Administration Là Gì – Nghĩa Của Từ Administration

Sự trông nom, sự quản trị; sự quản lý, sự cai trị business administration school trường quản trị kinh doanh Sự làm lễ (tuyên thệ); sự cho ai (tuyên thệ) administration of the oath sự làm lễ tuyên thệ quản trị Địa Chỉ administration quản trị xung quanh vị trí Administration Directory Management Domain (ADDMD) Vùng Quản Lý Thư Mục Quản Trị-ADDMD administration domain name tên vùng quản trị administration port cổng quản trị computer aided administration (CCA) sự quản trị bằng máy vi tính data administration language (DAL) ngữ điệu quản trị dữ liệu miễn phí space administration sự quản trị vùng chủ quyền global administration sự quản trị toàn bộ local Địa Chỉ administration quản trị xung quanh vị trí toàn bộ local administration sự quản trị toàn bộ local administration sự quản trị vùng network administration sự quản trị mạng office administration software ứng dụng quản trị văn phòng telecommunication administration sự quản trị viễn thông universal administration sự quản trị đa chức năng universal administration sự quản trị phổ dụng sự quản trị computer aided administration (CCA) sự quản trị bằng máy vi tính miễn phí space administration sự quản trị vùng chủ quyền global administration sự quản trị toàn bộ local administration sự quản trị toàn bộ local administration sự quản trị vùng network administration sự quản trị mạng telecommunication administration sự quản trị viễn thông universal administration sự quản trị đa chức năng universal administration sự quản trị phổ dụng

Kỹ thuật chung

cục quản trị Địa Chỉ administration quản trị xung quanh vị trí Địa Chỉ administration sự quản trị xung quanh vị trí administration và management expenses chi phí quản trị hành chính Administration Centre (AC) Giữa trung tâm quản trị Hành chính administration cost chi phí quản trị Administration Directory Management Domain (ADDMD) Vùng Quản Lý Thư Mục Quản Trị-ADDMD administration expense chi phí quản trị administration expense budget dự toán chi phí quản trị Administration Management Domain (ADMD) miền quản trị hành chính Administration Management Domain (ADMD) Vùng Quản Lý Hành Chính-ADMD administration of the Fund (UNJSPF) sự quản trị quỹ lương bổng CAA (computer-aided administration) sự quản trị bằng máy vi tính co-administration cùng quản trị construction administration sự quản trị xây đắp environmental administration sự quản trị môi trường tự nhiên thoải mái và tự nhiên phủ bọc Federal Aviation Administration (FAA) cục quản trị hàng không liên bang General Services Administration (GSA) quản trị những dịch vụ phổ biến global Địa Chỉ administration quản trị xung quanh vị trí toàn cục Maintenance Administration Panel (MAP) panen quản trị bảo dưỡng Maintenance, Administration và Operations (MAO) bảo dưỡng quản trị và khai thác Message Administration Service Element (MASE) thành phần dịch vụ quản trị tán thành thông báo National Aeronautics và space administration (NASA) Cơ quan quản trị hàng không và thiên hà đất nước (Mỹ) National Oceanic và Atmospheric Administration (NOAA) quản trị khí quyển và đại dương đất nước National Telecommunication và Information Administration (NTIA) Cơ quan quản trị Viễn thông và Thông tin đất nước network administration sự quản trị mạng Number Portability Administration Centre (NPAC) trung tâm quản trị di động mã số Operations, Administration và Maintenance (OA&M) khai thác, quản trị và bảo dưỡng Operations, Administration và Maintenance (OAM) khai thác, quản trị và bảo dưỡng Operations, Administration và Maintenance Centre (OAMC) trung tâm khai thác, quản trị và bảo dưỡng Operations, Administration, Maintenance, và Provisioning (OAM&P) khai thác, quản trị, bảo dưỡng và vừa ý Order Administration (OA) quản trị đơn mua hàng Over-the-Air Parameter Administration (OTAPA) quản trị tham số vô tuyến Remote Memory Administration System (RMAS) mạng lưới mạng lưới hệ thống quản trị bộ nhớ lưu trữ tàng trữ đặt xa T-Carrier Administration System (TCAS) Mạng lưới mạng lưới hệ thống quản trị luồng truyền dẫn T universal Địa Chỉ administration quản trị xung quanh vị trí toàn cục Zero Administration for Windows (Microsoft) (ZAW) Điều hành và quản lý quản lý và điều hành zero cho Windows (Microsoft) sự quản trị Địa Chỉ administration sự quản trị xung quanh vị trí administration of the Fund (UNJSPF) sự quản trị quỹ lương bổng CAA (computer-aided administration) sự quản trị bằng máy vi tính construction administration sự quản trị xây đắp environmental administration sự quản trị môi trường tự nhiên thoải mái và tự nhiên phủ bọc network administration sự quản trị mạng

Xem Ngay:  Governor Là Gì - Governors Nghĩa Là Gì Trong Tiếng Anh

Kinh tế tài chính kinh tế tài chính

cơ quan lãnh đạo của cơ quan chỉ đạo của chính phủ (ở nước theo chính sách người quản lý tổ quốc) hành chánh administration appeal sự khiếu lại hành chánh administration audit sự thẩm tra quản trị hành chánh administration department phòng hành chánh administration expenses chi phí hành chánh quản trị administration department phòng quản trị salary administration quản trị tiền lương quản trị administration audit sự thẩm tra quản trị hành chánh administration bond giấy cam kết quản trị administration expenses chi phí quản trị administration management cost chi phí quản trị hành chính administration of manufactures quản trị nhà xưởng administration of production quản trị sản xuất administration of research (activities) quản trị hoạt động và sinh hoạt và hoạt động và sinh hoạt điều tra và nghiên cứu administration of the fund quản trị vốn administration office phòng quản trị bến (tàu) administration section bộ phận quản trị chief administration trưởng phòng quản trị enterprise”s administration sự quản trị của xí nghiệp chế tạo expenditure on administration phí quản trị hành chính Federal Housing Administration quản trị nhà liên bang Foreign Operations Administration Cục quản trị Hoạt động Viện trợ Nước ngoài (Mỹ) general administration cơ quan quản trị chung general administration cost chi phí quản trị chung general và administration expenses chi phí tổng quát và quản trị International Cooperation Administration ban quản trị hợp tác và ký kết cộng đồng International Cooperation Administration Cơ quan quản trị Hợp tác ký kết ký cam kết Thế giới letter of administration thư ủy nhiệm quản trị di sản (người chết) mandatory administration quản trị ủy thác manual of administration quy trình tiến độ quản trị mortgage administration quản trị thế chấp ngân hàng ngân hàng nhà nước personnel administration quản trị nhân sự Small Business Administration cục quản trị những doanh nghiệp nhỏ dại dại Small business Administration Cục Điều hành và quản lý quản lý và điều hành Xí nghiệp sản xuất chế tạo nhỏ dại dại Small Business Administration Cục quản quản trị Xí nghiệp sản xuất chế tạo nhỏ dại dại Thể Loại: Chia sẻ Kiến Thức Cộng Đồng

Xem Ngay:  Bull Market Là Gì - Bull Market / Thị Trường Theo Chiều Giá Lên

Bài Viết: Administration Là Gì – Nghĩa Của Từ Administration Thể Loại: LÀ GÌ Nguồn Blog là gì: https://hethongbokhoe.com Administration Là Gì – Nghĩa Của Từ Administration

Leave a Reply

Your email address will not be published.