Ask After Là Gì – Quá Khứ Của Ask Là Gì

Nhận cảm nhận thấy to ask after sb; to ask sb around; to ask for sth

To ask /ɑːsk/1. To ask after sb To ask for news about sb và how they are. Bài Viết: Ask after là gì (Hỏi thăm Thông báo, hoàn cảnh của những người gì đấy.) Did she ask after me in her letter? (Trong thư con bé có hỏi thăm tới tôi không?) SYN: To enquire after sb.2. To ask sb along To ask sb if they would like to go with you to an sự kiện or activity. Hỏi xem người gì đó có yêu cầu đi kèm theo bạn tới dự một sự kiện hay hoạt động và sinh hoạt gì đó hay không? Jane và Ed are going out tonight, và they’ve asked me along. Cô Jane và anh Ed sắp sửa ra ngoài trời tối nay và họ vừa hỏi tôi có yêu cầu đi cùng theo với họ hay không. SYN: To invite sb along.3. To ask around: To ask a number of different people in order to find out sth. Hỏi một trong các những người dân để tìm kiếm điều gì đó. I don’t know if there’s any work, but I’ll ask around for you. Tôi chưa biết có việc gì cho anh hay không, nhưng tôi sẽ hỏi vài người xem sao. 4.To ask sb back (to sth) To invite sb to come back to your house with you for a drink, etc. when you are both out together. Mời ai đó về lại nhà bạn uống chút gì đó khi cả hai đi chung cùng với nhau. I asked him back for a coffee. SYN: To have sb back; to invite sb back (to sth).5.To ask for sb To say that you want to see or speak to sb. Sử dụng để nói rằng bạn muốn gặp hay chat chit với ai đó. There is somebody at the door asking for Thanh. Có ai đứng ngoài cửa muốn chat chit với Thành đó. 6. To ask (sb) for sth a.To say that you want sb to give you sth. Xem Ngay: Thuốc Sibelium Là Thuốc Gì ? Công Dụng, Phương pháp Sử Dụng Thuốc Hiệu Quả Sử dụng khi bạn muốn ai đưa cho bạn vật gì đó. Huy asked for a guitar for his birthday. Vào trong thời gian ngày sinh nhật của chính mình, Huy muốn có một cây đàn ghita. SYN: To request sth.b. (Informal) To behave in a way that it will almost certainly cause trouble. Cư xử theo chiêu bài thức khẳng định chắc chắn sẽ gây ra ra ra phiền toái hay tự chuốc lấy phiền toái. Not wearing a seat belt is just asking for trouble. Không thắt đai tin cậy và an toàn và đáng tin cậy và tin cậy và an toàn và đáng tin cậy là tự chuốc phiền toái mà thôi. c. To say that you want to speak to sb or be directed to a place. When you arrive, go to the reception và ask for Minh. Bao giờ tới thì đi thẳng đến quầy tiếp tân và hỏi anh Minh nhé. 7. To ask sb in/up To invite sb to come into the room or the building that you are in, especially your home. Mời ai đó vào phòng hay vào khu căn hộ cao cấp mà bạn đang ở đó, nổi biệt là ở phía trong nhà của bạn. Aren’t you going to ask me in? It’s cold out here. Anh không tính mời tôi vào ở trong nhà hay sao? Ở ngoài này lạnh quá. SYN: To invite sb in/up.8. To ask sb out To invite sb to go out with you especially when would like a romantic relationship with them. Xem Ngay: Bán Liền Kề Thanh Hà – Bán Liền Kề Giá Rẻ Thanh Hà Mường Thanh Mời ai đó đi ra ngoài trời cùng theo với bạn, nổi biệt khi bạn muốn có mối quan hệ tình cảm với họ. Thể Loại: San sẻ Kiến Thức Cộng Đồng

Xem Ngay:  Số Iban Là Gì - Mã Iban Các Ngân Hàng Tại Việt Nam

Bài Viết: Ask After Là Gì – Quá Khứ Của Ask Là Gì Thể Loại: LÀ GÌ Nguồn Blog là gì: https://hethongbokhoe.com Ask After Là Gì – Quá Khứ Của Ask Là Gì

Leave a Reply

Your email address will not be published.