click

Accelerometer Là Gì – Piezoelectric Accelerometer

Một trongnhững thứ mà tôi thấy cảm nhận thấy, thấy tuyệt đối hoàn hảo, nhất nhất nếu như với 1 chiếc smartphone là nó có tính năng, cảm ứng
hoạt động giải trí và sinh hoạt và hướng. Với những thiết bị của Apple bạn cũng có thể có, thể cần sử dụng cảm ứng vận tốc(Accelerometers) và cảm ứng con quay hồi chuyển(Gyroscopes) theo 3 trục x, y, z. Trong content nội dung bài viết này tổng thể toàn bộ
toàn bộ
tất cả chúng ta, sẽ
song song với, nhau tạo cho 1 ứng dụng, nhỏ dại dại để
khai thác qua về chúng. Bài Viết: Accelerometer là gì

I)Tạo giao diện

-Giao diện của tổng thể toàn bộ
toàn bộ
tất cả chúng ta, sẽ làm một phương thức, đơn giản và dễ dàng, và đơn giản và giản dị, và dễ dàng và đơn giản, nhất để
rất có thể, hiển thị 12 vía trị. Tổng thể toàn bộ
toàn bộ
tất cả chúng ta, sẽ theo dõi được kinh phí đầu tư, rất tốt nhất, kinh phí đầu tư, hiện tại của Acceleration và góc xoay theo chiều trục X, Y, Z. -Sau lúc, tạo project mới tổng thể toàn bộ
toàn bộ
tất cả chúng ta, vào storyboards. -Ở storyboards tổng thể toàn bộ
toàn bộ
tất cả chúng ta, kéo 25 labels vào view. Tổng thể toàn bộ
toàn bộ
tất cả chúng ta, sẽ mang ra 12 labels để hiển thị tài liệu, về mỗi trục X, Y, Z. Tổng thể toàn bộ
toàn bộ
tất cả chúng ta, bạn
chỉnh sửa tên những labels và thêm 1cái nút
theo như hình sau này.

*

Tiếp theo sau sau tổng thể toàn bộ
toàn bộ
tất cả chúng ta, sẽ link những đối tượng người tiêu dùng, quý
người sử dụng
người tiêu dùng ngoài view vào trong tệp tin viewcontroller. Những bặt đặt tên tương xứng, với những đôi tượng ngoài viewvà action của nút tổng thể toàn bộ
toàn bộ
tất cả chúng ta, đặt tên resetMaxValue. import CoreMotionclass ViewController: UIViewController{ IBOutlet weak var rollLabel: UILabel! IBOutlet weak var pinchLabel: UILabel! IBOutlet weak var yawLabel: UILabel! IBOutlet var accX: UILabel! IBOutlet var accY: UILabel! IBOutlet var accZ: UILabel! IBOutlet var maxAccX: UILabel! IBOutlet var maxAccY: UILabel! IBOutlet var maxAccZ: UILabel! IBOutlet var rotX: UILabel! IBOutlet var rotY: UILabel! IBOutlet var rotZ: UILabel! IBOutlet var maxRotX: UILabel! IBOutlet var maxRotY: UILabel! IBOutlet var maxRotZ: UILabel! IBAction func resetMaxValues(sender: AnyObject) { }}

Xem Ngay:  Giâm Cành Là Gì - Câu 2 Trang 27 Sgk Công Nghệ 7

II) Cảm ứng vận tốc(Accelerometer) và Cảm ứng con quay hồi chuyển(Gyroscope)

Cảm ứng vận tốc(Accelerometer)

Cảm ứng vận tốc nó được cần sử dụng để đo vận tốc theo 3 chiều nghĩa là, ví dụ bạn lắc thiết bị mạnhthì kinh phí đầu tư, những trục của chính mình, nó cao và người lại. -Khi thiết bị của bạn để lên trên bàn với mặt hình hướng lên trên thì máy đo vận tốc sẽ đã có được, kinh phí đầu tư, là -1G theo chiều Z, và nếu mặt
Điện thoại cảm ứng thông minh, thông minh cảm ứng, thông minh, úp xuống thì nó có kinh phí đầu tư, 1G theo chiều Z. -Nếu
quý khách giữ thẳng đứng chiếc
Điện thoại cảm ứng thông minh, thông minh cảm ứng, thông minh, thì kinh phí đầu tư,
Được xem là, -1G theo trục Y và xoay ngược lại thì
Được xem là, 1G. Y như khi
toàn bộ
tất cả chúng ta, để screen hiển thị
Điện thoại cảm ứng thông minh, thông minh cảm ứng, thông minh, trước mặt mà xoay 1 góc 90 độ
trở về lân cận, trái thì những những
các bạn sẽ, nhận được kinh phí đầu tư, -1G theo trục X và ngược lại nếu quay phía ở
Phía bên phải, những những
các bạn sẽ, nhận kinh phí đầu tư, là 1G. Xem Ngay: Fortified Là Gì – 3 Điều Sommelier Cần Biết Về Fortified Wine

*

Cảm ứng con quay hồi chuyển(Gyroscope)

-Con quay hồi chuyển cảm ứng được góc quay giữa những trục XYZ.
cùng với, accelerometer là 2 công cụ cơ bản để cảm ứng hành động.

III)Viết mã để test

Trong bài hướng dẫn này tổng thể toàn bộ
toàn bộ
tất cả chúng ta, sẽ cần sử dụng CoreMotion. Để thêm Core Motion vào ứng dụng ở target của ứng dụng ở Linked Frameworks và Libraries tổng thể toàn bộ
toàn bộ
tất cả chúng ta, thêm Core Motion.
Hiện giờ, tổng thể toàn bộ
toàn bộ
tất cả chúng ta, import Core Motion vào tệp tin ViewController. Tiép theo tổng thể toàn bộ
toàn bộ
tất cả chúng ta, sẽ thêm một số trong những, biến toàn cục có kiểu double để lưu kinh phí đầu tư, max của cảm ứng vận tốc và nối sát, tổng thể toàn bộ
toàn bộ
tất cả chúng ta, tăng thêm một thuộc tính có kiểu CMMotionManager. Phía dưới đó
này là đoạn mã của tệp tin ViewController: //Instance Variables var currentMaxAccelX: Double = 0.0 var currentMaxAccelY: Double = 0.0 var currentMaxAccelZ: Double = 0.0 var currentMaxRotX: Double = 0.0 var currentMaxRotY: Double = 0.0 var currentMaxRotZ: Double = 0.0 var movementManager = CMMotionManager() //Outlets IBOutlet var accX: UILabel! IBOutlet var accY: UILabel! IBOutlet var accZ: UILabel! IBOutlet var maxAccX: UILabel! IBOutlet var maxAccY: UILabel! IBOutlet var maxAccZ: UILabel! IBOutlet var rotX: UILabel! IBOutlet var rotY: UILabel! IBOutlet var rotZ: UILabel! IBOutlet var maxRotX: UILabel! IBOutlet var maxRotY: UILabel! IBOutlet var maxRotZ: UILabel! IBAction func resetMaxValues(sender: AnyObject) { }Tiếp theo sau sau tổng thể toàn bộ
toàn bộ
tất cả chúng ta, sẽ tạo, kinh phí đầu tư, cho những biến: override func viewDidLoad() { currentMaxAccelX = 0 currentMaxAccelY = 0 currentMaxAccelZ = 0 currentMaxRotX = 0 currentMaxRotY = 0 currentMaxRotZ = 0 movementManager.gyroUpdateInterval = 0.2 movementManager.accelerometerUpdateInterval = 0.2 //Start Recording Data movementManager.startAccelerometerUpdatesToQueue(NSOperationQueue.currentQueue()!) { (accelerometerData: CMAccelerometerData?, NSError) -> Void in self.outputAccData(accelerometerData!.acceleration) if(NSError != nil) { print(“(NSError)”) } } movementManager.startGyroUpdatesToQueue(NSOperationQueue.currentQueue()!, withHandler: { (gyroData: CMGyroData?, NSError) -> Void in self.outputRotData(gyroData!.rotationRate) if (NSError != nil){ print(“(NSError)”) } }) }Trong khúc, mã này, tổng thể toàn bộ
toàn bộ
tất cả chúng ta, đâu tiên set kinh phí đầu tư, 0 cho kiểu double. Tiếp tới, tổng thể toàn bộ
toàn bộ
tất cả chúng ta, khởi tạo biến motionManager, tiếp theo tổng thể toàn bộ
toàn bộ
tất cả chúng ta, update khoảng chừng chừng thời điểm update theo mini giây. Tiếp theo sau sau tổng thể toàn bộ
toàn bộ
tất cả chúng ta, gọi phương pháp, startAccelerometerUpdatesToQueue từ biến motionManager, phương pháp, trên sẽ nói cho thuộc tính motionManger ban sơ gửi những cảm ứng vận tốc…. Tiếp theo sau sau tổng thể toàn bộ
toàn bộ
tất cả chúng ta, sẽ gọi
những phương pháp, outputAccelertionData để update tài liệu, lên giao diện. Phía dưới đó
này là code của 2 phương pháp,: func outputAccData(acceleration: CMAcceleration){ accX?.text = “(acceleration.x).2fg” if fabs(acceleration.x) > fabs(currentMaxAccelX) { currentMaxAccelX = acceleration.x } accY?.text = “(acceleration.y).2fg” if fabs(acceleration.y) > fabs(currentMaxAccelY) { currentMaxAccelY = acceleration.y } accZ?.text = “(acceleration.z).2fg” if fabs(acceleration.z) > fabs(currentMaxAccelZ) { currentMaxAccelZ = acceleration.z } maxAccX?.text = “(currentMaxAccelX).2f” maxAccY?.text = “(currentMaxAccelY).2f” maxAccZ?.text = “(currentMaxAccelZ).2f” } func outputRotData(rotation: CMRotationRate){ rotX?.text = “(rotation.x).2fr/s” if fabs(rotation.x) > fabs(currentMaxRotX) { currentMaxRotX = rotation.x } rotY?.text = “(rotation.y).2fr/s” if fabs(rotation.y) > fabs(currentMaxRotY) { currentMaxRotY = rotation.y } rotZ?.text = “(rotation.z).2fr/s” if fabs(rotation.z) > fabs(currentMaxRotZ) { currentMaxRotZ = rotation.z } maxRotX?.text = “(currentMaxRotX).2f” maxRotY?.text = “(currentMaxRotY).2f” maxRotZ?.text = “(currentMaxRotZ).2f” }Và
sau cuối tổng thể toàn bộ
toàn bộ
tất cả chúng ta, sẽ phải, là viết mã cho nút resetMaxValues: IBAction func resetMaxValues(sender: AnyObject) { currentMaxAccelX = 0 currentMaxAccelY = 0 currentMaxAccelZ = 0 currentMaxRotX = 0 currentMaxRotY = 0 currentMaxRotZ = 0 }Nếu
quý khách chạy bạn cũng có thể có, thể thấy screen hiển thị như sau này, nhưng
chú ý tổng thể toàn bộ
toàn bộ
tất cả chúng ta, sẽ phải, chạy ở thiết bị thật. Xem Ngay: Thuê Nhà Royal City Giá Rẻ, Cho Thuê Chung Cư Royal City:

Xem Ngay:  Quản Trị Là Gì - Khái Niệm Và Bản Chất Của Quản Trị
*

Nguồn content nội dung bài viết Khóa huấn luyện và
Huấn luyện, lập trình di động tại hethongbokhoe.com: Đểcài đặt MacOSX lên phần cứng chưa phải Apple liên lạc,
Chuyên Viên, cài Hackintosh: Nguyễn Minh Sơn: 01287065634Huỳnh Minh Sơn: 0936225565 Ký danh, ngaykhoá học lập trình iOS, hình thức hình thức bề ngoài, học tập linh thiêng hoạt cho bạn lựa chọn và sẽ đã có được, mức tiền khoản
khoản học phí, rất dị tuỳ theo bạn chọn học Trực tuyến,, Offline hoặc FlipLearning(Phối phối hợp, giữa Trực tuyến, và Offline). Không chỉ có vậy, bạn cũng có thể có, thể ký danh,
thực tập toàn thời điểm tại hethongbokhoe.comđể tinh giảm, thời điểm học và tăng thời cơ việc làm. Thể Loại: Giải bày Kiến Thức Cộng Đồng

Bài Viết: Accelerometer Là Gì – Piezoelectric Accelerometer Thể Loại: LÀ GÌ Nguồn Blog là gì: https://hethongbokhoe.com Accelerometer Là Gì – Piezoelectric Accelerometer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *