Nếu hướng dẫn kỹ thuật quy tắc, việc đầm nén khẳng định chắc chắn,
Nhiệt độ, tốt nhất, nhất có thể và
trọng lượng thể tích khô to, số 1 theo phương thức, đầm nén nào (phương thức, đầm nén tiêu chuẩn – phương thức, I hoặc phương thức, đầm nén
Thay đổi, – phương thức, II theo
quy trình thí nghiệm đầm nén đất đá dăm trong phòng 22 TCN 333 – 06), thì khi đầm tạo mẫu CBR cũng rất sẽ phải, cần sử dụng loại chày đầm và số lớp nhiên liệu đầm theo quy tắc, của phương thức, đầm nén đó. 2. Trường hợp cần khẳng định chắc chắn,
Tác động ảnh hưởng, của
Nhiệt độ, đầm nén tới, CBR, hoặc Ship hàng phương châm điều tra khảo sát, nghiên cứu và phân tích,, việc thí nghiệm khẳng định chắc chắn, CBR của nhiên liệu sẽ triển khai, triển khai thiết kế, trên những tổ mẫu (3 tổ mẫu) đã được đầm nén trong cối CBR ở những
Nhiệt độ, tương xứng, (5
Nhiệt độ,) độc lạ, Vị trí đặt,
Vị trí, trưng bày trong khoảng chừng tầm
Nhiệt độ, đầm nén quy tắc,. Quy cách, thí nghiệm khẳng định chắc chắn, chỉ số CBR của nhiên liệu trong khoảng chừng tầm
Nhiệt độ, đầm nén được quy tắc, tại Phụ lục A. 2. Nội dung phương thức, thí nghiệm Chỉ số CBR của nhiên liệu trong
quy trình này được hiểu là giá thành, CBR khẳng định chắc chắn, qua thí nghiệm trong phòng, trên mẫu nhiên liệu đã được đầm nén trong cối với
Nhiệt độ, đầm nén tốt nhất, nhất có thể, được ngâm mẫu trong nước trong năm quy tắc,, tương xứng, với độ chặt K quy tắc,. Việc thí nghiệm khẳng định chắc chắn, chỉ số CBR của nhiên liệu được thiết kế, theo trình tự sau: 2.1. Thí nghiệm theo
quy trình thí nghiệm đầm nén đất, đá dăm trong phòng 22 TCN 333 – 06
nhằm mục tiêu mục tiêu khẳng định chắc chắn,
Nhiệt độ, tốt nhất, nhất có thể để đầm tạo mẫu CBR và
trọng lượng thể tích khô to, số 1 để khẳng định chắc chắn, độ chặt K của mẫu CBR. 2.2. Đầm nén tạo những mẫu trong cối CBR với
Nhiệt độ, tốt nhất, nhất có thể (3 cối CBR), với công đầm nén độc lạ, (qua số chầy đầm độc lạ, trên 1 lớp, xem khoản 6.2.). 2.3. Tính độ chặt K tương xứng, của nhiều mẫu CBR trên cơ sở đã biết
trọng lượng thể tích khô của mẫu và
trọng lượng thể tích khô của mẫu và
trọng lượng thể tích khô to, số 1. 2.4. Sau lúc, ngâm mẫu với thời điểm quy tắc,, thiết kế, khẳng định chắc chắn, giá thành, CBR của nhiều mẫu. 2.5. Tùy chỉnh thiết lập tùy chỉnh thiết lập đường cong quan hệ giữa CBR của nhiều mẫu và độ chặt K tương xứng,. Vị trí đặt,
Vị trí,
địa thế căn cứ, đường cong quan hệ này, từ giá thành, độ chặt K quy tắc, đã biết (là giá thành, K
Thấp nhất, được được chấp nhận, quy tắc, trong
hướng dẫn kỹ thuật) sẽ khẳng định chắc chắn, được chỉ số CBR tương xứng,. Đó đó là chỉ số CBR của nhiên liệu (được đầm nén ở
Nhiệt độ, tốt nhất, nhất có thể, tương xứng, với độ chặt K quy tắc,). 3. Ý kiến
Đề xuất kiến nghị, về thiết bị, loại thiết bị thí nghiệm
3.1 Thiết bị gia tải là một trong trong máy nén có tác dụng, tạo ra, lực nén tới 44,5 kN với vận tốc, vận động và vận động và di chuyển, đều của đế nâng là một trong trong,27 mm/phút, có tính năng, để đầu nén xuyên vào trong mẫu. Đầu nén được thiết kế với, bằng làm từ
vật liệu thép hình trụ, chiều dài không bé
nhiều hơn nữa 102mm, đường kính mặt cắt ngang là 49,63 ± 0,13mm. 3.2. Đồng hồ thời trang, thời trang đeo tay đo biến dạng (thiên phân kế) cần sử dụng để đo chuyển vị khi đầu nén xuyên vào mẫu. Hành trình dài dài tối đa của đồng hồ đeo tay, thời trang thời trang đeo tay không được bé
nhiều hơn nữa 25mm (1 in) và giá thành, một vạch đo là 0,01mm (0,0005 in). 3.3. Cối (khuôn) CBR kể cả những bộ phận sau (xem Hình 1): a) Thân cối bằng làm từ
vật liệu thép hình trụ rỗng, đường kính trong 152,40 ± 0,66 mm; độ cao 177,80 ± 0,46 mm; b) Đai cối bằng làm từ
vật liệu thép hình trụ rỗng, đường kính trong 152,40 ± 0,66 mm; caso khoảng chừng tầm 50mm. Đai cối được thiết kế với, theo sang trọng và hoành tráng, để rất có tính năng, lắp vừa vào cả hai đầu của thân cối; c) Đế cối là một trong trong tấm thép được khoét sâu với đường kính tương xứng, (bằng đường kính ngoài của thân cối thêm
vào đó khoảng chừng tầm dung sai) để dễ thắt chặt và thắt chặt và cố định và thắt chặt, với thân cối khi lắp. Tại vùng khoét sâu được đục những lỗ nhỏ dại dại đường kính 1,6mm để nước dễ thấm vào mẫu khi ngâm mẫu trong nước. 3.4. Tấm đệm là một trong trong khối thép hình trụ, đường kính 150,8 ± 0,8mm, dày 61,37 ± 0,25 mm, tương xứng, với thân cối cao 177,80 mm để mẫu sau khoản thời hạn, đầm sẽ thu được, độ cao là 116, 43 mm (xem Hình 1). Ghi chú 2: Có
hiệu quả, cần sử dụng loại cối CBR với thân cối có đường kính trong 152,40 ± 0,66 mm; độ cao 152,40 ± 0,66 mm.
độ cao, của tấm đệm trong điều kiện kèm theo, này rất sẽ phải, là 35,97 ± 0,25 mm để mẫu sau khoản thời hạn, đầm sẽ thu được, độ cao là 116,43 mm. 3.5. Chày đầm theo quy tắc, của
quy trình đầm nén đất, đá dăm trong phòng thí  nghiệm 22 TCN 333 – 06. 3.6. Thiết bị, đo độ trương nở kể cả những bộ phận sau (xem Hình 1): a) Tấm đo trương nở là một trong trong đĩa bằng đồng nguyên khối nguyên khối hình trụ, đường kính 149,2 ± 1,6 mm, trên đĩa có đục những lỗ nhỏ dại dại đường kính 1.6mm,
Tại đoạn, trung tâm đĩa có gắn một trục vuông góc với đĩa và có vít thay đổi được độ cao của trục. b) Giá đỡ thiên phân kế là giá sắt kẽm sắt kẽm kim loại kiểu 3 chân hoặc loại có tính năng, y
tựa như, cần sử dụng để gắn đồng hồ đeo tay, thời trang thời trang đeo tay thiên phân kế và rất có tính năng, đặt vừa lên trên miệng cối. 3.7. Tấm gia tải được thiết kế với, bằng làm từ
vật liệu thép, có 3 loại tấm gia tải (xem Hình 1): a) Tấm gia tải hình vành khuyên khép kín,
trọng lượng 2,27 ± 0,04 kg, đường kính ngoài 149 ± 1,6 mm và đường kính lỗ là 54 mm; b) Tấm gia tải hình vành khuyên hở có cùng đường kính ngoài  và đường kính lỗ như với loại tấm gia tải hình vành khuyên khép kín. Mỗi tấm gia tải có
trọng lượng 2,27 ± 0,04 kg; c) Tấm gia tải loại nửa hình vành khuyên có cùng đường kính ngoài và đường kính lỗ như với loại tấm gia tải hình vành khuêyn khép kín. Mỗi đôi tấm gia tải có
trọng lượng 2,27 ± 0,04 kg. 3.8. Bể ngâm mẫu
Được xem là, dòng bể có dung tích tương xứng, để ngâm mẫu thí nghiệm CBR và rất có tính năng,
bảo trì, mực nước luôn cao hơn thế nữa, nữa mặt phẳng, mẫu 25 mm. 3.9. Tủ sấy
Được xem là, dòng có bộ phận cảm ứng nhiệt để rất có tính năng, tự động hóa, hóa
bảo trì, nhiệt độ phía trong tủ, tại mức 110 ± 50C cần sử dụng để sấy khô mẫu. 3.10. Cân: có 2 chiếc, một chiếc cân có tác dụng, cân được tới, 15 kg với độ đúng chuẩn ± 1 g (để khẳng định chắc chắn,
trọng lượng thể tích ẩm của mẫu); một chiếc có tác dụng, cân được tới, 800 g với độ đúng chuẩn ± 0,01 g (để khẳng định chắc chắn,
Nhiệt độ, mẫu). 3.11. Sàng: có 3 sàng lỗ vuông loại 50,0 mm, 19,0 mm và 4,75 mm. 3.12. Thiết bị, tháo mẫu đôi lúc là kích thủy lực hoặc loại thiết bị như nhau, cần sử dụng để tháo mẫu đã đầm ra khỏi cối. 3.13. Những loại thiết bị khác: giấy lọc, hộp đựng mẫu ẩm, chảo trộn, muôi xúc, thanh thép cạnh thẳng để tiến hành, xong mặt phẳng, mẫu. Bảng 1.
Thống kê, thiết bị, loại thiết bị số đông cần sử dụng cho thí nghiệm
trọng tâm
Thiết bị, loại thiết bị Số lượng 1 Máy nén CBR 1 2 Cối đầm loại to (D = 152, 4 mm) 1 3 Chày đầm tiêu chuẩn 1 4 Chày đầm
Thay đổi, 1 5 Cối CBR 3 6 Tấm đệm 1 7 Tấm đo trương nở 3 8 Đồng hồ thời trang, thời trang đeo tay đo trương nở 3 9 Giá đở thiên phân kế 3 10 Tấm gia tải (2,27 kg), tối thiểu 6 4. Sẵn sàng sẵn sàng, sẵn sàng, mẫu thí nghiệm 4.1. Mẫu nhiên liệu chuyển về phòng thí nghiệm được thiết kế với, khô bằng phương thức, tãi rời rồi hong gió hoặc cho vào tủ sấy ở nhiệt độ không thực sự, 600C (bẻ vỡ mẫu, tách những hạt nhiên liệu thủ công thủ công bằng tay thủ công, hoặc vồ gỗ, tránh làm vỡ tung, tung tung những hạt). 4.2. Sàng và gia công mẫu: Nếu tổng thể những hạt nhiên liệu lọt qua sàng 19 mm thì tổng thể tổng thể và toàn diện mẫu sẽ triển khai, triển khai cần sử dụng để thí nghiệm. Nếu có hạt nhiên liệu Vị trí đặt,
Vị trí, trưng bày trên sàng 19 mm thì phải gia công mẫu bằng phương thức, thay thế sửa chữa thay thế sửa chữa lượng hạt trên sàng 19 mm bằng lượng hạt lọt qua sàng 19 mm và Vị trí đặt,
Vị trí, trưng bày trên sàng 4,75 mm. Lượng nhiên liệu cần sử dụng
Để thay thế, thế sửa chữa thay thế sửa chữa thế này được mang ra từ phần dư của mẫu nhiên liệu cùng loại. 4.3. Trọng lượng mẫu thí nghiệm: – Tối thiểu 35 kg
Nếu như với, thí nghiệm đầm nén (theo quy tắc, của
quy trình đầm nén đất, đá dăm trong phòng 22 TCN 333 – 06). – Tối thiểu 25 kg
Nếu như với, thí nghiệm CBR. 5. Thí nghiệm đầm nén mẫu 5.1. Kim chỉ nam là để tìm tìm được, giá thành,
Nhiệt độ, tốt nhất, nhất có thể làm cơ sở đầm tạo mẫu CBR và giá thành,
trọng lượng thể tích khô to, số 1 làm cơ sở khẳng định chắc chắn, giá thành, độ chặt đầm nén K của mẫu CBR. 5.2.
Cần sử dụng, 35 kg nhiên liệu đã sẵn sàng sẵn sàng,, thiết kế, đầm mẫu nhiên liệu
theo phía dẫn của
quy trình đầm nén đất, đá dăm trong phòng thí nghiệm 22 TCN 333 – 06, phương thức, I-D hoặc phương thức, II-D. 5.3
khẳng định giá thành,
Nhiệt độ, tốt nhất, nhất có thể và giá thành,
trọng lượng thể tích khô to, số 1 của nhiên liệu. Ghi chú 3: Nếu đã biết giá thành,
Nhiệt độ, tốt nhất, nhất có thể và
trọng lượng thể tích khô to, số 1 của nhiên liệu (qua
công dụng đầm nén đất, đá dăm trong phòng thí nghiệm đã thiết kế, trước) thì rất có tính năng, bỏ lỡ những làm việc thao tác ở khoản 5. 6. Trình tự đầm tạo mẫu thí nghiệm CBR 6.1. Chia 25 kg mẫu đã sẵn sàng sẵn sàng, thành 3 phần, mỗi phần khoảng chừng tầm 7 kg để đầm tạo mẫu CBR. Tính lượng nước tương xứng, cho vào 3 mẫu để giành được
Nhiệt độ, tốt nhất, nhất có thể. 6.2. Đầm mẫu: được triển khai, triển khai tiến hành, trong cối CBR. Công đầm quy tắc, tương xứng, với 3 mẫu là: mẫu 1: 65 chày/lớp; mẫu 2: 30 chày/lớp; mẫu 3: 10 chày/lớp. 6.2.1. Đầm mẫu 1 a) Bước 1: lắp chặt khít thân cối và đai cối vào để cối. Đặt tấm đệm vào trong cối. Đặt miếng giấy thấm lên trên tấm điện. b) Bước 2: trộn mẫu nhiên liệu với lượng nước tính toán và
Thống kê, và thống kê thế nào cho
Nhiệt độ, của mẫu giành
Giá tốt, cả
Nhiệt độ, đầm chặt tốt nhất, nhất có thể. c) Bước 3: cho mẫu vào cối để đầm với 65 chày/lớp. Trình tự đầm nén theo quy tắc, của
quy trình đầm nén đất, đá dăm trong phòng thí nghiệm 22 TCN 333 – 06 với loại chày đầm và số lớp quy tắc, (3 lớp bằng chày đầm tiêu chuẩn theo phương thức, I, hoặc 5 lớp bằng chày đầm
Thay đổi, theo phương thức, II). Cần
lưu ý thế nào cho chiều dày những lớp sau khoản thời hạn, đầm bằng nhau, độ cao mẫu sau khoản thời hạn, đầm cao hơn thế nữa, nữa cối khoảng chừng tầm 10mm. d) Bước 4: sau khoản thời hạn, đầm xong, tháo đai cối ra, cần sử dụng thanh thép thẳng cạnh gạt bỏ phần mẫu dư trên miệng cối, nếu
chổ nào bị lõm xuống thì lấy hạt mịn để miết lại cho phẳng; nhấc cối ra khỏi đế cối, nhấc tấm đệm ra phía ngoài, đặt một miếng giấy thấm lên mặt đế cối; lật ngược cối (
Đã có rất nhiều, tương đối nhiều mẫu đầm) và lắp lại vào cối thế nào cho mặt mẫu vừa được sửa phẳng tiếp xúc với mặt trong sách vở và giấy tờ, thấm. đ) Bước 5: lấy mẫu nhiên liệu rời (ở chảo trộn) trước và sau khoản thời hạn, đầm để khẳng định chắc chắn,
Nhiệt độ,. Với nhiên liệu hạt mịn thì lấy 100 gam, với nhiên liệu hạt thô thì lấy 500 gam.
Nhiệt độ, mẫu được đánh giá và thẩm định, bằng trung bình cộng của 2 giá thành,
Nhiệt độ, trước và sau khoản thời hạn, đầm. e) Bước 6: khẳng định chắc chắn,
trọng lượng thể tích khô của mẫu đầm:
theo phía dẫn của
quy trình đầm nén đất, đá dăm trong phòng thí nghiệm 22 TCN 333 – 06. 6.2.2. Đầm mẫu thời điểm
Thời điểm đầu tuần, và mẫu thứ 3: việc đầm mẫu, khẳng định chắc chắn,
Nhiệt độ,,
trọng lượng thể tích khô được triển khai, triển khai tiến hành, theo trình tự như
quy trình tiến độ ở khoản 6.2.1, nhưng chỉ khác là mẫu thời điểm
Thời điểm đầu tuần, được đầm với 30 chày/lớp, mẫu thứ 3 được đầm với 10 chày/lớp. 7. Ngâm mẫu thí nghiệm CBR 7.1. Ngâm mẫu: tổng thể những mẫu sau khoản thời hạn, đã đầm trong cối CBR đều được ngâm trong nước trước khi thí nghiệm CBR. Việc ngâm mẫu được thiết kế, theo trình tự sau: 7.1.1. Lấy tấm đo trương nở đặt lên
trên bề mặt mẫu và đặt những tấm gia tải lên trên. Tổng
trọng lượng những tấm gia tải quy tắc, là 4,54 kg. 7.1.2. Đặt giá đỡ thiên phân kế có gắn đồng hồ đeo tay, thời trang thời trang đeo tay thiên phân kế để đo trương nở lên trên miệng cối. Kiểm soát và điều chỉnh, để chân đồng hồ đeo tay, thời trang thời trang đeo tay đo trương nở tiếp xúc không
căn chỉnh với đỉnh của trục tấm đo trương nở. Lưu lại số đọc trên đồng hồ đeo tay, thời trang thời trang đeo tay, ký hiệu là số đọc đầu, S1 (mm). 7.1.3. Cho mẫu vào trong bể nước để ngâm mẫu.
bảo trì, mực nước trong bể luôn cao hơn thế nữa, nữa mặt mẫu 25 mm. Thời hạn, ngâm mẫu thường quy tắc, là 96 giờ (4 ngày đêm). Sau thời điểm ngâm mẫu, lưu lại số đọc trên đồng hồ đeo tay, thời trang thời trang đeo tay đo trương nở, ký hiệu là số đọc cuối, S2 (mm). 7.2.
khẳng định độ trương nở: độ trương nở, tính theo
Đơn vị chức năng,
công dụng tính năng, %, được khẳng định chắc chắn, như sau: Độ trương nở (%) =

Xem Ngay:  Liên Danh Tiếng Anh Là Gì, Mẫu Thỏa Thuận Liên Danh Thầu Song Ngữ
*

x 100        (1) Trong những số ấy: S1: là số đọc trên đồng hồ đeo tay, thời trang thời trang đeo tay thiên phân kế trướckhi ngâm mẫu, mm; S2: là số đọc trên đồng hồ đeo tay, thời trang thời trang đeo tay thiên phân kế sau khoản thời hạn, ngâm mẫu, mm; H: là độ cao mẫu trước khi ngâm, 116,43 mm. 7.3. Lấy mẫu ra khỏi bể nước, nghiêng cối để tháo nước
trên bề mặt mẫu và để nước thoát trong vòng 15 phút. Tiếp sau đó,, bỏ những tấm gia tải và tấm đo trương nở ra phía ngoài. Cần làm việc thao tác
thận trọng để không làm xáo động mặt phẳng, mẫu. Ghi chú 4: 1. Xem Ngay: Chu kì tế bào là gì Xem Ngay: Quả Bưởi Tiếng Anh Là Gì – Trái Bưởi Ở nước ta Là Pomelo Hay Grapefruit Đôi lúc, việc thí nghiệm CBR được thiết kế, sau khoản thời hạn, mẫu được ngâm nước trong năm 96 giờ. Tuỳ theo
Kiến nghị, ý kiến
Đề xuất kiến nghị, riêng của dự án công trình,
công trình xây dựng,
thiết kế xây dựng, theo
Tính chất, của loại nhiên liệu, hoặc để Ship hàng cho phương châm điều tra khảo sát, nghiên cứu và phân tích,, phương thức, thức và thời điểm ngâm mẫu CBR rất có tính năng, như sau: – Không ngâm mẫu, thiết kế, nén ngay CBR; – Ngâm mẫu với thời điểm độc lạ,: 24, 48, 72, 96, 120 giờ,… – Mẫu được
bảo trì, ẩm với tuổi không
căn chỉnh (7 ngày, 14 ngày, 28 ngày…) thông suốt mới thiết kế, ngâm mẫu với thời điểm quy tắc,. 2. Trọng lượng những tấm gia tải 4,54 kg chất lên mẫu CBR là
trọng lượng tối thiểu bắt buộc. Để Ship hàng cho phương châm điều tra khảo sát, nghiên cứu và phân tích,, hoặc theo
Kiến nghị, ý kiến
Đề xuất kiến nghị, của hướng dẫn kỹ thuật, những tấm gia tải rất có tính năng, được đặt thêm thế nào cho tạo ra, một lực bằng với lực của nhiều lớp
Phía trên, tạo được cho lớp nhiên liệu thí nghiệm. Những tấm gia tải đặt thêm sẽ triển khai, triển khai
Một loạt, tăng theo, từng cấp, mỗi cấp là 2,27 kg. 3. Nhiên liệu có độ trương nở ³ 3% không tương xứng, để xây dựng đường, nếu cần sử dụng phải được đồng ý chấp thuận, chấp thuận đồng ý, của cấp có thẩm quyền. Không được cần sử dụng nhiên liệu có độ trương nở to hơn 4%. 8. Thí nghiệm CBR 8.1. Đặt những tấm gia tải lên mặt mẫu. Để tinh giảm, hiện tượng kỳ lạ kỳ lạ lớp nhiên liệu mềm yếu
trên bề mặt mẫu rất có tính năng, chèn vào lỗ của tấm gia tải, đặt tấm gia tải hình vành khuyên khép kín lên mặt mẫu, thông suốt đặt mẫu lên bàn nén. Bật máy làm cho, đầu nén tiếp xúc với mặt mẫu và gia lực lên mẫu khoảng chừng tầm 44 N. Tiếp sau đó, tiếp tục đặt hết những tấm gia tải, bằng với số tấm gia tải cần sử dụng khi ngâm mẫu. 8.2.
bảo trì, lực đầu nén tính năng, lên mặt mẫu là 44 N, lắp đồng hồ đeo tay, thời trang thời trang đeo tay đo biến dạng. Triển khai, thay đổi số đọc của đồng hồ đeo tay, thời trang thời trang đeo tay đo lực và đồng hồ đeo tay, thời trang thời trang đeo tay đo biến dạng về điểm 0. 8.3. Gia tải: bật máy làm cho, đầu nén xuyên vào mẫu với vận tốc, quy tắc, 1,27 mm/phút (0,05 in/phút). Trong
quy trình tiến độ máy chạy, thiết kế, ghi chép giá thành, lực nén tại những thời điểm đầu nén xuyên vào mẫu: 0,64; 1,27; 1,91; 2,54; 3,75; 5,08 và 7,62 mm (0,025; 0,05; 0,075; 0,1; 0,15; 0,2; và 0,3 in). Nếu rất thiết yếu rất có tính năng, ghi thêm giá thành, lực nén tại thời điểm đầu nén xuyên vào mẫu là: 10,16 mm và 1,27 mm (0,4 và 0,5 in). Tiếp sau đó, tắt máy. 8.4. Tháo mẫu: sau khoản thời hạn, nén xong, chuyển
công tắc nguồn nguồn nguồn về vị trí đặt, đặt đặt hạ mẫu. Bật máy để hạ mẫu về vị trí đặt, đặt đặt
bắt đầu. Nhấc mẫu xuống và tháo mẫu. Ghi chú 5: Nếu muốn, khẳng định chắc chắn,
Nhiệt độ, mẫu sau khoản thời hạn, ngâm, lấy mẫu nhiên liệu ở khoảng chừng tầm giữa của mẫu đá nén CBR với cùng một trọng lượng: 100 gam với nhiên liệu hạt mịn, 500 gam với nhiên liệu hạt khô để khẳng định chắc chắn,
Nhiệt độ,. 9.
Thống kê, và thống kê và tính toán,
Báo cáo giải trình,
công dụng thí nghiệm
9.1. Vẽ đồ thị quan hệ stress, nén – chiều sâu ép lún. 9.1.1. Vị trí đặt,
Vị trí,
địa thế căn cứ, số liệu thí nghiệm: những giá thành, stress, nén và chiều sâu ép lún tương xứng, để vẽ đồ thị quan hệ stress, nén – chiều sâu ép lún. Đồ thị quan hệ stress, nén – chiều sâu ép lún của mẫu thí nghiệm được biểu lộ như Hình 2a, trong những số ấy trục hoành biểu lộ chiều sâu ép lún (mm), trục tung biểu lộ stress, nén tương xứng, (daN/cm2). Áp lực đè nén, nặng nề nén (daN/cm2) được đánh giá và thẩm định, bằng tỷ số giữa lực nén (daN) trên diện tích quy hoạnh quy hoạnh đầu nén (cm2). 9.1.2. Hiệu chỉnh đồ thị trong một vài, Một vài, điều kiện kèm theo,, quan hệ giữa một vài, Một vài, giá thành, stress, nén và những chiều sâu ép lún tương xứng, tại thời điểm
bắt đầu nén mẫu không tăng tuyến tính,
chính vì như vậy, đoạn đồ thị quan hệ stress, nén – chiều sâu ép lún ở vùng gần gốc tọa độ không thẳng mà bị võng xuống. Trong điều kiện kèm theo, này, để dành được quan hệ stress, nén – chiều sâu ép lún đúng chuẩn, rất thiết yếu thiết kế, hiệu chỉnh. Việc hiệu chỉnh được triển khai, triển khai tiến hành, bằng phương thức, dời gốc tọa độ, được thiết kế, như sau: nối dài, dài
đoạn đường thẳng của đồ thị xuống phía dưới để đường nối dài, dài này cắt trục hoành tại một điểm – điểm này đó là gốc tọa độ mới (xem phương thức, hiệu chỉnh ở Hình 2b). 9.2.
khẳng định CBR của mẫu thí nghiệm 9.2.1. Nhờ vào đồ thị quan hệ stress, nén – chiều sâu ép lún, khẳng định chắc chắn, những giá thành, stress, nén ứng với chiều sâu ép lún 2,54 mm (ký hiệu là Phường) và 5,08 mm (ký hiệu là Phường). 9.2.2. Tính những giá thành, CBR theo công thức sau (làm tròn tới, 1 chữ số sau dấu phẩy). CBR1 (%) =

Xem Ngay:  Tiếp Tuyến Của Đường Tròn Là Gì, Đường Tiếp Tuyến
*

x 100    (2) CBR2 (%) =

*

x 100   (3) Trong những số ấy: CBR1: là giá thành, CBR tính với chiều sâu ép lún 2,54 mm (0,1 in), %; CBR2: là giá thành, CBR tính với chiều sâu ép lún 5,08 mm (0,2 in), %; Phường: là stress, nén trên mẫu thí nghiệm ứng với chiều sâu ép lún 2,54 mm (0,1 in), daN/cm2; Phường: là stress, nén trên mẫu thí nghiệm ứng với chiều sâu ép lún 5,08 mm (0,2 in), daN/cm2; 69: là stress, nén tiêu chuẩn ứng với chiều sâu ép lún 2,54 mm (0,1 in), daN/cm2; 103: là stress, nén tiêu chuẩn ứng với chiều sâu ép lún 5,08 mm (0,2 in), daN/cm2; 9.2.3.
khẳng định CBR của mẫu thí nghiệm: giá thành, thí nghiệm CBR1 được chọn làm CBR của mẫu khi CBR1 ³ CBR2. Nếu CBR2 > CBR1 thì phải sửa lại thí nghiệm; nếu
công dụng thí nghiệm vẫn y
tựa như, thì chọn CBR2 làm CBR của mẫu thí nghiệm. 9.3.
khẳng định chỉ số CBR của nhiên liệu 9.3.1. Vẽ đồ thị quan hệ CBR – độ chặt K: vị trí đặt,
Vị trí,
địa thế căn cứ,
công dụng khẳng định chắc chắn, CBR của 3 mẫu (khoản 9.2.3) và
thông số kỹ thuật kỹ thuật đầm nén K tương xứng, (trên cơ sở
trọng lượng thể tích khô  của 3 mẫu CBR và
trọng lượng thể tích khô to, số 1), vẽ đường cong quan hệ CBR – độ chặt K. 9.3.2. Từ đồ thị này, vị trí đặt,
Vị trí,
địa thế căn cứ, giá thành, độ chặt đầm nén quy tắc, K để khẳng định chắc chắn, CBR (xem Hình 3). Đó đó là giá thành, CBR của nhiên liệu (được đầm tại
Nhiệt độ, tốt nhất, nhất có thể ứng với độ chặt đầm nén quy tắc, K). 9.4.
Báo cáo giải trình,
công dụng: Phiếu
công dụng thí nghiệm khẳng định chắc chắn, chỉ số CBR phải rất đầy đủ, những thông tin sau này (xem mẫu
Báo cáo giải trình,
công dụng): 1- Nhiên liệu thí nghiệm: nguồn nhiên liệu, loại nhiên liệu, phạm vi cần sử dụng; 2- Xác suất
trọng lượng của nhiên liệu Vị trí đặt,
Vị trí, trưng bày trên sàng 19 mm (nếu có); 3- Tổng
trọng lượng tấm gia tải; 4- Trọng lượng thể tích khô to, số 1 (g/cm3),
Nhiệt độ, đầm nén tốt nhất, nhất có thể (%); 5- Công đầm (số chày đầm/lớp), số lớp đầm,
Nhiệt độ, đầm nén (%),
trọng lượng thể tích ẩm (g/cm3),
trọng lượng thể tích khô (g/cm3), độ trương nở (%) tương xứng, của nhiều mẫu; 6- Đồ thị quan hệ stress, nén – chiều sâu ép lún, giá thành, CBR (%) tương xứng, của nhiều mẫu; 7- Đồ thị quan hệ CBR –
thông số kỹ thuật kỹ thuật đầm nén K; 8-
giá trị, chỉ số CBR của nhiên liệu (đầm nén tại
Nhiệt độ, tốt nhất, nhất có thể ứng với độ chặt đầm nén quy tắc, K).

*
*

MẪU BÁO CÁO KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM CBR

TÊN ĐƠN VỊ THỰC HIỆN THÍ NGHIỆM PHÒNG THÍ NGHIỆM LAS-XD… SỐ:……/2006/ LAS XD-…….

BÁO CÁO KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM CBR

1.
Đơn vị chức năng,
công dụng tính năng,
Kiến nghị, ý kiến
Đề xuất kiến nghị,:
3. Nguồn gốc xuất xứ, mẫu: 5. Ngày gửi mẫu: 7.
quy trình: 22 TCN 332-06
2.
dự án công trình,
thiết kế xây dựng:
4. Phạm vi cần sử dụng: 6. Ngày thí nghiệm: 8. Số hiệu mẫu: M1 M2 M3
hiệu quả, thí nghiệm Chiều sâu ép lún Số chày / lớp M1-10 chày M2-30 chày M3-65 chày in mm Số đọc Áp lực đè nén, nặng nề daN/cm2 CBR (%) CBR h. chỉnh Số đọc Áp lực đè nén, nặng nề daN/cm2 CBR (%) CBR h. chỉnh Số đọc Áp lực đè nén, nặng nề daN/cm2 CBR (%) CBR h. chỉnh 0,025 0,64 1,0 0,4 10,0 2,8 20,0 5,4 0,050 1,27 2,0 0,6 28,0 7,5 42,0 11,2 0,075 1,91 4,0 1,2 38,0 10,2 62,0 16,5 0,100 2,54 9,0 2,5 3,6 3,9 50,0 13,4 19,4 19,4 78,0 20,8 30,1 30,1 0,125 3,18 14,0 3,8 58,0 15,5 88,0 23,4 0,150 3,75 17,0 4,6 65,0 17,3 99,0 26,3 0,175 4,45 20,0 5,4 70,0 18,7 108,0 28,7 0,200 5,08 21,0 5,7 5,5 5,7 74,0 19,7 19,1 19,1 115,0 30,6 29,7 29,7 0,300 7,62 22,0 5,9 85,0 22,6 125,0 33,2 KL thể tích khô, g/cm3 1,583 1,653 1,781
Nhiệt độ, chế bị, %
19,1 19,2 19,7 Độ trương nở, % 0,32 0,34 0,37

*
*

Trọng lượng thể tích khô to, số 1            =      1,70 (g/cm3)
Nhiệt độ, tốt nhất, nhất có thể                                        =      18,8 (%) CBR (%) tại      K = 1,00           là           22,0 K = 0,95           là           12,5 CBR (%) tại      K = 0,98          là           19,4 đô thị thủ đô Hà Nội Thủ Đô Hà Nội, ngày… tháng… năm 2006
Đơn vị chức năng,
công dụng tính năng, triển khai, triển khai tiến hành, thí nghiệm (Ký tên, đóng dấu) Phòng LAS-XD… (Ký tên, đóng dấu) Người thí nghiệm: (Ký tên) Người kiểm tra: (Ký tên)

MẪU BÁO CÁO KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM CBR

TÊN ĐƠN VỊ THỰC HIỆN THÍ NGHIỆM PHÒNG THÍ NGHIỆM LAS-XD… SỐ:……/2006/ LAS XD-…….

BÁO CÁO KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM CBR (22 TCN 332 – 06)

KẾT QUẢ ĐẦM NÉN MẪU CBR  VÀ ĐỘ TRƯƠNG NỞ 1.
Đơn vị chức năng,
công dụng tính năng,
Kiến nghị, ý kiến
Đề xuất kiến nghị,:
2.
dự án công trình,
thiết kế xây dựng
3. Nguồn gốc xuất xứ, mẫu: 4. Phạm vi cần sử dụng: 5. Ngày gửi mẫu: 6. Ngày thí nghiệm: 7. Số hiệu mẫu: M1 M2 M3
hiệu quả, thí nghiệm Số hiệu mẫu M1 M2 M3 Số lớp 5 5 5 Số chày/lớp 10 30 65 KL mẫu ướt + khuôn, g 12642 12745 13065 KL khuôn, g 8657 8552 8541 KL mẫu ướt, g 3985 4193 4524 Thể tích mẫu, cm3 2113 2127 2122 KL thể tích ướt, g/cm3 1,886 1,971 2,132
khẳng định
Nhiệt độ, Vị trí đặt, khẳng định chắc chắn,
Nhiệt độ, Trên Phía dưới TB Trên Phía dưới TB Trên Phía dưới TB Hộp ẩm số 1 2 3 4 5 6 KL mẫu ướt + hộp, g 350,66 345,22 364,52 366,14 365,35 345,51 KL mẫu khô + hộp, g 300,00 295,20 311,23 312,35 310,26 295,00 KL nước, g 50,66 50,02 53,29 53,79 55,09 50,51 KL hộp, g 35,28 33,45 33,11 33,38 36,12 33,92 KL mẫu khô, g 264,72 261,75 278,12 278,97 274,14 261,08
Nhiệt độ,, % 19,14 19,11 19,12 19,16 19,28 19,22 20,10 19,38 19,72 KL thể tích khô, g/cm3 1,583 1,653 1,781 KL thể tích khô max, g/cm3 1,700 Độ chặt K, % 93 97 105 Số liệu đo trương nở Ngày tháng Thời hạn, Khoảng tầm tầm phương thức, thời điểm Mẫu M1 Mẫu M2 Mẫu M3 Số đọc đồng hồ đeo tay, thời trang thời trang đeo tay Trương nở % Số đọc đồng hồ đeo tay, thời trang thời trang đeo tay Trương nở % Số đọc đồng hồ đeo tay, thời trang thời trang đeo tay Trương nở % 0.01mm 0.01mm 0.01mm 0.01mm 0.01mm 0.01mm 1-6-05 10:00 3 15 5 2-6-05 10:00 1 ngày 25 22 0,19 38 23 0,20 33 28 0,24 3-6-05 10:00 2 ngày 30 27 0,23 45 30 0,26 42 37 0,32 4-6-05 10:00 3 ngày 35 32 0,27 55 40 0,34 48 43 0,37 5-6-05 10:00 4 ngày 40 37 0,32 55 40 0,34 48 43 0,37 đô thị thủ đô Hà Nội Thủ Đô Hà Nội, ngày… tháng… năm 2006
Đơn vị chức năng,
công dụng tính năng, triển khai, triển khai tiến hành, thí nghiệm (Ký tên, đóng dấu) Phòng LAS-XD… (Ký tên, đóng dấu) Người thí nghiệm: (Ký tên) Người kiểm tra: (Ký tên) PHỤ LỤC A THÍ NGHIỆM XÁC ĐỊNH CHỈ SỐ CBR TRONG KHOẢNG ĐỘ ẨM ĐẦM NÉN A.1. Kim chỉ nam thí nghiệm Trường hợp rất rất sẽ phải, khẳng định chắc chắn,
Tác động ảnh hưởng, của
Nhiệt độ, đần nén tới, CBR, hoặc Ship hàng phương châm điều tra khảo sát, nghiên cứu và phân tích,, việc thí nghiệm khẳng định chắc chắn, CBR sẽ triển khai, triển khai thiết kế, trên những tổ mẫu đã được đầm nén ở những
Nhiệt độ, tương xứng, độc lạ, Vị trí đặt,
Vị trí, trưng bày trong khoảng chừng tầm
Nhiệt độ, đần nén quy tắc,. Vị trí đặt,
Vị trí,
địa thế căn cứ,
công dụng thí nghiệm (Hình 4-a và 4-b), rất có tính năng, nội suy để khẳng định chắc chắn, CBR tương xứng, với giá thành,
Nhiệt độ, và
trọng lượng thể tích khô bất kể trong khoảng chừng tầm
Nhiệt độ, thí nghiệm. Vị trí đặt,
Vị trí,
địa thế căn cứ,
công dụng thí nghiệm (Hình 4-c), rất có tính năng, khẳng định chắc chắn, được số lượng, số lượng số lượng giới hạn, khoảng chừng tầm
Nhiệt độ, đầm nén tương xứng, để giành được trị số CBR
Thấp nhất,
Kiến nghị, ý kiến
Đề xuất kiến nghị,. A.2. Ý kiến
Đề xuất kiến nghị, về thiết bị, loại thiết bị thí nghiệm Những
Kiến nghị, ý kiến
Đề xuất kiến nghị, về thiết bị, loại thiết bị thí nghiệm tuân theo quy tắc, tại khoản 3 của
quy trình. Số lượng thiết bị loại bỏ, thiết bị trên bảng, 1. Bảng 1.
Thống kê, thiết bị, loại thiết bị số đông Ship hàng thí nghiệm
trọng tâm
Thiết bị, loại thiết bị Số lượng 1 Máy nén mẫu CBR 1 2 Chày đầm tiêu chuẩn 1 3 Chày đầm
Thay đổi, 1 4 Cối CBR 15 5 Tấm đệm 1 6 Tấm đo trương nở 15 7 Đồng hồ thời trang, thời trang đeo tay đo trương nở 15 8 Giá đỡ thiên phân kế 15 9 Tấm gia tải (2,27 kg), tối thiểu 30 A.3. Sẵn sàng sẵn sàng, sẵn sàng, mẫu thí nghiệm: Mẫu thí nghiệm được sẵn sàng sẵn sàng, theo quy tắc, tại khoản 4 của
quy trình. A.4. Đầm tạo mẫu thí nghiệm cbr A.4.1. Lượng mẫu rất thiết yếu để thí nghiệm:
trọng lượng mẫu ít đặc biệt quan trọng, là 115 kg. Chia đều lượng mẫu thành 3 tổ mẫu, mỗi tổ 5 mẫu. Tổng cộng được phân thành 15 phần nhỏ dại dại, mỗi phần khoảng chừng tầm 7 kg để đầm tạo mẫu CBR. A.4.2. Đầm tạo mẫu thí nghiệm CBR: việc đầm tạo mẫu được triển khai, triển khai tiến hành, trong cối CBR. Công đầm quy tắc, tương xứng, với 3 tổ mẫu là: – Tổ mẫu 1: 56 chày/lớp; – Tổ mẫu 2: 25 chày/lớp; – Tổ mẫu 3: 10 chày/lớp. A.4.2.1. Đầm tổ mẫu 1: – Trộn 5 mẫu nhiên liệu với lượng nước tính toán và
Thống kê, và thống kê để
Nhiệt độ, của nhiều mẫu tăng cao từ mẫu thứ 1 tới, mẫu thứ 5 thế nào cho
trọng lượng thể tích khô của cối thứ 3 gần với cùng một trọng lượng thể tích khô to, số 1. – Triển khai, đầm mẫu: mỗi mẫu được đầm với 56 chày/lớp. Mẫu sẽ triển khai, triển khai đầm với số lớp và loại chày đầm theo quy tắc, của
quy trình đầm nén đất, đá dăm trong phòng thí nghiệm 22 TCN 333 – 06 (3 lớp bằng chày đầm tiêu chuẩn với phương thức, I hoặc 5 lớp bằng chày đầm
Thay đổi, theo phương thức, II). Việc đầm, khẳng định chắc chắn,
Nhiệt độ,,
trọng lượng thể tích khô của nhiều mẫu được triển khai, triển khai tiến hành, theo trình tự như
diễn tả tại khoản 6.2.1 của
quy trình, chỉ khác tại đoạn những mẫu này sẽ, triển khai, triển khai đầm với 56 chày/lớp. A.4.2.2. Đầm tổ mẫu 2 và tổ mẫu 3: việc tạo ẩm cho mẫu, đầm mẫu, khẳng định chắc chắn,
Nhiệt độ,,
trọng lượng thể tích khô được triển khai, triển khai tiến hành, theo trình tự quy tắc, tại khoản A.4.2.1 của Phụ lục này, nhưng chỉ khác tại đoạn những mẫu của tổ mẫu 2 sẽ triển khai, triển khai đầm với 25 chày/lớp, những mẫu của tổ mẫu 3 sẽ triển khai, triển khai đầm với 10 chày/lớp. Ghi chú: Việc đầm tạo mẫu CBR trong thực tiễn là thí nghiệm đầm nén theo
quy trình đầm nén đất, đá trong phòng thí nghiệm 22 TCN 333 – 06, chỉ khác tại đoạn nhiên liệu được đầm trong cối CBR và tổng thể những mẫu sau khoản thời hạn, đầm đều được giữ lại để thí nghiệm khẳng định chắc chắn, chỉ số CBR. A.5. Ngâm mẫu CBR: ngâm mẫu thí nghiệm CBR được triển khai, triển khai tiến hành, theo quy tắc, tại khoản 7 của
quy trình. A.6. Thí nghiệm CBR: thí nghiệm CBR được triển khai, triển khai tiến hành, theo quy tắc, tại khoản 8 của
quy trình. A.7.
Thống kê, và thống kê và tính toán,
Báo cáo giải trình,
công dụng A.7.1. Vẽ đồ thị quan hệ giữa ứng suất kháng nén – chiều sâu xuyên: được triển khai, triển khai tiến hành, theo quy tắc, tại khoản 9.1 của
quy trình. A.7.2.
khẳng định CBR của mẫu: được triển khai, triển khai tiến hành, theo quy tắc, tại khoản 9.2 của
quy trình. A.7.3.
khẳng định chỉ số CBR của nhiên liệu: A.7.3.1. Từ
công dụng đầm tạo mẫu của 3 tổ mẫu CBR, vẽ 3 đường cong quan hệ giữa
trọng lượng thể tích khô và
Nhiệt độ, đầm nén, mỗi đường cong ứng với cùng một tổ mẫu, trong những số ấy trục hoành biểu diện
Nhiệt độ, và trục tung
trình diễn
trọng lượng thể tích khô (Hình 4-a). A.7.3.2. Từ
công dụng thí nghiệm CBR của 3 tổ mẫu, vẽ 3 đường cong quan hệ giữa CBR và
Nhiệt độ, đầm nén, mỗi đường cong ứng với cùng một tổ mẫu, trong những số ấy trục hoành
trình diễn
Nhiệt độ, và trục tung
trình diễn giá thành, CBR (Hình 4-b). A.7.3.3. Từ hình 4-a và 4-b, khẳng định chắc chắn, và vẽ đường cong quan hệ giữa CBR và
trọng lượng thể tích khô với những
Nhiệt độ, đầm nén độc lạ,, trong những số ấy trục hoành
trình diễn
trọng lượng thể tích khô và trục tung
trình diễn giá thành, CBR (Hình 4-c). Mỗi đường cong biểu lộ quan hệ giữa CBR và
trọng lượng thể tích khô ở một giá thành,
Nhiệt độ,. A.7.3.4. Từ Hình 4-c, khẳng định chắc chắn, miền số lượng, số lượng số lượng giới hạn, bởi 4 đường: đường số lượng, số lượng số lượng giới hạn, trên và đường số lượng, số lượng số lượng giới hạn, phía dưới của
trọng lượng thể tích khô (hoặc đường số lượng, số lượng số lượng giới hạn, trên và số lượng, số lượng số lượng giới hạn, phía dưới của độ chặt đầm nén); đường số lượng, số lượng số lượng giới hạn, trên và đường số lượng, số lượng số lượng giới hạn, phía dưới của
Nhiệt độ, đầm nén. A.7.3.5.
khẳng định giá thành, CBR
Thấp nhất, trong miền số lượng, số lượng số lượng giới hạn, bởi những đường trên.
giá trị, này đó là chỉ số CBR trong khoảng chừng tầm
Nhiệt độ, và khoảng chừng tầm
trọng lượng thể tích khô quy tắc, (xem Phụ lục B và Hình 4-c). A.7.4.
Báo cáo giải trình,
công dụng: tuân theo quy tắc, tại khoản 9.4 của
quy trình, không những thế, còn bổ sung cập nhật update cập nhật những thông tin sau: 1- Đường cong quan hệ giữa
trọng lượng thể tích khô và
Nhiệt độ, đầm nén của nhiều tổ mẫu (Hình 4-a). 2- Đường cong quan hệ giữa CBR và
Nhiệt độ, đầm nén của nhiều tổ mẫu (Hình 4-b). 3- Đường cong quan hệ giữa CBR và
trọng lượng thể tích khô với những
Nhiệt độ, đầm nén độc lạ, (Hình 4-c). 4-
giá trị, chỉ số CBR của nhiên liệu trong khoảng chừng tầm
Nhiệt độ, quy tắc,. PHỤ LỤC B HƯỚNG DẪN XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ CBR TRONG MỘT KHOẢNG ĐỘ ẨM ĐẦM NÉN Bảng 1. Số liệu đầm chặt và nén CBR cần sử dụng để vẽ Hình 4-a và Hình 4-b. Tổ mẫu 1: Nhiên liệu được đầm làm 5 lớp, mỗi lớp 56 chày
Nhiệt độ, đầm mẫu, % 10,0 12,5 14,0 17,5 20,0 KL thể tích khô, g/cm3 1,762 1,855 1,884 1,825 1,751 CBR, % 7 17 27 4 1,5 Tổ mẫu 2: Nhiên liệu được đầm làm 5 lớp, mỗi lớp 25 chày
Nhiệt độ, đầm mẫu, % 10,0 13,5 16,0 18,0 20,5 KL thể tích khô, g/cm3 1,642 1,745 1,771 1,752 1,695 CBR, % 4,0 11,0 19,0 6,0 3,0 Tổ mẫu 3: Nhiên liệu được đầm làm 5 lớp, mỗi lớp 10 chày
Nhiệt độ, đầm mẫu, % 9,8 15,7 18,3 20,5 22,2 KL thể tích khô, g/cm3 1,500 1,620 1,670 1,650 1,590 CBR, % 1,0 9,5 11,0 6,0 4,5 Bảng 2. Số liệu để vẽ quan hệ
trọng lượng thể tích khô – CBR cho Hình 4-c

Nhiệt độ, đầm mẫu
Tổ mẫu Trọng lượng thể tích khô CBR
Nhiệt độ, đầm mẫu
Tổ mẫu Trọng lượng thể tích khô CBR 10,0 1 1,762 7,0 16,0 1 1,861 14,0 2 1,642 4,0 2 1,771 19,0 3 1,501 1,2 3 1,640 10,0 12,0 1 1,845 15,0 18,0 1 1,820 3,0 2 1,705 8,0 2 1,752 6,0 3 1,540 4,1 3 1,674 11,0 14,0 1 1,884 27,0 20,0 1 1,751 1,5 2 1,751 13,0 2 1,705 3,5 3 1,580 7,0 3 1,660 7,0 Bảng 3.
hiệu quả, khẳng định chắc chắn, CBR
Trọng lượng thể tích khô to, số 1, g/cm3 1.884
Nhiệt độ, tốt nhất, nhất có thể, % 14,0 Trọng lượng thể tích khô tại K = 95%, g/cm3 1.752
giá trị, CBR
Thấp nhất,, % 10,0 – Khoảng tầm tầm
Nhiệt độ,: từ 12% tới, 14% – Khoảng tầm tầm độ chặt: từ K = 95% tới, K = 100%

Xem Ngay:  Alpha Là Gì - Hệ Số Những đặc điểm Cần Lưu ý
*

Thể Loại: Giải bày Kiến Thức Cộng Đồng

Bài Viết: Cbr Là Gì – Bộ Thí Nghiệm Cbr Hiện Trường Thể Loại: LÀ GÌ Nguồn Blog là gì: https://hethongbokhoe.com Cbr Là Gì – Bộ Thí Nghiệm Cbr Hiện Trường

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *