Blank Là Gì

Blank Là Gì

Bài Viết: Blank là gì Để trống, để trắng (tờ giấy…) a blank page một trang để trắng a blank cheque một tờ séc để trống a blank space một quãng trống Trống rỗng; ngây ra, không sống sót thần (cái nhìn…) a blank existence một cuộc sống đời thường trống rỗng a blank look cái nhìn ngây dại his memory is completely blank on the subject về vấn đề đó anh ta không nhớ được tí gì Không nạp chì (đạn); giả blank cartridge đạn không nạp chì blank window hiên chạy dọc cửa số giả Tuyệt đối hoàn hảo và tuyệt vời nhất tuyệt vời và hoàn hảo nhất blank silence sự im re tuyệt đối blank despair nỗi bi quan và tuyệt vọng tuyệt đối Chỗ để trống, khoảng không, gạch để trống to fill the blank điền vào những chỗ để trống Nỗi trống trải what a blank such a life is! cuộc sống đời thường thường ngày như vậy thật trống rỗng quá!

Hình thái từ

Ved : blanked Ving: blanking Adj : blanker , blankest Adv : blankly khoảng tầm chừng trắng blank after khoảng tầm chừng trắng theo sau blank deleter bộ hủy khoảng tầm chừng trắng blank deleter thiết bị hủy khoảng tầm chừng trắng khoảng không embedded blank khoảng không được nhúng embedded blank khoảng không không được nhúng ignore blank lờ đi khoảng không inter-word blank khoảng không giữa những từ Xem Ngay: Procedure Là Gì – Nghĩa Của Từ : Procedure để trống blank record bản ghi để trống blank skylight cửa mái (để) trống blank table bảng kê để trống phôi beam blank phôi thanh (thép hình) blank mold turnover sự quay đổ khuôn phôi blank mould turnover sự quay đổ khuôn phôi blank production showroom phân xưởng sẵn sàng chuẩn bị sẵn sàng phôi blank table bàn phôi mẫu blank tear vết xước phôi mẫu blank washer máy rửa phôi forged blank phối thép gear blank phôi bánh răng round blank phôi tròn screw blank phôi vít wheel blank phôi bánh răng rỗng blank arcade chuỗi cuốn rỗng blank arch vòm rỗng blank binder binder rỗng blank cell ô rỗng blank character ký tự rỗng blank sequence chuỗi rỗng blank-and-burst message thông báo trống rỗng-chùm khối Insert Blank chèn một trường rỗng trắng blank after khoảng tầm chừng trắng theo sau blank arcade chuỗi cuốn trang trí blank thẻ phiếu trắng blank thẻ thẻ trắng blank character ký tự trắng blank column cột trắng blank deleter bộ hủy khoảng tầm chừng trắng blank deleter thiết bị hủy khoảng tầm chừng trắng blank diskette đĩa (mềm) trắng blank diskette đĩa mềm trắng blank door cửa giả (trang trí) blank door cửa giả trang trí blank endorsement ký hậu để trắng blank film phim (màng) trắng blank line dòng trắng blank presentation bản màn trình diễn trắng blank space khoảng tầm chừng trắng blank tape băng trắng blank web page trang web trống trống blank cell ô trống blank character ký tự trống blank column cột trống blank column detection phát hiện cột trống blank database cơ sở dữ liệu trống blank diskette đĩa (mềm) trống blank endorsement bối thư trống blank form khuôn trống blank form mẫu biểu trống blank gap khoảng không blank groove rãnh trống blank level mức trống blank line dòng trống blank lines dòng trống blank magnetic tape băng từ trống blank medium thiên nhiên môi trường tự nhiên và thoải mái vạn vật vạn vật thiên nhiên trống blank medium phương tiện đi lại di chuyển và đi lại trống blank medium vật trữ tin trống blank record bản ghi để trống blank skylight cửa mái (để) trống blank space khoảng không blank table bảng kê để trống blank tape băng trống blank ticket phiếu trống blank web page trang web trống blank window hiên chạy dọc cửa số trong trí blank-and-burst message thông báo trống rỗng-chùm khối embedded blank khoảng không được nhúng embedded blank khoảng không không được nhúng ignore blank lờ đi khoảng không inter-word blank khoảng không giữa những từ chừa trống blank back bill of lading vận đơn chừa trống mặt sườn sống lưng blank bill of lading vận đơn chừa trống blank space chỗ chừa trống endorse in blank bối thự chừa trống giấy khống chỉ phần để trống phiếu chừa trống (để điền vào) trắng application blank đơn xin để trắng blank back B/L vận đơn trắng sườn sống lưng blank page trang trắng blank paper giấy trắng

Xem Ngay:  Power Factor Là Gì - Hệ Số Công Suất Pf Cosø Là Gì

Những từ tác động

Từ đồng nghĩa tương quan đối sánh

adjective bare , barren , clean , empty , fresh , new , pale , plain , spotless , uncompleted , unfilled , unmarked , untouched , unused , vacant , vacuous , virgin , virginal , void , white , deadpan , dull , fruitless , hollow , immobile , impassive , inane , inexpressive , inscrutable , lifeless , masklike , meaningless , noncommittal , poker-faced , stiff , stupid , uncommunicative , unexpressive , vague , at a loss , awestruck , bewildered , confounded , confused , dazed , disconcerted , muddled , nonplussed , stupefied , uncomprehending , wonderstruck , complete , downright , out-and-out , outright , perfect , regular , sheer , straight-out , thorough , total , unconditional , unqualified , clear , pokerfaced , empty-headed Xem Ngay: Sửa Lỗi Phương pháp thức thức Chữ Trong Word, Sửa Lỗi Nhảy Phương pháp thức thức Chữ Trong Word noun abyss , cavity , chasm , emptiness , gap , gulf , hiatus , hole , hollow , hollowness , interstice , interval , lacuna , nihility , nothingness , nullity , omission , opening , preterition , pretermission , skip , tabula rasa , vacancy , vacuity , vacuum , void , womb , annul , bare , blind , break , clean , clear , colorless , empty , expression , form , fruitless , frustrate , idle , muddled , scoreless , shot , space , unfilled , vacant Thể Loại: Chia sẻ Kiến Thức Cộng Đồng

Bài Viết: Blank Là Gì Thể Loại: LÀ GÌ Nguồn Blog là gì: https://hethongbokhoe.com Blank Là Gì

Leave a Reply

Your email address will not be published.