click

Ba La Mật Là Gì

Người Phật tử tu hạnh Bồ Tát ngoài mười điều thiện, phải tu tập pháp “Lục Độ Ba La Mật”. Lục là sáu. Độ là vượt qua,. Ba la mật nguyên âm tiếng Phạn là Paramita, người Trung hoa dịch nghĩa là “bỉ ngạn đáo”, nói theo tiếng Việt là “tới, bờ bên kia”.
đó chính là sáu món tu tập có tác dụng, như một chiếc thuyền, đưa mình từ bờ bên này, bờ vô minh của trần gian, vượt sang bờ bên kia, bờ giác ngộ của chư Phật. Kẻ tu hành muốn tới, bờ giải thoát hoàn hảo nhất, tuyệt vời và hoàn hảo nhất,, rất rất cần phải, tu cả phước lẫn tuệ. Tu phước kể cả: “bố thí, trì giới, tinh tấn và nhẫn nhục”. Tu tuệ là “thiền định và trí tuệ”. Bài Viết: Ba la mật là gì I. BỐ THÍ BA LA MẬT Ðạo Phật thường được gọi là đạo từ bi. Vậy người Phật tử, khi noi theo dấu chân Phật, cũng rất sẽ phải,
bộc lộ lấy lấy lấy lấy được lòng, từ bi và làm cho, nó
cải cách và tăng trưởng,.
chiêu trò mầu nhiệm
Tính chất, là thực hành thực tiễn, thực tiễn pháp môn “bố thí ba la mật”. “Bố” nghĩa là rộng thoải mái,, cùng khắp. “Thí” là cho, là trao tặng kèm,. Bố thí là cho, là tặng kèm, cùng khắp, tặng kèm, cho tổng thể tổng thể và toàn diện mọi người, mọi vật, mọi Vị trí đặt,. “Bố thí Ba la mật” gồm nhiều chủng loại tại đây,: Tài thí: Đem
May mắn tài lộc, tài lộc, của cải, vật thực của bản thân mình, mình ra cho
toàn bộ
những người dân, không được, không thiếu,.
Thỉnh thoảng, đem những vật quý báu nhất của bản thân mình, mình như thân mạng, đời sống, thường ngày của bản thân mình, mình để giúp vớt kẻ khác thoát thoát khỏi rất nguy hiểm,. Pháp thí: Ðem chân lý, giáo pháp, những lời dạy của Đức Phật để chỉ bày, khuyên bảo người khác; hoặc chính mình y theo giới luật của Phật tu hành để tiến hành khởi công, khuôn mẫu cho
toàn bộ
những người dân, bắt chước, bỏ dữ theo lành, cải tà quy chánh. Pháp thí có tác dụng, lâu bền vì hỗ trợ cho,
toàn bộ
những người dân, hiểu được lẽ thật, phá được vô minh và đạt tới, niềm sung sướng chân thực,.
vì vậy,
chính vì như vậy, Pháp thí là một trong trong hành động cao quý và có tác dụng, giúp độ, giải thoát hơn hết,. Đức Phật dạy: (Pháp Cú 354) Coi như bố thí đón
Thứ nhất, phong hàng đầu Là đem Chân Lý nhiệm mầu tặng kèm, nhau, Coi như mùi vị, tối cao Mùi vị, Chân Lý và và ngọt ngào lâu bền lâu, Coi như hoan hỷ đón
Thứ nhất, phong hàng đầu Nụ cười, Chân Lý thấm sâu, tuyệt vời và hoàn hảo nhất, và tuyệt vời nhất, và hoàn hảo và tuyệt vời nhất, nhất, Người nào ái dục diệt rồi Vượt qua, phiền não, xa rời khổ đau. Vô úy thí: Vô úy nghĩa là
không lo sợ âu. Vô úy thí là lấy tiếng nói hay việc làm hỗ trợ cho,
toàn bộ
những người dân, khác đang lo âu thành hết sợ. Đem sự bình tĩnh và an vui tới, cho mọi người và mọi vật.  Ðời sống đã khổ, lại càng khổ thêm vì sợ.
vì vậy,
chính vì như vậy, làm cho
toàn bộ
những người dân, hết sợ, đó
đó chính là đã hỗ trợ, đỡ cho họ bớt đi quá nửa khổ đau trong kiếp sống. Sự bố thí theo ba chiêu trò nhắc tới, ở trên, thật ra không khó và không hiếm. Số lượng người
rất có thể, làm được. Nếu nhìn vẻ ngoài, thì những hành động ấy đều là bố thí cả. Nhưng nếu đánh giá và thẩm định, và
Nhận định và đánh giá, về tâm trí và động lực thúc đẩy phía bên trong,, thì
rất có thể, có hai
trường hợp khác xa nhau: Bố thí “chấp tướng”: Nghĩa là bố thí với cùng một dụng tâm không trong trắng như cầu danh, cầu tài lợi, hoặc vì ganh đua, hoặc vì bị ép buộc, hoặc cho với cùng một tâm trí khinh rẻ, hụt hẫng,, nhận ra kẻ thân người sơ, kẻ ưa người ghét… Như vậy vì vậy là chấp tướng, là còn “bám níu lấy hình tướng”, phước đức của nhiều hành động ấy rất mỏng dính, dính mảnh manh, như mây nổi giữa hư không, gặp gió thổi liền tiêu tan. Bố thí “không chấp tướng”: Nghĩa là bố thí với cùng một dụng ý trong trắng, đúng với ý nghĩa của mình, nó. Bố thí vì tâm từ bi bình đẳng. Nhận thấy gia tài,
giống như, thân mạng mình đều là giả tạm, vô thường, nên không tham lam, hụt hẫng,. Biết cái ngã không tồn tại, thật, nên khi cho không thể cảm nhận thấy, có kẻ cho và người nhận, không tự cao, tự đại.  Bố thí như trên mới đúng chuẩn là bố thí Ba la mật. Toàn bộ tổng thể
toàn bộ
tất cả chúng ta, đã trông nhìn rõ ràng và cụ thể, giá thành, của pháp bố thí Ba la mật. Công đức của mình, nó không riêng gì, là có chỉ riêng cho
toàn bộ
những người dân, nhận, mà lẫn tổng thể khung người cho nữa. Nó vừa độ người mà vừa độ mình. Có tác dụng, đưa mình và người từ bờ mê lầm tới, bờ giác ngộ, từ vị thế, phàm phu tới, quả vị Bồ Tát. II. TRÌ GIỚI BA LA MẬT “Trì” là giữ nghiêm ngặt,. “Giới” là những điều răn dạy, ngăn cấm, những quy luật mà đức Phật đã chế ra. Ðạo Phật có phương châm đưa người tới, chỗ giác ngộ. Vậy những giới luật, những giáo điều của Đạo Phật tất yếu, là có một giá thành, và
công dụng. Trì giới Ba la mật là môn tu bằng chiêu trò giữ gìn nghiêm chỉnh, hoàn hảo nhất, giới luật mà Đức Phật đã răn dạy.
căn nguyên, của chúng sinh không đồng nhau, và sự tu hành của nhiều đệ tử Phật cũng
có rất nhiều, phương thức, thức. Do tại, như vậy, Đức Phật phải chế ra rất nhiều lần, giới luật và phân ra nhiều loại.
tóm lại là dù tại gia hay đã xuất gia, tổng thể tổng thể và toàn diện đều cần giữ cho “thân, miệng, ý” được sáng suốt, trong trắng, không
Ô nhiễm,. Thân không làm, miệng không nói và ý không nghĩ tới những điều sai trái, không mong muốn, không mong ước,, tàn nhẫn, nữa. Như vậy, sẽ trừ diệt được hết những nghiệp ác Xây dựng, và
hoạt động giải trí đau buồn,, luân hồi. Một thiện tín giàu tâm đạo, có lòng tin tưởng chân thành Vị trí đặt, Tam Bảo nên được cực kỳ, quý trọng mỗi một khi, tới, hầu Phật. Đại đức A Nan bạch hỏi Phật rằng nếu thiện tín đó viếng một vị giáo chủ khác, chưa phải, là Đức Phật, thời vị đó dành riêng, được quý trọng như vậy chăng. Đức Phật dạy “Dân cư có đủ lòng tin Vị trí đặt, giáo pháp, trì giới nghiêm ngặt,, năng lực, đức thời tới, đâu cũng rất được, quý trọng, tôn vinh”: (Pháp Cú 303) Tâm ai tràn trề lòng tin Lại có, giới hạnh giữ gìn thanh cao Lại năng lực, đức dồi dào Đi đâu cũng rất được, nghênh tiếp, tôn vinh.
Phần đông, thiện tín ưng thuận dâng một bộ y quý giá tới, Đại đức Đề Bà Đạt Đa thay thế sửa chữa vì dâng tới, Đại đức Xá Lợi Phất là một trong trong vị đại đệ tử của Đức Phật. 1 trong các, những thiện tín có tâm đạo, thấy, Đề Bà Đạt Đa đắp y, nói rằng thầy không xứng đáng được danh dự ấy. Nhân thời cơ, này Đức Phật kể rằng trong một tiền kiếp Đề Bà Đạt Đa đã hành động
tựa như,. Ngài dạy là ngoài việc, trì giới ra còn cần làm, cần nói và cần nghĩ tới tổng thể tổng thể và toàn diện mọi việc lành, quyền hạn
cho bản thân mình, mình và quyền hạn cho
toàn bộ
những người dân, và vật khác, giúp khổ toàn thể chúng sinh, hoá độ khắp hết mọi loài,
không lo sợ âu khó nhọc và tốn thời giờ, không sở hữu và nhận, ra chủng loại. “Người bỏ hết tham dục, giữ gìn giới luật nghiêm minh, tự kiềm chế được mình và chân tình thì đáng mặc áo nhà tu”: (Pháp Cú 10) Người mà
Ô nhiễm, chẳng vương Giữ gìn giới luật vững vàng, nghiêm minh Luôn tự chế, rất chân tình Áo cà sa khoác vào mình xứng thay. Trì giới Ba la mật cũng có thể có, hai chiêu trò. Trì giới “chấp tướng” là chỉ
có vẻ như, ngoài phía phía bên ngoài,, chứ phía bên trong, thì rất nhiễm ô. Trì giới như vậy chẳng ích lợi gì, chỉ thêm mất thời giờ và chưa phải, là trì giới Ba la mật.  Chỉ có trì giới “không chấp tướng” là tuân theo, đúng những điều răn cấm mà Đức Phật đã chỉ dạy, làm vì hoàn hảo nhất, tuyệt vời và hoàn hảo nhất, tự nguyện, không vì danh lợi, không vì háo thắng, không vì bị yếu tố
thực trạng ép buộc mà làm. Trì giới như vậy mới đúng chuẩn là trì giới Ba la mật, công đức sẽ vô lượng vô biên. III. TINH TẤN BA LA MẬT   “Tinh” là thuần một thứ, chuyên một việc, không tồn tại, xen lẫn một ý gì, một việc gì khác vào. “Tấn” là tiến tới mãi mãi không dừng, không gián đoạn hay thối lui. Hai chữ tinh tấn nói theo nghĩa đôi lúc là siêng năng,, siêng năng, tu tập để tiến trê tuyến phố Đạo. Người sống tồi tệ hơn, uể oải, không tinh tấn, dù trẻ tuổi và khoẻ mạnh, vẫn lười biếng và có tinh thần suy nhược,
những người dân, dân dân như vậy không tồn tại, trí tuệ để ngộ đạo. Truyện tích kể rằng thuở nào, ở nước Xá Vệ có khá
Không ít người, trẻ tuổi, trẻ tuổi được thâu nhận vào giáo hội. Nhiều vị vào rừng hành thiền và mấy tháng sau đắc quả A La Hán. Trong lúc đó một tổ khác không chịu đi, ở lại chùa. Nhóm đi hành thiền được Đức Phật khen ngợi, tiếp nhận,. Ngài giảng rằng: (Pháp Cú 280) Lúc cần cố gắng nỗ lực, nỗ lực cố gắng, nỗ lực cố gắng, cố gắng nỗ lực, lại lười Dù đang cường tráng, dù thời thiếu niên, Ý thức suy nhược triền miên Còn đâu trí tuệ mà tìm kiếm ra ra
con phố ngộ đạo thơm hoa. Người tu tập trước hết phải tinh tấn chặn lại, để những chiếc ác đừng phát sinh ra. Nghĩa là từ trước tới
Ngày này, chưa làm ác thời nên tiếp tục giữ cái tính thiện đó. Một bà xã, từng ngày, thường mang cung tên đưa cho chồng đi săn. Những vị Tỳ kheo thắc mắc, chưa hiểu tới, hành động như vậy bà có tạo nghiệp ác không. Đức Phật nghiên cứu và phân tích, và phân tích và lý giải rằng vì bà không tồn tại, dự tính, làm ác mà chỉ tuân thủ chồng nên không tạo nghiệp ác,
giống như, “cầm thuốc độc mà tay không trầy trụa thì chất độc không ngấm vào người, vì vậy vô hại”: (Pháp Cú 124) Bàn tay không tồn tại, vết thương Dù cầm thuốc độc chẳng phương hại gì Người không làm ác sợ chi Chẳng lúc nào bị ác kia hại mình. Truyện tích kể rằng một tên trộm rất ác tâm. Y đã bảy lần đốt ruộng, bảy lần đốt nhà, bảy lần chặt chân bò của một trưởng giả giàu sang,. Còn chưa thỏa mãn y lại đốt luôn hương phòng mà trưởng giả đã dâng hiến Phật. Do tạo nghiệp ác như vậy, khi mạng chung tên trộm bị đọa vào âm ti A Tỳ, chịu hình phạt ở đó rất rất lâu. Nhưng quả báo chưa hết, tới, khi đầu thai hắn phải chịu đau buồn, làm thân ngạ quỷ, phía dưới thân hình một con trăn to to, mình luôn luôn bị ngọn lửa đốt cháy lần lần từ đầu tới, đuôi, rồi từ đuôi tới, đầu không ngưng nghỉ. Đức Phật nhân đó dạy rằng người dại khờ, làm điều ác mà chưa hiểu tới, rằng tại đây, chịu khổ như nhóm lửa để tự đốt mình : (Pháp Cú 136) Kẻ ngu nghiệp ác làm cho Để rồi quả báo tới, liền hay đâu, Tương lai chịu vạn khổ đau Như thể, lấy lửa thiêu mau chính mình.
vì vậy,
chính vì như vậy, nếu đã lỡ làm việc thao tác ác thời cần tinh tấn diệt cho mau những chiếc ác đã phát sinh. Một thầy Tỳ kheo bất mãn với giới luật đời tu, thường lặp đi tái diễn, hành động phạm giới sai trái, không mong muốn, không mong ước,. Ðức Phật trách cứ và răn dạy “Dù lỡ làm việc thao tác ác thời nên ngưng ngay để hạn chế, khổ đau tại đây,”: (Pháp Cú 117) Lỡ làm việc thao tác ác mất rồi
Không nên, tiếp tục bước đời lầm sai Chớ vui với việc ác này Tâm hay chứa ác có ngày khổ đau. Tiến thêm một bước nữa, người tu tập cần tinh tấn làm cho, những điều lành phát sinh và tiếp tới, tinh tấn làm cho, những điều lành
cải cách và tăng trưởng,. Nên nắm ngay lấy mọi thời cơ để tiến hành khởi công, điều thiện. Những hành động như vậy sẽ
Tác động ảnh hưởng, tốt nhất, nhất có thể xinh tới, niềm sung sướng trường cửu của tổng thể
toàn bộ
tất cả chúng ta,. Truyện tích kể rằng hai cô vợ, chồng người kia chỉ có mỗi một chiếc, quần và hai người chia nhau mặc một chiếc, áo. Lúc cô vợ, mặc áo thì chồng không mặc. Lúc chồng mặc thì cô vợ, không. Ngày kia người chồng mặc áo đi nghe Ðức Phật thuyết Pháp và lấy làm thỏa thích, phát tâm muốn dâng cái áo duy nhất của hai cô vợ, chồng anh, nhưng khi đó anh bị tâm luyến ái chế ngự. Suốt đêm ấy anh chiến đấu chống lại tính vị kỷ của bản thân mình, mình.
sau cùng anh reo lên: “Ta đã thắng, ta đã thắng”, và chạy đem dâng cái áo. Câu truyện, tới, tai vua. Vua khen ngợi và ban thưởng anh xứng đáng. Đức Phật dạy: (Pháp Cú 116) Hãy mau xây đắp điều lành Còn bao điều ác tránh nhanh đừng làm, Điều lành lười biếng không ham Làm càng lừ đừ lại càng khổ đau Trong tim chuyện ác tới, mau. Tinh tấn,
giống như, bố thí và trì giới, đều phải có hai phương diện.
Trước tiên, là tinh tấn có “chấp tướng”. Loại tinh tấn này chỉ sẽ triển khai, triển khai tiếng khen, hoặc vì sợ người trên la rầy, quở phạt hoặc với cùng một tâm trí háo thắng, quyết hơn người để tự cao tự đại. Như vậy không đúng chuẩn là tinh tấn Ba la mật.        Loại
Thời điểm đầu tuần, là tinh tấn “không chấp tướng”.
đó chính là tinh tấn một chiêu trò chân thành, quyết tâm thay thế sửa chữa, thấy, mình cần giải thoát thoát thoát khỏi luân hồi, nên rất sẽ phải, nhanh lẹ siêng năng, tu luyện. Trong tổng thể tổng thể và toàn diện
công danh sự nghiệp, sự nghiệp và
công danh sự nghiệp, sự nghiệp vĩ đại ở đời hay
công dụng vẻ vang trong đạo, cái tuyệt kỹ duy nhất để
thắng cuộc là pháp tinh tấn.
vì vậy,
chính vì như vậy, câu nói ở đầu cuối của Đức Phật Thích Ca với những đệ tử trước khi Ngài nhập diệt là: “Hỡi
những người dân, dân dân! Hãy tinh tấn lên để giải thoát”. Việc làm tu hành, đi từ bờ mê tới, bến ngộ, đường dài muôn trùng vạn dặm, trải qua bão táp mưa sa, nếu như không, dành được đức tinh tấn, tựa như, những bùa hộ mệnh và tuyệt kỹ tiến thủ, thì tổng thể
toàn bộ
tất cả chúng ta, chỉ quanh quẩn mãi trong biển sinh tử luân hồi. Xem Ngay: Harbor Là Gì – Nghĩa Của Từ Harbor Trong Tiếng Việt IV. NHẪN NHỤC BA LA MẬT “Nhẫn” là nhịn, chịu đựng những cảnh trái mắt nghịch lòng. “Nhục” là vụ việc sỉ nhục, điều xấu hổ, làm tổn thương tới, lòng tự ái của bản thân mình, mình. Nhẫn nhục Ba la mật là nhẫn nhục tới, chỗ cùng tột đã mất, ai
rất có thể, nhẫn nhục
Bên gần đó, nữa. Nhẫn nhục Ba la mật kể cả ba thứ về “thân”, về “miệng” và về “ý”. Thân nhẫn: Ðối với nghịch cảnh như nắng mưa, nóng lạnh, đói khát, đau ốm, hoặc bị người đánh đập, hành hạ, làm bức não Vị trí đặt, thân, tôi cũng, cam chịu, không phàn nàn hay chống cự lại. Ðây là chịu đựng về thể xác. Khẩu nhẫn: Tuy gặp việc trái ý miệng cũng không thốt ra những lời nguyền rủa tàn nhẫn,, những lời nhục mạ chua cay, mắng nhiếc tồi tệ. Luôn tỏ ra tao nhã, êm ái. Ý nhẫn: Dẫu gặp nghịch cảnh vẫn nhẫn nhục trong tâm địa địa, không thể, phát ra một tâm trí căm hờn, oán thù giận, không nổi lên ý phản đối, những tâm trí hắc ám để trả thù. Trong ba thứ nhẫn này, “ý nhẫn” là rất khó, nhất và quan trọng nhất.
Thông thường, thân
rất có thể, chịu đựng được cực hình, miệng
rất có thể, không thốt ra những lời nguyền rủa, nhưng ý vẫn ngấm ngầm phản đối và không dễ chiều, đốt cháy tim gan. Ðến khi “tâm trí” cũng không ngấm ngầm nổi lên, phản đối, sự không dễ chiều, lắng xuống tận đáy lòng, thì nhẫn nhục mới thật là hoàn hảo nhất, tuyệt vời và hoàn hảo nhất, và vì vậy những đau buồn,, oán thù thù đều dứt hết. Một Đại đức nọ ỷ mình là em họ Đức Phật nên không tôn trọng những vị Sư cao hạ khác. Lúc những vị này chỉ dạy để sửa sai hạnh kiểm lầm lạc ấy thì Đại đức thấy, cảm nhận thấy, tự ái bị tổn thương, tới, than vãn với Đức Phật. Đức Phật biết rõ mọi chuyện nên khuyên nhủ Đại đức nên sám hối, nhưng Đại đức không nghe. Ngày này Đức Phật thuật một câu truyện, nhắc lại rằng trong tiền kiếp có lần Đại đức
Đã từng có lần, hành động
tựa như,. Sau này Đại đức chịu nghe lời dạy của Đức Phật, tới, xin sám hối với những vị Sư cao hạ. Đức Phật nhân
Hiện tại, dạy rằng lòng sân hận không nguôi trong tâm địa địa của đông người, còn ôm ấp những sáng kiến trí tuệ sáng tạo như “nó lăng mạ tôi, đánh đập tôi, thắng lợi tôi, cướp giựt của bản thân mình, mình” rồi từ đó đưa tới, chuyện trả thù trả thù, sẽ không thể, dẫn tới, an tịnh: (Pháp Cú 3) “Người kia chửi bới, đánh tôi Lại còn lấn lướt, cướp hoài. Giận thay!” Ai mà nghĩ mãi
Vấn đề này, Làm ra làm thế nào, dứt bỏ được ngay hận thù. Khi hành pháp nhẫn nại thời tổng thể tổng thể và toàn diện mọi hận thù tiêu tan: (Pháp Cú 4) “Người kia chửi bới, đánh tôi Lại còn lấn lướt, cướp hoài. Giận thay!” Ai đã mất, nghĩ
Vấn đề này, Sẽ mau dứt bỏ được ngay hận thù. Một thiếu phụ nọ có thói quen đọc hồng danh của Đức Phật mỗi một khi, có chuyện khủng hoảng rủi ro đáng tiếc, rủi ro đáng tiếc, xảy tới,. Ông xã, phản đối, nhưng bà vẫn không bỏ thói quen ấy. Người chồng không dễ chiều, chạy đi tìm kiếm, kiếm kiếm Đức Phật và nêu ra, vài thắc mắc,. Lối giải đáp của Đức Phật thể hiện một sức nhẫn nại khác thường làm người chồng nóng giận kia dịu dần, xin theo Ngài và thọ lễ xuất gia. Mấy người anh của ông hay tin, tới, lăng mạ Đức Phật và
vấn đáp Đức Phật tại sao quyến rũ ông. Ngài nhẫn nại trước những lời nguyền rủa và giảng Pháp cho tổng thể
những người dân, dân ấy. Rốt cuộc họ cũng xin quy y. Lúc những Tỳ kheo tán dương hạnh nhẫn nại của Đức Phật thời Ngài dạy: (Pháp Cú 399) Ai không không dễ chiều, với
những người dân, dân Chịu lời khiển trách, đòn roi, phạt hình Lấy điều nhẫn nhục lặng thinh Làm quân lực đảm bảo an toàn, mình một bên Bà La Môn thật xứng tên. Một vị Tỳ kheo thường nặng lời lăng mạ một vị khác và vị đây cũng
vấn đáp lại. Đức Phật khuyên những thầy
Không nên, gây thù trả oán thù và
Giảng dạy, về việc việc quyền hạn của đông người, biết giữ tĩnh mịch trước những lời lăng mạ của kẻ khác. Người hành đúng theo lời trong trong thực tiễn này, dầu còn tại thế, cũng sẽ được, đánh giá và thẩm định, và
Nhận định và đánh giá, như đã đắc quả Niết Bàn vì không còn, phẫn nộ và không tồn tại, tâm lấy oán thù trả oán thù: (Pháp Cú 134) Nếu như ngươi giữ lặng yên Như chuông bể nứt im lìm chẳng vang Trước lời tàn nhẫn, phũ phàng Niết Bàn ngươi đã thênh thang lấn sân vào,: Chẳng còn sân hận một 1 một chút nào,. Đức Phật từng ngày, khuyên dạy hàng tín đồ
Không nên, trả thù trả thù, mà rất sẽ phải, hành pháp nhẫn nại, luôn luôn, trong những
trường hợp, ở mọi Vị trí đặt,, trước mọi khiêu khích. Đức Phật tán dương những ai sẵn sàng sẵn sàng, sẵn sàng chuẩn bị, chịu đựng lỗi lầm của kẻ khác, tuy nhiên, cho trong tay có đủ thế lực tối cao để trả thù. Trong quyển Kinh Pháp Cú này còn có, tương đối nhiều
trường hợp đã đã cho
tất cả chúng ta, biết rằng Đức Phật luôn luôn hành pháp nhẫn nại, dù lắm khi Ngài
cũng trở nên, chỉ trích thậm tệ, bị chửi mắng và bị tiến công. Nhẫn nại không lúc nào là biểu lộ, của việc, sợ sệt, hèn nhát,, của ươn hèn kém, kém, hay chủ bại, đầu hàng. trái lại đó là sức khỏe thể chất quật cường của con người tự chủ. Người tu tập nhẫn nhục vì
Đã nhận được, được đc được được thật tính của con người là luôn luôn tĩnh mịch, bình đẳng nếu như với tổng thể tổng thể và toàn diện mọi sự, mọi việc, không thể, bị lay động bởi một cảnh vật gì dù là thuận hay nghịch, hợp lí với mình hay trái với mình. Muốn có đức tính không sân hận thì rất rất cần phải, tu pháp quán “từ bi” hay “nhẫn nhục” mới rưới tắt được lửa sân hận. Một phụ nữ, nhan sắc rất là, xinh,. Cha cô chưa ưng gả cô cho ai. Tới, khi ông trông thấy, dáng mạo trang nghiêm, của Đức Phật trên phố đi khất thực, ông liền ngỏ ý cầu thân. Đức Phật thẳng thắn không đồng ý chấp thuận,. Cô bé bị chạm tự ái, nguyện trả thù. Sau này cô được chọn vào hoàng cung làm vương phi. Khi nghe tới tới tin Đức Phật cùng chư Tăng đi ngang qua vùng của cô, cô bèn thủ đoạn thuê
thuê mướn người đi theo lăng mạ Ngài thậm tệ. Ðại đức A Nan không chịu nổi, bạch với Ðức Phật, xin Ngài rời đi Vị trí đặt, khác. Nhưng Ðức Phật khuyên thầy A Nan nên thực hành thực tiễn, thực tiễn pháp nhẫn nhục và Ðức Phật tự ví “như voi chiến lâm trận, bình thản vững tiến giữa lằn tên mũi đạn, sẵn sàng sẵn sàng, sẵn sàng chuẩn bị, và thản nhiên hứng chịu những lời nguyền rủa”: (Pháp Cú 320) Như voi ra trước trận tiền Luôn luôn hứng chịu cung tên bắn mình Như Lai nhẫn nhục tu hành Chịu điều phỉ báng cũng đành lòng thôi, Sống
công bình, chiêu trò lắm người Xa điều giới luật, ghét Vị trí đặt, cửa thiền. Nhẫn nhục cũng có thể có, hai phương diện.
Trước tiên, là nhẫn nhục có “chấp tướng”.
đó chính là nhẫn nhục vì sợ quyền thế, vì đang
Địa điểm, tọa lạc trong yếu tố
thực trạng vô ích, chưa thể trả thù được, hoặc mong cầu được người khen, hay được chức trọng, quyền cao; vì khinh bỉ
Đối thủ cạnh tranh,, hay tự
cho bản thân mình, mình cao không dừng lại ở đó, người. Nhẫn nhục như
vì thế là vì, còn do dục vọng “tham, sân, si, và mạn” thúc đẩy, chưa phải, là nhẫn nhục Ba la mật. Thứ nhì là nhẫn nhục “không chấp tướng”.
đó chính là nhẫn nhục do ý muốn diệt trừ, lòng sân hận, kiêu mạn, tự ái, tham lam…
Ngoài ra, còn nhắm phương châm trau dồi lòng từ bi và hỷ xả. Đức Phật dạy “Niết Bàn là tối thượng, nhẫn nhục là khổ hạnh tối cao, người tu hành không gây hại cho
toàn bộ
những người dân, khác”: (Pháp Cú 184) Phật thường dạy đã lâu rồi Niết Bàn là chốn tuyệt vời và hoàn hảo nhất, và tuyệt vời nhất, và hoàn hảo và tuyệt vời nhất, nhất cao siêu Cũng
tương tự như, nhẫn nhục trăm chiều Lấy điều khổ hạnh làm điều tối cao, Xuất gia chẳng hại ai nào Sa Môn tu tập nỡ sao hại người. Lửa sân hận
rất có thể, đốt thiêu tổng thể tổng thể và toàn diện những gì quí báu, mà loài người đã thiết kế, xây dựng được trên
hội đồng này. Lửa sân hận chỉ
rất có thể, bị dập tắt bằng nước nhẫn nhục Ba la mật. V. THIỀN ĐỊNH BA LA MẬT Thiền Định là tu tập bằng chiêu trò triệu tập,
nâng cao, sâu xa tâm trí, tâm trí
vào trong 1 đối tượng
quý khách
quý khách hàng
người tiêu dùng duy nhất
quán triệt tán loạn, để tâm trí được lặng ngắt và trẻ trung và tràn trề,
tích điện, hầu quan sát và cân nhắc, một vụ việc
cho tới, cùng cực và vì vậy nghiệm ra được chân lý.  Trong Bát Chánh Đạo cũng có thể có, Định. Trong sự suy tầm điều tra khảo sát, nghiên cứu và phân tích, của nhiều nhà khoa học cũng rất sẽ phải, tới, Định. Tâm có định thì trí mới sáng suốt để tư tưởng, và tìm tòi được sâu xa. Tu tập Thiền định có tương đối
Nhiều công dụng, tốt nhất, nhất có thể tuyệt đẹp, như giữ được tâm từ bi, thương yêu, chúng sinh; những phiền não tham, sân, si, đã mất, phát sinh nữa; gìn giữ được những giác quan
quán triệt sắc, thanh, hương, vị, xúc lay động; vui mừng, lạc thú; xa lìa được ái dục; chứng được chân không; cởi mở được tổng thể tổng thể và toàn diện những dây trói buộc sự giải thoát; khai phát được trí tuệ vô lượng và an trú trong cảnh giới của chư Phật. Khi tâm đã được điều phục, cảnh thiền đã được chứng đắc, thời
cùng với, trí tuệ được đưa tới, cảnh giới an nhàn, Niết Bàn: (Pháp Cú 23) Nhờ tu thiền định thâm sâu Tháng năm kiên cường,, trước sau siêng năng, Người hiền trí được bình yên Thân tâm giải thoát, Niết Bàn hưởng vui. So với thiền định Ba la mật là thiền định lên khá cao tới, mực xuất trần gian. Tâm và ý khi đó hoàn hảo nhất, tuyệt vời và hoàn hảo nhất, thanh tịnh, tới, nỗi đã mất, biết là thanh tịnh, đã mất, thấy, tướng thanh tịnh nữa.
lúc đó trí tuệ sáng suốt cùng cực mới phát sinh. VI. TRÍ TUỆ BA LA MẬT Trong Đạo Phật, hai tiếng vô minh được Lưu ý, tới, luôn, vì chính vô minh là nguồn gốc xuất xứ,, là đầu dây mối nhợ của đau buồn, của sinh tử luân hồi. Đức Phật thường dạy chúng sinh rằng: “Cái khổ của lạc đà, của lừa ngựa chở nặng mãn kiếp, cái khổ trôi lăn trong tam giới chưa gọi là khổ. Ngu si không trí tuệ, tin yêu sai trái, không mong muốn,, chưa hiểu tới, phía đi, cái ấy mới thật là khổ”. Xem Ngay: Stance Là Gì – Nghĩa Của Từ Stance Trong Tiếng Việt Đức Phật còn dạy “Si là nguồn gốc xuất xứ, của bao tội lỗi, trí tuệ là nguồn gốc xuất xứ, của muôn hạnh lành”. Toàn bộ tổng thể
toàn bộ
tất cả chúng ta, là Phật tử tổng thể
toàn bộ
tất cả chúng ta, không thể muốn gây tội lỗi để chịu quả khổ đau, tổng thể
toàn bộ
tất cả chúng ta, chỉ mong sao, làm được những hạnh lành để hưởng phước quả và được giải thoát. Vậy tất yếu, tổng thể
toàn bộ
tất cả chúng ta, phải tu để cố đã sở hữu được, trí tuệ Ba la mật. Trí tuệ Ba la mật là thể tánh sáng suốt có tác dụng, soi sáng sự vật một chiêu trò thấu đáo tinh tường tới,
Vị trí, tới, chọn lựa chốn, không còn, sai trái, không mong muốn, không mong ước, được, trông trông nhìn rõ ràng và cụ thể, ràng chân lý của vạn vật, vũ trụ. Muốn vậy cần diệt vô minh. Đức Phật dạy rằng “Vô minh là vụ việc ô trược, cấu uế, xấu xa nhơ bẩn tệ hại nhất. Hãy dứt bỏ vô minh để trở thành người trong trắng không ô trược”: (Pháp Cú 243) Điều nhơ bẩn, việc xấu xa Đứng đầu tổng thể tổng thể và toàn diện đó
đó chính là vô minh Tỳ Kheo nên diệt tận tình Diệt trừ, cho hết vô minh, ngu đần Thành người thanh tịnh thân tâm. Muốn dành được trí tuệ, Đức Phật chế ra nhiều pháp tu. “Giới, Ðịnh, Tuệ” và “Văn, Tư, Tu” là những pháp được thực hành thực tiễn, thực tiễn cực shock nhất. “Giới, Định, Tuệ” đã được đề cập tới trong một vài, phần trước. Vị trí đặt, đây cần
Xem thêm, về “Văn, Tư và Tu”. “Văn” là nghe. Nghe lời giảng của thầy, của bạn, nghe tiếng nói chứa trong kinh, trong sách của chư Phật, Bồ Tát và thánh hiền. Đọc kinh sách Phật và nghe thuyết pháp là
khởi đầu,. Khi đã gom góp, tích trữ được rất nhiều lần, tài liệu rồi thời ta tĩnh mịch nghiền ngẫm, tư tưởng,.
đó chính là tiến trình,
quy trình “Tư”. “Tư” là suy tư, có suy tư mới thấu hiểu được những lời dạy của chư Phật và Thánh hiền, mới thấu hiểu được những giáo lý cao siêu của Đức Phật. Khi đã hiểu rồi thời rất rất cần phải, đem những điều hiểu ấy ra thực hành thực tiễn, thực tiễn.
đó chính là tiến trình,
quy trình thứ ba trong việc tu học, tiến trình,
quy trình “Tu”. “Tu” là tu học.
quá trình
quy trình này mới là tiến trình,
quy trình quan trọng, nan giải, nhưng vô cùng thiết thực và ích lợi, vì nó đưa tổng thể
toàn bộ
tất cả chúng ta, tới, chỗ giải thoát. Để chiếm hữu, một ý niệm, tương đối cụ thể rõ ràng,, bạn
cũng tiếp tục có thể nêu ra, ba tính năng chính của trí tuệ như sau: Dứt trừ phiền não: Phiền não là vì, mê lầm phát sinh. Khi trí tuệ
Đã có rất nhiều, rất nhiều lần, thì mê lầm phải mất, như khi
Ánh sáng, phát ra thì bóng tối tất phải tan biến đi. Mê lầm không còn, thì phiền não tất đã mất, phát sinh ra nữa. Chiếu sáng sự vật: Sự vật bị vô minh che khuất, như màn sương sớm
phủ lấy, cảnh vật, nay trí tuệ phát
chiếu vào, sự vật, chẳng khác gì khi
Ánh sáng, mặt trời lên, thì màn sương tất phải tan biến,
Lúc này, thực tướng thực tánh của việc, vật được lộ bày như thực,. Thể nhập chân lý: Khi bị vô minh phủ lấp, ngăn che thì ta với
những người dân, dân, ta với vật tưởng như riêng lẻ,, sai khác. Nay nhờ trí tuệ soi sáng, trông nhìn rõ ràng và cụ thể, được tâm cảnh đều chân không, nên thể nhập được chân lý, giác ngộ hoàn hảo nhất, tuyệt vời và hoàn hảo nhất,. ____________________________________________________ Tâm Minh Ngô Tằng Giao Thể Loại: Giải bày trình diễn Kiến Thức Cộng Đồng

Xem Ngay:  Tình Hữu độc Chung Là Gì, Tình Hữu độc Chung

Bài Viết: Ba La Mật Là Gì Thể Loại: LÀ GÌ Nguồn Blog là gì: https://hethongbokhoe.com Ba La Mật Là Gì

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *