Báo Cáo Tài Chính Tiếng Anh Là Gì, Bản Dịch Báo Cáo Tài Chính Tiếng Anh (Theo Qđ 48)

Thuật ngữ tiếng anh chuyên ngành kế toán hay được dùng trong Báo cáo kinh tế tài chính

Nếu mà người tiêu dùng không thoải mái tự tin về kiến thức và kỹ năng tiếng anh của bản thân khi gặp phải báo cáo giải trình kinh tế tài chính viết bằng tiếng Anh thì phải xử lý ra làm sao? Cần sử dụng google dịch nhiều lúc sẽ đã hết dịch được đúng mực nghĩa với những từ thuộc chuyên ngành chính vì như vậy trong content nội dung bài viết sau này Điều tra và nghiên cứu và nghiên cứu kinh tế tài chính sẽ share với toàn bộ tổng thể tất cả chúng ta 100 thuật ngữ tiếng anh chuyên ngành kế toán, kinh tế tài chính giúp toàn bộ tổng thể tất cả chúng ta không giỏi tiếng Anh vẫn rất có công dụng đọc được Báo cáo kinh tế tài chính tiếng Anh

STTTiếng AnhPhiên âmDịch nghĩaA 1 Accounting entry /ə’kauntiɳ ‘entri/ Bút toán 2 Accumulated /ə’kju:mjuleit/ Lũy kế 3 Accrued expenses /iks’pens/ Chi phí phải trả 4 Advanced payments to suppliers Thanh toán trả tiền trước người bán 5 Assets /’æsets/ Tài sản 6 Advances to employees Tạm ứng B 7 Bookkeeper /’bukki:pə/ Người lập báo cáo giải trình 8 Balance sheet /’bæləns ʃi:t/ Bảng cân bằng kế toán C 9 Capital construction /’kæpitl kən’strʌkʃn/ Xây dựng cơ bản 10 Cash /kæʃ/ Tiền mặt 11 Cash in hand Tiền mặt tại quỹ 12 Cash at ngân hàng nhà nước /kæʃ at bæηk/ Tiền gửi tiết kiệm ngân sách 13 Cash in transit Tiền đang chuyển 14 Check và take over Nghiệm thu sát hoạch nghiệm thu sát hoạch 15 Cost of goods sold Giá vốn bán mặt hàng 16 Construction in progress Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 17 Bài Viết: Báo cáo kinh tế tài chính tiếng anh là gì Thiếu dài hạn đến hạn trả 18 Current assets /’kʌrənt ‘æsets/ Tài sản lưu động và đầu tư góp vốn góp vốn đầu tư không quá lâu D 19 Deferred expenses Chi phí chờ kết chuyển 20 Deferred revenue Người mua thanh toán trước 21 Hao mòn lũy kế tài sản cố định và thắt chặt và thắt chặt vô tưởng tượng 22 Depreciation of fixed assets /di,pri:ʃi’eiʃn/, /fiks ’æsets/ Hao mòn lũy kế tài sản cố định và thắt chặt và thắt chặt hữu hình 23 Depreciation of leased fixed assets Hao mòn lũy kế tài sản cố định và thắt chặt và thắt chặt thuê kinh tế tài chính E 24 Equity và funds Vốn và quỹ 25 Expense mandate /iks’pens ‘mændeit/ Ủy nhiệm chi 26 Exchange rate differences /iks’tʃeindʤ reit ’difrəns/ Chênh lệch tỷ giá 27 Expenses for financial activities /iks’pens/, /fai’nænʃəl æk’tivitis/ Chi phí hoạt động kinh tế tài chính 28 Extraordinary income /iks’trɔ:dnri ’inkəm/ Thu nhập không thông thường 29 Extraordinary expenses /iks’trɔ:dnri iks’pens/ Chi phí không thông thường 30 Extraordinary profit Lợi nhuận không thông thường F 31 Figures in: millions VND Đơn vị chức năng tính năng tính: triệu đồng 32 Financials /fai’nænʃəls/ Tài chính 33 Financial ratios /fai’nænʃəl ‘reiʃiou/ Chỉ số kinh tế tài chính 34 Finished goods Thành phẩm tồn dư 35 Fixed assets Tài sản cố định và thắt chặt và thắt chặt 36 Fixed asset costs Nguyên giá tài sản cố định và thắt chặt và thắt chặt hữu hình G 37 General và administrative expenses Chi phí quản trị doanh nghiệp 38 Goods in transit for giảm ngay ngay Hàng gửi đi bán 39 Gross revenue /grous ’revinju:/ Doanh thu tổng 40 Gross profit /grous profit/ Lợi nhuận tổng I 41 Income from financial activities Thu nhập hoạt động kinh tế tài chính 42 Intangible fixed asset costs Nguyên giá tài sản cố định và thắt chặt và thắt chặt vô tưởng tượng 43 Instruments và tools Công cụ, loại thiết bị trong kho 44 Intangible fixed assets Tài sản cố định và thắt chặt và thắt chặt vô tưởng tượng 45 Inventory /in’ventri/ Hàng tồn dư 46 Intra-company payables Phải trả những đơn vị nội bộ 47 Investment và development fund Quỹ đầu tư góp vốn góp vốn đầu tư cải tiến và phát triển 48 Itemize /’aitemaiz/ Mở tiểu khoản L 49 Leased fixed assets Tài sản cố định và thắt chặt và thắt chặt thuê kinh tế tài chính 50 Leased fixed asset costs Nguyên giá tài sản cố định và thắt chặt và thắt chặt thuê kinh tế tài chính 51 Liabilities /,laiə’biliti/ Thiếu phải trả 52 Long-term financial assets Những khoản vốn liếng kinh tế tài chính dài hạn 53 Long-term borrowings Vay dài hạn 54 Xem Ngay: Điện Toán đám Mây Là Gì? Thời đại Chiêu trò Mạng Cloud Computing Là Gì Những khoản thế chấp vay vốn ngân hàng nhà nước, ký quỹ, ký cược dài hạn 55 Long-term liabilities Thiếu dài hạn 56 Long-term security investments Đầu tư góp vốn góp vốn đầu tư góp vốn đầu tư và thị trường chứng khoán dài hạn M 57 Merchandise inventory /’mə:tʃəndaiz in’ventri/ Hàng hoá tồn dư N 58 Net revenue Doanh thu thuần 59 Net profit Lợi nhuận thuần 60 Non-business expenditure source Nguồn chi phí công danh và sự nghiệp công danh 61 Non-current assets Tài sản cố định và thắt chặt và thắt chặt và đầu tư góp vốn góp vốn đầu tư dài hạn 62 Non-business expenditures Chi công danh và sự nghiệp công danh O 63 Operating profit Lợi nhuận từ hoạt động SXKD 64 Other funds Nguồn chi phí, quỹ khác 65 Other current assets Tài sản lưu động khác 66 Other long-term liabilities Thiếu dài hạn khác 67 Other receivables Những khoản phải thu khác 68 Other payables Thiếu khác 69 Other short-term investments Đầu tư góp vốn góp vốn đầu tư không quá lâu khác 70 Owners’ equity Nguồn giá cả chủ sở hữu P.. 71 Prepaid expenses Chi phí thanh toán trước 72 Payables to employees Phải trả công nhân viên cấp dưới cấp bên dưới 73 Profit before taxes Lợi nhuận trước thuế 74 Provision for devaluation of stocks Dự trữ tiết kiệm ngân sách giá cả với cơ chế giảm ngay ngay hàng tồn dư 75 Profit from financial activities Lợi nhuận từ hoạt động kinh tế tài chính 76 Purchased goods in transit Hàng mua đang di chuyển trên đường R 77 Receivables /ri’si:vəbls/ Những khoản phải thu 78 Raw materials /rɔ: mə’tiəriəl/ Nguyên vật liệu, nhiên liệu tồn dư 79 Receivables from customers Phải thu của người tiêu dùng 80 Reserve fund /ri’zə:v fʌnd/ Quỹ dự trữ 81 Reconciliation /,rekəsili’eiʃn/ Đối chiếu 82 Revenue deductions /’revinju: di’dʌkʃns/ Những khoản giảm trừ 83 Retained earnings /ri’tein ´ə:niη/ Lợi nhuận chưa đáp ứng S 84 Sales expenses Chi phí bán mặt hàng 85 Sales returns Hàng bán bị trả lại 86 Sales rebates Khuyến mãi kèm theo giảm ngay bán mặt hàng 87 Short-term borrowings Vay không quá lâu 88 Short-term liabilities Thiếu không quá lâu 89 Short-term investments chứng chỉ kế toán trưởng Những khoản vốn liếng kinh tế tài chính không quá lâu 90 Những khoản thế chấp vay vốn ngân hàng nhà nước, ký cược, ký quỹ không quá lâu 91 Stockholders’ equity /´stɔk¸houldə ’ekwiti/ Nguồn giá cả kinh doanh thương mại kinh tế 92 Short-term security investments Đầu tư góp vốn góp vốn đầu tư góp vốn đầu tư và thị trường chứng khoán không quá lâu 93 Surplus of assets awaiting resolution Tài sản thừa chờ xử lý T 94 Xem Ngay: Nội Thất Chung Cư Royal doanh nghiệp, Thiết Kế Căn Hộ Diện Tích 172M2 Ở Tòa R3 Thuế và những khoản phải nộp Chính phủ 95 Tangible fixed assets Tài sản cố định và thắt chặt và thắt chặt hữu hình 96 Total assets Tổng cộng tài sản 97 Total liabilities và owners’ equity Tổng cộng nguồn giá cả 98 Trade creditors Phải trả cho tất cả những người bán 99 Treasury stock /’treʤəri stɔk/ cổ phiếu quỹ W 100 Welfare và reward fund Quỹ khen thưởng và phúc lợi an sinh phúc lợi

Xem Ngay:  Instant Là Gì

Với 100 thuật ngữ tiếng anh chuyên ngành kế toán, truy thuế truy thuế kiểm toán tác động ảnh hưởng đến báo cáo giải trình kinh tế tài chính trên đây mong rằng sẽ bổ trợ toàn bộ tổng thể tất cả chúng ta đọc hiểu báo cáo giải trình kinh tế tài chính tiếng Anh mà hoàn toàn không mong muốn những công cụ dịch. Chúc toàn bộ tổng thể tất cả chúng ta thành công! Hợp Đồng giao thương mua bán giao thương mua bán nhà đất Tay nghề kỹ năng tay nghề sử dụng chính sách dòng tài chính ngăn chặn không không thay đổi Tài chính tại Mỹ và bài học kinh nghiệm kinh nghiệm tay nghề cho việt nam Bài Viết: Báo Cáo Tài Chính Tiếng Anh Là Gì, Bản Dịch Báo Cáo Tài Chính Tiếng Anh (Theo Qđ 48) Thể Loại: LÀ GÌ Nguồn Blog là gì: https://hethongbokhoe.com Báo Cáo Tài Chính Tiếng Anh Là Gì, Bản Dịch Báo Cáo Tài Chính Tiếng Anh (Theo Qđ 48)

Leave a Reply

Your email address will not be published.