Ammonia Là Gì – Ammonium Và Dung Dịch Amoniac Là Gì

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

*
*
*

ammonia

*

ammonia /ə”mounjə/ danh từ (hoá học) Amoniacammonia liquor: dung dịch amoniac, nước amoniac amoniacammonia absorber: bình hấp thụ amoniacammonia absorption: hấp thụ amoniacammonia absorption: sự hấp thụ amoniacammonia addition: sự nạp bổ sung cập nhật update cập nhật amoniacammonia addition: nạp bổ sung cập nhật update cập nhật amoniacammonia characteristics: đặc tính amoniacammonia characteristics: những đặc tính amoniacammonia characteristics: đặc điểm của amoniacammonia characteristics: những đặc điểm của amoniacammonia charge: lượng nạp amoniacammonia charge: mẻ nạp amoniacammonia charging: nạp amoniacammonia charging: sự nạp amoniacammonia circuit: sơ đồ amoniacammonia circuit: vòng tuần hoàn amoniacammonia circulation: vòng tuần hoàn amoniacammonia circulation: vòng (tái) tuần hoàn amoniacammonia compression refrigerating machine: máy lạnh nén hơi amoniacammonia compressor: máy nén amoniacammonia concentration: nồng độ amoniacammonia condenser: thiết bị ngưng tụ amoniacammonia condenser: giàn ngưng amoniacammonia condenser: bình ngưng amoniacammonia condenser: bình ngưng amoniacammonia condensing unit: tổ máy nén bình ngưng amoniacammonia consumption: tiêu thụ amoniacammonia consumption: sự tiêu thụ amoniacammonia contaminant: tạp chất trong amoniacammonia contaminant: tạp chấp trong amoniacammonia contamination: lẫn tạp chất trong amoniacammonia cycle: giai đoạn (lạnh) amoniacammonia distribution system: mạng lưới mạng lưới hệ thống đống ý amoniacammonia distribution system: hệ đống ý amoniacammonia escape: thoát hơi amoniacammonia escape: sự thất thoát amoniacammonia escape: thất thoát amoniacammonia escape: sự thoát hơi amoniacammonia evaporation: sự bay hơi amoniacammonia evaporation: bay hơi amoniacammonia evaporator: dàn bay hơi amoniacammonia evaporator: giàn bay hơi amoniacammonia evaporator: bình bay hơi amoniacammonia gas: khí amoniacammonia gas: hơi amoniacammonia header: ống góp amoniacammonia heat capacity: nhiệt dung riêng amoniacammonia leak: ro rỉ amoniacammonia leak: sự rò rỉ amoniacammonia level: mức amoniac (lỏng)ammonia liquid receiver: bình chứa amoniac lỏngammonia liquid return system: hệ tuần hoàn amoniac lỏngammonia liquid return system: mạng lưới mạng lưới hệ thống tuần hoàn lỏng amoniacammonia liquid separator: bình tách amoniac lỏngammonia liquid separator: bình tách lỏng amoniacammonia liquor: dung dịch nước amoniacammonia machine: máy amoniacammonia oil: dầu cho máy nén amoniacammonia pipe: sự đi ống amoniacammonia pipe: đường ống amoniacammonia pipe circuit: sơ đồ đường ống amoniacammonia piping: đi ống amoniacammonia piping: đường ống amoniacammonia piping: sự đi ống amoniacammonia pump: bơm amoniacammonia receiver: bình chứa amoniacammonia recirculation: vòng (tái) tuần hoàn amoniacammonia recirculation system: mạng lưới mạng lưới hệ thống tuần hoàn lỏng amoniacammonia recirculation system: hệ tuần hoàn amoniac lỏngammonia refrigerant equipment: thiết bị lạnh amoniacammonia refrigerant equipment : thiết bị lạnh amoniacammonia refrigerant machinery: thiết bị lạnh amoniacammonia refrigerating machine: máy (làm lạnh) nén amoniacammonia refrigerating machine: máy lạnh amoniacammonia refrigeration: làm lạnh bằng amoniacammonia refrigeration: sự làm lạnh bằng amoniacammonia solution: dung dịch amoniacammonia solution: dung dịch bằng amoniacammonia solution diluted: dung dịch amoniac loãngammonia solution strong: dung dịch amoniac mạnhammonia spirit: dung dịch amoniac (nước amoniac)ammonia spirit: dung dịch amoniacammonia spirit: nước amoniacammonia vapour: hơi amoniacammonia vapour diffusion: khuếch tán hơi amoniacammonia vapour diffusion: sự khuếch tán hơi amoniacammonia water: dung dịch nước amoniacaqua ammonia: dung dịch amoniacaqua ammonia: dung dịch nước amoniaccondensed ammonia: amoniac ngưngcondensed ammonia: phần ngưng amoniaccondensed ammonia: lỏng ngưng amoniacdissolved ammonia: amoniac hòa tanevaporated ammonia: amoniac bay hơiexcess ammonia: lượng amoniac thừaflooded ammonia system: hệ (thống) amoniac kiểu ngậpflooded ammonia system: mạng lưới mạng lưới hệ thống amoniac kiểu ngậpliquid ammonia: amoniac lỏngliquid ammonia: bình chứa amoniac lỏngliquid ammonia receiver: bình chứa amoniac lỏngliquid ammonia recirculating system: mạng lưới mạng lưới hệ thống tái tuần hoàn amoniac lỏngliquid ammonia recirculating system: hệ (thống) tái tuần hoàn amoniac lỏngqua ammonia: dung dịch nước amoniacvaporous ammonia: amoniac dạng hơivaporous ammonia: hơi amoniacammonia alumphèn amoniammonia compressormáy nén NH3ammonia condensing unittổ ngưng tụ NH3amoniacRich ammonia solution: Dung dịch giàu AmoniacStrong ammonia solution: Dung dịch giàu Amoniac (trong máy hấp thụ)Weak ammonia solution: Dung dịch nghèo Amoniac (trong máy hấp thụ)ammonia compressor: máy nén amoniacammonia nitrogen: nitơ amoniacammonia pump: bơm amoniac lỏngammonia refrigerating machine: máy lạnh amoniacaqua ammonia: dung dịch nước amoniacliquid ammonia: amoniac lỏng danh từ o (hoá học) Amoniac, NH3 § aqua ammonia : dung dịch amoniac (trong nước), NH4OH § ammonia liquor : dung dịch amoniac, nước amoniac Thể Loại: Chia sẻ trình bày Kiến Thức Cộng Đồng

Xem Ngay:  Magma Là Gì - Nhận Diện đá Magma Flashcards

Bài Viết: Ammonia Là Gì – Ammonium Và Dung Dịch Amoniac Là Gì Thể Loại: LÀ GÌ Nguồn Blog là gì: https://hethongbokhoe.com Ammonia Là Gì – Ammonium Và Dung Dịch Amoniac Là Gì

Leave a Reply

Your email address will not be published.