Bean Là Gì – (Từ Điển Anh

Những đối tượng người dùng quý khách người sử dụng tạo thành xương sống của ứng dụng và được quản trị bởi Spring IoC container được gọi là Bean. Một bean là 1 trong những đối tượng người dùng quý khách người sử dụng được khởi tạo, lắp ráp, và được quản trị bởi một Spring IoC container. Những bean này được tạo nên bằng siêu dữ liệu thông số kỹ thuật kỹ thuật mà bạn phân phối cho container, ví dụ phía bên dưới dạng định nghĩa XML .

Những thuộc tính định nghĩa Bean trong Spring

Định nghĩa Bean chứa những thông tin được gọi là siêu dữ liệu thông số kỹ thuật kỹ thuật, mà thiết yếu cho container để biết những điều sau này: Tạo nên sự làm thế nào để tạo ra một bean. Chi tiết cụ thể vòng đời của bean. Phụ thuộc (dependency) của bean. Toàn bộ tổng thể toàn diện những siêu dữ liệu thông số kỹ thuật kỹ thuật ở trên chuyển thành một tập những thuộc tính sau được sử dụng để định nghĩa bean. No.Thuộc tính & Miêu tả

1class Thuộc tính đây là bắt buộc và chỉ định lớp được sử dụng để tạo ra bean. Bài Viết: Bean là gì
2name Thuộc tính này chỉ định duy nhất nhận dạng bean. Trong siêu dữ liệu thông số kỹ thuật kỹ thuật phụ thuộc vào XML, bạn sử dụng những thuộc tính id và (hoặc) name để chỉ định bean duy nhất.
3scope Thuộc tính này định vị khoanh vùng phạm vi của những đối tượng người dùng quý khách người sử dụng được tạo nên xuất phát điểm từ 1 định nghĩa bean chi tiết cụ thể cụ thể chi tiết.
4constructor-arg Thuộc tính này được sử dụng để bơm những lệ thuộc (dependency).
5properties Thuộc tính này được sử dụng để bơm những lệ thuộc (dependency). Xem Ngay: Phẩm Chất đạo đức Là Gì, Khái Niệm Phẩm Chất đạo đức
6Chế độ autowiring Thuộc tính này được sử dụng để bơm những lệ thuộc (dependency).
7Chế độ lazy-initialization Thuộc tính này nói cho IoC container biết được rằng đối tượng người dùng quý khách người sử dụng này được tạo nên tại thời điểm được request, chứ không hẳn lúc khởi động.
8Phương thức initialization Một callback được gọi ngay sau khi toàn diện những thuộc tính thiết yếu trên bean đã được tùy chỉnh cấu hình thông số kỹ thuật bởi container. Xem Ngay: dịch vụ vas là gì
9Phương thức destruction Một callback được sử dụng khi container chứa bean bị hủy.

Tạo nên sự làm thế nào để phân phối siêu dữ liệu thông số kỹ thuật kỹ thuật cho Spring IoC Container

Có ba phương pháp quan trọng để phân phối siêu dữ liệu thông số kỹ thuật kỹ thuật cho Spring IoC Container: Tệp tin thông số kỹ thuật kỹ thuật phụ thuộc vào XML. Thông số kỹ thuật kỹ thuật phụ thuộc vào Annotation. Thông số kỹ thuật kỹ thuật phụ thuộc vào Java. Tiếp trong tương lai là 1 trong những số ví dụ định nghĩa bean phụ thuộc vào XML. Bạn cũng tồn tại thể tìm hiểu thêm ví dụ Spring Hello World để hiểu tạo ra sự làm thế nào để định nghĩa bean trong Spring phụ thuộc vào XML. Thể Loại: Chia sẻ trình bày trình diễn Kiến Thức Cộng Đồng

Xem Ngay:  Knock Out Là Gì - 3 Điều Chưa Hẳn Bạn Đã Biết Về Những Cú Knock

Bài Viết: Bean Là Gì – (Từ Điển Anh Thể Loại: LÀ GÌ Nguồn Blog là gì: https://hethongbokhoe.com Bean Là Gì – (Từ Điển Anh

Leave a Reply

Your email address will not be published.