Beef Là Gì – Nghĩa Của Từ Beef

Những cách nhìn của rất nhiều ví dụ dường như không còn gì khác hiện cách nhìn của rất nhiều đổi thay viên Cambridge Dictionary hoặc của Cambridge University Press hay của rất nhiều nhà cấp phép. Another improvement will be what might be called beefing up the chairman, và he may have to be legally qualified. I want the scheme to help farmers to improve hedgerows to be beefed up và made much more effective. However, it beefs up the arguments và emphasises the public need for change và to ensure standards. Local councils” trading standards departments have to be beefed up so that that aspect of the legislation can be effective. The benefit will have to be beefed up again in the autumn to keep pace with inflation và people”s genuine và reasonable aspirations. The directive could, of course, have been still better và beefed up even more, for example as far as the timetables are concerned. The beefing up of the “availability for work”test with an”actively seeking work” test was opposed by the party at the time.

beef

Những từ hay được sử dụng cùng theo với beef. Bài Viết: Beef là gì Many recipes add tomatoes or canned tomato sauce, while others add beef broth và/or brandy or other distilled spirits. Hardness values at the proximal wall site were significantly greater on average for beef cattle claws than for those of the dairy cattle. Xem Ngay: R&d Là Gì – The R Project For Statistical Computing Decisions were taken on the basis of biased recommendations, và studies were commissioned và paid for by the beef industry itself. Những ví dụ này từ Cambridge English Corpus và từ những nguồn trên web. Tổng thể và toàn diện những cách nhìn trong những ví dụ dường như không còn gì khác hiện cách nhìn của rất nhiều đổi thay viên Cambridge Dictionary hoặc của Cambridge University Press hay của rất nhiều người cấp phép.

Xem Ngay:  keep là gì
*
*
*
*

Thêm đặc tính hữu ích của Cambridge Dictionary vào trang mạng của bạn cần sử dụng tiện nghi khung tìm kiếm không tính phí của chúng tôi. Xem Ngay: Anti Aliasing Là Gì – Mlaa Morphological Anti Tìm kiếm ứng dụng từ điển của chúng tôi ngay hiện nay và khẳng định chắc chắn rằng bạn không lúc nào trôi mất khởi hành xuất phát điểm từ 1 lần nữa. Cải cách và phát triển Cải cách và phát triển Từ điển API Tra giúp bằng phương pháp nháy đúp chuột Những tiện nghi tìm kiếm Dữ liệu cấp phép Reviews Reviews Tài năng truy cập Cambridge English Cambridge University Press Điều hành quản lý Sự chấp thuận đồng ý thuận tình Bộ lưu trữ tàng trữ và Riêng tư Corpus Những quy phương thức thức cần sử dụng {{/displayLoginPopup}} {{#notifications}} {{{message}}} {{#secondaryButtonUrl}} {{{secondaryButtonLabel}}} {{/secondaryButtonUrl}} {{#dismissable}} {{{closeMessage}}} {{/dismissable}} {{/notifications}} Thể Loại: Share Kiến Thức Cộng Đồng

Bài Viết: Beef Là Gì – Nghĩa Của Từ Beef Thể Loại: LÀ GÌ Nguồn Blog là gì: https://hethongbokhoe.com Beef Là Gì – Nghĩa Của Từ Beef

Leave a Reply

Your email address will not be published.