Arch Là Gì – định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích

Tinh nghịch, tinh quái, hóm, láu an arch smile thú vui hóm hỉnh, thú vui tinh khôn vòm; nhịp cuốn ở cầu circularr arch nhịp tròn hingeless arch nhịp không tiết hợp hydrostatic arch nhịp thuỷ tĩnh parabolic arch nhịp parabolic vòm hình cung Giải thích EN: A curved structure designed to exert horizontal forces on its supports when subjected to vertical loads. Giải thích việt nam: Một kết cấu cong được thiết kế làm thế nào để cho khi tải tác dụng một lực theo phương thẳng vực lên nó thì nó sẽ bị tác động ảnh hưởng tác dụng lên những cột đỡ của chính bản thân mình nó một lực địa chỉ nơi trưng bày ngang. ogee arch vòm hình cung nhọn hình cung arch beam dầm hình cung arch dam đập hình cung ogee arch vòm hình cung nhọn segmental arch vòm hình cung segmental Gothic arch dầm cong hình cung kiểu Gotích cuốn acuate arch cuốn mũi tên (tầm ngoài) acute arch cuốn nhọn apex of arch đỉnh cuốn arc or arch nhịp cuốn arch và pier system mạng lưới mạng lưới hệ thống cuộn trụ arch bar thanh cuốn arch bond sự xây cuốn arch brick gạch cuốn vòm arch bridge cầu hình cuốn arch core lõi cuốn arch dam đập hình cuốn arch dam đập cuốn arch form khung kiểu cuốn arch girder dầm hình cuốn arch of vault vòm cuốn arch rib gờ cuốn arch rib sườn cuốn arch ring vòm cuốn arch ring vòng cuốn arch stone đá xây cuốn arch truss giàn cuốn askew arch cuốn chân xiên askew arch cuốn nghiêng back arch vòm cuốn khuất basket handle arch cuốn hộp ba tâm basket-handle arch vòm cuốn hợp ba tâm, vòm cuốn bán elip blind arch cuốn giả (đẳng cấp thiết kế và xây dựng) blind arch cuốn trang trí blind arch vòm cuốn giả camber arch vòm cuốn phẳng carnavon arch cuốn bán nguyệt catenary arch cuốn có dạng chuỗi catenary arch cuốn có dạng xích treo cinquefoil arch cuốn dạng năm thùy diaphragm arch cuốn có tường ngăn diminished arch cuốn thu nhỏ diminished arch kiểu vòm cuốn thu nhỏ dome type arch dam đập vòm cuốn double curvature arch dam đập vòm cuốn đôi drop arch cuốn gôtich elliptical arch cuốn elip elliptical arch cuốn hình elip equilateral arch cuốn đều cạnh false arch cuốn giả flood arch vòm cuốn thông lũ fluing arch cuốn xiên four-centered arch cuốn bốn tâm gauged arch cuốn băng gạch định hình inflected arch cuốn ngược inverted arch cuốn ngược lattice girder arch cuốn có dầm mắt cáo Ogee arch Cuốn hình chữ S ogee arch Vòm cuốn hình chữ S parabolic arch cuốn parabôn parobolic arch cuốn parabôn pointed arch cuốn (hình) mũi tên nhọn pointed arch cuốn nhọn pointed arch vòm cuốn nhọn raking arch cuốn nghiêng relieving arch cuốn ngược reversed arch cuốn ngược ribbed arch cuốn có gờ ribbing arch cuốn có gờ rigid arch cuốn cứng roof arch cuốn (bằng) giàn thép (sử dụng cho mái hoặc giàn) roof arch cuốn (bằng) giàn thép (sử dụng cho mái hoặc sàn) round arch cuốn La Mã round arch cuốn nửa tròn round arch cuốn tròn rubble arch cuốn đá hộc rubble arch cuốn đá mộc safety arch cuốn an toàn và tin cậy và tin cậy schema arch cuốn vành lược scheme arch cuốn bẹt scheme arch cuốn nhiều đoạn scheme arch cuốn phẳng scheme arch cuốn vành lược segmental arch cuốn nhiều đoạn segment arch cuốn bẹt segment arch cuốn nhiều đoạn segment arch cuốn phẳng segment arch cuốn vành lược segmental arch cuốn dạng cung tròn segmental pointed arch cuốn nhọn nhiều đoạn semicircular arch cuốn La Mã semicircular arch cuốn nửa tròn semicircular arch cuốn tròn shouldered arch cuốn đỡ skeen arch cuốn thu nhỏ slanting arch cuốn xiên sprung arch cuốn (chống) straight arch lanhtô cuốn straining arch tường chống kiểu cuốn three-centered arch cuốn ba tâm three-centered arch cuốn hộp ba tâm three-centred arch cuốn ba tâm three-centred arch cuốn hộp ba tâm trumpet arch vòm cuốn Tudor arch Cuốn bốn tâm, cuốn Turdo voussoir arch cuốn gạch niêm voussoir arch cuốn gạch thêm voussoir arch cuốn vòm nếp lồi độ vồng arch camber độ vồng gây dựng rise of arch độ vồng của vòm nhịp cuốn vòm cuốn back arch vòm cuốn khuất basket-handle arch vòm cuốn hợp ba tâm, vòm cuốn bán elip blind arch vòm cuốn giả camber arch vòm cuốn phẳng diminished arch kiểu vòm cuốn thu nhỏ dome type arch dam đập vòm cuốn double curvature arch dam đập vòm cuốn đôi flood arch vòm cuốn thông lũ ogee arch Vòm cuốn hình chữ S pointed arch vòm cuốn nhọn Thể Loại: Giải bày Kiến Thức Cộng Đồng

Xem Ngay:  Gourmet Là Gì - Nghĩa Của Từ Gourmet

Bài Viết: Arch Là Gì – định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích Thể Loại: LÀ GÌ Nguồn Blog là gì: https://hethongbokhoe.com Arch Là Gì – định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích

Leave a Reply

Your email address will not be published.