Abbreviations Là Gì – Abbreviation Là Gì, Nghĩa Của Từ Abbreviation

VÍ DỤ:

– Người ta thường gật đầu đồng ý thuận tình rằng bạn cũng có thể cần sử dụng những từ viết tắt và chữ viết tắt mà hoàn toàn không cần giải thích, ở đó thuật ngữ được khán giả biết đến. Bài Viết: Abbreviations là gì It’s generally accepted that you may use acronyms và abbreviations without explanation, where the term is well known by the audience. – Đấy chưa hẳn là 1 trong giữa những chữ viết tắt được công nhận hợp pháp, và tiểu thuyết đã được thay thế sửa chữa thay thế để phản ánh vấn đề này. That is not a legally approved abbreviation, và the tail has been corrected to reflect that. – Anh ta đã nỗ lực cố gắng cố gắng nỗ lực để tìm kiếm được những pháp luật về chiêu thức cần sử dụng dấu nháy với những từ viết tắt hoặc chữ viết tắt. He was trying to find out the rule about using apostrophes with acronyms or abbreviations. – Những bác sĩ và y tá làm việc hối hả phủ bọc anh ấy bằng những cụm từ được rút gọn và chữ viết tắt. Doctors và nurses worked rapidly around him speaking in clipped phrases và abbreviations. – Bảng thuật ngữ có chứa những giải thích về chữ viết tắt và thuật ngữ được cần sử dụng trong cuốn sách này. The glossary contains explanations of abbreviations và terms used in this book. – Những chữ cái trong ngoặc đơn là những chữ viết tắt được công nhận cho mỗi thuật ngữ. Letters shown in brackets are the recognized abbreviations for each term. – Đó là 1 trong giữa những chữ viết tắt nổi biệt – Tiến trình hoạt động thông thường – nhưng tôi không có phát ngôn đã sáng tạo trí tuệ sáng tạo ra vấn đề này. That’s a particularly dour abbreviation – Normal Operating Procedure – but I don’t claim to have invented that one. – Trong thế giới khổng lồ của không ít quý khách e-mail, nhiều từ viết tắt và chữ viết tắt đã được cải tiến và phát triển. In the world of avid e-mail users, a variety of acronyms và abbreviations have developed. – Từ viết tắt hoặc chữ viết tắt rất rất có thể gây nhầm lẫn cho một quý khách đang tìm kiếm C.ty trong danh sách. Acronyms or abbreviations can confuse a client who is looking for the business in a resource listing. Xem Ngay: Biological Là Gì – Biological Nghĩa Là Gì – Một phụ lục được ưng ý với 1 bản tóm tắt những thuật ngữ và chữ viết tắt được cần sử dụng trong suốt bài báo. An Appendix is provided with a summary of terms và abbreviations used throughout the article. – Dù rằng hai chữ viết tắt là những từ Latin, chúng dễ dàng và đơn giản đơn giản dịch thành tiếng Anh. Though the two abbreviations are Latin terms, they are easily translatable into English. – Chữ viết tắt của peso là p, và số nhiều của chính bản thân mình nó bình thường được viết bằng ps, và bình thường với chữ P. in hoa và chữ s nhỏ. The peso’s abbreviation was p, và its plural was sometimes written as ps, và sometimes the P. with a superscript s. – Chữ viết tắt như vậy đã được cắt xén Một trong các các ngữ cảnh khác biệt rất nhiều lần. Such abbreviations have cropped up in different contexts time và again. – Những hồ sơ điện tử cũng chứa đựng nhiều từ, chữ viết tắt và ký hiệu hơn đáng để ý. Electronic records also contained significantly more words, abbreviations, và symbols. – Có tương đối nhiều chữ viết tắt mà lúc đầu khó nhớ. There were many abbreviations, which were initially difficult to remember. – Có một danh sách những chữ viết tắt gần mở màn cuốn sách. There is a list of abbreviations near the beginning of the book. – Chữ viết tắt WHO có nghĩa gì? What does the abbreviation WHO stand for? – Vui miệng cần sử dụng chữ viết tắt ‘cm’ cho ‘centimet’, không sống sót dấu chấm dứt sau nó. Please use the abbreviation ‘cm’ for ‘centimetres’, without any full stop after it. – Xin lỗi – bạn cũng có thể giải thích một số trong những chữ viết tắt có ý nghĩa sâu sắc gì trong thư của bạn được không? Sorry – could you explain what some of these abbreviations mean in your letter? – Chúng tôi thường cần sử dụng chữ viết tắt ‘MP’ thay thế sửa chữa vì viết ra ‘Thành viên Nghị viện’ rất đầy đủ. Xem Ngay: Tx Rx Là Gì – Tay Cầm Điều Khiển Txrx Cực Ngầu Giá Cực Sock We generally use the abbreviation ‘MP’ instead of writing out ‘Cá thể of Parliament’ in full. Thể Loại: Chia sẻ trình bày Kiến Thức Cộng Đồng

Xem Ngay:  Acoustic Là Gì - đàn Guitar Phân Biệt Acoustic & Classic

Bài Viết: Abbreviations Là Gì – Abbreviation Là Gì, Nghĩa Của Từ Abbreviation Thể Loại: LÀ GÌ Nguồn Blog là gì: https://hethongbokhoe.com Abbreviations Là Gì – Abbreviation Là Gì, Nghĩa Của Từ Abbreviation

Leave a Reply

Your email address will not be published.