Appropriate Là Gì – Nghĩa Của Từ Appropriate

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt Bài Viết: Appropriate là gì

*
*
*

appropriate

*

appropriate /ə”proupriit/ tính từ (+ to, for) phải chăng, thích đáng ngoại động từ sở hữu, chiếm đoạt (làm của riêng) dành riêng (để sử dụng vào sự việc gì) thích ứngtương thíchxứng đángLĩnh vực: xây dựngthích đángvừaappropriate excitationkích thích thích hợpappropriate priviledgesquyền phù hợpappropriate procedurephương pháp thích hợpappropriate soil profileđịa tầng thích hợpthích đángthích hợptick the appropriate box: lưu lại vào ô vuông thích hợpappropriate (a sum to)dành (một số trong những giữa những tiền vào sự việc gì)appropriate (a sum to)phân bổappropriate stamptem đặc dụngcheck the appropriate boxđánh dấu từng hộp đã kiểm tradelete as appropriate (to…)xóa những đoạn không rất thiết yếu

*

Xem Ngay: Affiliate Kinh doanh thương mại Là Gì, Quyền hạn Trở Thành Affiliate Marketer

*
*

appropriate

Từ điển Collocation

appropriate adj. VERBS be, seem | consider sth, deem sth, think sth It was thought appropriate to award her the prize. ADV. extremely, very | entirely, quite PREP. for It might be appropriate for him to attend the course. | to Tutors can construct tests appropriate to individual students” needs.

Từ điển WordNet

v. adj. suitable for a particular person or place or condition etc a book not appropriate for children a funeral conducted the appropriate solemnity it seems that an apology is appropriate Xem Ngay: Bisexual Là Gì – Nhận Biết Phụ Nữ Tuy vậy Tính

English Synonym và Antonym Dictionary

appropriates|appropriated|appropriatingsyn.: allocate allot apportion assign becoming budget distribute divide fitting proper chia sẻ suitableant.: inappropriate unfit unsuitable Thể Loại: Chia sẻ Kiến Thức Cộng Đồng

Xem Ngay:  Curd Là Gì - Sữa Đông Là Gì

Bài Viết: Appropriate Là Gì – Nghĩa Của Từ Appropriate Thể Loại: LÀ GÌ Nguồn Blog là gì: https://hethongbokhoe.com Appropriate Là Gì – Nghĩa Của Từ Appropriate

Leave a Reply

Your email address will not be published.